การตามรอยการพัฒนาระบบยาคุณภาพ

Report
Clinical Tracer
“ตามรอยการพัฒนาระบบยาคุณภาพ
โรงพยาบาลแม่ จัน”
ภญ. วารุณี กาจุม
2 พฤศจิกายน 2555
Medication Management
การคัดเลือก
และจัดหายา
การสั่ งใช้ ยา
การเตรียมยา
และการจ่ ายยา
การให้ ยา
การติดตาม
การใช้ ยา
เกณฑ์ การ
คัดเลือกและ
จัดซื้อยา
สร้ างบัญชียา
วางมาตรการ
ทีเ่ กีย่ วกับการ
ใช้ ยาให้
ปลอดภัย
ประเมินความ
จาเป็ นของ
การใช้ ยา
จัดซื้อ เก็บ
รักษา
ทบทวนและ
ยืนยันคาสั่ ง
เตรียมยา
กระจายยาถึง
ผู้ป่วย
ตรวจสอบ
คาสั่ ง
ประเมิน
ผู้ป่วย ให้ ยา
ประเมินการ
ตอบสนองต่ อ
ยาของ
ผู้ป่วย
รายงาน
อาการและ
ความ
คลาดเคลือ่ น
PTC
แพทย์
เภสัชกร
พยาบาล
พยาบาล
เภสัชกร
The Seven Right
นโยบายด้ านยา
• การจัดการยาที่มีความเสี่ ยงสูง(High alert drug) คณะกรรมการPTC ร่ วมกันกาหนด
รายการ high alert drug และมาตรการเพื่อลดความเสี่ ยงในการใช้ยาในกลุ่มนี้ ได้แก่ การ
จัดทาแนวทางการสัง่ ใช้ยา ซึ่งมีรายละเอียดของบทบาทหน้าที่ของแต่ละวิชาชีพ การบริ หารยา
ระบบการเตือน การเก็บรักษายา
• การใช้ยาตามบัญชียาของโรงพยาบาล
• การสัง่ ใช้ยาที่ไม่มีในบัญชียาของโรงพยาบาล แต่มีความจาเป็ นต้องใช้เร่ งด่วน แพทย์ตอ้ งทา
บันทึกในแบบบันทึกการขอใช้ยานอกบัญชี โดยระบุเหตุผล และความจาเป็ นในการสัง่ ใช้ยา ฝ่ าย
เภสัชกรรม จะเป็ นผูห้ าข้อมูลเกี่ยวกับรู ปแบบยา แหล่งที่จดั ซื้อจัดหายา และราคา และผ่าน
ผูอ้ านวยการเพื่อพิจารณาต่อไป
• การดาเนินงาน Medication reconciliation เพื่อให้เกิดความสอดคล้องต่อเนื่องใน
การรักษา โดยมีการเริ่ มในผูป้ ่ วยในก่อน
• การเฝ้ าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
• การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
• การประเมินและการทบทวนการใช้ยา ( Drug Utilization Evaluation : DUE /
Drug Utilization Review : DUR)
การดาเนินการปรับปรุงด้ านระบบยา Season 1
การจัดหา เก็บรักษา จัด จ่ ายยา และติดตามการใช้ ยา
- มีบญั ชียาบัญชีเดียว
- การลดความซ้ าซ้อนของรายการยา : ตัดรายการยาที่มี therapeutic
use เหมือนกัน, ลดการจัดซื้อยาชนิดเดียวกันหลายความแรง
- ไม่จดั ซื้อยาที่มีลกั ษณะคล้ายกัน
- ไม่คดั เลือกและจัดซื้อยาที่มีชื่อสามัญเดียวกัน
– มีระบบป้ องกันการแพ้ยาซ้ าในผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน (ยังไม่ pop
up)
– การติดตามการใช้ยา Amphotericin B ในหอผูป้ ่ วย
การดาเนินการปรับปรุงด้ านระบบยา Season 1
การกระจายยา
– พัฒนาระบบการกระจายยาแบบ one day dose ในหอผูป้ ่ วยแทนแบบ
three days dose
– ลดการสารองยาในหอผูป้ ่ วย
– ยกเลิกการใช้ card ยา เปลี่ยนมาใช้ Medical sheet
– เภสัชกรเห็นคาสัง่ แพทย์จาก fax order
– การจ่ายยาให้หอผูป้ ่ วยตามตารางเวลาบริ หารยาแบบ one day dose
Season 1
นวตกรรม
RCA
Monitor KPI
การดาเนินการปรับปรุงด้ านระบบยา Season 2
การจัดหา เก็บรักษา จัด จ่ ายยา ติดตามการใช้ ยา
–นวตกรรม “กระดุมใครเอ่ย”
–การติดตามเฝ้ าระวังการแพ้ยาที่รุนแรงในยากลุ่มสี่ ยง
–การติดตามอาการข้างเคียงจากยา Ethambutal และ
Chloroquine
–การติดตามอาการข้างเคียงจากยา Methotrexate
–การพัฒนาคลินิก Warfarin
การดาเนินการปรับปรุงด้ านระบบยา Season 2
การกระจายยา
– ฝ่ ายเภสัชกรรมเปิ ดให้บริ การ 24 ชัว่ โมง
– ลดการสารองยากลุ่ม High Alert ในหอผูป้ ่ วย
– พยาบาลลงเวลาให้ยาแบบ real time แทนแบบ run time
– Drug reconciliation
– ปรับปรุ งคู่มือการบริ หารยา High Alert
– สติ๊กเกอร์ High Alert Drug Monitoring
– IV สี รุ้ง
ครงั้
ความคลาดเคลือ
่ นทางยาประเภทต่างๆ
ปี 2552-2555
35
30
25
20
15
10
5
0
้ า
สง่ ั ใชย
จ ัดยา
พิมพ์ใบสง่ ั ยา
จ่ายยา
บริหารยา
2552 2553 2554 2555
ปี
Medication error OPD
40 40 39.94
40
35
30
ปี 2553
25
20
17.38
19.47
19.45
ปี 2554
ปี 2555
15
10
5
0.32 0.37 0.35
0
สั่งใช้ ยา
ก่ อนจ่ าย
จ่ ายยา
0.03
0.02 0
บริหารยา
Medication error IPD
14
12.73
12
10
9.69
8
ปี 2553
6.3
6
4
2 0.71 1.27
0.45
0
สั่งใช้ ยา
ก่ อนจ่ าย
ปี 2554
6.12
4.5
3.19
1.43
จ่ ายยา
ปี 2555
2.12
2.3
บริหารยา
สรุ ป Medication error ชนิดต่ างๆ
การสั่ งใช้ ยา
สัง่ ยาผิดวิธีใช้มากที่สุด
ความรุ นแรงระดับ B
ก่อนจ่ ายยา
พิมพ์ใบสัง่ ยาผิดวิธีใช้มากที่สุด
ความรุ นแรงระดับ B
จ่ ายยา
จ่ายยาผิดความแรงมากที่สุด
ความรุ นแรงระดับ C – E
บริหารยา
ให้ยาเลยเวลามากกว่า 1 ชม. มากที่สุด
ความรุ นแรงระดับ C – D
มาตรการเพือ่ ลดการเกิดความคลาดเคลือ่ นทางยา
• มีการกาหนดนโยบายความปลอดภัยในการสัง่ ใช้ ยา การจ่ายยา และการบริหาร
ยา
• มีการนานโยบายความปลอดภัยในการสัง่ ใช้ ยา การจ่ายยา และการบริหารยามา
ใช้ เพื่อลดการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
• มีการสัง่ ยาโดยใช้ คาย่อชื่อยา ตามเอกสารคาย่อชื่อยาโรงพยาบาลแม่จนั
• มีการเฝ้าระวังการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาจากยาชื่อคล้ องมองคล้ าย
(LASA) โดยแจ้ งแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทราบอย่างต่อเนื่อง
• แต่ละหน่วยงานมีการกระตุ้นการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาแบบ self
report และหาแนวทางป้องกันกันเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาอย่าง
สม่าเสมอ
มาตรการเพือ่ ลดการเกิดความคลาดเคลือ่ นทางยา
• มีการใช้ NCD card เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการคัดลอกรายการยาโรค
เรื้ อรังที่ผปู ้ ่ วยเคยได้รับ เพิ่มความรวดเร็ วในการตรวจและสั่งยาของแพทย์
• มีการใช้ใบ discharge form ผูป้ ่ วยใน (มีใบ copy) ให้แพทย์ order
ยาในวันกลับบ้านในแบบฟอร์ มนี้ แล้วติดส่ วนหนึ่งไว้ที่ chart ผูป้ ่ วย ส่ วนใบ
copy ติดไว้ใน OPD card เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการที่พยาบาลต้องลอก
รายการยาดังกล่าวลงใน OPD card และเป็ นการลดความคลาดเคลื่อนจากการ
คัดลอกยาหลายครั้ง
• การมีระบบส่ งต่อผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง เพื่อรับการรักษาต่อเนื่องทีส่ ถานีอนามัย โดย
ฝ่ ายเภสัชกรรมจัดยาให้ผปู ้ ่ วยแต่ละรายครั้งละ 1 เดือน ให้ผปู้ ่ วยไปรับยาที่สถานี
อนามัย ทาให้เกิดการตรวจสอบซ้ าโดยเภสัชกร และเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยก่อน
ส่ งมอบยาแก่ผปู ้ ่ วย เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาและลดการสารองยาทีส่ ถานี
อนามัย
มาตรการเพื่อลดการเกิดความคลาดเคลื่อน
ทางยา
• NCD card-ลด ME แพทย์สงั่ ยาผิด, ลดระยะเวลาลอก order,
เห็น order ต่อเนื่อง ปรับลด เพิม่ ยา หรื อ off ยา
มาตรการเพือ่ ลดการเกิดความคลาดเคลือ่ นทางยา
• Discharge form มี copy แยกติดใน OPD card
-เพือ่ ความต่ อเนื่องในการสั่ งใช้ ยา, เห็นง่ าย,
ลด ME ในการลอก Order ของพยาบาล
การพัฒนาระบบส่ งต่ อยาสู่ รพ.สต.
• มี tripple check : เภสัชกร , เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
• ลดระยะเวลารอคอย
การเฝ้ าระวังอาการแพ้ยารุนแรง
• เฝ้าระวังในผู้ป่วยที่ได้ รับยากลุม่ เสี่ยงเป็ นครัง้ แรก -ติดตามผลหลังใช้ยา
• กลุม่ ยาที่ทาให้ เกิด SJS หรื อ TEN
• แนวทางการเฝ้าระวัง – ให้ คาอธิบาย พร้ อมมอบเอกสารให้ คาแนะนา
เกี่ยวกับยาหรื อบัตรเฝ้าระวังการแพ้ ยา
• เริ่มมอบบัตรเฝ้าระวัง ตังแต่
้ กรกฎาคม 2553 –ปั จจุบนั
• มีผ้ ปู ่ วยได้ รับบัตรเฝ้าระวังทังสิ
้ ้น 116 ราย
– เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากยา 4 ราย ทังหมดเกิ
้
ดจาก Allopurinol และเป็ น
อาการแพ้ ยาที่ไม่รุนแรง (rash) 3 ราย แพ้ยารุ นแรง (TEN) 1 ราย
High Alert Drug monitoring
OPD card
IPD
การแพ้ยาซ้า
ปี
2553
2554
2555
จานวนครั้ง
1
0
0
ระบบป้องกันการแพ้ยาซ้า
เปลีย่ นปกสี ชมพู
Patient Drug Profile
ผูป้ ่ วย
แพ้ยา
Pop UP เตือนยาที่แพ้
• เพิ่มระบบเตือน ยาที่ผ้ ปู ่ วยแพ้ ในระบบคอมพิวเตอร์
การส่ งต่ อข้ อมูลผู้ป่วยแพ้ยา
จากสถานีอนามัย
Medication Reconciliation
• การดูแลความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา
IPD
OPD
แผนพัฒนาต่ อเนื่อง
• การพัฒนาระบบให้บริ การผูป้ ่ วยนอกเพื่อลดระยะเวลารอคอย
(ระบบจัดคิวรับยา)
• การพัฒนาระบบป้ องกันการแพ้ยาซ้ า---Update ข้อมูล/ประสานเครื อข่าย
• การพัฒนาระบบเฝ้ าระวังและติดตามการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา
Allopurinol, High Alert, การวิเคราะห์ผลการใช้สติ๊กเกอร์ High Alert
Monitoring
• การวิเคราะห์และป้ องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาเชิงระบบ
• R2R
ขอบคุณค่ะ

similar documents