uloga monitoringa i elektronskog nadzora

Report
Унапређење заштите националних
критичних инфраструктура улога приватне безбедности
CoESS (Confederation of European Security Services), Министарство
унутрашњих послова Србије и Удружење за приватно обезбеђење ПКС
Безбедност - заштита критичне
инфраструктуре ХЕ Ђердап - Кладово
Зоран Станисављевић
Менаџер безбедности
Protection Improvement of Critical
National Infrastructure The role of Private Security
CoESS (Confederation of European Security Services), Serbian Ministery of
Internal Affairs and The Association of Private Security Companies
Critical Infrastructure Protection
of The PP Djerdap - Kladovo
Zoran Stanisavljevic
Security Manager
ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ ЕПС-а
PRODUCTION CAPACITY OF THE POWER INDUSTRY





PLANTS AND MINES
THERMAL POWER PLANTS (TPP)
TPP UNDER CONSTRUCTION
TPP - HP
PP
COAL MINE
ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ ХЕ
Укупна снага 16 хидроелектрана са 50 хидроагрегата је 2.835
MW, што чини скоро 34 % укупног електроенергетског
потенцијала ЕПС-а
Производња електричне енергије обавља се у:
ПД "ХЕ Ђердап" Кладово, и
ПД "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта
Прве хидроелектране пуштене су у рад:
1955 - ХЕ Власина
1954 -1957 ХЕ "Морава"
1970 - 1972 ХЕ "Ђердап 1"
1985 - ХЕ "Ђердап 2"
Осим производње електричне енергије врши се и превођење
бродова преводницама на систему "Ђердап 1" и "Ђердап 2"
THE PRODUCTION CAPACITY OF THE
POWER INDUSTRY OF SERBIA
The total power of 16 Power Plants with 50 hydro units is 2835 MW,
which is almost 34 % of the total electric power potential of the
Power Industry of Serbia
The electricity production is carried out in:
PD “PP Djerdap” Kladovo
PD “Drinsko-Limske PP” Bajina Basta
The first hydroelectric power plants were put into operation:
1955 - PP Vlasina
1954 - 1957 PP Morava
1970 - 1972 PP Djerdap 1
1985 - PP Djerdap 2
Besides the electricity production ship locks constantly carry out the
guidance of ships on the system of “Djerdap 1” and “Djerdap 2
Хидроенергетски систем Ђердап
The Hydro Power System of Djerdap
Стратегија националне безбедности
У поглављу IV. Политика националне безбедности, Одељак 4.
Политика унутрашње безбедности, наводи се
У ставу 3:
„Све већу одговорност у спровођењу политике унутрашње
безбедности, заједно са државним и осталим органима и
институцијама, имају субјекти из области приватног
обезбеђења чија делатност обухвата заштиту
безбедности појединаца, објеката и других материјалних
добара која није обухваћена заштитом надлежних државних
органа. Од посебног друштвеног значаја је да делатност
субјеката из области приватног обезбеђења буде у целости
нормативно и доктринарно уређена.”
The National Security Strategy
Chapter IV, The National Security Policy, Section 4 The Internal
Security Policy, stated in
Paragraph 3:
“Increasing
responsibility in the implementation of Internal Security
Policy, together with the state and other Officials and Institutions,
have subjects from the field of Private Security whose main
role is the protection of the security of individuals, facilities
and other resources, not covered by the protection of state
authorities. Of particular importance is that the activities of the
entities in the field of private security are entirely normatively and
doctrinally arranged.”
Стратегија националне безбедности
The National Security Strategy
Стратегијски преглед одбране Републике
Србије (2009, стр. 18)
Strategic Review of Defense of the Republic
of Serbia (2009, page 18)
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН БЕЗБЕДНОСТИ
- документи у Србији -
ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ КОНВЕНЦИЈЕ О ЦЕНТРУ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ
("Службени гласник РС - Међународни уговори", бр. 8/2011)
Државе чланице основале су Центар за спровођење закона у југоисточној Европи (у
даљем тексту: SELEС) - ЕУРОПОЛ, као оквир за сарадњу између њихових
надлежних органа ради испуњења циљева SELEC-а.
Циљ SELEC-а је да пружи подршку државама чланицама и побољша координацију
у спречавању и сузбијању криминала, укључујући тешка кривична дела и дела
организованог криминала, када такав криминал укључује или се чини да
укључује неки елемент прекограничне активности.
OPERATIONAL SECURITY PLAN
- the documents in Serbia-
THE LAW ON RATIFICATION OF THE CONVENTION ON THE LAW
ENFORCEMENT CENTER ON SOUTHEAST EUROPE
(Official Gazette RS - International Agreements number 8/2011)
Member states have established the Law Enforcement Center on Southeast Europe
(hereinafter SELEC) - EUROPOL, as the frame for cooperation between their competent
authorities and all in order to fulfill the objectives of SELEC.
The aim of SELEC is to give support to the member states and improve coordination in
crime prevention suppression, when such crime includes or seems to include some
of the element of cross-border activity.
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН БЕЗБЕДНОСТИ
- у заштити критичних инфраструктура, документи у Србији -
ЗАКОН О ОДБРАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(„Службени гласник РС”, број 116/2007, 88/2009)
У члану 4. тачка 11 невојни изазови, ризици и претње безбедности испољавају се у
облику: тероризма, организованог криминала, корупције, елементарних
непогода, техничко-технолошких и других несрећа и опасности
ЗАКОН О ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
("Службени гласник РС", број 111/09)
Уредба о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама
("Службени гласник РС", бр. 8/2011 од 11.2.2011.)
Упутство о методологији за израду процене угрожености и планова заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама
("Службени гласник РС", бр. 96/2012)
OPERATIONAL SECURITY PLAN
- in the critical infrastructure protection, the documents in Serbia -
THE LAW ON DEFENSE OF THE REPUBLIC OF SERBIA
(Official Gazette RS, number 116/2007, 88/2009)
In section 4, item 11, non-military challenges, risks and threats to the security are
expressed in form of: terrorism, organized crime, corruption, natural disasters,
technical and technological as well as the other accidents and dangers
THE LAW ON EMERGENCY SITUATIONS
(Official Gazette RS, number 111/09)
Regulation on the content and preparation of plans for protection and rescue in
emergency situations.
(Official Gazette RS, number 8/2011 from 11.02.2011)
Guidelines on the methodology for the development of risk assessment and
protection and rescue plans in emergency situations.
(Official Gazette RS, number 96/2012)
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН БЕЗБЕДНОСТИ
- важећи стандарди у Србији -
OPERATIONAL SECURITY PLAN
- applicable standards in Serbia -
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН БЕЗБЕДНОСТИ
- у заштити критичних инфраструктура, документи ЕУ -
Европске критичне инфраструктуре
Европски Програм за заштиту критичних инфраструктура
Комуникација у заштити Европских критичних инфраструктура у
енергетици и транспорту
Директива Савета 2008/114/ЕЗ од 8. децембра 2008. године о
идентификовању и означавању европске критичне
инфраструктуре и процена потреба за побољшањем њене
заштите
(Службени гласник ЕУ 345, 23/12/2008 П. 0075 - 0082) `
OPERATIONAL SECURITY PLAN
- in the protection of critical infrastructure the documents of EU -
European Critical Infrastructure - ECI
European Programme for CI Protection - EPCIP
Communication on Protecting Europe’s Energy and Transport CI
The Council Directive 2008/114/EZ from 8 December 2008 on
identification and marking of European critical infrastructure as
well as the estimation of needs for its protection improvement
(Official Gazette of EU No. 345, 23/12/2008 P. 0075 - 0082)
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН БЕЗБЕДНОСТИ
- документи ЕУ примењени за ХЕ Ђердап -
Директива Савета 2008/114/ЕЗ
АНЕКС I - Списак сектора европске критичне инфраструктуре
Сектор I Енергије
1. Електрична енергија
2. Нафта
3. Гас
Сектор II Саобраћај
4. Друмски саобраћај
5. Железнички саобраћај
6. Ваздушни саобраћај
7. Речни саобраћај
8. Океански и морски саобраћај и луке
OPERATIONAL SECURITY PLAN
- The EU Documents applied for PP Djerdap -
The Council Directive 2008/114/EZ
ANNEX I - List of European critical infrastructure sectors
Sector I Energy
1. Electric energy
2. Oil
3. Gas
Sector II Traffic
4. Road traffic
5. Train service
6. Air traffic
7. River traffic
8. Ocean and marine transport and ports
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН БЕЗБЕДНОСТИ
- документи ЕУ примењени за ХЕ Ђердап -
Директива Савета 2008/114/ЕЗ
ANEKS II - ECI OSP PROCEDURE
1. Идентификовање важних ресурса;
2. Вршење процене ризика на основу сценарија највећих претњи,
осетљивости сваког ресурса и могућих утицаја; и
3. Идентификовање, одабир и успостављање приоритета за против
мере и процедуре, с разликом између:
- Сталних безбедносних мера, којима се идентификују неопходне инвестиције у безбедност
и средства која се могу употребити било када. Укључује опште мере као што су: физичка и
техничка заштита (укључујући и инсталације за откривање, контролу приступа, средства
за заштиту и превенцију); организационе мере (укључујући процедуре за упозорење и
управљање кризним ситуацијама); контролу и верификацију мера; комуникацију; подизање
свести и стручну обуку; и безбедност информационог система
- Градуираних безбедносних мера, које се могу активирати у складу са варирајућим нивоима
ризика и претњи
OPERATIONAL SECURITY PLAN
- The EU Documents applied for PP Djerdap -
The Council Directive 2008/114/EZ
ANNEX II - ECI OSP Procedures
1. Identification of important resources
2. Performing risk assessments based on scenarios suspectibility of
greatest threats to resources and potential impacts
3. Identification, selection and establishing priorities for and against,
measures and procedures with the difference between:
- Permanent security measures, that identify the necessary investments in safety, and resouces
that can be used at any time. It includes general measures such as: physical and technical protection
(including installation for detection , access control, Plant Protection and Prevention); organizational
measures (including procedures for Warning and Emergency Management); control and verification
measures; communication; awareness and vocational training; as well as the Security Information
System
- Graded security measures, which can be activated in accordance with the varying levels of risk
and threats
Комуникација у заштити ХЕ ЂЕРДАП
Communication on Protecting PP DJERDAP
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН БЕЗБЕДНОСТИ
- примењен у заштити ХЕ Ђердап 1 -
OPERATIONAL SECURITY PLAN
- applied in protection of PP Djerdap1 -
SECURITY SYSTEM OF DJERDAP 1
Permanent Security Measures:
P1 Internal Security
P1,2 - Contractual Security (Djerdap
Services Ltd Kladovo)
Graded Security Measures:
P3 Regional Police Headquarters
P4 Special Police Unit and Serbian
Army
P5 Partnership for Peace
(Romanian Serbian military and
police forces and Europol)
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН БЕЗБЕДНОСТИ
- % имплементације у заштити ХЕ Ђердап 1 Сталне безбедносне мере
(које су успостављене и стално се употпуњују и побољшавају)
Прстен 1 (Р1):
Унутрашње обезбеђење (самозаштита) ПД ХЕ Ђердап 1:
- физичка заштита 30% (од укупног броја ангажованих СлОб)
- техничка заштита (видео обезбеђење, аутоматско детектовање пожара, контролна
соба за мониторинг) - 70% од плана
- ватрогасна јединица - 90% од плана
Прстен 1 и 2 (Р1, Р2):
Аутсорсинг услуга по уговору са Ђердап услуге ад:
- физичка заштита 70% (од укупног броја ангажованих СлОб)
- техничка заштита (видео обезбеђење, контролни оперативни центар, мобилни
патролни тимови за брзо реаговање) - 30% од плана
- чишћење и одржавање објеката - 80% од плана
- остале услуге (електро, машински и грађевински радови; речни саобраћај;
одржавање приобаља и црпних станица; одржавање опреме за заштиту од пожара;
услуге у области рекреације, културе и спорта; услуге хотела и ресторана;
административне услуге и др.) - 70% од плана
OPERATIONAL SECURITY PLAN
- % of implementation in protection of PP Djerdap Permanent Security Measures
(which have constantly been complemented and improved)
RING 1 (P1)
Home security (self-defense)
- Manned protection 30% (of total security guard engaged)
- Technical protection (CCTV; Automatic Fire Detection; Control room for monitoring) 70% of the Plan
- Fire Department - 90% of the Plan
RING 1 AND 2 (P1, P2)
Outsourcing of services by the contract with Djerdap services ad
- Physical protection - 70% (of total security guard engaged)
- Technical protection (CCTV, Monitoring and Alarma Receiving Centre, Mobile patrol
teams for rapid response) - 30% of the Plan
- Cleaning and maintenance of the objects - 80% of the Plan
- Other services (electrical, mechanical, and civil engineering works, River Traffic,
maintenance of coastal and pump stations, maintenance of fire protection equipment;
services in the field of recreation, culture, and sport; hotels and restaurants, administrative
services, etc.) - 70% of the Plan
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН БЕЗБЕДНОСТИ
- % имплементације у ХЕ Ђердап 1 -
Градуиране безбедносне мере
(које се могу активирати у складу са варирајућим нивоима ризика и претњи)
Прстен 3 (Р3):
Јавне службе локалне самоуправе:
- полиција, ватрогасне јединице, хитна медицинска помоћ
- Oпштински штаби за ванредне ситуације
Прстен 4 (Р4):
Државне цивилно-војно-полицијске снаге:
- специјалне јединице војске и полиције (САЈ, ПТЈ, Кобре и др.)
- Служба 112 (национални и оперативни центри 112)
- Oкружни штаб за ванредне ситуације
Прстен 5 (Р5):
Наменске снаге у оквиру Партнерства за мир:
- (заједничка вежба Србије и Румуније)
Тема вежбе била је борба против тероризма и оспособљавање система одбране две земље за одбрану
објеката од стратешког значаја (учествовало око 1.350 војника и полицајаца, око 300 неборбених и тридесетак
борбених возила, два авиона, седам хеликоптера и пет пловних средстава војске и МУП).
OPERATIONAL SECURITY PLAN
- % of implementation of PP Djerdap 1 Graded Security Measures
(which can be activated in accordance with the varying levels of risk and threats)
RING 3 (P3)
Public Services of Local Government
- Police, Fire units, Emergency medical assistance
- Municipal Staff for Emergencies
RING 4 (P4)
State civil-military-police force:
- Special Army and Police Units (SAJ, PTJ. Cobras)
- Department 112 (National and Operational Centers 112)
- District Staff for Emergencies
RING 5 (P5)
Task Force within the Partnership for Peace
Blue Road Djerdap (joint exercise between Serbia and Romania)
The topic of the exercise was to fight against terrorism; training of defense between the two countries for defense
facilities of strategic importance (attended by about 1350 soldiers and police officers) about 30 non- combat and 30
combat vehicles, two planes, seven helicopters and five river boats

similar documents