Det senmoderne samfund

Report
Det senmoderne samfund
Sociologi
Det senmoderne samfund
• Post-moderne eller post-industrielt samfund
• En forstærket fortsættelse (radikalisering) af
det moderne samfunds traditionelle værdier
Lars Qvortrup
• Det hyperkomplekse samfund
– fx globale kommunikationsmuligheder
• Det polycentriske samfund
– centerløst ikke antropocentrisk
• Kompleksitetsreduktion
– fx selektionsproces dvs. støjfilter
Anthony Giddens:
Radikalisering af moderniteten
• Adskillelse af tid og rum
– moderne teknologi fx skype
• Udlejring af sociale funktioner
– velfærdstatens institutioner fx folkeskolen
• Afhængighed af abstrakte systemer
– tillid til ekspertsystemer
• Øget refleksivitet
– aftraditionalisering af normer og værdier
• Opløsning af traditionelle fællesskaber og forøget
individualisering
Dobbelt socialisering
Lars Henrik Schmidt
• Klassiske dannelsesproces
– Fra individ til fællesskab
– Fra det særlige til det almene
– Horisontal selvoverkommelse
• Senmoderne dannelsesproces
– Fra fællesskab til individ
– Fra det almene til det særlige
– Vertikal selvoverskridelse
Ulrich Beck: Risikosamfundet
• Risikosamfundet producerer risici fx
forurening og masseødelæggelsesvåben
• Risikosamfundets fællesskaber er
farefællesskaber fx global opvarmning
• Den 3. industrielle revolution
– fx forskel på ufaglærte og højtuddannede på
servicesamfundets arbejdsmarkedet
4 udfordringer
• Globalisering
– fx dannelse af demokratiske institutioner på
overnationalt plan, tæmme den globale kapitalisme,
skabe større resurselighed i verden
• Radikale individualisering
– fx skabe sammenhængskraft og social samhørighed i
samfundet
• Globale miljøkrise
– fx bremse forurening og rovdrift på naturresurserne
Senmodernitetens centrale tendenser
– brud eller kontinuitet
Zygmunt Bauman
• Atomiseret samfund
– Samfund med så vidtgående individualisering, at
fællesskabsfølelser mangler
• Atomiserede individ
– Individ med følelsen af at være sit eget center og
kun have øje for sit eget projekt
– Medfører et opsplittet samfund
Thomas Ziehe: Det senmoderne
samfund
• Den traditionelle bevidsthed (førmoderne)
• Den kontra-traditionelle bevidsthed
(moderne)
• Den post-traditionelle bevidsthed
(senmoderne)
• Senmoderniteten medfører tre væsentlige
ændringer fx øget refleksivitet og
individualitet
Kulturel frisættelse
• Individet er frigjort fra traditionelle
fællesskaber og normer
• Aftraditionalisering er opløsningen af det
traditionelle samfund (værdier og normer)

similar documents