OPCAT i Danmark - Sivilombudsmannen

Report
OPCAT i Danmark
Oplæg ved
Erik Dorph Sørensen
Folketingets Ombudsmand
HISTORIK
• 2004
• 2007
• 2009
• 2009
• 2009
Danmark ratificerer OPCAT
konventionen
Udenrigsministeriet anmelder
Ombudsmanden som dansk NPM
Primo – Forhandlinger om budget og
samarbejde
Medio – Ombudsmandsloven ændres
Ultimo – Tilsynsbesøg påbegyndes
Om samarbejdet med
DIGNITY og IMR
• OPCAT-rådet
• Årsplan
• Ny lovgivning
• Principielle spørgsmål
• OPCAT-arbejdsgruppen
• Drøftelse af tilrettelæggelse af tilsynsbesøg
• drøftelse af resultatet af tilsynsbesøg
Om institutionstyper og art. 4
• ”……på ethvert sted inden for sin jurisdiktion
og kontrol, hvor personer er eller kan blive
berøvet deres frihed, enten i medfør af en
afgørelse truffet af en offentlig myndighed
eller på dennes opfordring eller med dens
samtykke eller indvilligelse (i det følgende
benævnt ”tilbageholdelsessteder”)…….”
Om institutionstyper og art. 4
•
•
•
•
Fængsler
Arresthuse
Kriminalforsorgens pensioner
Sikrede institutioner (varetægtssurrogat for
unge)
• Politiets Detentioner
• Politiets Venterum
• Psykiatriske Centre
Om institutionstyper og art. 4
• Døgninstitutioner (børn og unge)
• Botilbud for voksne
• Asylcentre
Mere end 1500 institutioner
Om Fokusområder
• Magtanvendelse og andre indgreb
• Isolation
• Relationer
– Mellem ansatte og brugere/indsatte
– Mellem brugere/indsatte
– Mellem brugere/indsatte og pårørende
• Lægefaglige forhold
• Andre fokusområder
Metode
• Skriftligt materiale
– Fra institutionen
– Andre kilder
• Samtale ved besøget med
– Ledelsen
– Ansatte
– Brugere/indsatte
– Pårørende
Metode
• Besigtigelse af institutionen
• Triangulation
• Afsluttende møde med ledelsen
• Hvorfor ikke spørgeskemaer ?
Rapportering
• Brev til den besøgte institution uden
bemærkninger (afsluttende)
• Brev til den besøgte institution med
bemærkninger (høring)
• Brev til ansvarlige myndigheder (høring)
• Endelig udtalelse fra ombudsmanden som
NPM
Vurderingsmodel
Resultater
•
•
•
•
•
2009 – 9 besøg
2010 – 20 besøg
2011 – 40 besøg
2012 – 40 besøg
90 % af besøgene resulterede i dialog med
ledelsen af institutionen – mundtlige
anbefalinger om mindre mulige forbedringer
Resultater fortsat
• Skriftlig anbefaling efter aftale med ledelsen i
5 sager
• Skriftlig høring i 6 sager
• Eksempler:
– 1)COP 15,
– 2)Grenen,
– 3)Kanonen,
– 4)Bispebjerg Psykiatrisk Center for børn og unge
Andre tilsynsmyndigheder samarbejde
•
•
•
•
•
•
•
•
Folketingets § 71, stk. 7- tilsyn
Kommunernes persontilsyn
Kommunernes og regionernes driftstilsyn
Kommunernes brand- og bygningstilsyn
Arbejdstilsynet
Fødevarestyrelsens tilsyn
Embedslægernes tilsyn
Og en række andre myndigheder
Fremtidige Tilsynsbesøg
• Besøg efter FN-reglerne
• Børnetilsynsbesøg
• Institutionsspecifikke tilsynsbesøg
Modellen for alle besøg vil være OPCATmodellen.
Et besøg kan omfatte alle 3 typer på én
gang.

similar documents