சீடனாக மாறுங்கள் பகுதி ஒன்று

Report
*
பகுதி ஒன்று
புத்தகம் ஒன்று
*
*சீடன் என்பதற்க்கு இரண்டு அர்த்தங்கள் உண்டு?
1.பின்பற்றுகிறவர்-அந்த நபரரயும் அவருரடய
பபோதரைகரையும் பின்பற்றுவது
2.மோணவர்- பபோதரைகரை கற்றுக்ககோள்பவர்
மத்பதயு 28:19-20
நமது ஆண்டவரின் கரடசி கட்டரை இதுதோன். க ோந்த ஊரிபே
இருங்கள் என்று அல்ேோமல் உேகமுழூவதும் பபோங்கள், கே
ஜோதிகரையும் சீஷரோக்குங்கள் என்றோர். அதற்க்கு அர்த்தம் கே ஜோதிகள்
என்பது அல்ே. கே பத ங்கரையும் சீஷரோக்குங்கள் என்று கபோருள்.
*
*இபயசுவின் உபபத
த்தில் நடவோதவன் அகிே உேகம்
சுற்றி பிர ங்கித்தோலும் அவனுக்கு
ஆக்கிரைதோன்(லூக்கோ 6:40)
*சீடர்கள் தங்கள் குரு இபயசுரவப்பபோே வோழ
பவண்டும், தன்ரை கோட்டிக்ககோடுத்த யூதோர யும்
சிபநகிதபை என்று அரழத்தவர் நம் குருநோதர்.
*
*இயேசுவின் சீடர்கள் 12 யேர்(மாற்கு 3:14-19)
*சீஷர்த்துவ ேணி செய்தவர்கள்-70 யேர்(லூக்ககா 10:1)
*இடடயே 38யேர் ஆங்காங்யக
சதரிந்துசகாள்ளப்ேட்டார்கள்
*ஆக சமாத்தம் 120 யேர்(அப் 1:14-15)
*இவர்கடள சகாண்யட ஆதி அப்யோஸ்தலர் கால
எழுப்புதல் ெடே ஸ்தாபிக்ககப்ேட்டது
*ஆதி கோே
ரபயிபே எரு பேமில் ேட் க்கணக்கோை
விசுவோசிகளும் அந்திபயோகியோவிபே ேட் க்கணக்கோை
விசுவோசிகளும் இருந்ததோக பவத வல்லுைர்கள்
கணிக்கின்றைர். எனினும் அவர்கரை சீஷர்கள்
ஆக்குவதில் அப்பபோஸ்தேர்கள் தீவிரமோக ஊழியம்
க ய்தோர்கள் அவர்கள் எண்ணிக்ரகயில்
கபருகியிருந்தோர்கள் ஆவிக்குரிய தரத்தில்
உயர்ந்திருந்தோர்கள்
*
*அப்பபோஸ்தேர் 6:1,7
*அப்பபோஸ்தேர் 9:1,10
*அப்பபோஸ்தேர் 11:26
*அப்பபோஸ்தேர் 14:20,21
*அப்பபோஸ்தேர் 19:1,9
*இபயசுவின் உபபத த்தில் நிரேத்திருப்பவபை அவருரடய சீஷன்
*இபயசுக்கோக கனிக்ககோடுப்பவபை சீஷன் (பயோவன் 15:8)
“இன்று சிலுடவ சுமந்தால் நாடள
சிங்காெனத்தில் அமரலாம்”
நம் ரபயில் ஒவ்கவோரு விசுவோசிகளின் வீடுகளும் கஜப வீடோக மோற பவண்டும், நம்
ரபகள் ஒவ்கவோன்றும் சிஷர்கரை உருவோக்கும் பயிற்சி கூடங்கேோக மோற பவண்டும்
*
*கற்றுக்ககோள்பவன்-2தீபமோத் 3:15-16
*பயிற்சி க ய்து போர்ப்பவன்-யோக்பகோபு 1:22; 1பபதுரு2:2133
*உபபத த்தில் நிரேத்திருப்பவன்-பயோவோன் 8:31
*குருரவ பிரதிபலிப்பவன்-லூக்கோ6:40
*குருரவ பின்பற்றுபவன்-லூக்கோ14:25-26
*சீஷர்கரை உருவோக்குபவன்-அப்பபோஸ் 9:36-39
*பிறரிடத்தில் அன்போயிருப்பவன்-பயோவோன் 13:34-35
*
சுய கவறுப்பு உள்ைவபை சீஷன்
லூக்க14:26- 7 கோரியங்கள் பட்டியளிடப்பட்டுள்ைது
எஸ்தர் 4:16-இதுதோன் ஜீவரை கவறுப்பது
சிலுரவரய சுமப்பவபை சீஷன்-லூக்கோ14:27;9:23
சிலுரவரய சுமத்தல் என்பது என்ை?
தன் ஜீவரை கவறுப்பது-மத் 16:24
தைக்குண்டோை பணம் ஆஸ்தி க ோத்துக்கரை தரித்திரருக்கு ககோடுப்பது
உேக போ த்ரத உதரித்தள்ளுவது-மத்10:37-38
போவ ரீரத்ரத கரைத்துவிடுவது-பரோமர் 6:6
தைக்கோக வோழோமல் கிறிஸ்துவுக்கோக வோழ்வது
-கேோ2:20
மோம் இச்ர கரையும் ஆர கரையும் கரைவது
கேோ 5:24
கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் தூஷணங்கரை கிப்பது
மோற்15:29-30
அவமோைப்படுதல்-எபிபரயர் 12:2
எல்ேோவற்ரறயும் கவறுத்து விடுபவபை சீஷன்-லூக்கோ14:33

similar documents