Statistiska problem och möjligheter Viveka Palm, SCB

Report
Statistiska problem och möjligheter
Viveka Palm, SCB
Svensk konsumtions påverkan på miljön
i andra länder. Seminarium 15 juni
2010. Miljömålsrådet, NV och KemI
Miljöräkenskaper
ett informationssystem för att
analysera samband mellan miljö
och ekonomi – för produktion och
konsumtion
Hållbar utveckling
Milj
ö
Samhäll
e
Ekonom
i
Miljöräkenskaper på SCB
• Tre komponenter enligt FN-manual
• Fysiska flöden: energi, kemiska produkter,
utsläpp, avfall
• Ekonomiska variabler: miljöskatter, subventioner,
miljöskyddskostnader, miljöföretag
• Naturresursräkenskaper: t ex skog, vatten, mark
• Nya områden: produkters miljöpåverkan, sociala
data för att belysa hållbar utveckling, fler
ekonomiska och administrativa styrmedel
Input - Output
kapital
arbetskraft
material
energi
produkter
Branscher,
myndigheter,
hushåll
tjänster
avfall
utsläpp
Länk till web-verktyg
http://www.mirdata.scb.se/
• Här presenteras data om ekonomi,
utsläpp och energi branschvis (del ett).
• Del två presenterar utsläpp fördelat på
konsumtionen.
• Del tre är en simuleringsvariant, där man
får en budget, kan ändra och se hur det
slår på co2-utsläppen.
Datatillgång
• Ekonomiska data för de flesta länder är
goda, men IO-tabeller konstrueras I EU
vart 5:e år.
• Miljöräkenskaperna tas fram i många EUländer. En strategi för att kunna göra EUräkenskaper har tagits fram av Eurostat.
Lagstiftning är på gång.
• På detaljerad produktnivå får man kvalitet
och sekretessproblem.
EU-lagstiftning för miljöräkenskaperna
• Tre moduler: luftutsläpp, miljöskatter och
materialflöden från 2012
• Efterlängtat för att kunna få en EUräkenskap, och för att kunna göra bättre
bedömningar av svensk konsumtions
miljöpåverkan
• Har ökat aktiviteten hos nya EU länder
påtagligt
Hälsofarliga kemikalier
ej fossila bränslen
Jord- o skogsbruk, fiske
Massa- o pappersind.
Oorg. baskemik.ind.
Org. baskemik.ind.
Giftig
Frätande
Övrig kemisk ind.
Irriterande
Verkstads- o tillverkn.ind.
Hälsoskadlig
El- o värmeverk
Byggindustri
Avfallsanläggningar
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
tusen ton
Utvecklingsområden, exempel
• Mer detaljeringsgrad för intressanta
produktgrupper
• Mer ingående studier av varuflöden, vikt,
värde, miljöpåverkan, aktörer
• Studier av hur varor som kommer via EU kan
spåras bakåt i förädlingsvärdeskedjan
• Koppling till styrmedel ; information,
upphandling, etc
• Kemikalieanvändning
• Markanvändning
Slutsats
• Detta är ett första steg, vi kan se de stora
dragen, framför allt på utsläppssidan.
• Ännu har vi inte standardiserade o
utprövade metoder för att täcka hela
mångfalden av aspekter som ingår inom
miljöområdet.

similar documents