PowerPoint-præsentation

Report
Begrundelse for ændringer i
uddannelsen
Arbejdsmarkedets behov for, at social- og
sundhedspersonalet opnår tydeligere
sygeplejefaglig viden og bedre kompetencer
med hensyn til rehabilitering og
sundhedsfremme
Baggrund for ændringer i uddannelsen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sygehusstruktur – også psykiatri
Øget specialisering
Kortere indlæggelsestider
Akkreditering
Patientforløb på tværs af sektorer
Dokumentation
Rehabiliterende arbejde
Brug af borgerens egne ressourcer
Velfærdsteknologi
Ændring af faglig profil
• Præcisering af særlige kompetencemål for
grundforløbet
• Kompetencemål, praktikmål og faglige mål er
blevet præciseret og gjort mere målbare
• Nye områdefag
• Vidensniveauer og progression er blevet mere
stringent.
Struktur
Bekendtgørelse
Uddannelsesordning
• Overordnede rammer,
struktur og
kompetencemål
• Fag og de faglige mål
samt praktikmål
Lokal
undervisningsplan
• Fagenes fordeling på
skoleperioderne og
rammerne for afsluttende
prøve
Deltagere i processen
• undervisere fra alle
afdelinger
• ledelsen
• PUR
• praktikken
• LUU
Struktur i den lokale undervisningsplan
• Niveau 1: Generelle forhold på skolen
• Niveau 2: Et indgangs eller uddannelses
niveau
• Niveau 3: Niveauet med læringsaktiviteter
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 1
Skolens pædagogiske og
didaktiske overvejelser
Refleksioner
Underviserens og
elevens roller
Personlige kompetencer
Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser.
• SOSU Nords mål med undervisningen er, at eleverne udvikler de
relevante erhvervsfaglige kompetencer.
• Uddannelserne tilrettelægges og gennemføres i et tæt
samarbejde med arbejdsgiverne, skolen og praktikken.
Uddannelserne og undervisningen tilrettelægges med en
vekselvirkning mellem teori og praksis.
• Skolens pædagogiske grundholdning er, at eleven udvikler sine
kompetencer gennem læreprocesser tilrettelagt i sociale
fællesskaber. Denne pædagogiske holdning til elevens
læreproces medfører, at mange didaktiske metoder inddrages i
undervisningen. Arbejdsformer og metoder som fx
gruppearbejde, par-arbejde, selvstændigt arbejde, case arbejde
og projektarbejde, vil i vekselvirkning med forskellige didaktiske
metoder bidrage til den enkelte elevs læring.
• Undervisning planlægges differentieret med udgangspunkt i den
enkelte elevs forudsætninger og læringsstil, med det mål at
skabe rum for udvikling af elevens erhvervsfaglige kompetencer.
Refleksion
• Elevens evne til at reflektere er i centrum for elevens
læring. Refleksionsevnen udvikles ved hjælp af
forskellige refleksionsmetoder, fx skriftlige og
mundtlige logbøger, porte folio opgaver,
praksisbeskrivelser, refleksionscirkler og andre
modeller.
• Refleksionsmetoderne tilpasses den enkelte elev.
Faglærere og kontaktlæreren sikrer sammen med
eleven udviklingen i elevens evne til refleksion i løbet
af uddannelsen. Dette gøres i den daglige
undervisning, og som en del af kontaktlærerens
samtaler med eleven.
Niveau 2
Nærmere beskrivelser af
et indgangs- eller
uddannelses niveau
Niveau 2 for
Grundforløbet
Niveau 2 for Trin 1 og
Trin 2
Beskrivelse af praktikken
Niveau 3
Uddannelsens
opbygning
Beskrivelse af
læringsaktiviteter og
læringselementer
Beskrivelse af prøver
Mål
Nye områdefag SSH/trin 1
Social- og sundhedssektoren
2 uger
Pleje og dokumentation
5 uger
Psykologi og kommunikation
2½ uger
Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats
3½ uger
Arbejdsmiljø og ergonomi
1 uge
Nye valgfrie specialefag
Borgere med psykisk sygdom
Demens 1
Rehabilitering 1
Palliation 1
Velfærdsteknologi 1
Valgfag
Socialpædagogik
Ældrepædagogik
Personlig sundhed
Samarbejde, kommunikation
og konflikthåndtering
Innovation
Tysk
Skoleperiode 1
1.1 Intro (3 dage)
Det ikke-komplekse
borgerforløb
1.2 Personlig og praktisk hjælp
og støtte til egenomsorg
1.3 Professionel omsorg og
pleje
7 uger
1.4 Førstehjælp- og
elementær brandbekæmpelse
Skoleperiode 2
2.1 Borgerrettet sundhedsfremme
og sygdomsforebyggelse
Det komplekse
borgerforløb
2.2 Rehabilitering og aktivitet i
hverdagen
14 uger
2.4 Alvorlig sygdom og palliativ
indsats
2.3 Det social- og sundhedsfaglige
myndighedsområde
2.5 Arbejdsmiljø og ergonomi
2.6 Valgfag
Skoleperiode 3
Den professionelle
social- og
sundhedshjælper
3 uger
3.1 Valgfri
specialefag
3.2 Udtrukket prøve
3.3 Afsluttende
prøve
Fremtid
Implementering
Taksonomi
Overgangsordninger
Nye bøger
Praktikmål
• Findes i Uddannelsesordningen for Social- og
sundhedsuddannelsen (PASS)
• Evt. pjece ”Det nye i praktikken”

similar documents