11-cena

Report
Cenová politika
Definice
• Cena je jedním z nástrojů marketingového
mixu.
• Jako jediný prvek znamená pro firmu příjem
(ostatní jen výdej).
• Je nejpružnější proměnnou ze všech 4P
• Pro podnik představuje cena příjem do
podnikového rozpočtu. Cena určuje velikost
poptávky po výrobku, velikost zisku
• Pro zákazníka cena určuje množství peněz,
které musí vydat z rodinného rozpočtu.
Představuje užitnou hodnotu produktu pro
zákazníka vyjádřenou v peněžních jednotkách,
tj. kolik za daný produkt je ochoten zaplatit
Co zahrnuje cenová politika
•
•
•
•
Stanovení ceny a její diferenciace
Určení metody tvorby cen
Stanovení pravidel pro cenové změny
Stanovení pravidel pro poskytování slev a
srážek z cen
Cíle při stanovení ceny
• Cenová politika musí vycházet z celkové
koncepce podniku, musí jí být podřízena
• zisk
• maximalizace zisku
• tržní podíl
• růst objemu prodeje
• zdůraznění kvality výrobku
Omezující faktory
• Dříve než se ale přikročí ke stanovení konkrétní ceny, je nutno zvážit celou
řadu faktorů:
• Organizace cenové politiky
• Marketingový mix
• Náklady
• Poptávku
• Konkurence
• Distribuční síť
• Ekonomické podmínky
• Opatření centrálních orgánů
• Etapu životního cyklu výrobku
• Vliv ceny na ostatní výrobky
• substituční (záměnné) výrobky zlevnění jednoho výrobku vyvolá pokles prodeje druhého
• komplementární (vázané) zlevnění jednoho výrobku vyvolá růst prodeje obou
Metody stanovení ceny
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Nákladově orientované cena
Poptávkově orientovaná cena
Cena orientovaná na konkurenci
Cena orientovaná na zákazníka
Cena smluvní
Cena konkurzní
A. Nákladově orientovaná
• Metoda stanovení - určení výše nákladů pomocí
kalkulačního vzorce
• Výhody
– jasná pravidla stanovení výše ceny
– jednoduchá metoda
– zaručuje určitou míru zisku,možňuje lépe hledat jejich
rezervy
• Nevýhody - neodrážejí reálnou situaci na trhu, může
být vyšší než je jeho užitná hodnota vnímaná
zákazníkem, špatně se odhaduje výše zájmu zákazníků
a tedy špatně odhaduje nutný prodej a
kalkulace
Přímý materiál
Přímé mzdy
Ostatní přímé náklady
Výrobní režie
VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY
Zásobovací režie
Správní režie
VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU
Odbytová režie
ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU
Zisk
PRODEJNÍ CENA BEZ DANĚ
Daň z přidané hodnoty (spotřební daň)
PRODEJNÍ CENA S DANÍ
BEP
• zjišťujeme, u kterého výrobku platí že CN=CV
(HV = 0)
CV = CN
P . Q = FN + VN . Q
Q = FN / (P – VN)
kde P = prodejní cena, FN = náklady fixní, VN = variabilní náklady,
Q = množství výrobků
Úkol
• Příklad 1
Firma, který vyrábí jediný výrobek má
fixní náklady FN = 100.000
variabilní náklady na výrobek VN = 100
očekává prodej Q= 5.000.
Firma stanoví cenu z celkových nákladů, vyžaduje
přirážku 25%.
Určete prodejní ceny výrobku.
• Příklad 2
Nalezněte bod zvratu.
Fixní náklady jsou 100.000,Variabilní náklady jsou 100,- Kč/výrobek
Navržená cena je 200 Kč/výrobek.
Jaký bude zisk při prodeji 800 kusů a jaký při prodeji
1300kusů výrobků.
B. Poptávkově orientovaná cena
• Metoda stanovení - odhad objemu prodeje
v závislosti na různé výši prodejní ceny
• Výhody - Snadno se určuje výše ceny, odráží
situaci na trhu
• Nevýhody – může být pod náklady
• Pružnost – citlivost na cenové změny
– Pružná = malá změna ceny = velká změn poptávky
– Nepružná = velká změna ceny = malá změna poptávky
• Atypické křivky – sůl, luxusní výrobek
Poptávkové křivky
Atypické křivky
Cena Kč/ks
Sůl
Popt.množství /ks/
Cena Kč/ks
Typická křivky
Prestižní
výrobek
Limitní
cena
Popt.množství /ks/
Pružnost poptávky
• ukazuje, jak poptávka reaguje na změny ceny
• je vodítkem, jak lze s cenou pracovat
– PRUŽNÁ POPTÁVKA
– NEPRUŽNÁ POPTÁVKA
Pružná poptávka
• zákazník reaguje na změnu poptávky pružně
• malá změna ceny = velká změna poptávky
• je výhodné cenu snižovat
Cena Kč/ks
• Cena na 1 ks je sice nižší
• Hodně rostoucí poptávka to kompenzuje
• Celkový HV je vyšší
Pružná poptávka
Popt.množství /ks/
Nepružná poptávka
• zákazník reaguje na změnu poptávky nepružně
• velká změna ceny = malá změna poptávky
• není výhodné cenu snižovat
Cena Kč/ks
• Cena na 1 ks je nižší
• Málo rostoucí poptávka to nekompenzuje
• Celkový HV je nižší
Nepružná poptávka
Popt.množství /ks/
Vliv na pružnost
• čím více je výrobek unikátní a prestižní, tím méně je pružná
poptávka
• čím méně má substitutů, tím méně je poptávka pružná
• čím je celkový pociťovaný užitek produktu vyšší, tím méně
pružná je poptávka
• čím více jsou náklady na výrobek sdíleny, tím je poptávka
méně pružná
• čím více nakupovaný produkt přispívá ke zhodnocení
předchozí investice, tím je poptávka méně pružná
• čím déle lze výrobek skladovat, tím méně je pružná
poptávka
• čím častěji je výrobek nakupován, tím je poptávka více
pružná
C. Cena orientovaná na konkurenci
• metoda stanovení - Výše ceny se odráží od
ceny konkurence, je nutné podrobit analýze
naše a konkurenční výrobky a zjistit nakolik
jsou podobné a nakolik se liší.
• Výhody - nejjednodušší metoda, odráží situaci
na trhu, zohledňuje vliv konkurence
• Nevýhody - Nepřihlíží ke skutečným nákladům
na výrobu, vede k cenové válce
D. Cena orientovaná na zákazníka
• metoda stanovení – zjištění užitné hodnoty
vnímané zákazníkem
• Výhody - Reálnost stanovené ceny, odráží
situaci na trhu, bere v úvahu potřeby a
požadavky zákazníka
• Nevýhody – může být pod hranici nákladů
3 metody stanovení
– Přímá
– Srovnávací
– Diagnostická
přímá metoda
• Zákazníci přímo určí cenu, kterou jsou ochotni
zaplatit za dané výrobky
– Kolik jste ochotni / schopni zaplatit za tento
výrobek?
srovnávací metoda
• Zákazník porovnává náš a konkurenční
výrobek
• Dostane k dispozici 100 bodů, které pak
rozdělí mezi srovnávané nabídky v poměru, jak
pociťuje jejich hodnot
• Známe cenu konkurenčního výrobku
• Pomocí poměru, který určil zákazník
vypočítám cenu našeho výrobku
Příklad
bodové hodnocení
cena výrobku
výrobek konkurence
40
1 500 Kč
náš výrobek
60
2 250 Kč
celkem
100%
výpočet
40 bodů …………………
1 500 Kč
60 bodů …………………
x
x = 60 : 40 * 1500
diagnostická metoda
• Zákazník porovnává náš a konkurenční výrobek
• Výrobky nehodnotí jako celek, ale hodnotí vzlášť jeho
vlastnosti
• zákazník rozděluje u jednotlivých vlastností 100 bodů
• jednotlivým vlastnostem pak přidělí různou váhu
(důležitost)
• Zjistí se poměr výrobků
• Známe cenu konkurenčního výrobku
• Pomocí poměru, který určil zákazník vypočítám cenu
našeho výrobku
Příklad
Produkt
Parametr nabídky
Váhy
(důležitost)
%
A
B
C
Trvanlivost
25
40
40
20
Spolehlivost výrobku
Spolehlivost
dodavatele
Úroveň servisu
30
33
33
34
30
50
25
25
15
45
35
20
Celkové hodnocení
100%
41,65
32,65
25,70
Výrobek A = 0,25*40 + 0,30*33 + 0,3*50 + 0,15*45 = 41,65
Výrobek B = 0,25*40 + 0,30*33 + 0,3*25 + 0,15+35 = 32,65
Výrobek C = 0,25*20 + 0,30*34 + 0,3*25 + 0,15*20 = 25,70
E. Cena smluvní
• metoda stanovení -dohoda mezi prodávajícím
a kupujícím, nejčastěji na burzách, tržištích
• Výhody – cenu je možné stlačit na minimum
• Nevýhody - neoslovím všechny, cena nemusí
odpovídat skutečným nákladům
F. Cena konkurzní
• metoda stanovení - výběrová řízení, srovnání
kritérii vč. ceny, výběr nejlepší varianty, přímá
nebo obálková metoda, nejčastější metoda
• Výhody – cenu je možné stlačit na minimum,
„nejčistší“ metodu výběru dodavatele
• Nevýhody - neoslovím všechny, cena nemusí
odpovídat skutečným nákladům
Stanovení ceny nového výrobku
• Fáze zavádění:
– vyšší cena (sbírání)
– nižší cena (pronikání
•
•
•
•
•
•
•
•
Kroky:
Identifikace celkových podnikatelských cílů
Stanovení cenové pružnosti poptávky
Určení výše nákladů
Zjištění nabídky a cen konkurence
Určení vnímané hodnoty konkurenčních nabídek zákazníkem
Volba oceňovací metody
Konečné určení ceny
Maximum – poptávková cena
Konkurenční cena
Minimum – nákladová cena
Zákaznická cena
Konečná podoba ceny
• Baťovská cena
– Cena končící na „9“
– 99,- Kč je psychologicky lepší než 100,- Kč
• Modifikace ceny / změna ceny
– Dle teritoria, parametrů prodeje, intenzity
poptávky
Modifikace ceny
– Dle teritoria
– Dle parametrů prodeje
– Dle intenzity poptávky
- Modifikace dle teritoria
• Jednotné oceňování - stejnou cenu a dopravné
všem zákazníkům bez ohledu na jejich rozmístění
• Oceňování podle zón - různé cenové sazby pro
různé vzdálenostní zóny od podniku, všichni
zákazníci jedné zóny platí tutéž cenu a dopravné
• Diferencované oceňování dle individuálních
zákazníků - individuálně účtuje přepravu a
pojištění podle přesné přepravní vzdálenosti
konkrétního zákazníka
- Modifikace dle parametrů prodeje
•
•
•
•
•
Sleva při platbě v hotovosti či včasném zaplacení
Množstevní slevy
Sezónní slevy
Slevy při vrácení původního zboží stejné značky
Termínované slevy
- Modifikace dle intenzity poptávky
• Na bázi zákazníků - Různí zákazníci platí různou cenu
za stejný výrobek či službu.
– vstupné do muzea pro dospělé, důchodce a děti
• Na bázi místa - Různá místa jsou oceněna různě, i když
náklady jsou v podstatě stejné.
– ceny různých sedadel v divadle - lóže, na stání, v hledišti
• Na bázi času - Ceny jsou stanoveny rozdílně podle
sezóny, podle dní v rámci týdne, podle hodin v rámci
dne
– představení v divadle – dopolední x večerní, premiéra x
derniéra x běžné představení
• Je zakázáno provádět modifikaci cena na
základě rozdílnosti
– Národnosti
– Barvy pleti
– Náboženského vyznání
– Atd.
Změna ceny
• V případě
– Výrobkové změny –změna vlastností výrobku
– Fáze ŽCV – pod náklady v zavádění a úpadku
– Nákladové změny – vyplývají ze změn hodnoty
vstupů
– Tržní změny - změna cen konkurence, změna
množství konkurence, nasycenost trhu,
koupěschopnost obyvatelstva, sazby daní, změna
kurzu
a) Snížení ceny
• Kdy:
– chci výrobek zavést na trh, nebo jej vyprodat
– rapidně se snížila cena vstupů
• Menší náklady
• Méně funkcí na výrobku
• Nižší daně
• Pozor na:
– pružnost poptávky – nepružná poptávka, raději neměnit
– psychologické vnímání – nízká cena = nekvalita
– cenovou válku
• Jak měnit:
– „hlasitě“ – informovat o snížení ceny
– je nutné vysvětlit důvody, aby zákazník nepochyboval o důvodech
snižování ceny (nepředpokládal nekvalitu)
b) Zvýšení ceny
• Kdy:
– chci zdůraznit vysokou kvalitu výrobku
– vzrostly ceny vstupů
• Vyšší náklady
• Nové funkce výrobku
• Vyšší daně
• Jak:
– plíživě (raději 2 x po 5%) než naráz(o 10%)
– Cenu zachovat, ale
•
•
•
•
Do balení dávat méně kg
Použít méně kvalitní materiál
Výrobku odebrat nějaké funkce
Nabízet méně variant

similar documents