1 Lyrik Power Point

Report
Lyrik
Lyrik kan noget som prosa ikke kan. På meget kortere tid, med meget færre
ord, kan lyrik sige noget om væsentlige sider ved den menneskelige tilværelse.
Lyrik er ikke, som fiktionsprosaen, kendetegnet ved at fortælle eller vise et
egentligt handlingsforløb, der skrider fremad i tid.
Lyrik er groft sagt kendetegnet ved, at der fortælles om et øjeblik på et øjeblik.
Indholdsmæssigt er digtet nemlig ofte typisk ved at være en skildring af et
sanse-, følelses- eller tankemæssigt øjeblik og formmæssigt er digtet typisk
ved at være en meget kort tekstgenre.
Så det tager kun et øjeblik at læse det digt, der skildrer et øjeblik, (om end det
kan tage noget længere tid at forstå).
1
Lyrik
•Lyrik kommer fra græsk ”lyra”, strengeinstrumentet ”lyre”
•Lyrik akkompagneres gerne af musik og skildrer følelser
og sanseindtryk, øjebliksstemninger
2
Lyrik
• Lyrik betyder det samme som digt
• Lyrik er en af fiktionens tre storgenrer
• Lyrik er skrevet på ’vers’, der på latin
hedder ’versus’ og betyder ’vending’
• Flere vers sat sammen hedder en strofe
Jeg ved en lærkerede – vers
jeg siger ikke mer’ – vers
Strofe
Den findes på en hede – vers
et sted som ingen ser – vers
3
Lyrik
Lyrik kan noget som prosa ikke kan:
•På meget kortere tid, med meget færre ord, kan lyrik sige
noget om væsentlige sider ved den menneskelige tilværelse
•Lyrik er ikke, som fiktionsprosaen, kendetegnet ved at
fortælle eller vise et egentligt handlingsforløb, der skrider
fremad i tid
4
Lyrik
• Lyrik er groft sagt kendetegnet ved, at der fortælles om et
øjeblik på et øjeblik
• Indholdsmæssigt er digtet ofte typisk ved at være en skildring
af et sanse-, følelses- eller tankemæssigt øjeblik
• Formmæssigt er digtet typisk ved at være en meget kort
tekstgenre
• Så det tager kun et øjeblik at læse det digt, der skildrer et
øjeblik – om end det kan tage noget længere tid at forstå…
5
Lyrik er åben kommunikation
Lukket
Sagtekster
både og
Epik
åben
Lyrik
6
Mange tomme pladser
• At lyrik er åben kommunikation, betyder, der
er mange ’tomme pladser’
• Med andre ord står der meget mellem ordene
• Lyrik kræver altså meget fortolkning!
7
Digtkontrakt
• Når man bevæger sig ind i et digt tegner vi en
kontrakt
• Vi accepterer, vi træder ind i en verden med
en særlig kommunikationsform
8
Digtets form
• Digtet består af x antal strofer med x antal vers
i hver strofe
• Sproget er ofte lidt eller meget anderledes
end i andre tekster
– Fx mere højtideligt
– Eller mere malende
– Indeholder ofte mange tillægsord
9
• Der kan være tale om rytme, rim og
gentagelser
• Sprog og indhold skal gerne hænge sammen
• Hvis digtet i nogle vers skifter fx rytme, kan det
være fordi, man skal være ekstra opmærksom
netop her
10
Rim
• Bogstavrim
– Allitteration = dem med konsonanterne
• Hulker – hvæser, bruser – blæser
• Malermester Madsen, maler mange malerier…..
– Assonans = dem med vokalerne
– Vokalfamilier: a - eiæ - ouå - æø
•
•
•
•
Især ord med u,a og i
U: hulker, nu, bruser, gurgler
A: galer, haler
I/E: Lirekassen, sving, skingrende
11
• Enderim og rimstilling
– Når der kommer et enderim kaldes det ’a’
– Kommer der et nyt rim, kaldes det ’b’
– Når et rim dukker op igen, bruges det samme
bogstav
– Det er enderim og krydsrim
– Det er rimstillinger
Lille sky gik morgentur - a
på den blanke himmel - b
tegned’ skygge på en mur - a
så på verdens vrimmel - b
12
Billedsprog
• Digte taler til vores sanser og fantasi – især
ved at bruge billedsprog!
Eksempler
–
–
–
–
Sammenligning
Metafor
Besjæling
Personificering
13
Sammenligning og metafor
Ofte forveksles ’sammenligning’ og ’metafor’
• Sammenligning: Nattens himlen lagde sig som et
mørkt tæppe over byen
• Metafor: Himlens mørke tæppe lagde sig over byen
• En metafor har et realplan og et billedplan
Groft sagt er det altså det lille ’som’, der afgør,
om det er en sammenligning eller metafor
14
Besjæling og personifikation
• Besjæling betyder, man gør døde ting
levende/giver det sjæl. Stenen græder
• Personificering er, når man giver abstrakte
begreber menneskelige egenskaber. Lykken
smiler
Den danske sang er en ung, blond pige,
Hun går og nynner i Danmarks hus
(Kai Hoffmann, 1924)
Sangen er her
gjort til en person,
der går og nynner
15
Det lyriske jeg
• I digte er der ofte et ’lyrisk jeg’
• Det lyriske jeg er den person, der taler – evt.
til et ’du’
Her er et eksempel fra en fædrelandssang:
I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme,
Der har jeg Rod, derfra min Verden gaaer.
Du danske Sprog, Du er min Moders Stemme,
Saa sødt velsignet Du mit Hjerte naaer.
(H.C. Andersen, 1851)
16
Interteksttualitet
• ’Inter’ betyder ’imellem’ - du kender det fra
ordet ’internationalt’, der betyder noget
’imellem’ flere nationer
• Intertkstualitet betyder blot, der kan være et
forhold ’imellem’ forskellige tekster eller, at
tekster kan referere til andre tekster. Du
kommer en allerede kendt tekst ind i teksten.
17
Udvalgte eksempler på ’intertekstualitet’ fra fædrelandssangen:
Freja er kærlighedsgudinden i nordisk mytologi, det er
altså kærlighedens land/sal. Harniskklædte kæmper dansken er en kæmper, sej og stolt. Bautasten er en
mindesten fra oldtiden over en afdød, Brages og Mimers
råb har vagt håb - Brage er digtekunstens gud i nordisk
mytologi, så her hyldes kunsten og digteren - ”den geniale
ener”. Mimer er vogter af visdommens brønd i nordisk
mytologi, så der er håb forude, dansken er vis! ”Kong
Fred`rik ligner Fredegod” er en sammenligning mellem
den daværende regerende konge, der holdt Danmark i et
stramt greb og Frode Fredegod, der var en dansk
sagnkonge under hvem, alt var fred og lykke.
18
Analyse og fortolkning
• For at fortolke et digt, skal man først analysere det.
• Analyse betyder at pille delene fra hinanden.
• Delene er fx de ting, der er vist eksempler på i dette power
point
• De dele kan igen opdeles i mindre dele, så man fx under sprog
analyserer fx:
– Grammatisk tid
– Ordklasserne
– Hvilke sanser tales der til?
– Er det episk eller lyrisk digt?
19
Fortolkning
• Når man har foretaget en analyse, kan man
med rette komme med et bud på en
fortolkning
• Den fortolkning vil være forskellig fra person til
person, derfor er det vigtigt at kunne
argumentere ud fra analysen!
•
FX ”Fortolkningsmæssigt kan digtet siges at være et udtryk
for søgen tilbage til fortiden, her kommer guldaldermyten
frem…”
20
Perspektivering
• At perspektivere er en slags sammenligning med andre
tekster. Du ser gennem din tekst ud på andre tekster,
ismer, perioder, forfattere, temaer, film…
• Man giver et bud på, hvilke tekster digtet ”passer
sammen med”/hvilke tekster, der har samme tema
• Fx kan fædrelandssangen perspektiveres til
– Nationalsangen
– Billedet Bøgeskov i maj
21
Giv dig god tid
• Giv dig god tid, når du analyserer digte
• Prøv at lave dine egne digte – fx et rap nummer eller
bare en sang
• Prøv at lytte til forskellige sange, så du kan opleve,
det faktisk er LYRIK
God fornøjelse i lyrikkens verden 
22

similar documents