Projektové řízení dle IPMA

Report
26. 10. 2012, Brno
Připravil: Ing. Veronika Vejrostová
Projektové řízení dle IPMA
„Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU
v oblasti rozvojové spolupráce a managementu
přírodních zdrojů v zemích třetího světa“
NADPIS KAPITOLY
Obsah
- IPMA jako jeden ze standardů projektového
řízení,
- Cíl a přínosy projektu,
- Metoda trojimperativu,
- WBS,
- Logická rámcová matice
Projektové řízení dle IPMA
Standardy v projektovém řízení
- Existuje řada standardů: PMBoK, PRINCE2,
ISO10 006, PMI, IPMA
- IPMA = International Project Management
Association
- Přístup založený na kompetencích manažera
- technické: cíle, rizika, kvalita, organizace, týmová práce,
řešení problémů, změny, komunikace, ….
- behaviorální: vůdcovství, zainteresované strany,
kreativita, asertivita, diskuse, vyjednávání, konflikty a
krize, ….
- kontextové: orientace na projekt, program, portfolio,
trvalá organizace, byznys, personální management,
právo, …
Definice cíle projektu – SMART cíl, trojimperativ
Projekt
Co je to projekt?
„Jedinečný proces směřující k zajištění (vytvoření)
stanovených výstupů, omezený zdroji, náklady,
časem.“
CO
KDY
ZA KOLIK
Definice cíle projektu – SMART cíl, trojimperativ
Projekt jako změna
- změna stavu
- víme odkud vycházíme, kam směřujeme a jak se
do cílového stavu dostaneme (výstupy)
Definice cíle projektu – SMART cíl, trojimperativ
Příklady projektů
-
Zavedení nové technologie
Zavedení informačního systému
Vývoj nového výrobku
Reorganizace firmy
Založení nové firmy
Inovace výroby a inovace výrobku
Stavebně-investiční akce
….
Definice cíle projektu – SMART cíl, trojimperativ
Projekt, program, portfolio
- Projekt = časově, nákladově a zdrojově omezený proces
realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů
- Program = tvořen souvisejícími projekty a k nim příbuznými
aktivitami. Na rozdíl od portfolia má konečný časový rámec.
- Portfolio = obsahuje projekty a programy různých typů a s
různými cíli, náklady, riziky, časovými rámci, velikostmi,
strategickou důležitostí apod.
Fáze řízení projektu
řídící
realizační
Provádí se
Neprovádí se
Provádí se
Nepro
vádí
se
Uzavření
Vyhodnocení
Předání
Realizace
Plánování
Strategie
Vznik
Fáze řízení projektu
Definice cíle projektu – SMART cíl, trojimperativ
Jak definovat cíl
-
Stav
-
-
(… je vytvořen, …je realizován, …)
vid dokonavý a trpný rod = dokončenost dané změny
Dohoda (kompetence manažera)
ČEHO chceme dosáhnout (změna)
-
jen jeden cíl pro projekt
co má být na konci realizace vyprodukováno
- Např.: „Kvalita vody v řece A v úseku MN zlepšena“
-
„Výše hlučnosti v obci B pod úrovní stanovou zákonem dosažena“
Definice cíle projektu – SMART cíl, trojimperativ
Cíl jako změna dosažená realizací výstupů
- Cílem je rozuměna taková kvalitativní a
kvantitativní změna, kterou není tým schopen
dosáhnout přímo, ale pomocí výstupů.
Definice cíle projektu – SMART cíl, trojimperativ
SMART cíl
Správně definovaný cíl projektu je jedním z
klíčových faktorů jeho úspěchu.
- S = specifický a specifikovaný (protože potřebujeme vědět CO?)
- M = měřitelný (abychom byli schopni určit, čeho jsme dosáhli)
- A = akceptovatelný (pro jistotu, že zainteresovaní vědí, o co jde, a
shodli se na relevantnosti cíle)
- R = realistický
- T = termínovaný (protože bez určení termínu výše uvedené
postrádá smysl)
-
(i) = integrovaný (do organizační strategie společnosti)
Definice cíle projektu – SMART cíl, trojimperativ
Cíl projektu x přínosy projektu
- Cíl
- konečný stav, změna, kt. chce PM způsobit,
- kompetence a odpovědnost PM.
- Přínosy
- užitky, které se dostaví používáním dosažených cílů
projektu,
- nemusí vzniknout,
- odpovědnost nese zadavatel.
Strategie projektu
Strategie projektového záměru
Strukturování projektu
WBS – Work Breakdown Structure
- produktově orientovaný hierarchický rozpad cíle
projektu,
- hierarchická struktura prací,
- dekompozice / rozpad systémem TOP-DOWN
- WBS nemá předem daný počet úrovní (obvykle 4),
- nejnižší úroveň WBS je to, co se fakticky realizuje –
nadřazené prvky WBS jsou souhrnem níže
realizovaných prvků
Strukturování projektu
WBS
CÍL
produkty
podprodukty
Strukturování projektu
produkty
podprodukty
produkty
aktivity
podprodukty
CÍL
CO
JAK
LRM
Logická rámcová matice (LRM)
Přínosy
metriky
přínosů
zdroje metrik
Cíl
metriky cíle
zdroje metrik předpoklady
Výstupy /
Produkty
metriky
výstupů
zdroje metrik předpoklady
Činnosti
zdroje
náklady
předpoklady
LRM
Logická rámcová matice (LRM) - doporučení
- stanovte cíl projektu,
- stanovte konkrétní výstupy projektu pro dosažení cíle,
- stanovte skupiny klíčových činností pro dosažení každého výstupu,
- stanovte přínosy projektu (záměr),
- stanovte požadované předpoklady na každé úrovni,
- stanovte objektivně ověřitelné ukazatele na úrovni (cíle, výstupů,
záměru, činností (časový a finanční rámec),
- stanovte prostředky a způsob ověření,
- ověřte dodržení vertikální logiky testem jestliže – pak,
- určete náklady na provedení činností – rozpočet na realizaci (zdroje).
Doporučená literatura
- Doležal J., Máchal P., Lacko B. a kolektiv, Projektový management
podle IPMA, Grada Publishing, Praha, 2012, 512 s., ISBN 978-80-2474275-5
- Národní standard kompetecní projektového řízení (IPMA, verze 3.1),
VUT ve spolupráci se SPŘ o.s., Brno, 2012, 314 s., ISBN 978-80-21440-58-6
Děkuji za pozornost
GO FOR IT !!!
Kontakt:
V. Vejrostová, Odd. koncepce, rozvoje a IT, Rektorát MENDELU,
tel.: 545 135 224, e-mail: [email protected]

similar documents