Formidlingskursus gymnasiepraktik + rullende uni

Report
AARHUS
UNIVERSITET
AUGUST 2013
FORMIDLINGSKURSUS
PRAKTISK INFO TIL KURSISTER I ‘PRAKTIK SOM GYMNASIELÆRER’
Susanne Vork Svendsen, Arts
Lars Krogh og Jens Holbech, Science and Technology
pRÆSEN
TATION
1
AARHUS
UNIVERSITET
HVAD GÅR PRAKTIKKEN UD PÅ?
Formål:
› Kurset har til formål at give deltagerne indblik i gymnasiet,
gymnasieundervisning – herunder opleve hvordan det er at arbejde med
fagets teori og metode i gymnasiet – og jobbet som gymnasielærer.
› Deltagerne skal gennem den afsluttende rapport demonstrere evne til at:
› Observere og dokumentere væsentlige træk ved undervisningen og
gymnasieelever
› Reflektere disse træk i lyset af formålene med gymnasiet og
undervisningen, samt inputs fra forudgående teoretiske kurser
› Dokumentere, begrunde og evaluere (eventuelle) egne
undervisningsbidrag i praktikperioden
› Diskutere og vurdere, hvorvidt og hvorledes praktikopholdet (og kurset i
øvrigt) har givet indsigt i og lyst til jobbet som gymnasielærer.
2
AARHUS
UNIVERSITET
HVAD GÅR PRAKTIKKEN UD PÅ?
› Forberedelse inden praktikken
› Pa AU – i forbindelsen med Formidlingskurset
› Læsning af gymnasiefagets/-fagenes styredokumenter (web-links
ses på senere slide)
› Læsning af fagdidaktisk litteratur
› Udvikling af dit eget undervisningsforløb – herunder en lektionsplan
og et lektieark som afleveres og kommenteres.
Vær opmærksom på at det undervisningsforløb som du udvikler på kurset er
et træningsforløb/en case.
› På gymnasiet: Planlægningsmøde med lærere/ledelsen.
› Praktikken
› Du observerer undervisning
› Du underviser (lidt)
› Du deltager i skolens øvrige liv
› Sideløbende og efter praktikken:
› Du udarbejder praktikrapport/-opgave
3
AARHUS
UNIVERSITET
TID, STED OG OMFANG
Sted
› Gymnasier og VUC i hele Region Midtjylland og Nordvestjylland
Tid
› Som udgangspunkt, jf. aftalen med gymnasierne: I perioden fra uge 43 til 1. december, MEN du
kan fint aftale med gymnasiet at begynde tidligere, dog ikke før Formidlingskurset er slut.
Omfang
› I alt 30 timer, dvs. fx ca. 20 lektioner á 90 minutter
› Fx:
› Over flere uger intensivt (du følger fx 1-2 klasser) eller
› Over 1-2 uger (intensivt, du følger flere klasser. Typisk hvis gymnasiet er langt fra din
bopæl)
Aftaler:
› Der er lavet en skriftlig aftale mellem gymnasierne og AU. Læs denne:
4
AARHUS
UNIVERSITET
Find aftalen på
au.dk/praktik-gymlaerer
AARHUS
UNIVERSITET
TRANSPORT OG LOGI
Citat fra den skriftlige aftale mellem gymnasierne og AU:
› ”Det enkelte gymnasium lægger skema for praktikken og dækker, efter rammer
der aftales med praktikanten, dennes udgifter til transport.
› I tilfælde med stor afstand mellem praktikantens bopæl og gymnasiet kan
gymnasiet vælge at tilbyde praktikanten et kondenseret praktikforløb [….] og evt.
tilbyde praktikanten logi.”
AARHUS
UNIVERSITET
HVEM GØR HVAD?
Praktikanten/dig:
› Inden du begynder dialogen med skolen:
› Orienter dig i retningslinjerne for praktikken (læs au.dk/praktik-gymlaerer –
herunder aftalen)
› Orienter dig om skolen på dens hjemmeside
› Orienter dig i dit/dine gymnasiefags styredokumenter: Læreplaner og
vejledning til læreplaner findes på web på uvm.dk/Uddannelser-ogdagtilbud/Gymnasiale-uddannelser/Studieretninger-og-fag (se screenshot på
næste slide)
› Hvis din tildelte skolen ikke har kontaktet dig (efter den dato som er aftalt),
tager du kontakt til skolen og aftaler første møde.
7
AARHUS
UNIVERSITET
AARHUS
UNIVERSITET
HVEM GØR HVAD?
Praktikanten/dig:
› På gymnasiet: Planlæg sammen med gymnasielærerne din praktiktid
på skolen. Fx:
› Observation af undervisning i gymnasielærernes timer
› Diskussion af undervisningen med gymnasielærerne
› Planlæggelse og afholdelse af ét eller flere kortere forløb/lektioner hvor du
underviser
› Evt. deltagelse i andre aktiviteter i gymnasielærernes klasser.
› Deltagelse i gymnasielærernes faglige eller pædagogiske møder,
fællestimer og andet relevant af skolens aktiviteter hvis det er muligt
› Tage løbende noter om forløbet, evt. i form af praktikdagbog – herunder dine
observationer og refleksioner
› Aflæg eksamen ved at aflevere praktikrapport (indeholdende bl.a.
lektionsplan, lektieark, observationsskemaer og andre bilag fra praktikken og
Formidlingskurset)
9
AARHUS
UNIVERSITET
OBSERVATION AF UNDERVISNING
Observere vs. ”at kigge på”
 Fokus – styret opmærksomhed
 Systematisk, struktureret
Praktiske hints til observationen
Progression: Første gang: umiddelbar oplevelse, derefter: observation!
Observations-foci:
Skift fokus fra gang til gang
Gode foci:
Hvordan går det med lærerens mål & plan (hvis disse kendes)
Knytter an til pædagogiske begreber fra kurset
Systematik og fastholdelse
Systematisk brug af observationsnoter og/eller observationsskemaer
Post-refleksion
Få lærerens efter-tanker – og fasthold dem sammen med dine egne
10
AARHUS
UNIVERSITET
GODT:
Teoretiske foci fra kurset!
Struktureret – men åbent
PROBLEMATISK?
- For mange forskellige ting på én gang?
11
AARHUS
UNIVERSITET
- Specialiseret: Lærerstyret klasseundervisning
- Evidensbaseret/”normativt”
- (slut)Vurdering + eksempler & kommentarer!!
Et antal specialiserede
skemaer foreligger
Skemaer og/eller
observationsnoter er
god dokumentation i
rapport
12
AARHUS
UNIVERSITET
DIN EGEN UNDERVISNING
› Aftales med lærerne
Lav en begrundet
lektionsplan for
planlagte bidrag
• (”bilag”)
Fx:
› ”Hjælpelærer” ved elevernes gruppearbejde eller opgaveløsning i klassen
› Undervise i små dele af lektioner (20-30 min.) – måske et par gange
› Undervise i en hel lektion i et fagligt emne som i forvejen er en del af lærerens
planlægning
› Undervise i en hel lektion i et lille, velafgrænset selvvalgt emne som du har mod
på og lyst til at gennemgå og som ikke er en del af lærerens planlægning, men
som kan fungere som ”appetitvækker” for eleverne.
Hvis det er muligt og naturligt:
Evaluering af en slags!
13
AARHUS
UNIVERSITET
PRAKTIKRAPPORTEN
› Ikke en fri beretning om hvad du har set og oplevet og hvordan det gik.
› Men en refleksionsrapport hvor du reflekterer over hvordan dit fag bliver praktiseret i
gymnasiet med udgangspunkt i det du har observeret på din praktikskole og hvor du
anvender teori fra Formidlingskurset.
› Inkluderer overvejelser om:
› Faglighed
› Fagdidaktik
› Almenpædagogik
› Få præciseret de konkrete krav hos din vejleder, fx sidetal
› Godt råd: Skriv på rapporten løbende – skriv fx dine observationer og refleksioner
lige efter hver praktikdag
› Nogle vejledere/fakulteter tilbyder et møde efter Formidlingskurset med
erfaringsudveksling og hjælp til rapporten
14
› Rapporten afleveres den…. – tjek selv dato hos din vejleder/dit fakultet
AARHUS
UNIVERSITET
For praktikanter fra Arts:
› Praktikkoordinatorer på institutterne:
› Afklarer studieordningsmæssige spørgsmål
› Sørger for at der er faglige vejledere på de enkelte fag der kan vejlede
praktikanter
› Informerer de faglige vejledere om opgaven
› Faglige vejledere på de enkelte fag:
› Vejleder praktikanterne vedr. praktikrapporten:
› Hjælper med at afgrænse opgaven
› Diskuterer evt. relevant litteratur (se Fagdidaktisk litteraturliste)
› Bedømmer praktikrapporten til eksamen
For praktikanter fra BSS, Health og Science and Technology
Vær opmærksom på at kravene til jeres rapport er mindre end for praktikanterne
fra Arts: nemlig kun 5 ECTS. Søg information på dit fakultet om rapportkrav.
› For Health: Jan Kahr har alle vejlederrollerne ovenfor
› For ST: Lars Krogh og Jens Holbech har alle vejlederrollerne ovenfor
› For BSS: spørg evt. Helle Bønsøe Nielsen eller Solveig Andsbjerg
15

similar documents