RigsHosp oplæg

Report
Center for Sårbare Gravide
Formål:
 At fagpersoner i obstetrisk klinik har fokus på den
tidligt forebyggende tværfaglige og tværsektorielle
indsats i forhold til forstyrrelser i den tidlige
mor/far/barn relation
Mål for Patienten:

Sikre at den psykisk syge, sårbare og udsatte patient og hendes
familie får den optimale familiecentrerede pleje og behandling

Skabe et trygt sammenhængende graviditets-, fødsels- og
barselsforløb for kvinden og hendes familie med høj grad af
professionel personkonstans

Fremme udvikling af en tryg tilknytning mellem forældre og børn
gennem en tidligt forebyggende indsats
relationsforstyrrelser og omsorgssvigt af børn i sårbare
 Forebygge
og udsatte familier
Mål i det tværfaglige samarbejde
optimal systematik i det tværfaglige samarbejde
 Skabe
mellem fagpersoner via konferencer, formaliserede
mødefora, integration af de internt implicerede klinikker,
afd. og ambulatorier i Juliane Marie Centret
optimal systematik i det tværfaglige /tværsektorielle
 Skabe
samarbejde samt eksternt med social- og
sundhedssektoren.

Øget forudsigelighed og struktur i det faglige arbejde kan
skabe større tryghed i forløbet for den enkelte patient.
Målgruppen af patienter:
Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorg
fra 2009:
”en niveaudeling af svangreomsorgen og det tværfaglige
samarbejde med henblik på at sikre den gravide den
nødvendige støtte og omsorg i forhold til såvel
obstetriske som sociale og psykiske risikofaktorer”.
Risikovurdering
enkelte patient vurderes i forhold til risikoniveau
 Den
1- 4.
De patienter der henvises til centret kan have én eller
 flere
risikofaktorer på niveau 2, 3 eller 4:
Specialteamets målgruppe
 Alle former for tidligere eller nuværende psykiske
diagnoser
 Forskellige psykosociale problemstillinger
 Ca. 600 patienter ud af 6000 (10%) er tilknyttet
Center for Sårbare Gravide
Psykiatrisk diagnose hos den gravide eller partner:













Nuværende eller tidligere (fødsels-) depressioner
Angst, OCD
Affektive lidelser - Maniodepressiv psykose
Spiseforstyrrelser – anorexi, bulimi, BED
Personlighedsforstyrrelser - borderline
PTSD
Fødselspsykose
Selvmordsforsøg
Selvmutilerende adfærd
ADHD
Skizofreni
Lav intelligens og gennemgribende udviklingsforstyrrelser
Andre psykiatriske tilstande
Psykosociale problemstillinger








Incest, voldtægt eller andet seksuelt misbrug
Parforholdsproblemer – skænderier, vold
Uønsket enlig i graviditeten
Uønsket eller uerkendt graviditet
Unge forældre under 20 år
Krisereaktioner
Vold, tortur, trafficking / prostitution
Alvorlig somatisk sygdom fx diabetes med dårlig
compliance, epilepsi, cancer, paraplegi tidligere traumatisk
graviditets/ fødselsforløb fx dødfødsler
Psykosociale problemstillinger







Tvivl om forældreevne
Omsorgssvigt i egen barndom
Tilknytningsforstyrrelser hos forældre
Boligløs, arbejdsløs eller andre sociale begivenheder
Sorgreaktioner, tab
Manglende eller ikke bæredygtigt netværk
Nuværende eller tidligere misbrug, når patienten ikke
ønsker forløb i Familieambulatoriet.
Depressionstilstande hos gravide og barslende
kvinder
 Ante partum depression (APD) Symptomer hos 7-12% i
graviditeten
 Post partum depression (PPD) med en forekomst på ca 1013%
 Herudover har 5-10 % af kvinderne efterfødselsreaktioner,
som fx angst eller andre følelsesmæssige reaktioner
Kilde : http://www.sifolkesundhed.dk/upload/temarapport_spædbørn_2010.pdf
Visitation til Center for sårbare Gravide
Neonatalklinikken
Fertilitetsklinikken
Ultralyd
Socialforvaltningen
Egen læge
Fagpersoner
i obstetrisk
klinik
Visiterende
jordemoder
Primær
sektor fx
sundhedsple
jerske, DPC
patient
Andre
hospitaler
Patientforløb - visitation
Svangrejournal fra
egen læge til
visiterende
jordemoder
Hvis kriterier for
målgruppen
opfyldes, ringer
koordinerende jdm.
til patienten
Patienten inkluderes
i Center for sårbare
gravide
Jordemødre
• RH varetager de komplicerede sårbare gravide.
Der er fire jordemødre tilknyttet teamet, hvor 2
faste jordemødre Michelle og Gitte varetager de
gravide med høj grad af tværfaglig indsats
• 2 jordemødre i Aldersrogade og Villaen på Frb.
Hospital varetager gravide, der har lettere
sårbarhedsudfordringer.
Patientforløb
Patienten får tildelt
fast jordemoder i
teamet
Fast fødselslæge
Kontaktsygeplejerske
på sengeafsnit for
sårbare gravide og
barselspatienter
Patientforløb - læge
Fødselslæge er ansvarlig
for pt´s medicinering
under graviditeten – evt. i
samarbejde med
psykiater
Vurdering af pt´s psykiske
tilstand sammen med
teamet – ordinere evt.
Psykiatrisk tilsyn
Blodprøver ift.
Psykofamaka – fx selithium
Patientforløb - psykolog
Pt. henvises til
psykolog efter
screening på EPDS
og Gotlandscale
Psykologforløb i
graviditet og kort
post partum
Vurderer pt´s
psykiske tilstand,
korttidsterapi,
prænatal tilknytning
og samspil
Patientforløb
Psykosociale
problemstillinger –
kontakt til teamets
socialrådgiver
Socialrådgiver
koordinerer kontakt til
socialforvaltningen
Socialrådgiver leder
netværksmøder i
graviditeten mhp. plan,
samt udskrivningsmøde
efter fødsel
Socialrådgiver Kathrine Vejes
arbejdsområde
 Indgår i det tværfaglige team i Center for sårbare gravide
 Samtaler på 4021
 Tværfaglig konference en time hver onsdag kl. på
sengeafsnit 4021
 Koordinerer netværksmøder
 Deltager i netværksmøder uden for Riget
 Stormøde 2 x mdl. inkl. psykiatri
 Projekt Nørrebro ” En Fair start”
Typiske problemstillinger
 Barselsorlovsregler
 Forældremyndighed, faderskab, børnebidrag,
børnetilskud
 Akut boligløs
 Økonomi
 Koordinere samarbejde med familieafdelingen
 Underretninger
Center for sårbare gravide Rigshospitalet –
Tværfagligt samarbejde
Specialteamet
6 jordemødre
svangreamb
Amb. For spædbørn
BBH
Afd. O / klinik
for spiseforstyrrelser
Affektiv klinik
Praktiserende læge
Socialforvaltning
Børnefamilieteam
1 socialrådgiver
2 psykologer
2 obstetrikere
1 koordinerende
sygeplejerske
Svangre-barsel
Sengeafsnit 4021
Neonatalafdeling
3 teams.
Tværfaglige konferencer








Jordemødre ( de fire fra RH)
Psykologer
Socialrådgiver
Sygeplejerske fra 4021
Obstetriker
Affektiv Klinik. ( depressions pt.)
Klinik for Spiseforstyrrelse, bla. tilbud om mødregruppe
Glostrup Ambulatorium for Spæd- og Småbørn B290, mor/far
barn relation
 Projekt Fair Start Nørrebro
Mødefora
 2. mandag i måneden ”det store team”
 Hver onsdag 1 time på afdelingen
 Ad hoc – netværksmøder, udskrivningsmøder,
underretninger / anden kontakt med forvaltningen
” Det daglige team”
Michelle Kolls, jordemoder
Kathrine Veje, socialrådgiver
Tina Birk Irner, psykolog
Cecilie Skougaard, psykolog
Vips Hejgaard, sundhedsplejerske
Henvisning til
”spædbørnspsyk.”
Henvisning af psykisk syge gravide til RHP,
Børne og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Glostrup
Spæd- og småbørnspsykiatrisk B290 Nordre Ringvej 692600 Glostrup
Henvisningen skal sendes til CVI BUC:
Henvisning til psykiatrisk behandling
 Henvisning via CVI – den centrale visitation – til
psykiatrisk behandling
Obstetrisk statistik 2013
• Antal fødsler registreret i Obstetrisk Database: 6241
 395 af disse (6,3 %) havde en komplicerende psyk/soc diagnose
(periodisk depression, borderline personlighedsstruktur, angst,
sociale problemer osv).
 Antal pt i teamet: 547 (knap 9 % af det samlede antal kvinder der
føder på Rh).
 Af disse havde 301 en psyk/soc diagnose på (dvs ud af de 395 vi
havde i afd med en psyk/soc diagnose, blev 76 % fulgt i teamet).

similar documents