FN internationella sanktioner_ht

Report
FN – internationella sanktioner
FNSt artikel 41
• Typer av sanktionsåtgärder
• Sanktioner riktade mot vem?
• Beslut är bindande (arts. 48 och 25) –
konsekvenser?
– För medlemsstat som vidtar åtgärder
– För medlemsstat som utsätts för åtgärder
– För annan stat
• Beslutets giltighet i tiden
Förhållandet till andra
bestämmelser i FNSt
• Artikel 39
– Sanktionsbeslut kräver föregående
fastställande
– Ingen skyldighet för SäkR att fastställa
• Artikel 42
– Art. 41 tillåter inte ”measures involving use of
armed force”
SäkR:s befogenheter och dess
yttre gränser
• Procedurella begränsningar följer av …
– Art. 27 § 3
– Art. 39
• Substantiella begränsningar följer av …
– Art. 24 §§ 1-2 => arts. 1 och 2
– Proportionalitetsprincipen
Några omdiskuterade
sanktionsbeslut
• Terroristresolutionen 1373
• Irakresolutionen 661
Sanktioner och kontraåtgärder
• Sanktionsbeslutet som en institutionaliserad
form av kollektiva kontraåtgärder?
• En kontraåtgärd måste uppfylla vissa krav:
–
–
–
–
–
Förutsätter föregående folkrättsbrott
Syftat till att få motpart ta sitt ansvar
Måste vara temporär och reversibel
Måste vara proportionerlig
Får inte innebära avsteg från vissa särskilda
skyldigheter

similar documents