Diagnostický systém CANSCREEN 3 určený pro trh "Data Mining"

Report
J.Jansa1, M.Cesal2, P.Zubina3
1.
1.Immobiliser Central Europe, s.r.o., Česká republika
2.2.BIOCONS, Slovenská republika
3.3.Krajská zdravotní, Ústí n.L., Česká republika
CANSCREEN
1 – 1986 – 1999
Bio Analyst 1– 2004 – 2010
CANSCREEN 2 – 2011 – 2013
BioAnalyst 2 – 2013 -?
CANSCREEN 3 - 2013 - ?





Budoucnost mají nové přístupy, jako je analýza metabolismu a
především proteinů
Stále více budou používány přístroje bez chemikálií, jako jsou
spektrální analyzátory
Základ vyhodnocování bude víceparametrová analýza a
metody „data mining“ platformy
Bio informatika bude zabudována přímo do laboratorních
přístrojů a omezí subjektivní diagnostické závěry, typické pro
mladé lékaře
Medicína, která v současnosti nestačí sledovat technologický
rozvoj přístrojů a počítačových programů musí projít
kvalitativní změnou v přístupu k jejich aplikaci








Analýza proteinů byla základem řešení projektu CANSCREEN 1 od
jeho zahájení
Byly testovány metody jako je automatická elektroforéza a další,
většinou s minimem reagencií ( suchá chemie fy BOEHRINGER
MANNHEIM atp.)
Základ vyhodnocování tvořil produkt na víceparametrovou shlukovou
analýzu CLUSTEX
Byly odzkoušeny přístroje firem BOEHRINGER MANNHEIM ,
OLYMPUS i DYNATECH se zabudovaným software CLUSTEX
Snaha o tuto změnu byla cílem týmu CANSCREEN 1 v 90.letech a je i
cílem týmu CANSCREEN 2 v současnosti





Sběr biochemických a ostatních laboratorních dat
Tvorba potvrzených diagnostických shluků pro každou
skupinu nemocí
Simulace virtuálních souborů dat pomocí metody
Monte Carlo
Optimalizace nezbytného množství parametrů v každé
skupině
Vyhodnocení dat konkrétního pacienta
1. Vyvinout novou matematickou metodu shlukové
analýzy
2. Zaměřit se na vyhodnocování standardních
biochemických parametrů místo drahých
markerů
3. Odstranit redundantní parametry
4. Vyvinout
uživatelsky
příjemné
software
CLUSTEX
Cílem bylo vyvinutí “low – cost” systému pro
plošný screening populace
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ústav sér a očkovacích látek,
Praha(USOL)
Nemocnice Gottwaldov(nyní Zlín)
Nemocnice Sokolov
Nemocnice Trencianske Teplice
Onkologický ústav na Žlutém kopci,
Brno
Karlova univerzita, FN Motol
 Nejdůležitějším
prostředkem boje s
rakovinou je časná detekce této nemoci, a to
v období bez symptomů.
 “Early
detection of cancer greatly increases
the chances for successful treatment. There
are two major components of early detection
of cancer: education to promote early
diagnosis and screening”
WHO definition
 Krajská
zdravotní, a.s. Ústí n.L.
 CompuGroup Medical Česká republika,
s.r.o.
 MacTech City, spol. s r.o.,

Vývoj biochemických diagnostických metod v
posledních letech prokázal, že není možno spoléhat na
idividuální biomarkery, neb žádný nesplňuje
požadavky na vysokou senzitivitu a specificitu.
Perspektivním řešením je proto kombinace markeru,
který dík vysoké senzitivitě zachytí počátek
nádorového onemocnšění včas, ale má vysokou
falešnou pozitivitu,
s markerem, který má nižší
senzitivitu, avšak dík vysoké specificitě tuto falešnou
pozitivitu vyloučí

S ohledem na náročnost získávání klinicky ověřených
laboratorních dat byly zahájeny jen vybrané aplikace.

Screening nádorů prostaty – Data získána ve spolupráci s
Krajskou zdravotní, Ústí n.L.
Screening melanomu – Spolupráce s Frauenhoferovým
ústavem, Porto




S ohledem na zkušenosti z prací, prováděných v 90tých
letech, kdy pozornost byla věnována proteinům akutní
fázem, především pak glykoproteinům, jako jsou alfa1-antitrypsin, haptoglobin, orosomukoid bylo zahájeno
testování komplexnějších parametrů, a to
alfa -1, alfa-2, beta a gama globulinů. Tyto parametry
tak určí první podezření na nádorové onemocnění.
Pro testování onemocnění prostaty byly použity běžné
parametry, jako PSA, volnéPSA a p., avšak vždy s
přiřazeným věkem jako kvantitativním parameterem
pro shlukou analýzu. Tím již bylo možno odlišit 2
základní diagnózy nemocí prostaty, a to C 61 a N 40.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vyhodnotit anamnézový dotazník, jako na př. I-PSS u
nádoru prostaty, a to kvantitativně pomocí SW CLUSTEX
Vyhodnotit základní parametry pomocí SW CLUSTEX,
na př. jako jsou u nádoru prostaty PSA, fPSA a p. s
přiřazeným věkem
Použít princip “watchful waiting” a opakovat měření i
vyhodnocení po 3 či 6 měsících
Je li pravděpodobnost nádoru určená shlukovou
analýzou větší než 70% provést biopsii
Preferovat imunoterapii před operativním zásahem
Je li nezbytný, sledovat dále parametry dle bodu 2

Testování systému CANSCREEN 2 v letech 2012 – 2013
ukázalo:
1. Výsedky z 90tých let byly potvrezny
2. Byl vyporaciván návrh nové diagnostiky rakoviny
prostaty
3. Pro potvrzení výsledků jsou nutn= rozsáhlajší
klinické pokusy
4. Je nutno nalézt strategické partnery
I.
II.
III.
Vývoj verzí pro různá nádorová i jiná onemocnění
Vývoj BioAnalyst verze pro Nemocniční informační
systémy, založené na platformě “cloud”
Vývoj expertního Call centra pro komuniakci se
smartphony pacientů a zasílání “disease warning
messages”
I.
II.
III.
IV.
BioAnalyst PC - verze biochemického expertního
systému pro PC
BioAnalyst Portal – webová verze s přístupem ze
smartphonů
CarDiab – verze pro kardiaky a diabetiky -TBD
InpresOl –verze pro stanovení rizika předčasného
porodu –doplněk systému PrenCare firem
MEDETRON, s.r.o. a COMINFO, a.s. - TBD

similar documents