Rom = människa (Majlis Nilsson och Soraya Post)

Report
Rom = människa
Romsk inkludering
Strategi för romsk inkludering 2012-2032
Mål
Den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga
möjligheter i livet som den som är icke-rom
Minoritetspolitk
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
(2009:724)
Nationella minoriteter: judar, romer, samer (urfolk),
sverigefinnar och tornedalingar.
Minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani
chib och samiska
Skydda och främja de nationella minoritetsspråken och
främja de nationella minoriteternas möjligheter att
behålla och utveckla sin kultur i Sverige.
Fokus
Kvinnor och barn
Icke-diskriminering
Delaktighet och inflytande
Rättighetsbaserat
Utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna
Rätten till
• Arbete
• Utbildning
• Bostad
• Hälsa, social omsorg och trygghet
• Kultur och språk
• Civila samhällets organisering
Rätten till utbildning
Lika rättigheter och möjligheter oavsett ..etnisk tillhörighet…
I överensstämmelse med grundläggande demokratiska
värderingar och de mänskliga rättigheterna
En rättighet i sig och en förutsättning för att andra rättigheter ska
kunna genomföras.
Obligatorisk, kostnadsfri, tillgänglig för alla, utan diskriminering.
Innehållet ska vara relevant och anpassad till dem som utbildar sig
i fråga om exempelvis kultur och kvalitet (läroplan och
pedagogiska metoder)
Rätten till utbildning
FN´s allmänna förklaring för mänskliga rättigheter
FN´s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter
FN´s barnkonvention
UNESCO´s konvention om förbud mot diskriminering i
utbildning
FN´s deklaration om minoriteters rättigheter
Europarådets ramkonvention
Skollagen
Språklagen
Rättighetsbaserad utbildning?
Likvärdig
Hänsyn
Stimulans
Anpassning
Förutsättningar
Behov
Stöd
Historisk bakgrund
På 1500-talet var det belagt med dödsstraff för
manliga romer att uppehålla sig i landet.
På riksdagen i Örebro 1617 beslutades att landets
alla "tattare och zigenare” skulle utvisas.
Mellan 1914 och 1953 var romsk invandring till
Sverige förbjuden
Rasbiologisk forskning 1930-1940-tal
Fattigvårdslagstiftning 1923 (stanna max 3 veckor)
Förintelse Andra världskriget 500 000-1 500 000
Fem grupper
Svensk indelning
Svenska romer
Finska romer
Utomnordiska romer
Nyanlända romer
Resande/resandefolket
slutet av 1800-talet
1500-talet
1960-talet och framåt
1500-talet
Antiziganism
Bestående latent struktur av föreställningar
fientliga mot romer som kollektiv, vilka på det
individuella planet manifesteras som attityder och i
kulturen som myter, ideologi, folkliga traditioner
och bildspråk, och i handlingar – social eller legal
diskriminering, politisk mobilisering mot romerna,
och kollektivt eller statligt våld – vilket resulterar i
och/eller syftar till att fjärma, driva bort eller
tillintetgöra romer just för att de är romer.
8 rättsprocesser
Tre fall där romer nekats att hyra lägenhet eller bli
medlem i en bostadsrättsförening
Tre fall om romer som inte fått handla i butiker
Ett fall om trakasserier av medarbetare
Ett fall där en romsk kvinna flera gånger fick frågan om
hon var gäst på hotellet. Hon var konferensdeltagare.
Uppdrag
Skolverket
Statens folkhälsoinstitut
Arbetsförmedlingen
Boverket
Socialstyrelsen
5 pilotkommuner (Luleå, Linköping, Göteborg, Helsingborg
och Malmö)
Nationellt kommunalt nätverk
Sveriges kommuner och landsting
Vitbok
Länsstyrelsen i Stockholms län
Läs mer
www.regeringen.se/romastrategin
www.regeringen.se/minoritetslag
www.manskligarattigheter.se
www.minoritet.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm/romskinkludering
www.do.se

similar documents