Rektörlük Ofisi - Boğaziçi Üniversitesi

Report
BÜVAK
MÜTEVELLİ HEYETİ
TOPLANTISI
KASIM 2012
Boğaziçi Üniversitesi 2012
Boğaziçi Üniversitesi 150 yıllık geleneğinden devraldığı değerleri, geliştirerek
koruma konusunda tüm mensuplarıyla birlikte kararlı bir duruşa sahiptir.
Boğaziçi Üniversitesi;
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Eğitimde mükemmeliyetçi,
Araştırmada iddialı,
Öğrenci odaklı,
Üstün niteliğe duyarlılığı yüksek,
Akademik özerklik konusunda titiz,
Etik değerlere saygılı,
Yönetimde ve akademik yaşamda katılımcı,
Akılcı ve eleştirel düşünceyi özendiren,
Entelektüel bağımsızlığı ve ifade özgürlüğünü savunan,
Birey odaklı, farklılıklara saygılı, fırsat eşitliği konusunda duyarlı,
Çevre duyarlılığını gözeten,
Küresel boyutta karşılaşılan sorunlara duyarlı; çözüm ve
dönüşümlere katkıda bulunmaya hazır bir kurumdur.
En Kaliteli
Akademik Kadro
Öğretim Elemanı Sayısı
Türkiye’nin En İyi
Öğrencileri
» 1971-1972 Akademik yılında 1015 olan öğrenci sayısı, 2011-2012 Akademik
yılında 13.214’e ulaşmıştır.
» Boğaziçi Üniversitesi ilk 100, ilk 500 ve ilk 1000 içinden en fazla öğrenci alan
üniversitedir. 2012 yılında diğer üniversitelerle aramızdaki fark daha da
açılmıştır.
» “Öğrenci Seçme Sınavı” ile üniversitemize 2011-2012 Akademik yılında gelen
lisans öğrencilerinin yaklaşık olarak % 68’i ÖSS sınavı sonucuna göre; Türkiye
sıralamasında ilk 500 öğrenci arasında yer almıştır.
» Üçüncü sınıfa gelmiş öğrencilerinin %25’i yurtdışı değişim programları ile
dünyanın saygın üniversitelerinde bir ya da iki dönem eğitim almaktadır.
» Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı, 13,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu
sayı dünyadaki benzer örnekler arasında, oldukça başarılı bir düzeyi ifade
etmektedir.
Öğrenci Sayısı
Araştırmada
Mevcut Durum
» Boğaziçi Üniversitesi’nde 2011 yılı sonu itibariyle üniversite içi ya da
dışından finansal destek alan aktif proje sayısı 612 ’dir.
» Öğretim üyelerimizin yürüttüğü araştırma sayısı bu rakamın çok
üzerindedir. Özellikle beşeri bilimler araştırmaları için finansal destek
ihtiyacı daha azdır.
» Projelerin finansman kaynaklarına göre dağılımı incelendiğinde
toplam araştırma gelirinin %79’u kamu kaynaklı araştırma projeleridir.
Avrupa Birliği projelerinin oranı %13’tür.
Aktif Araştırma Projelerinin
Finansman Kaynaklarına Göre Dağılımı
»
»
»
»
Araştırma odaklı olan Boğaziçi Üniversitesi’nde, gerçekleştirilen araştırmaların
çıktılarından biri olarak ulusal ve uluslararası saygın dergilerde (ISI Citation Index
veri Tabanlarınca taranan hakemli ve sürekli dergiler) kabul gören, makalelerdir.
2010 yılındaki makale sayısı 372’dir. 2011 yılında ise 461’dur. Eylül 2012 tarihi itibari
ile 2012 yılı makale sayısı 335 olarak gerçekleşmiştir.
Öğretim üyelerimizin yaptığı yayınların en önemli özelliği «yüksek etki»li çalışmalar
olmalarıdır. Bu etki çalışmaların daha nitelikli dergilerde yayınlanması ve o alanda
çalışanlar tarafından ne sıklıkla referans verildiği ile ölçülür.
Etki ölçütleri değerlendirildiğinde B.Ü. Türkiye’deki diğer üniversitelerin önünde yer
almaktadır.
BÜVAK Akademik Kurulu yayın desteklerinde TÜBİTAK’ın etki sınıflandırmasını
kullanmaya başlamıştır. Bunun önümüzdeki yıllarda yüksek etkili yayınları daha da
arttıracağı beklenmektedir.
Bilimsel Yayınların Dağılımı (2011)
Times Higher Education
Bütçede
Mevcut Durum
B.Ü. Bütçesi (2012-2013)
BÜVAK-BÜTEK Bütçesi (Eylül, 2012 İtibariyle))
BÜVAK Akademik Destek Fonu
» Kasım ayından itibaren konferans katılım masrafları (yol, konaklama,
gündelik masraflar) Rektörlük bütçesinden karşılanacaktır.
» Bu destek daha önce olduğu gibi BÜVAK AFDF yönetmeliğinde
belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla verilecektir. Diğer bir deyişle
seyahat destek kararı Akademik Kurul’da alınacak, ödemeler
Rektörlük bütçesinden karşılanacaktır.
» Bu uygulama BÜVAK Akademik Kurulu’nun Kasım ayı toplantısında
alınacak seyahat desteği kararları ile yürürlüğe girmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi
2016
Hedeflerimiz
Yönetsel Hedefler
KATILIMCILIK / ŞEFFAFLIK
» Öğretim elemanları, öğrenciler ve idari kadrolar arasında
ortak bir vizyon ve enerji oluşturmak için sağlıklı ve işlek iletişim,
katılımcı ve demokratik yönetişim modelini sürdürmek.
Akademik Hedefler
» B.Ü.’nin akademik çeşitliliğine ve zenginliğine sahip çıkarak
her bölümün kendi vizyonu ve “Akademik Kimliği”
desteklenecektir.
» Öğrencilerimiz kendi alanlarında en üst düzeyde uzmanlık
kazanırlarken, uygarlığın temelini oluşturan beşeri ve doğal
bilimler konusundaki okur-yazarlıkları arttırılmaya devam
edilecek, kültürel-sosyal-sanat ufuklarını açacak altyapı
zenginleştirilecektir.
Araştırma Hedefleri
Araştırmada etkinliğini artırarak dünyanın sayılı araştırma
üniversiteleri arasında yer almak ve araştırma ağırlıklı bir üniversite
olmak, Boğaziçi Üniversitesi’nin stratejik önceliklerindendir.
Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi
» 7 Kasım 2012’de ÜYK kararıyla BTTO kuruldu. Böylece BÜ
araştırmalarının kurumsal olarak sanayi ile buluşması
sağlanacak.
» TÜBİTAK 10 yıl destek verecek; başvuru hazırlanıyor.
» Yeni YÖK yasasına göre, üniversiteler patentlerin sahibi
olabilecek; lisanslayabilecek.
» BTTO, üniversitedeki araştırmaların sanayiye dönük olanlarının
ürün, patent, lisansa dönüşmesine yol açacak kuluçka servisleri
verecek
» BTTO içinde değişik sektörlerde çalışan mezunlarımız da yer
alacak.
150. Yılında
Boğaziçi Üniversitesi
»
Kurumumuzun köklerine sahip
çıkarak ilerlemesi bizleri her
zamankinden de güçlü kılacaktır.
»
Bu nedenle 150. yaşımızı bir dizi
etkinlikle kutlamayı planlamaktayız.
»
Bu kutlamaların bağış
kampanyalarımıza da katkısının
olmasını hedeflemekteyiz.
»
Değerlerimizin bizi güçlü kılan en
önemli etkilerden olduğu
düşüncesiyle 150. yıl etkinlikleri
boyunca yayılması sağlanmalıdır.
»
Türkiye’de her anlamda “biricik”
olan Boğaziçi Üniversitesi’nin varlığını
sağlamlaştırmak için Boğaziçi
Üniversitesi Vakfı’nın da üzerine
düşeni yapacağına inanıyorum.
BÜVAK 2016
Geleceğe doğru açılan Erguvanlı Kapıdan
hep birlikte dünyayı kucaklamak dileğiyle…

similar documents