Metoda canisterapie 2

Report
• Koncepce a zvolený způsob práce s využitím canisterapie vychází ze
zkušeností, kdy vlastní prožitek je jeden z nejúčinnějších způsobů
výchovy a vzdělávání.
• Metoda canisterapie je založena na interakci, vlastním prožitku a na
posilování intrapersonálních dovedností žáků. V oblasti prevence pak
tato práce spočívá v záměrném vytváření situací, v nichž lze
předpokládat intenzivní prožívání, a v následné práci s těmito prožitky.
• Přítomnost psa zajišťuje nepřeberné množství zajímavých a
neohrožujících témat k rozproudění komunikace zejména tam, kde děti
nejsou zvyklé na diskusi a sdělování svých názorů.
• Pes je také vynikajícím mediátorem při posilování koheze a spolupráce
ve skupině, při komunikaci mezi dětmi a mezi dětmi a učitelem.
• Pes zrcadlí – odráží aktuální situaci ve skupině (napětí, neklid, strach,
agresi, pohodu, přátelskost, otevřenost, bezpečí)
Konkrétní zakázky s využitím metody
canisterapie
• Oblast podpory koheze třídy




upevnění pocitu sounáležitosti se třídou u dětí ohrožených vyloučením ze skupiny,
posila koheze, soudržnosti třídy,
navození pozitivních vztahů mezi dětmi,
rozvoj spolupráce ve skupině.
• Oblast podpory žádoucích hodnot ve třídě
 stanovení hodnot dané třídy,
 stanovení pravidel – norem dané třídy.
• Oblast prevence sociálně patologických jevů
 eliminace vulgarity, vzdoru,
 prevence nebo eliminace agresivity,
 prevence šikany.
Míra efektu jakékoli práce se školní třídou
přímo ovlivňuje:
•
•
•
•
•
•
systémový přístup,
komplexnost,
včasnost,
vytrvalost,
důslednost,
pružnost.
Standardy dobré canisterapeutické
praxe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Odbornost, profesionalita (orientace v legislativě, v oboru kde je CT realizována,
v nových trendech. Příslušné vzdělání, zachovávání mlčenlivosti.)
Uzavření Dohody o spolupráci s organizací/zařízením, kde je CT realizována,
stanovení harmonogramu návštěv, podrobných podmínek realizace
Zajištění součinnosti – pracovník vždy spolupracuje s personálem zařízení, nikdy
neponechá psa o samotě s klientem ani s personálem
Doložení příslušných certifikátů – vzdělání psovoda, zkoušky psa, potvrzení o
zdravotní způsobilosti, odčervení a očkování psa
Péče o psa – čistota, hygiena, eliminace pachů, welfare (dobrá psychická i
fyzická kondice)
Používání viditelného označení – pracovník i pes
Psychohygiena pracovníka a dobrý zdravotní stav
Příprava na každé setkání – promýšlení přístupů, práce s individuálními cíli
klienta
Podmínky pro použití psa v canisterapii
Poskytovatel AP používá pouze vhodné zvíře, tím zajišťuje bezpečnost jak psa
tak i klientů/uživatelů služeb. Dbá, aby nebyly porušovány obecné zásady
v souladu se zněním Zákona o ochraně zvířat proti týrání a zákona o
veterinární péči.
1. pouze pes + proškolený psovod,
kteří společně úspěšně složili
speciální
zkoušky
a
mají
pověření/certifikát k výkonu AP.
2. pracovník, který se věnuje přímé
práci se psem získal základní
vědomosti o etologii a psychologii,
výchově a výcviku psa.
Je dovoleno používat mladého psa, který nemá složené zkoušky k výkonu CT,
pouze za účelem výchovy a výcviku k této práci. K použití takto mladého psa smí
přistoupit pouze v případě, že zvíře je mladší 18 ti měsíců a poskytovatel
posoudil, že pes nijak nepříznivě neovlivní průběh terapie. Použití takového psa
je dovoleno pouze pod dozorem zkušeného psovoda, který absolvoval úspěšně
zkoušky nejméně se dvěma různými psy. Při terapii je dovoleno mít pouze
jednoho takového psa.
Poskytovatel CT zajišťuje vhodné
podmínky pro práci i přepravu zvířat
tak, aby nebyla porušována obecně
závazná pravidla dle zákona o
ochraně
zvířat
proti
týrání.
Respektuje individualitu zvířat a
přizpůsobuje tak délku a způsob
zatížení psa.
5. Poskytovatel CT zajišťuje bezpečnost jak zvířete, tak i uživatele
služby. Je povinen sledovat zdravotní stav a schopnosti psa pro
práci v CT. V případě zjištění jakýchkoliv změn nebo projevů
(háraní feny, únava psa, odmítání spolupráce, nervozita…), které
mohou nepříznivě ovlivnit průběh terapie, je poskytovatel
povinen takovéto zvíře z terapie okamžitě (dočasně či trvale- dle
okolností) vyřadit.
6. informuje uživatele o vhodném chování ke zvířeti. Následně
uzavírá
klientem/uživatelem dohodu. V případě porušení
dohody je poskytovatel CT oprávněn ukončit poskytování služby.
Pokud klient/uživatel není schopen posoudit či chápat plně tyto
informace, poskytovatel sám nebo společně s odborníky či
rodinou klienta/uživatele, posoudí vhodnost CT u tohoto
klienta/uživatele.
• V případě ohrožení zvířete ze strany klienta je poskytovatel vždy
oprávněn ukončit poskytování služby.
• Pes používaný v CT musí být pod stálým
veterinárním dohledem, je pravidelně
očkován, srst zvířete je preventivně
chráněna před napadením parazity (je
ošetřována přípravkem dle doporučení
veterinárního lékaře), nejméně 4x ročně
je proveden kontrolní rozbor stolice.
Poskytovatel CT může místo rozboru
stolice použít odčervení přičemž
nejméně dva kontrolní rozbory stolice
musí zachovat. Zvíře je v dobré fyzické i
psychické kondici, jeho srst je čistá, bez
parazitů a upravená. Zvíře je chováno
v souladu se zákonem o veterinární péči.
Poskytovatel CT je povinen seznámit
veterinárního lékaře s využitím psa pro
CT.
9. Poskytovatel AP je povinen, na požádání předložit písemné
veterinární potvrzení o zdravotním stavu zvířete a potvrzení o
provedení výše jmenované veterinární péči.
10. Pokud poskytovatel CT není majitelem zvířete, které používá
pro CT, je mezi majitelem a poskytovatelem sepsána smlouva
o výpůjčce psa.
11. Poskytovatel CT (pracovník, který se věnuje přímé práci se
psem), je proškolen, jak postupovat při zranění zvířete nebo
při zranění uživatele zvířetem.
12. Poskytovatel AP má sjednané pojištění proti škodám
způsobených zvířetem v průběhu poskytování služby.
13. Poskytovatel AP nese veškerou zodpovědnost za dodržování
výše uvedených pravidel.
Literatura:
•
Rájová, D. Zooterapie. Výukový materiál . Brno: Střední škola sociálně zdravotnických
služeb Vesna, o.p.s. ,2011
•
Rájová, D. Metoda canisterapie při práci se třídou. In Prevence, ročník 8, číslo 3. Praha:
Send ,2011
•
Rájová, D. Metodika aktivit se psem – canisterapie, základní postupy a principy. Vyškov:
Sdružení „Piafa“ ve Vyškově, 2004
Zdroje použitých fotografií:
•
Rájová, D. Zooterapie. Výukový materiál . Brno: Střední škola sociálně zdravotnických služeb
Vesna, o.p.s., 2011 (elektronická verze, interní materiál SŠSZS Vesna o.p.s.)
•
Bc. Darina Rájová - Sociálně pedagogická prevence
•
Občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám – Úsměvy.
•
MŠ Opatovice
•
ZŠ Morávkova Vyškov
•
ZŠ Tyršova Vyškov
Děkuji za pozornost
Bc. Darina Rájová – sociálně pedagogická prevence
e-mail:[email protected]
tel.:733 791 801

similar documents