toplumsal yapıyı olu*turan ö*eler

Report
Köy, mahalli idare teşkilatının en küçük yerleşim yeridir.
Muhtar ile tüzel kişiliğe sahiptir. 5442 sa yılı İl İdare
Kanunu'na göre yapılan idari teşkilatta köyler, bucak ve
kasabalara bağlıdır. Köy Kanunu ile merkezi idareyle olan
münasebetleri düzenlenmiştir. Bu kanuna göre,
nüfusu 2000'den aşağı olan yerler köydür. Köyü, muhtar ve
köy ihtiyar meclisi idare eder. Bunlar, seçmenler tarafından
beş senede bir seçilir. Köyün öğretmeni ile imamı köy ihtiyar
heyetinin tabii üyesidir.
• Tarım ve hayvancılık faaliyeti temel geçim kaynağıdır.
• Yaşamda değişimin oldukça az olduğu ve geleneklerin
toplum yaşamını düzenlediği topluluklardır.
• Homojen (grup üyelerinin özellikler bakımından
birbirine benzediği) bir yapı vardır.
• Kolektif dayanışma ve birlikte tüketme yaygındır.
KENT
 Kent,genel anlamda kentsel yerleşmelerin yaygın adıdır. Kırsal
olmayan şeklinde dile getirilen kent tanımımıza geçmeden önce
kırsaldan neyi kastettiğimizi açıklamak gerekir.
 Kırsal kesim, genel anlamda kentin karşıtı olarak nüfusun büyük
kısmının tarımla uğraştığı,daha çok cemaat karakteri gösteren
yerleşim birimleridir.
 “Kırsal kesim köy ve/veya kasaba, sosyo-ekonomik ve kültürel
özellikleri, yönetim durumu ve demografik açıdan kentten ayırt
edilen, genellikle tarımsal alanda çalışmak gibi işlevlerle
belirlenen, konutları,öteki yapıları ve toplumsal ilişkileri bu
yaşamı yansıtan yerleşme birimidir.”
• Ticaret, sanayi ve hizmet sektörleri ekonomik yaşamda
egemendir.
• Yaşamda değişim oldukça hızlıdır. Buna karşın hukuk
kuralları toplum yaşamını düzenler.
• Heterojen (grup üyelerinin özellikler bakımından
birbirinden farklılaştığı) ve organik dayanışmalı bir yapı
vardır.
• Eğitimle meslekte uzmanlaşma yaygındır.
 Yunanca METER yani anne, baba. POLİS ise şehir,
kent anlamını taşır.
Bu iki kelimenin birleşimi meterpolis olan ve
günümüzde meterpolisin kısaltması olarak metropol
kullanılan kelime, Anakent anlamına gelir. Kültür,
finans ve ekonomi yönünden gelişmiş şehirlere
Metropol Denir.
Metropol şehire örnek verecek olursak ilk akla gelen
isim kuşkusuz; mimari, dini, kültür, nüfus, ekonomi,
tarih, medeniyetler açısından Türkiye'de yer alan
İstanbul'dur.
MİLLET
 Millet (ulus). Sınırları belli bir toprak parçası
üzerinde geçmişte bir arada yaşamış, şimdi bir arada
yaşama inancında, istek, kararından olan, aynı
vatana, aynı maddi, manevi değerlere sahip çıkan,
aralarında dil, kültür, duygu ve düşünce birliği
bulunan, ortak bir tehlike karşısında birlikte tepki
gösteren insanların oluşturduğu guruptur.
 Millet meydana getiren unsurlar şunlardır: Yurt
(çoğrafya) birliği, soy (ırk) birliği, ekonomi (çıkar)
birliği, tarih birliği, ülkü birliği, kültür birliği, dil
birliği ve din birliğidir. Milleti oluşturan unsurlar, bir
bütün içinde anlamlıdır. Hiçbir bir tek başına milletti
oluşturmaya yetmez. Bu unsurların bazıları tarihsel
süreç içinde milleti meydana getirmiş olabilr.
MİLLET VE MİLLİYETÇİLİK
 Atatürk’e göre milliyetçilik; milli benlik, milli birlik,
milli ahlak, milli ekonomi, uygarlık ahlakı, milli duygu
ve insani duygunun birleşmesinden meydana
gelmiştir. Milliyetçilik

similar documents