Stater & FN

Report
Internationella relationer:
Stater & FN
Stater: En utgångspunkt i
internationella relationer
• Kallas ibland länder eller nationer
• 246 länder
• 195 stater, 193 i FN (inte Vatikanstaten och Taiwan
(Kina))
• Hur kommer det sig? Diskutera!
Stat
•
•
•
•
Maktorganisation
Kontroll över befolkning
Territorium
Erkänd av andra stater
Nation
• Latinets natio =
särdrag, ursprung
• Språk
• Religion
• Etnicitet
• Historia
• Kultur
• Exempel?
• Statens viktigaste egenskap:
Suveränitet
• Vad är det?
Suveränitet/självständighet
• Alla stater självständiga och jämlika
• Ingen stat står över andra stater
• Staters inre angelägenheter:
• Är alla stater jämlika och lika
respekterade?
• Finns undantag?
• Självständiga, suveräna stater
• Internationell politik kan sägas vara anarkisk
• Ingen världspolis som agerar när brott begås
Istället för världspolis: FN
(Förenta Nationerna)
•
•
•
•
•
Grundades efter slutet av det andra världskriget
Motverkandet av nya krig
Motverka fattigdom
Främja mänskliga rättigheter
FN-stadgan: Staters och individers rättigheter
FN:s organisation och arbete
• Generalförsamlingen
Generalförsamlingen
•
•
•
•
•
•
Staternas parlament
Konflikter i och mellan stater
Fattigdoms- & sjukdomsbekämpning
Hungersnöd
Naturkatastrofer
Haiti 2010
• Erkännandet av nya stater
• 1 röst per stat
• Inga bindande beslut, men besluten fungerar som
moralisk kompass
• Världens samvete
Världsbanken och IMF
•
•
•
•
•
Ekonomiskt stöd till stater i svårigheter
Exempelvis Grekland, Argentina
Pengar, i form av lån, om regeringar ändrar politik
Nyliberalt, offentliga nedskärningar
Cypern
Internationella domstolen i Haag
• Avgör tvister mellan länder som erkänt domstolen
Internationella brottmålsdomstolen i Haag
(ICC)
•
•
•
•
•
Inte under FN
FN skickar misstänkta till ICC
Krigsförbrytelser
Brott mot mänskligheten
Folkmord
Säkerhetsrådet
Ansvarar för säkerhet och fred
15 medlemsländer
Bindande beslut
5 permanenta: USA, Frankrike, Kina, Storbritannien,
Ryssland
• Varför är dessa permanenta?
•
•
•
•
• De permanenta medlemsländerna har vetorätt
• Problematiskt: Fallet Syrien
Vid konflikt
• Fredliga lösningar:
• Medling
• Eld upphör & fredsavtal
Fredsstyrka
Ekonomiska och politiska
sanktioner
•
•
•
•
•
•
Förbud mot handel
Frysta bankkonton
In- och utreseförbud
Exempel:
Libyen, Nordkorea, Irak
Kritiserats genom åren
• I ovanliga fall:
• Ta till våld. Exempel: Koreakriget (1950-tal), Libyen
2011)
Filmfrågor
• I början sägs att ingen vid grundandet av FN kunde tro
att fredsstyrkor skulle behövas i framtiden. Varför då?
• Under 90-talet mötte FN:s fredsbevarande arbete nya
svårigheter, som man inte var vana vid. Vad menas?
• Kvinnor sägs vara särskilt utsatta i konflikter, och vara
särskilt viktiga för FN:s fredsarbete. Vad kan detta bero
på?
• Hur försöker FN arbeta för fred, bortsett från fredsstyrkor?
• Intag ett källkritiskt perspektiv! Vem är avsändaren?
Vad sägs i filmen? Har avsändaren anledning att
vinkla/skönmåla sitt budskap?

similar documents