Power point: Politisk indflydelse

Report
Grundkursus
for frivillige i DH
Politisk indflydelse
Formål
At deltagerne får kendskab til, hvordan
DH-afdelingen kan opnå politisk indflydelse
i kommunen
Er kommunalpolitik vigtigt?
Størstedelen af handicaplovgivningen udmøntes i
kommunerne.
Det har betydning for borgernes hverdag.
Derfor er kommunalpolitik vigtigt.
Kommunens organisation
Byrådet
Økonomi
Udvalg
Social og
Sundheds
Udvalg
Arbejdsmarkeds
Udvalg
Social- og
sundheds
Forvaltning
Arbejdsmarkeds
Forvaltning
Økonomi
Forvaltning
Børn, Unge
og Kultur
Udvalg
Teknik og
Miljø
Udvalg
Børn, Unge
og Kultur
Forvaltning
Teknik og
Miljø
Forvaltning
Opgaver vedr. handicap er fx:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hjælpemidler til handicappede
Genoptræning
Beskæftigelsesindsats i Job Center
Tilkendelse af fleksjob
Specialskoler og specialundervisning
Pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR)
Merudgifter til børn og voksne
Psykiatri
Botilbud og handicapboliger
Tilgængelighed til kommunale bygninger
Kommunens opgaver er fx også:
•
•
•
•
•
•
•
Folkeskole
Børnepasning
Ældrepleje
Sundhed
Arbejdsmarked
Miljø og teknik
Fritid og kultur
Der kan være vigtige emner vedr. handicap inden for
alle af disse områder.
Lovpligtig DH-repræsentation
DH er i lovgivningen sikret repræsentation i
kommunens Handicapråd.
Hertil kan komme andre ikke-lovpligtige råd og nævn:
• Brugerbestyrelser
• Frivillighedsråd
• Skolebestyrelser, fx på specialskole
Handicaprådet
Rolle og opgaver:
•
•
•
•
•
•
•
Rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål
Skal høres i alle initiativer på handicapområdet
DH indstiller 3-7 medlemmer
Kommunens repræsentanter udgør samme antal
DH-medlemmerne repræsenterer alle typer handicap
Kan tage generelle spørgsmål op til drøftelse
Behandler ikke enkeltsager
Fælles opgave
Det er en fælles opgave at søge politisk indflydelse i et
tæt samarbejde mellem:
• DH afdelingen
• Handicaprådet
• Evt. andre DH-repræsentationer i råd og nævn
Derfor er det vigtigt at sikre en god dialog – både internt
i DH og eksternt med politikere og embedsmænd.
Fundamentet for god dialog
Indholdsplan
Enig/ Uenig
Forholdsplan
Tillid/ Mistillid
På indholdsplanet
kan man være enig
eller uenig med den
anden person.
På forholdsplanet
kan man have tillid
eller mistillid til den
anden person.
Gode råd
• Hold person og problem adskilt
Politikere er mennesker, og derfor er det vigtigt at
opbygge et forhold, der er præget af gensidig tillid,
forståelse og respekt . “Gå efter bolden - ikke
manden”.
• Få politikerne til at forstå
DH er blot én blandt mange organisationer, som
politikerne er i kontakt med. De har måske ikke et
indgående kendskab til handicapverdenen. Giv en
kort og præcis beskrivelse af problemstillingen. Fx
hvorfor det gør en stor forskel i hverdagen.
Gode råd
• Du taler på vegne af alle
Når du repræsenterer DH, taler du på vegne af ALLE
33 medlemsorganisationer – og altså ikke kun din
egen medlemsorganisation.
• Drøft din sag – med sagsbehandleren!
Diskuter politik – med politikeren.
Du varetager ikke DH’s politiske interesser ved at
tale om din egen sag.
Danske Handicaporganisationer
Handicapbevægelsens paraplyorganisation siden 1934

similar documents