Skyggerapportering til FN-komiteen for rettighetene til

Report
Skyggerapportering til FN-komiteen for
rettighetene til mennesker med nedsatt
funksjonsevne
Liv Arum, Generalsekretær i FFO
Tema
Saksbehandler
Dato
Tidsplan
 Statsrapport: 3. juli 2015
 Supplerende rapport fra LDO
 Skyggerapport: parallelt eller etter
statsrapporten?
Tema
Saksbehandler
Dato
Organisering
 Intern arbeidsgruppe i FFOs Sekretariat
 Etablering av et forum for FN-konvensjonen
om rettighetene til mennesker med nedsatt
funksjonsevne
 Ressursgrupper på konkrete områder
Tema
Saksbehandler
Dato
Formen på skyggerapporten




Et dokument på mellom 40 og 50 sider
Prioritere problemstilling
Vi må ha dokumentasjon for det vi legger frem.
Vi kan lage forslag til spørsmål som komiteen
kan stille til norske myndigheter.
 Vi kan komme med forslag til løsninger som
komiteen kan anbefale norske myndigheter å
følge opp.
Tema
Saksbehandler
Dato
Innholdet i skyggerapporten

-
Dialogmøter om;
Rettssikkerhet
Arbeid
Helse
Opplæring
Tilgjengelighet
Tema
Saksbehandler
Dato
Målet med skyggerapporten
- Et rapport som er dokumentert, har
troverdighet og legitimitet. Som kan gi oss
gjennomslagskraft på implementering.
- Informasjonsmøte, dialogmøter og bruke
ressursgrupper
- Vi er avhengig av å få innspill, muntlige og
skriftlige
- Vi må følge opp de merknadene FN-komiteen
gir til norske myndigheter.
Tema
Saksbehandler
Dato
En del ubesvarte spørsmål:
- Formen på skyggerapporten?
- Temaene i skyggerapporten?
- Forslag til løsninger av problemstillinger som
beskrives?
Tema
Saksbehandler
Dato

similar documents