Slide 1

Report
Content analysis
Cross Media Communication,
Design, kommunikation & medier, ITU
Dan Pedersen, 2013
Content Analysis
• En måde (metode) at analysere “tekster” på - både
kvantitativt og kvalitativt.
• Analytiske “traditioner” på humaniora og i
samfundsvdeinskab: analyse vs. fortolkning.
• Visuelt indhold: Systematisk observerbar metode til at
opstille hypoteser om måden medier repræsenterer folk
på.
• Content analysis på nettet: Rejser nye spørgsmål om
hvad indhold er, grundet netmediernes beskaffenhed:
Hvor stopper teksten (hyperlinks, interaktioner etc.). Egl.
Hvilke nivauer, der er I medieindholdet.
Definition af content analysis
• Objective, systematic and quantitative description of the
manifest content of communication (Berelson, 1952)
– Focus on mass media communications
• Objective, systematic identification of specified
characteristics of messages (Holsti, 1969)
– Includes latent content
Page 289
Indholdsanalyse - hvornår
Kommunikation er sammensat af seks elementer, der har hver sin
analysetilgang (Lasswells formel):
Who? - Afsenderanalyse
Says what? – Tekstanalyse (content analysis)
In which channel? – Kanal (medie) analyse
To whom? - Modtageranalyse
(Why? – formål/intention analyse)
With what effect? – Effektanalyse
• Indholdsanalysen anvendes altid på what – teksten, forstået som
budskabet eller indholdet.
• Den kan bruges til at drage slutninger om de andre elementer i
kommunikationsprocessen.
Lasswell m. fl., 1946, Propaganda, Communication, and Public Opinion
Holsti, 1969, Content Analysis for the Social Sciences and
Humanities
Content Analysis er struktureret eller
hypotesetestende
1. Formuler forskningsspørgsmål og hypotese
2. Opstil et undersøgelsesdesign.
– ekspliciter nogle af de valg der ofte foretages implicit i den
kvalitative indholdsanalyse.
3. Afgræns dit datamateriale (sampling)
4. Definer kategorier (variable og værdier) med
kodning af datamaterialet for øje.
5. Træn koderne – dem der skal kode materialet.
6. De data der udvælges i kodeprocessen analyseres
og fortolkes
Forskningsspørgsmål
• Skal være klart formulerede før analysen
• Hvilke dimensioner er det, der skal kvantificeres
• Fx nyhedsdækning af en begivenhed: who, what, how
much, where and why?
• Hvor mange forskellige synspunkter repræsenteres?
• Hvad er udvalgt til at være med i optællingen?
• Udeladelser: hvad er ikke rapporteret?
• Skifter dækningen af emnet over tid (nyheder fx)?
Pages 291
Sampling af medietekster
• Progressive narrowing down
• Hvilke typer tekster?
– Print eller visuelle data? Dokumenter? Massemedier?
• Hvis massemedier, hvilken slags?
– TV, radio, aviser, magasiner…
– Mere end en slags?
• For hver type tkster, hvilke eksempler skal inddrages?
– Fx tabloid eller broadsheet aviser
Page 293
Særlige OBS-punkter i content analysis
• Analyseenhed: Ord, sætning, tema, handlinger,
aktører etc.
• Optælling (enumeration): Hvad tæller man: “om
noget er tilstede” , frekvensen eller graden af
hvormed et indhold er til stede?
• Kategorier: Kategori, tema, enhed – hvor
klippefast er kategorisystemet.
• Dispositioner: Værdier, bias, ideologi
• Vigtighed: Størrelse, placering, synlighed etc.
Procedurer i indholdsanalysen
• Sampling: systematisk plan for hvilke cases/tekster,
der indgår i undersøgelsen
• Recording/coding: Forskerens redegørelse for
hvordan tekster data er indsamlet og registreret /
Redegørelse for hvordan segmenter i teksten
forbindes til undersøgelsens begreber (teoretiske
koncepter).
• Reducing data: fremstille sine data på en overskuelig
måde (tabeller, diagrammer mm.)
Undersøgelsesdesign
• En plan for at indsamle og analysere data for
at få svar på de stillede spørgsmål.
• Gode undersøgelsesdesigns ekspliciterer og
integrerer deres procedurer for
dataindsamling og for hvilke kategorier og
enheder, der placeres i de forskellige
kategorier i analysen.
• Dårlige analyser ”fisker” planløst efter
interessant fund..
Holsti, 1969, Content Analysis for the
Social Sciences and Humanities
Research designs om
kommunikationens karakteristika
Udvikling over tid
Kontekstens betydning
Research designs om
kommunikationens karakteristika
Modtagerens indflydelse på
kommunikationen
Relation mellem forskellige
indholdsvariable
Research designs om
kommunikationens karakteristika
Forskelle mellem afsendere
Evaluering af afsender ift.
standart
Research designs: Drage slutninger om
kommunikationsintention
Afsenders forestilling om relation
mellem kommunikation og adfærd
En anden afsenders forestilling
om den samme rrelation.
Research designs: Drage slutninger om
kommunikationseffekt
Afsenders effekt på modtagers kommunikation
(interpersonel kommunikation)
Afsenders effekt på modagers
adfærd
Reliabilitet i content analysis
• Inter- vs intrakoder reliabilitet
– Interkoder reliabilitet: Sammenligniger af forskellige
koderes resultater
– Intrakoder reliabilitet: Sammenligninger af den samme
koders resultater på forskellige datamaterialer
• Kvalitetskrav:
– Definer variable og værdier klart
– Træn koderne
– Mål interkoder konsistensen mellem to eller flere
kodere.
Interkoder reliabilitet
Interkoder reliabilitet =
Gennemsnittet af ens kodninger i pct. (for alle koderne)
Antallet af kodninger (summen for alle koderne)
• Høje værdier i andet-kategorier medførere påvirker
interkoder reliabiliteten (helst ikke mere edn 10 pct.)
• Jo færre variable, jo større sandsynlighed for
overensstemmelser i kodningerne.
Reliabilitetsmål 2: Pi =
%-del observerede overensstemmelser) - (%-del
forventede overensstemmelser)/ 1 Pct. Forventede
overensstemmelser)
• Den forventede overensstemmelse er summen af
alle kvadrerede procentdele, for alle kategorier.
• Afhængig af hvor mange værdier der er for hver
variabel (kategori)
Content analysis og digitale medier
Herring: En udvidet model over tilgangene til web content analysis
Herring: Forslag til et udvider content
analysis paradigm
Kritikken af indholdsanalysen
• Hvad er det manifeste indhold?
• Repræsentationsproblematikken
– Hvad betyder at en ‘gruppe’ eller en tematik er
over- eller underrepræsenteret i materialet?
• Leverer overfladiske resultater
– særlig den variant, der underbygger deres
argumentation gennem rene optællinger.
• Giver dog et godt overblik, og kan medvirke til
at afgøre om der er ‘kød’ på problemstillingen.
Ex. 1: Politiske ordføreres brug af
facebook (opgave)
• Hypotese: Der er forskelle på ‘partiernes’ måde at bruge Facebook
på.
• Metode: indsamler partiordføreres FB opdateringer og analyserer
dem.
• Sampling: Statusopdateringer i en afgrænset periode
• Kategorier/kodning: Tæller antal opdateringer. Kategorier: inddeler i
egen politik, kritik af andres politik, socialt (privat); Humor.
• Fund: Stor forskel antal opdateringer og ‘stil’.
– Oppositionen poster mere end regeringen (den gamle)
– Oppositionen bruger flere indlæg end regeringe på at kritisere
modparten
– Jo færre mandater, jo flere Facebook opdateringer.
– De yngre poster flere social meddeleser end de ældre.
O'Connor, 2010, Manageing a Hotels
Image on Tripadvisor
• Hypotese: Brugergenereret indhold på Tripadvisor, er
information, der påvirker køb af hotelværelse.
• Metode: Indholdsanalyse af Tripadvisor (TA)
brugerindhold bruges til at identificere almindelige
tilfredsheds eller utilfredsheds begrundelser blandt
brugerne. Fokus på Hotellernes brug afmuligheden for
at gå i dialog med kritikken.
• Sampling: 100 tilfældigt udvalgte hoteller i
Londonområdet (ud af 1042 på TA’s site)
• Kategorier/kodning: Hotelkategorier (stjerner); TA
vurdering; Ordanalyse af bruger genereret indhold.
• Fund:
Fund
• Jo højere vurdering (stjerner) jo højere vurdering
på TA – indtil 5 stjerner, der dykker den lidt igen
• Det TA brugerne lægger mest vægt på er:
lokation, værelsesstørrelse og betjening. Og
forrventningerne stiger med antallet af stjerner.
• Få hoteller styrer aktivt deres image på
Tripadvisor (Suspect reviews). Flest i top og bund
af stjernesystemet.
Ogas & Gaddam
A Billion Wicked Thoughts
• Hypotese: Internet registreringer er en kilde til viden om menneskelig
adfærd.
– Internet searches reveal the popularity of various sexual interests, including
the age, weight, race, and preferred anatomy of sexual targets. Individual
search histories reveal the frequency, variability, and intensity of sexual
activity. They also reveal the correlation between different sexual interests,
such as a correlation between interests in women’s feet and submissionthemed erotica.
• Metode: Datamining af faktiske seksuelle søgninger i dogpile.com i
2009/2010 + AOL 2006 (søgemaskine) Eksplorativt
• Sampling: analyzed a billion web searches, a million Web sites, a million
erotic videos, a million erotic stories, millions of personal ads, and tens of
thousands of digitized romance novels.
• Kategorier/kode: Kategoriserede alle seksuelle søgninger efter interesser
• Fund: 20 ‘interesser’ dækker 80 % af alle søgninger.
Et eksempel på søgningern I AOL
materialet
sometimes the gender of an AOL sex searcher is
suggested from their search history:
Hvad er strukturet observation?
•
•
•
•
•
En metode for systematisk at observere folks adfærd
Ved at opdele adfærd i kategorier
Direkte observation gør det til et alternativ til surveys
Samler og sammenligner adfærd for alle I sampl’en
Bruger et cross-sectional forskningsdesign
Pages 270-272
Observationskemaet
• Klart fokus og nemt at bruge
• Kategorier skal være inklusive(dække alle muligheder) og være
hinanden udesluttende
• Specificere de adfærdskategorier der skal observes og hvordan man
fordeler adfærd I de forskellige kategorier
• Der skal være klare guidelines så observertøren kan skelne mellem
adfærdskategorerne
Pages 275-276
Sampling in structured observation
• Sampling af folk
- Random sample af individder der skal observeres
• Sampling time periods
- Observer de samme individ(er) på forskellige tilfældigt
udvalgte tidspunkter
– Indsaml hændelser, begivenheder og indgreb
– Observer I korte perioder og gentagne gange
– Observer I lange perioder, kontinuert
• Time sampling
– Registrer hvad der sker hvert X minut
Pages 277-278
samplingsformer
– Ad libitum sampling
• registrer alt der sker I perioden
– Focal sampling (mest almindelige)
• Observer et specifikt individ I et givet tidsrum
• Registrer adfærden for alle I en gruppe med faste
intervaller
– Adfærdssampling
• Observer en hel gruppe for at se, hvem der deltager I
en specifik adfærd
Pages 279

similar documents