ICF

Report
Kartläggning utifrån ICF
Malin Rombing (kvalitetssäkringssamordnare arbete och aktivitet),
Carola Davidsson (kvalitetssäkringssamordnare inom autismenhet 1)
Vuxenförvaltningens
Utförarverksamhet
Gäller fr.o.m. 2012-01-01
Utförarchef
Yngre verksamhet (under 65)
Gemensam verksamhet
Särskilt boende LSS
Autismverksamhet
Hälso- och sjukvård
Personlig assistans
Enheter för sjuksköterskor
Enhet för paramedicinare
områdeschef: Anders Karlsson
16 enhetschefer
Socialpsykiatri
Arbete och aktivitet
Hemtjänst < 65 år
Öppen verksamhet yngre
Övriga gemensamma verksamheter
Omvårdnadspatruller natt
Larmgruppen
Dagverksamheter demens
Specialist- och resursteam demens
Anhörigkonsulenter
Folkhälsokonsulenter
Samordnad kostverksamhet
Medicinskt ansv. sjuksköterska
Elizabeth Lundh
Utvecklare
Kristina Emanuelsson
Äldre verksamhet
Hemtjänst > 65 år
Öppna verksamheter
områdeschef: Marie Holmberg
14 enhetschefer
Särskilt boende äldre, syd
områdeschef: Åsa Eriksson
10 enhetschefer
Områdeschef: Mats Karlsson
Särskilt boende äldre, nord
Korttidsverksamheter
områdeschef: Anna Axberg
Områdeschef Johan Lindström
8 enhetschefer
11 enhetschefer
12 enhetschefer
Arbete och aktivitet innefattar…
• daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service
•
sysselsättning enligt Socialtjänstlagen
Vi har cirka 90 personal anställda på arbete och aktivitet
Vi har cirka 400 brukare som vi arbetar med på arbete och aktivitet
Vi har 35 olika dagliga verksamheter/sysselsättningar och 8 arbetskonsulenter
på arbete och aktivitet.
Autismenheten (fem olika enheter) innefattar…
Personlig assistans
Daglig verksamhet
Musikupplevelse
Korttidsboende
Bostad med särskild service
Taktil Stimulering
Sinnesstimulering
Alla insatser ligger under LSS-lagen
Pedagogiskt anpassat arbetssätt
ISBERGET
Kunskap om Autism
Att förstå och sätta sig in det annorlunda
sättet att tänka och förstå
Beteendet, det vi ser
Kunskap om personen
Ta reda på individuella färdigheter, svårigheter,
intressen och behov
Anpassningar och Hjälpmedel
Att skapa en hanterbar, begriplig och
meningsfull tillvaro
Bemötande/Undervisningssätt
Under ytan, här
finns orsaker till
beteendet
Utifrån funktionsnedsättningen autism
Tydligt, Respektfullt, Annorlunda och otraditionellt
Livsperspektiv
Vikten av och samordning/samarbete
Organisation
Helhet, samarbete
(Lindström, 2012)
Helhet, samarbete
ICF:s sex komponenter pusslas ihop och
bildar unika mönster
Det som fungerar
Funktionshinder
(Möller, 2005, 2008, 2011)
- internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa
Ett verktyg för att systematiskt beskriva helheten i relation till omgivningen
Handikappbegreppet
funktionsnedsättning (hinder
möjligheter)
Hälsofrämjande förhållningssätt
Delaktighet /inflytande
Olika användningsområden
Gemensamt språk (att mena samma sak)
Ger ökad brukarsäkerhet och rättssäkerhet
Enhetliga och jämförbara begrepp
Ger förbättrad verksamhetsuppföljning och bra underlag för forskning
Salutogent
Människosyn
•Alla är värdefulla
•Alla har resurser
•Alla har behov
–Mänskliga
–Kulturella
–Individuella
•Särskilda
ICF
Beskriva (kartlägga)
Analysera
Bedöma
Åtgärda och följa upp
(utvärdera)
www.fou.sormland.se
Kartläggningsmaterialet utifrån ICF:s nio
områden
Lärande och tillämpa kunskap
Allmänna uppgifter och krav
Kommunikation
Förflyttning
Personlig vård
Hemliv
Mellanmänskliga relationer
Viktiga livsområden
Samhällsgemenskap och medborgerligt liv
Våra tidigare insatsområden
Bostad
Kost
Personlig omvårdnad
Hjälpmedel
Sociala insatser
Professionella kontakter
Ekonomi
Arbete
Kommunikation
Sömn/nattinsats
Psykosocialt stöd
Hälsa/friskvård
Samt även våra nuvarande sökord och
insatsområden
Se vidare Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa: barn- och ungdomsversion. ICF-CY.
Finns att hämta på Socialstyrelsens hemsida
FoU:s strategiska och
systematiska arbetssätt
1.
2.
3.
4.
5.
Beskriv helheten vad som påverkar
Analysera hur delarna påverkar
Bedöm helheten
Planera och Åtgärda samordning av insatserna
Följ upp och utvärdera resultatet av de samordnade
insatserna
Välbefinnande
Hur jag känner mig
och vad jag vill
Hur andra ser på mig
Vad jag deltar i
Hur samhället fungerar
där jag är
Vad jag gör
Hur det är på platsen
där jag är
Hur min kropp
fungerar
Hur det är fysiologiskt
Hur det är med mina
kroppsdelar
Hur det är biologiskt
www.fou.sormland.se
Brukarens perspektiv!!!
Om hänsyn tas till brukarens behov, intressen och resurser så blir han/hon
huvudpersonen i sitt eget liv!
Nu är det slut, tack för oss!
[email protected]
[email protected]

similar documents