emoce VY_32_INOVACE_nov11

Report
Škola:
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno
Označení:
CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov11
Autor
Mgr. et Mgr. Jitka Nováková
Vzdělávací obor:
Psychologie
Tematická oblast:
Obecná psychologie
Téma:
Emoce
Určeno pro:
1. ročník středních pedagogických škol, kvintu gymnázia
Vytvořeno dne:
31. 8. 2013
Klíčová slova:
emoce, prožívání, vyšší city, nálady, afekty, vášně, emocionalita, empatie
Metodický popis:
rozsah 1 vyučovací hodina;
prezentace obsahuje výklad pojmu emoce, na konci jsou otázky k
zařazení do systému psychických jevů a zpětná vazba, zda žáci tématu
porozuměli;
prožívání (experience)

vnitřní psychický jev charakterizovaný
proudem vědomí každého více či méně
uvědomovaného duševního obsahu,
individuální (variabilita), subjektivní, těžko
sdělitelné, nepročleněné, mají spontánní
původ, polaritní ( libost x nelibost, napětí x
uvolnění, vzrušení x uklidnění);
Emoce

mentální stav i dynamické psychické procesy
charakterizovaný subjektivními zážitky libosti a
nelibosti provázené fyziologickými změnami,
motorickými projevy (gestikulace, mimika), stavy
menší či větší pohotovosti a zaměřenosti (láska,
strach, nenávist);
Emoce


soubor interakcí mezi subjektivními a objektivními
faktory;
lze u nich rozlišit: směr přibližování či vzdalování,
intenzitu, čas trvání;


nižší city (např. agresivita)
vyšší city (soucit):
 1) intelektuální,
 2) etické,
 3) sociální,
 4) estetické;
emocionalita

schopnost vyjádřit emoce, tj. funkce emocí;
stabilita – labilita
funkce emocí:


dezorganizační – dezorganizují psychickou i
somatickou činnost organismu, rušivý vliv;
organizační – někdy naopak mají důležitou
organizační roli v průběhu činnosti organizmu;
funkce emocí:



dožívající atavizmy kdysi účelných reakcí;
signální – odrážejí vztahy potřeb subjektu
k objektům, které je uspokojují a které tak
získávají subjektivní význam;
hodnotící – např. příjemné x nepříjemné;
klasifikace emocí
A) dle intenzity:



nálady – slabá intenzita, dlouhé trvání, často
pociťovány nejen ve vztahu k já, ale k celému
okolí;
afekty – silná intenzita, krátké trvání, prudký
nástup, typy: vzrůstající pozitivní afektivita,
vzrůstající negativní afektivita, ochabující
pozitivní, ustupující negativní;
vášně – silná intenzita, dlouhé trvání, pevně
spjaté s dominantními hodnotami jednice;
B) dle kvality:




radost x smutek;
přijetí x odmítání;
hněv x strach;
překvapení x očekávání;
C) dle zaměření:
4 pra-afekty vyjadřující základní pohybové relace
subjektu k objektu
 ingesce – sem s tebou ke mně (dychtivost);
 ejekce – pryč s tebou ode mě (vztek, hněv, odpor);
 recese – pryč se mnou od tebe (strach);
 prafuse – tam se mnou k tobě (láska);
D) dle aktivizace:


stenické emoc. zážitky – podněcující, zvětšují
sílu a energii, povzbuzují k činnosti;
astenické emoc. zážitky – utlumující (pasivní);
Charakteristika emocí:


selektivní a tonizující vliv – zvýšení citlivosti
(senzibilizace) k určitým podnětům;
senzibilizace v jednom směru vede
k desenzibilizaci ve směru druhém;
komplexní charakter emoční reakce –
zahrnují zážitek, fyziologické, zejména útrobní
změny a behaviorální i výrazové vzorce, mají
integrované psychické i somatické
komponenty;
Charakteristika emocí:


polárnost a jejich intenzita – každá emoce
má svůj protiklad, afekty (silné emoce) mívají
výrazné motorické i vegetativní projevy;
složky motivace a učení; mají ale funkční
vztah ke všem psychickým procesům;
Charakteristika emocí:


psychosomatické propojení – úzce souvisí
s organickými procesy (blednutí, pláč, mimické
projevy), psychosomatické choroby (žaludeční
vředy, astma, ekzémy, angina pectoris aj.).; hněv
souvisí se zvýšeným vylučováním noradrenalinu,
strach provázen zvýšeným vylučováním
adrenalinu;
ambivalence citů – rozporuplnost, protichůdné
city;

empatie – emoční způsob poznávání,
umožňuje se vžívat do duševního stavu
druhého, schopnost získané prožitky správně
zpracovat a interpretovat, předpokladem
komunikace, energeticky náročné;
zařaď psychický jev EMOCE do systému

proces

probíhá v čase

stav

je udržován
vlastnost
 stálá součást psychiky

zařaď psychický jev EMOCIONALITA

proces

probíhá v čase

stav

je udržován
vlastnost
 stálá součást psychiky

otázky




???
slabá emoce s dlouhým trváním, často pociťována
k celému okolí
 nálada
silná emoce krátkého trvání s prudkým nástupem
 afekt
schopnost vyjádřit emoce
 emocionalita
vyšší city jsou  1) intelektuální



2) etické
3) sociální
4) estetické
otázky
zařaď pojmy polárnost, ambivalence,
empatie, psychosomatické propojení
???
 co znamená, že můžu cítit naráz protikladné emoce,
např. lásku a nenávist ?  ambivalence
 proč někdy při emoci člověk zrudne, rozbuší se mu
srdce ?
 psychosomatické propojení
 co znamená, že můžu cítit obrovskou radost, tichou
radost, smutnění a žal ?  polárnost
 jak se nazývá emoční způsob poznávání ?
 empatie
Použité zdroje
PLHÁKOVÁ, A.: Učebnice obecné psychologie,
Academia, Praha 2005. ISBN 80-200-1387-3
VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie, Karolinum,
Praha 2005. ISBN 80-246-0841-3
osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU
Brno
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní
originální tvorbou autora.

similar documents