PowerPoint-præsentation

Report
Infomøde skoleåret 2014-15
Suldrup Skole
Ledelse
Skolebestyrelse
Suldrup Skole
Præsentationsvideoer
• http://www.skoletube.dk/video/636868/Kropog-Bev%C3%A6gelse
Suldrup Skole
Præsentationsvideoer
• http://www.skoletube.dk/video/636873/L%C3
%A6ring-og-l%C3%A6ringsmilj%C3%B8er
Målene på landsplan
• Alle elever skal blive så dygtige som de kan
– Forbedring år for år
• Elevernes trivsel skal styrkes
– National måling
• Arbejdet med eleverne skal mindske betydningen af
den sociale baggrund
– Synlig læring – arbejde med mål
– Involvering af forældre
– Suldrup Skole deltager i ministeriets udviklingsprogram for
forenklingen af de Fælles Mål i dansk, matematik, 0.
årgang
Den pædagogiske ramme
i Rebild Kommune
• 4 dogmer
–Helhed
–Mening
–Læring
–Motivation
På Suldrup Skole
• En skoledag 8:15-14:15 / 8:15-15:15
– En meget fast struktur
– Fleksible elementer – der udvikler sig hen over
skoleåret
– Bånd med understøttende undervisning, faglig
fordybelse, aktivitet
– Fag
– Fælles pause for hele skolen med madordning
– SFO I 0.-3. årgang
– SFO II 4.-6. årgang
Overblik over en dag på skolen
SFO I
Godmorgen og velkommen i skole – feedforward - dagens program
Bånd
Fag
(Bånd)
Fælles frokostpause for hele skolen med madordning
Bånd
Fag
Tak for i dag – kort feedback på dagen – vi ses igen i morgen
SFO I og SFO II
Reformens elementer
Rebild Kommune – Suldrup Skole
• Projekter
– Understøttende undervisning: Mål og udvikling i
elevhøjde – evalueringskultur ind i en ny kontekst.
Synlig læring.
– Åben Skole: Skole og omverden – et macth der
muliggør sammensmeltning af teori og praksis.
– Øget holddeling: En gruppe voksne + en gruppe
børn = muligheder.
Reformens elementer
…på Suldrup Skole
• Fag, tværfagligt arbejde og projekter
• Åben skole
– Fx - samarbejde firma, uu, klub, skole (kobling af teori og praksis) – Sundhed i
Suldrup – samarbejde med præst – forenings-sfo i fremtiden? - Kulturskolen Spirekor – Ældresagen – på tværs af generationer
• Fysisk aktivitet
– Fx – aktivitetsbånd med strukturerede og planlagte aktiviteter med
pædagogiske mål – inkluderet i de enkelte fag – ude-skole -
• Faglig fordybelse
– Fx – faglige færdigheder i kursusform – afleveringer for de ældste elever – på
tværs af årgange, ikke alle laver det samme
• Understøttende undervisning
– Fx – kor – band – skoleskak – instrumentalspil eller holdundervisningen i
Kulturskolen (vælger forældrene, tilmelding) – ekstra faglig støtte (evt. VAKSkursus o. lign.)
Hvordan fandt vi ud af det?
• Drøftelser pædagoger, lærere, ledelse –
pædagogisk weekend med ideer
• Egne erfaringer de sidste skoleår
• Fx – aktivitetsbånd indskolingen – linjer de ældste årgange
– samarbejde med Kulturskolen – samarbejde firma, uu,
skole, klub – samarbejde Ældresagen m.fl.
• Evidens bl.a. neuropædagogik
• Hvordan virker vores hjerner og hvad betyder det for
vores tilrettelæggelse af en skoledag og de
læringsaktiviteter der foregår? ‘Børn lærer ikke i
skemaer men i temaer’
Arbejde med mål
Synlig læring
• Portfolio som dokumentation af læring –
synliggørelse for eleven selv og dennes
forældre
– Som elev motiveres man og bliver klar til at lære
mere fordi slidet med fagene giver mening for den
enkelte
– Forældre kan støtte og hjælpe eget barn med at
vedligeholde en arbejdsindsats
Skole-hjem-samarbejdet
v. skolebestyrelsen
• Nyt princip og forklaring på omlægning til
dagtimer (se forrige og nuværende Nyt fra
skolen)
• Den nye skolebestyrelses møder ligger 7.30-9.30
• Samtaler hvor forældre er med ligger i løbet af
dagen mellem 7.30-17.00
• Forældremøde - aften: a. lærere/pædagoger b.
klasseforældreråd/skolebestyrelsesmedlem
• Skolefest - aften: for alle elever og forældre
August 2014
• Startskema der ligner lidt det vi kender - frem til uge
42
• Fleksibel planlægning: teamene arbejder med at øve
sig på at lave fleksible skemaer
• Velkommen tilbage i skole mandag 11. august kl. 8.15
(8.10) – 0. årgang kl. 10
• Bedre busdrift i forhold til skolens mødetid
• Sommerferien – OBS uni-c .. Forældreintra lukket nogle
uger
Korte stikord fra nogle af de ting der blev spurgt til
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hvordan sikrer vi at eleverne får de timer de skal have? Vi er som skole særlig forpligtet på det enkelte skoleår - overfor undervisningsministeriet - på de tre fag
dansk, matematik, historie. De øvrige fag kan have forskellige timetal fordelt over flere skoleår. Vi tæller op, hvor mange timer eleverne får.
Fleksible skemaer: Hvordan kan man som forældre vide, hvornår der skal idrætstøj med mm? Skemaerne kommer til at gælde for perioder ad gangen og de vil
blive meldt ud via intra i en eller anden form.
Fleksible pauser: Hvordan fungerer det? Elevgrupperne har pauser på forskellige tidspunkter ud fra de læringsaktiviteter, der foregår. Der er en stor frokostpause for
alle elever på skolen.
Morgen-sfo: Hvornår kan man aflevere sit barn på skolen, hvis man fravælger morgen-sfo? Kl. 8.00.
Tilmelding mm SFO I og SFO II? Hvis man er tilmeldt kører det videre. SFO II 4.-6. årgang melder man sig via på den digitale pladsanvisning på www.rebild.dk . Der er
søskenderabat.
Hvordan finder lærere og pædagoger ud af, hvad det enkelte barn har brug for? Rent fagligt tester vi børnene og kan herudfra se, hvad deres styrker og
udfordringer er. Via samtaler med børnene – og i det daglige arbejde – finder man ud af, hvordan den enkelte arbejder og lærer bedst. Børnene ved rigtig meget selv.
Vi arbejder med portfolio, hvor børnene også selv er med til at vælge ud, hvad der skal vise deres læring (ud fra aftaler voksen-barn om, hvad der er målet for det
enkelte forløb).
Sparrer man med andres skoler? I Rebild Kommune har man haft mange møder med deltagere fra flere skole ang. reformen og på lederniveau deler man mange
overvejelser. I august afvikles to fagfestival-dage for alle lærere, hvor man arbejder med forskellige emner, de to dage bidrager også til erfarings- og ideudveksling
samtidig med at de kan medvirke til netværksdannelser på tværs i kommunen.
Alt bliver ikke nyt – noget vil ligne det vi kender i dag – andet vil være nyt – noget vil ændre sig over tid. Reformen er ikke gennemført fra august. Men vi går i gang.
Hvor færdige er eleverne med at lave skolearbejde, når de kommer hjem? For nogle elevers vedkommende er de 30/33/35 timer nok. De kan ikke kapere mere
eller de har ikke brug for mere. Målet er at alle elever bliver så dygtige som de kan. For nogle elever vil det være en god ide – for at nå målet – at de arbejder med
nogle ting derhjemme. Nogle vil også have lyst til det. Læsetræning vil være en god ide for alle. Det er vigtigt i de yngste klasser at man som forældre stadig tager sig
tid til at læse sammen med børnene. De skal alle sammen hver især blive så dygtige som de kan! Det arbejder både skole og hjem for.
Hvordan gør man ved fravær af personale? Vi får ekstra hænder, som kan anvendes. Vi tilpasser hver morgen dagens arbejdsopgaver ud fra den ressource vi har i
huset. Længerevarende sygdom dækkes ind ved hjælp af eksterne, men ellers løser vi selv opgaven. Pædagogiske opgaver løses ikke hensigtsmæssigt af løse vikarer,
der ikke kender rammerne og aftalerne i huset. Det forvirrer børnene.
Spørgsmål i forhold til informationer fra skole og sfo – det har været vanskeligt for forældre, der ikke henter i sfo fordi nogle informationer er givet udelukkende
som opslag ved indgangen. SFO arbejder i kommende skoleår med fokus på formidling til forældre i intra.
Kommer SFO II også med i intra? Ja, man vil fremover kunne læse informationer fra SFO II i intra.
Hvordan fungerer det med ’klasselærer’ i det nye skoleår’? Der vil formodentlig blive to ’klasselærere’ til hver elevgruppe/klasse/årgang. Det kan være lærere og
det kan være pædagoger. Disse aftaler indbyrdes hvordan opgaverne fordeles, så måske vil forældre især modtage beskeder mm fra den ene af dem. De har sammen
ansvaret for a) dannelse og vedligeholdelse af klassens/gruppens fællesskab og trivsel, koordination med teamets øvrige lærere og pædagoger omkring læring og
trivsel, kontakt til forældre mm. Man vil få oplyst, hvem der har dette ansvar på forældremøderne.
Bedre busdrift? Mødetiden er rykket for at få bedre busdrift bl.a. om morgenen. Man kan nu komme til skolen fra hele distriktet med kortere køretid. Mødetid om
morgenen 8.10, undervisning starter 8.15.
Kommunikation skole-hjem? Lærerne vil have fast arbejdstid, hvor man kan kontakte dem. De vil ikke kunne kontaktes på telefon udenfor denne arbejdstid. De får
hver en mobiltelefon, som vil ligge her på arbejdspladsen. Man kan skrive sms eller beskeder i intra om aftenen hjemmefra og forvente, at de bliver besvaret i
arbejdstiden næste dag – under sædvanlige omstændigheder. Forældremøderne indeholder en del med forventningsafstemning skole og hjem, herunder
kommunikation.
Skolebestyrelsen opfordrer til at man læser Nyt fra skolen, hvor der er redegjort for betydningen af lærernes nye arbejdstid og hvor det nye Princip for samarbejde
mellem skole og hjem også kan læses.
Se yderligere på undervisningsministeriets hjemmeside

similar documents