PowerPoint Sunusu

Report
RAMAZAN
BAYRAMI
Emin YAVUZYİĞİT
UZMAN İMAM HATİP
BAŞAKŞEHİR MÜFTÜLÜĞÜ
DOLAPDERE SAN. SİT. CAMİİ
BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
• RAMAZAN BAYRAM SOHBETİMİZİN
KONU DİZİNİ:
• 1) RAMAZAN AYININ BİZE
KAZANDIRDIKLARI.
• 2) BAYRAM NEDİR VE DEĞERİ.
• 3) BAYRAMI NASIL
DEĞERLENDİRMELİYİZ.
• 4) BAYRAMLA İLGİLİ DİNİ MESELELER.
• 5) VAAZIMIZIN ÖZET SUNUMU
• 6) BAYRAM NAMAZI TARİFİ.
• 7) EFENDİMİZ (SAV)’DEN VE BİZDEN
DUALAR
• 8) BAYRAM SELAMLAMASI
• BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
ّٰ
• ‫َقدْ اَ ْف َل َح َمنْ َت َزكى‬
ّٰ َ
• ‫صلى‬
َ ‫اس َم َر ِّب ٖه ف‬
ْ ‫َو َذ َك َر‬
«Arınan ve Rabbinin adını
anıp, namaz kılan kimse
mutlaka kurtuluşa erer.»
(Ala suresi 14-15)
• AYETTEKİ (‫ ) َت َز ّٰكى‬KELİMESİ 3 MANAYA
GELİR:
• 1) KALP TEMİZLİĞİ: KALP TEMİZLİĞİ
İBADETLERLE OLUR VE RAMAZAN AYINDA
İBADETLERE DAHA FAZLA ÖNEM VEREREK
KALP TEMİZLİĞİ YAPMIŞ OLDUK: ORUÇ,
TERAVİH, ZİKİR, DUA VE NAFİLE
İBADETLER VS
• 2) BEDEN TEMİZLİĞİ: ABDEST-GUSÜL
• 3) MALIN TEMİZLİĞİ: ZEKAT, SADAKA,
FİTRE, FİDYE VS İLE OLUR.
• AYETTE GEÇEN BU ÜÇ MADDE
RAMAZANDA ZİRVE YAPAN
İBADETLERİMİZDİR.
RAMAZAN AYININ
BİZLERE
KAZANDIRDIKLARI
BUNLARA KISACA
DEĞİNELİM
1) RAMAZAN AYINDA ORUÇ
TUTARAK ALLAH’IN EMRİNİ YERİNE
GETİRDİK VE AYNI ZAMANDA ORUÇ
TUTARAK SABRI ÖĞRENMİŞ OLDUK
‫ه‬
• ‫ِيم‬
‫ح‬
‫الر‬
‫ن‬
‫م‬
‫ح‬
‫الر‬
‫َّللا‬
‫ِب ْس ِم‬
ِ
‫ه‬
َ
ْ
‫ه‬
ِ
ِ
• ْ‫ِب َع َلى ا هلذٖ ينَ ِمن‬
َ ‫ص َيا ُم َك َما ُكت‬
ِّ ‫ِب َع َل ْي ُك ُم ال‬
َ ‫َيا اَ ُّي َها ا هلذٖ ينَ ّٰا َم ُنوا ُكت‬
َ‫َق ْبلِ ُك ْم َل َع هل ُك ْم َت هتقُون‬
• «Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten
sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz
kılındığı gibi, size de farz kılındı.» (Bakara suresi
183)
•‫الص ْب ِر‬
‫ف ه‬
ُ ‫ص‬
ْ ‫لص َيا ُم ِن‬
ِّ َ‫ا‬
«Oruç sabrın
yarısıdır.»
(İbn Mâce, Sıyam 44)
2) RAMAZAN AYINDA KURANLAR
OKUNDU VE MUKABELELERE
EŞLİK EDİLEREK KURANLA
RUHLARIMIZ ŞİFA BULDU
• Hz. Fâtıma validemizden gelen bir
rivâyete göre, Peygamberimiz
şöyle buyurmuştur:
• “Cebrâil aleyhi's-selâm her yıl
Kur'an-ı Kerîm'i benimle mukabele
ederdi. Bu sene iki defa mukabele
etti. Öyle sanıyorum ki ölümüm
yaklaşmıştır. (Buhari, Fedailü'I-Kur'an, 7.)
3) RAMAZAN AYINDA TERAVİH İLE
GECELERİMİZİ İHYA ETTİK
• ‫ضانَ مِنْ َغ ْي ِر أنْ َيأ ُم َر ُه ْم‬
ِ ُ ‫َكانَ َرسول‬
َ ‫َّللا ُي َر ِّغ ُب ُه ْم في قِ َي ِام َر َم‬
ْ‫ِسابا ً ُغف َِر َل ُه َما َت َقده َم مِن‬
َ ‫احت‬
ْ ‫ضانَ إي َمانا ً َو‬
َ ‫ َمنْ َقا َم َر َم‬:ُ ‫ِب َع ِزي َم ٍة َف َيقُول‬
‫َذ ْن ِب ِه‬
• "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)
onları, kesin bir emirde bulunmaksızın
ramazan gecelerini ihyaya teşvik
ederdi. (Bu maksatla) derdi ki: "Kim
ramazan gecesini, sevabına inanarak
ve bunu elde etmek niyetiyle namazla
(teravih) ihya ederse geçmiş günahları
affedilir." (Buhari Salatut teravih 1)
4) RAMAZAN AYINDA SAHUR ÖNCESİ
TEHECCÜDLE KENDİMİZİ İHYA
ETTİK VE SAHURLA SOFRALARIMIZ
BEREKETLENDİ
• Peygamber Efendimiz (s.a.s), Sahih-i
Müslim'de Ebû Hureyre (r.a)'dan
rivâyet edilen bir hadis-i şerifte
teheccüd namazının en faziletli
vaktini şöyle belirtmiştir:
• «Farz namazdan sonra en faziletli
namaz gece namazıdır. Geceyi iki
kısma bölersen son kısmı namaz için
en faziletli vakittir. Eğer geceyi üçe
bölersen ortası en faziletli vakittir.»
(Tecrid-i Sarih Terc. IV, 16).
5) RAMAZAN AYINDA
CÖMERTLİK DUYGULARIMIZ
GELİŞTİ
ّٰ
• ‫س ُي َج هن ُب َها ْاْلَ ْتقى‬
َ ‫َو‬
ّٰ
• ‫اَ هلذٖ ى ُي ْؤتٖ ى َما َل ُه َي َت َزكى‬
«Temizlenmek için malını hayra
veren en muttaki (Allah'a karşı
gelmekten en çok sakınan)
kimse o ateşten uzak
tutulacaktır.» (Leyl suresi 17-18)
• ‫َو َما ِْلَ َح ٍد عِ ْندَ هُ ِمنْ ن ِْع َم ٍة ُت ْج ّٰزى‬
ّٰ
• ‫اء َو ْج ِه َر ِّب ِه ا ْْلَ ْعلى‬
َ ‫ا هِْل ا ْبت َِغ‬
«O, hiç kimseye
karşılık bekleyerek
iyilik yapmaz. (Yaptığı
iyiliği) ancak yüce
Rabbinin rızasını
istediği için (yapar).» (Leyl
suresi 19-20)
6) RAMAZAN AYINDA ZEKAT, FİTRE,
FİDYE, SADAKA VE HAYIRLAR
YAPILARAK RAMAZANIMIZI
ALTINLAŞTIRDIK
ُ ‫الصدَ َق‬
• ‫ين َوا ْل َعا ِملٖ ينَ َع َل ْي َها َوا ْل ُم َؤ هل َف ِة ّٰقُلُو ُب ُه ّٰ ْم َوفِى‬
ِ ‫ات لِ ْلفُ َق َر‬
َ ‫اء َوا ْل َم‬
‫ِا هن َما ه‬
ِ ّٰ ٖ‫ساك‬
ِ ‫الر َقا‬
‫َّللا َوَّللاُ َعلٖ ي ٌم‬
ِ َ‫يض ًة ِمن‬
ِ ‫يل‬
َ ‫يل َف ٖر‬
‫َّللا َوا ْب ِن ال ه‬
َ ‫ارمٖ ينَ َوفٖ ى‬
ِّ
ِ ‫س ٖب‬
ِ ‫س ٖب‬
ِ ‫ب َوا ْل َغ‬
‫َحكٖ ي ٌم‬
«Sadakalar (zekâtlar), Allah'tan bir farz
olarak ancak fakirler, düşkünler, zekât
toplayan memurlar, kalpleri İslâm'a
ısındırılacak olanlarla (özgürlüğüne
kavuşturulacak) köleler, borçlular, Allah
yolunda cihad edenler ve yolda kalmış
yolcular içindir. Allah, hakkıyla bilendir,
hüküm ve hikmet sahibidir.» (Tevbe suresi 60)
7) RAMAZAN AYINDA
KİMSESİZLERİN KİMSESİ
OLUNDU, YETİMLERE VE
FAKİRLERE BOLCA YARDIM
EDİLEREK ONLARINDA
SEVİNMESİNE VESİLE
OLDUNDU.
ّٰ
ً
َ
ِ
• ‫يرا‬
‫س‬
‫ا‬
‫و‬
‫ا‬
‫م‬
‫ي‬
‫ي‬
‫و‬
‫ا‬
‫ن‬
‫ي‬
‫ِس‬
‫م‬
‫ه‬
‫ب‬
‫ح‬
‫ى‬
‫ل‬
ٖ
ٖ‫ت‬
ٖ‫ك‬
ً
َ ً َ َ
ْ
ِّ ُ ‫َو ُي ْط ِع ُمونَ ال هط َعا َم َع‬
« Onlar, seve seve yiyeceği
yoksula, yetime ve esire
yedirirler.» (İnsan suresi 8)
8) RAMAZAN AYINDA CAMİLERİMİZDE
UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ İTİKAFLA
YENİDEN ŞENLENDİ
ّٰ
ْ
َ
‫َّللا ف ََل َتق َر ُبوهَا‬
ِ ‫سا ِج ِد ِت ْل َك ُحدُو ُد‬
َ ‫َو َْل ُت َباشِ ُروهُنه َواَ ْن ُت ْم َعا ِكفُونَ فِى ا ْل َم‬
ّٰ
ّٰ ‫َك‬
ّٰ
‫ه‬
َ
ِ
ِ
‫ن‬
‫ِل‬
‫ل‬
‫ت‬
‫ا‬
‫ي‬
‫ا‬
‫َّللا‬
‫ي‬
‫ب‬
‫ي‬
‫ك‬
‫ل‬
‫ذ‬
َ‫اس َل َع هل ُه ْم َي هتقُون‬
ُ‫ن‬
ٖ‫ه‬
َ
ِّ
َ
ُ
ُ
ِ
«…Bununla birlikte siz mescitlerde
itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın.
Bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu
sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine
karşı gelmekten sakınsınlar diye,
âyetlerini insanlara böylece açıklar.»
(Bakara suresi 187)
9) RAMAZAN AYINDA ; YALANI, ĞIYBETİ,
YALAN YEMİNİ, YALANLA İŞ YAPMAYI VE
HASEDİ BIRAKTIK
‫ض ه‬
‫يرا ِمنَ ه‬
• ‫الظنِّ ِا ْث ٌم َو َْل‬
َ ‫الظنِّ ِانه َب ْع‬
ً ٖ‫اج َت ِن ُبوا َكث‬
ْ ‫َيا اَ ُّي َها ا هلذٖ ينَ ّٰا َم ُنوا‬
‫ب اَ َح ُد ُك ْم اَنْ ّٰ َياْ ُكل َ ّٰ َل ْح َم اَخٖ ي ِه َم ْي ًتا‬
ُّ ‫ضا اَ ُي ِح‬
ً ‫ض ُك ْم َب ْع‬
ُ ‫سوا َو َْل َي ْغ َت ْب َب ْع‬
ُ ‫س‬
‫َت َج ه‬
‫اب َرحٖ ي ٌم‬
ٌ ‫َّللا َت هو‬
َ ‫َّللا ِانه‬
َ ‫َف َك ِرهْ ُت ُموهُ َوا هتقُوا‬
• «Ey iman edenler! Zannın birçoğundan
sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır.
Birbirinizin kusurlarını ve
mahremiyetlerini araştırmayın.
Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi
biriniz ölü kardeşinin etini yemekten
hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz!
Allah'a karşı gelmekten sakının.
Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul
edendir, çok merhamet edendir.» (Hucurat
suresi 12)
10) RAMAZAN AYINDA İÇKİYİ, KUMARI
VE SİGARAYI BIRAKTIK.
• ْ‫س ِّمن‬
ٌ ‫اب َواألَ ْزْلَ ُم ِر ْج‬
ُ ‫نص‬
َ َ‫ََ ا أَ ُّي َها ا هل ِذينَ آ َم ُنو ْا إِ هن َما ا ْل َخ ْم ُر َوا ْل َم ْيسِ ُر َواأل‬
‫إِ هن َما ُي ِريدُال ه‬: َ‫اج َت ِن ُبوهُ َل َع هل ُك ْم ُت ْفلِ ُحون‬
‫َع َم ِل ال ه‬
‫ش ْي َطانُ أَن ُيوق َِع َب ْي َن ُك ُم‬
ْ ‫ان َف‬
ِ ‫ش ْي َط‬
‫الصَلَ ِة‬
ِ ‫صده ُك ْم َعن ذ ِْك ِر‬
‫َّللا َو َع ِن ه‬
ُ ‫ضاء فِي ا ْل َخ ْم ِر َوا ْل َم ْيسِ ِر َو َي‬
َ ‫دَاو َة َوا ْل َب ْغ‬
َ ‫ا ْل َع‬
َ‫َف َهلْ أَن ُتم ُّمن َت ُهون‬
«Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili
taşlar (putlar), fal ve şans okları birer
şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak
durunuz ki, kurtuluşa eresiniz.»
«Şeytan içkide ve kumarda ancak aranıza
düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı
anmaktan ve namazdan alıkoymak ister.
Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?»
(Maide Suresi, 90,91)
11) RAMAZAN AYINDA
SABRETMEYİ VE SABIR
EĞİTİMİNDEN GEÇEREK
SABIRKAR OLMAYI ÖĞRENDİK
ّٰ ُ
ّٰ
ُ
‫ه‬
ُ
‫َّللا‬
‫وا‬
‫ق‬
‫ت‬
‫ا‬
‫و‬
‫وا‬
‫ط‬
‫اب‬
‫ر‬
‫و‬
‫وا‬
‫ر‬
‫اب‬
‫ص‬
‫و‬
‫وا‬
‫ر‬
‫ب‬
‫اص‬
‫وا‬
‫ن‬
‫م‬
‫ا‬
َ‫َيا اَ ُّي َها ا هلذٖ ين‬
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َ‫َل َع هل ُك ْم ُت ْفلِ ُحون‬
«Ey iman edenler! Sabredin. Sabır
yarışında düşmanlarınızı geçin.
(Cihat için) hazırlıklı ve uyanık
olun ve Allah'a karşı gelmekten
sakının ki kurtuluşa eresiniz.» (Ali
İmran 200)
•VE BÖYLECE 30
RAMAZAN GÜNÜ
ARDINDAN
RAMAZAN
BAYRAMINA
ULAŞMIŞ
BULUNMAKTAYIZ
ّٰ
ً
َ
َ
ْ
َ
َ
• ‫اء‬
ِ ‫س َم‬
‫سى ا ْبنُ َم ْر َي َم الل ُه هم َر هبنا ان ِزلْ َعل ْينا َما ِئ َدة ِمنَ ال ه‬
َ ‫َقال َ ٖعي‬
‫ار ُز ْق َنا َواَ ْن َت َخ ْي ُر‬
ْ ‫َت ُكونُ َل َنا ٖعيدًا ِْلَ هولِ َنا َو ّٰاخ ِِر َنا َو ّٰا َي ًة ِم ْن َك َو‬
َ‫ازقٖ ين‬
‫ه‬
ِ ‫الر‬
«Meryem oğlu İsa, "Ey Allahım! Ey
Rabbimiz! Bize gökten bir sofra
indir ki; önce gelenlerimize
(zamanımızdaki dindaşlarımıza) ve
sonradan geleceklerimize bir
bayram ve senden (gelen) bir
mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen
rızıklandıranların en hayırlısısın"
dedi.» (Maide suresi 114)
• ALLAHIN İHSAN ETTİĞİ GÜNLER
RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMLARIDIR
• HZ. Enes (ra) şöyle anlatıyor :
• “Allah’ın elçisi Medine’ye geldiğinde,
Medine’lilerin gülüp eğlendikleri iki
günleri vardı. Allah’ın elçisi;
- “Bu iki gün nedir?” diye sordu. Onlarda :
- “İslâm’dan evvel sevindiğimiz günlerdir.”
dediler.
Bunun üzerine Peygamber (SAV):
- “Allah size o iki bayram günlerine bedel,
hatta onlardan daha hayırlı iki bayram
günü ihsan etti. Bunlar Ramazan ve
Kurban bayramlarıdır” dedi. (Ebu Davud
Salat:1295)
• HZ MUHAMMED SAV EFENDİMİZ
BAYRAMLARIN BÜYÜK BİR COŞKU
İÇİNDE KUTLANMASINI ARZU
EDERDİ:
• Dinî ve sosyal olmak üzere iki yönü
bulunan ramazan ve kurban bayramı
kutlamaları Asrı Saadette “musalla”
adı verilen geniş bir alanda, erkek ve
kadın cemaatin katıldıkları bayram
namazı ile başlardı. Böylece Hz.
Peygamber’in, bayramların
kalabalıkla ve büyük bir coşku içinde
kutlanmasını arzu ettiği
anlaşılmaktadır.
• ALVARLI EFE HAZRETLERİ BAYRAMIN
NASIL BİR BAYRAM OLMASI
GEREKTİĞİNİ MISRALARINDA ŞÖYLE
İFEDE EDER;
Can bula cananını
Bayram O Bayram Ola
Kul bula sultanını
Bayram O Bayram Ola
Hüznü keder def ola
Dilde hicap ref ola
Cümle günah af ola
Bayram O Bayram Ola
Lutfi Ya Lutfi Kerim
Erişe Rahmu Rahim
Ber murad ede fehim
Bayram O Bayram Ola
• Allah’ın lütfettiği iki kutsal bayramdan birisi olan
Ramazan bayramına ulaşmış bulunmaktayız. Bizleri
Bayram günlerine ulaştıran Rabbimize sonsuz
Hamd-ü senalar olsun. Bayramlar cehennemden
kurtuluş günleridir. Bayram günleri orucun,
teravih’in ve diğer tüm ibadetlerin yorgunluğunun
sonucunda Allah katında mükafatlanmak
zamanlarıdır. Bayramlar sevinç ve neşe günleridir.
Bayramlar anne-babaların, çocukların ve ihtiyaç
sahiplerinin sevinç günleridir, umut günleridir.
Bayram sabahı tüm müslümanların içi kıpır kıpır
heyecan dolu, mutluluk dolu. Çünkü yaşanan
bayram Rab katından gelen ulvi bir bayramdır.
Bayramlar, coşku, eğlenme ve mutlu olma
zamanıdır.
• BAYRAMDA KİŞLERİN KIYAFETLERİ İSLAMA UYGUN
OLMALIDIR
- Hz. Aişe anlatır . “Hz. Ebubekir’in kızı Esma, ince
elbise ile peygamberin yanına gelmişti. Resûlullah ondan
yüz çevirdi ve ona: “Ey Esma! Kadın, ergenlik çağına
yaklaşınca, onun vücudunu başkalarının görmesi uygun
değildir. El ve yüz hariç örtünmelisin” dedi. Onun açık
halinden yüz çevirdi. “Peygamberin sizin çocuğunuzdan
da yüz çevirmesini ister misiniz?”
- Nur Sûresinde : “Mü’min kadınlara söyle gözlerini
haramdan sakındırsınlar, ırzlarını korusunlar. Ziynetlerini
ve ziynet yerlerini açıp göstermesinler. Ancak zaruri olan
el ve yüz müstesnadır. Baş örtülerini de yakalarının
üstüne omuzlarına sarkıtsınlar.” (Nur suresi 31)
buyrulmuştur.
• HZ MUHAMMED SAV EFENDİMİZ ŞÖYLE
BUYURDUĞU RİVAYET EDİLİR:
“Kadir gecesi gelince melekler Allah’ı zikreden her kula
Allah’tan rahmet dileyip dua ederler. Ramazan
bayramı olunca da Allah meleklere der ki:
”Ey meleklerim! İşine bağlı işçinin
mükafatı nedir?” Melekler:
- “Ey Allah’ım! Onun mükafatı, ücretinin
eksiksiz verilmesidir” derler. Allah’ta
meleklere:
- “Benim kullarım emrettiğim şeyleri
yaptılar, sonra bana dua ettiler, onların
dualarını kabul edeceğim” der.
-Allah kullarına da şöyle der:
- “Sizi bağışladım, kötülüklerinizi de iyiliğe
çevirdim”
•BAYRAM
GÜNLERİNİ
ALLAH’IN RIZASINA
UYGUN BİR
ŞEKİLDE NASIL
DEĞERLENDİRİLE
BİLİR.
• MADDELER HALİNDE:
• 1) BAYRAM GÜNLERİ SEVİNÇ VE
NEŞE İÇİNDE GEÇİRİLMELİDİR.
Hz.Peygamber (s.a.v)’in bayram
günleri ve bu günlerin mahiyeti
hakkında söyle bir hadisleri vardır:
«Arafe, Kurban ve Teşrik günleri biz
Müslümanların bayramıdır. Bu
günler yeme, içme günleridir.»
(Müslim, Sıyam, 23)
Bu hadisten anlaşılan ramazan ve
kurban bayram günleri neşe günleri
yeme içme günleridir.
• Hz.Aişe (r.a) validemizden söyle rivayet
edilmiştir:
“Kurban bayramının ilk üç günlerinden birinde
idi. Rasulullah yanıma geldi, karsımda Buâs
Harbi üzerine (düzülmüş türküler) ezgilerini def
çalarak okuyan iki kız vardı. Hz. Peygamber
yatağına uzanmış ve mübarek yüzünü
çevirmişti. O esnada içeriye Hz. Ebu Bekir girdi.
Türkü okuyan kızları görünce: ‘Bu ne hal? Allah
Rasulünün huzurunda şeytan sazı öyle mi?’
diyerek bana kızdı ve kızları azarladı.
-Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v) ona dönerek:
«Ey Ebu Bekir, bırak onları söylesinler, her
milletin bir bayramı vardır. Bu da bizim
bayramımızdır’ buyurdu.» (Buhari, İdeyn, 3; Müslim,
İdeyn, 16.)
• 2) BAYRAM GÜNLERİ MERHAMETİN ZİRVE
YAPTIĞI GÜNLERDİR
ّٰ
‫ه‬
ْ
َ
‫ه‬
‫ه‬
ّٰ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ِ‫ش‬
• َ‫س هجدًا َي ْب َت ُغون‬
‫ا‬
‫ع‬
‫ك‬
‫ر‬
‫م‬
‫ه‬
‫ي‬
‫ر‬
‫ت‬
‫م‬
‫ه‬
‫ن‬
‫ي‬
‫ب‬
‫ء‬
‫ا‬
‫م‬
‫ح‬
‫ر‬
‫ار‬
‫ف‬
‫ك‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ء‬
‫ا‬
‫ا‬
‫ه‬
‫ع‬
‫م‬
‫ل‬
‫ا‬
‫و‬
‫َّللا‬
ُ ً ُ ُْ
ُ َْ ُ َ َ ُ ِ
َ ُ ‫ده‬
َ َ َ‫سول ُ ّٰ ِ َ ذٖ ين‬
ُ ‫ُم َح هم ٌد َر‬
ْ
‫س ُجو ِد ّٰذلِ َك َم َثلُ ُه ْم فِى ال هت ْو ّٰري ِة‬
ِ َ‫ض ًَل مِن‬
ُّ ‫ض َوا ًنا ٖسي َما ُه ْم فٖ ى ُو ُجو ِه ِه ْم مِنْ اَ َث ِر ال‬
ْ ‫َّللا َو ِر‬
ْ ‫َف‬
َ ‫يل َك َز ْر ٍع اَ ْخ َ ّٰر َج‬
‫ب‬
ُ ‫سوقِهٖ ُي ْع ِج‬
ُ ‫اس َت ّٰوى َع ّٰلى‬
ْ ‫اس َت ْغلَ َظ َف‬
ْ ‫ش ْط َپ ُه َف ّٰا َز َرهُ َف‬
ِ ‫َو َم َثلُ ُه ْم فِى ْاْلِ ْن ٖج‬
َ ٖ‫اع لِ َيغ‬
ُّ
ِ ‫الصال َِحا‬
‫ت ِم ْن ُه ْم َم ْغف َِر ًة َواَ ْج ًرا‬
َ ‫يظ ِب ِه ُم ا ْل ُك هف‬
َ ‫الز هر‬
‫ار َو َعدَ َّللاُ ا هلذٖ ينَ ّٰا َم ُنوا َو َع ِملُوا ه‬
‫َع ٖظي ًما‬
«Muhammed, Allah'ın Resûlüdür. Onunla beraber
olanlar, inkârcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da
merhametlidirler. Onların, rükû ve secde hâlinde,
Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün.
Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir.
İşte bu, onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan
durumlarıdır: Onlar filizini çıkarmış, onu
kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine
dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin
gibidirler. Allah, kendileri sebebiyle inkârcıları
öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli
kılar. Allah, içlerinden iman edip salih amel
işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükâfat
vaad etmiştir.» (Fetih suresi 29)
• 3) BAYRAM GÜNLERİ
BAĞIŞLANMA VE AF GÜNLERİDİR
ّٰ
ّٰ
َ ‫ش َر َك ِبهٖ َو َي ْغفِ ُر َما دُونَ ذلِ َك لِ َمنْ َي‬
ْ ‫َّللا َْل َي ْغفِ ُر اَنْ ُي‬
‫شا ُء‬
َ ‫اِنه‬
ّٰ
ْ ‫َو َمنْ ُي‬
‫اّلل َف َق ِد ا ْف َت ّٰرى ِا ْث ًما َع ٖظي ًما‬
ِ ‫ش ِر ْك ِب‬
«Şüphesiz Allah, kendisine ortak
koşulmasını asla bağışlamaz.
Bunun dışında kalan (günah) ları
ise dilediği kimseler için bağışlar.
Allah'a şirk koşan kimse, şüphesiz
büyük bir günah işleyerek iftira
etmiş olur.» (Nisa suresi 48)
HZ MUHAMMED SAV
EFENDİMİZ
BUYURUYOR Kİ:
«Kim, dünyada
müslüman kardeşinin
ayıbını örterse, Allah
da onun ayıbını
âhirette gizleyip
kapatır." (Müslim, Birr, 58, 72
«Din kardeşini, bir
suçundan dolayı
ayıplayan kimse, o
suçu kendisi de
işlemedikçe
ölmez.» (Tirmizî, Kıyamet, 53)
‫الس ِّي َئ ُة ِادْ َف ْع ِبا هل ٖتى ِه َى‬
َ ‫َو َْل َت ْس َت ِوى ا ْل َح‬
‫س َن ُة َو َْل ه‬
‫سنُ َفا َِذا ا هل ٖذى َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه َعدَ َاوةٌ َكا َ هن ُه َولِى َح ٖمي ٌم‬
َ ‫اَ ْح‬
«İyilikle kötülük bir olmaz.
Kötülüğü en güzel bir şekilde
sav. Bir de bakarsın ki,
seninle arasında düşmanlık
bulunan kimse sanki sıcak
bir dost oluvermiştir.» (Fussilet
suresi 34)
İbn-i Abbâs (RA) şu
tavsiyede bulunur:
«Arkadaşının ayıplarını
söylemek istediğinde,
hemen kendi ayıplarını
hatırla!» (Buhârî, el-Edebü’l-Müfred, no:
328)
Rasûlullah (SAV) şöyle buyurmuştur:
• «İşlediği günahları açığa vuranlar
dışında, ümmetimin tamamı
affedilmiştir. Bir adamın, gece kötü
bir iş yapıp, Allah onu örttüğü hâlde,
sabahleyin kalkıp; «–Ey falan! Ben
dün gece şöyle şöyle yaptım.»
demesi, açık günahlardandır. Oysa,
Rabbi geceleyin onun kötülüğünü
örtmüştü. Fakat o, sabaha çıktığında
Allâh’ın örttüğünü açığa vuruyor.»
(Buhârî, Edeb, 60; Müslim, Zühd, 52)
4) BAYRAM GÜNLERİ ZİYARETLEŞME
SILA-İ RAHİM GÜNLERİDİR
‫س َواحِدَ ٍة َو َخلَ َق ِم ْن َها َز ْو َج َها‬
ُ ‫َيا اَ ُّي َها ال هن‬
ٍ ‫اس ا هتقُوا َر هب ُك ُم الهذٖ ى َخلَ َق ُك ْم مِنْ ّٰ َن ْف‬
‫َو َب ه‬
‫اءل ُ ّٰونَ ِبهٖ َو ْاْلَ ْر َحا َم اِنه‬
َ ‫س‬
َ ‫َّللا الهذٖ ى َت‬
َ ‫يرا َون‬
ً ٖ‫ث ِم ْن ُه َما ِر َج ًاْل َكث‬
َ ‫ِسا ًء َوا هتقُوا‬
‫َّللا َكانَ َعلَ ْي ُك ْم َرقٖ ي ًبا‬
َ
«Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan
ve ondan da eşini yaratan; ikisinden
birçok erkek ve kadın (meydana getirip)
yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının.
Kendisi adına birbirinizden dilekte
bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve
akrabalık bağlarını koparmaktan sakının.
Şüphesiz Allah, üzerinizde bir
gözetleyicidir.» (Nisa suresi 1)
• 5) BAYRAM GÜNLERİ BİR VE BERABER
YAŞAMA HALİNİ GÜÇLENDİRME
GÜNLERİDİR
ّٰ
ّٰ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ ‫َّللا َجمٖ ي ًعا َوْل َتف هرقوا َواذ ُك ُروا ن ِْع َم‬
• ‫َّللا َعل ْي ُك ْم ِاذ ُك ْن ُت ْم‬
ِ ‫ت‬
ِ ‫اع َتصِ ُموا ِب َح ْب ِل‬
ْ ‫َو‬
ُ‫ف َب ْينَ قُل‬
َ ‫ص َب ْح ُت ْم ِبن ِْع َم ِتهٖ ا ِْخ َ ّٰوا ًنا َو ُك ْن ُت ْم َع ّٰلى‬
‫ش َفا ُح ْف َر ٍة‬
ْ َ ‫وب ُك ْم َفا‬
َ ‫اَ ْعدَا ًء َفا َ هل‬
ِ
َ‫ار َفا َ ْن َق َذ ُك ْم ِم ْن َها َك ّٰذلِ َك ُي َب ِّينُ َّللاُ َل ُك ْم ّٰا َيا ِتهٖ َل َع هل ُك ْم َت ْه َت ُدون‬
ِ ‫ِمنَ ال هن‬
«Hep birlikte Allah'ın ipine (Kur'an'a)
sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin.
Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani
sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O,
kalplerinizi birleştirmişti. İşte O'nun bu
nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz.
Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında
idiniz de O sizi oradan kurtarmıştı. İşte
Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor
ki doğru yola eresiniz.» (Ali İmran suresi 103)
َ ‫ْل َت َق‬
• ‫ وْل‬، ‫ضوا‬
ُ ‫ وْل تباغ‬، ‫ وْل َتدابروا‬، ‫اط ُعوا‬
‫ و ُكو ُنوا عِ بادَ ِه‬، ‫تحاسدُوا‬
ْ ‫َّللا‬
ً ً ‫إخوانا‬
• Birbirinizle ilginizi
kesmeyiniz, sırt
dönmeyiniz, kin tutmayınız
ve haset etmeyiniz. Ey
Allah'ın kulları! kardeş
olunuz. (Buhari, Edeb 57)
• ُ ‫ َم َثل‬، ‫م َثل ُ ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ فِي َت َوادِّ ِه ْم و َت َرا ُح ِم ِه ْم و َتعا ُطفِ ِه ْم‬
ْ ‫س ِد إِ َذا ا‬
‫داعى ل ُه سا ِئ ُر ا ْلجس ِد بالس َه ِر‬
َ ‫ض ٌو َت‬
ْ ‫ش َت َكى ِم ْن ُه ُع‬
َ ‫ا ْل َج‬
‫وا ْل ُح همى‬
«Mü’minler birbirlerini sevmekte,
birbirlerine acımakta ve
birbirlerini korumakta bir vücuda
benzerler. Vücudun bir uzvu hasta
olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu
sebeple uykusuzluğa ve ateşli
hastalığa tutulurlar.» (Buhari, Edeb 27)
• İMANLI SİNELERDE HİSSEDİLEN VE
BUĞUZDAN ÖTEYE GEÇEMEYEN YAŞAM
HALİMİZ…!
• BURUK BİR BAYRAM YAŞIYORUZ TÜM
DÜNYA MÜSLÜMANLARI HASTA, BÖLÜNMÜŞ
VE PARÇALANMIŞ.
• SURİYEDE MÜSLÜMANLAR BİRBİRLERİNİ
ÖLDÜRÜYORLAR. ÖLENDE, ÖLDÜRENDE
ALLAH DİYOR.
• IRAKTA, PATANİDE, KARABAĞDA VE
URİMÇİDE MÜSLÜMANLAR DERTLİ, KEDERLİ
VE SIKINTILI.
• ÖZELLİKLE TÜM DÜNYA MÜSLÜMANLARININ
VE İNSANLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE
RAMAZANDA FİLİSTİNİN BOMBALANMASI VE
MÜSLÜMAN DÜNYANIN HİÇ BİR ŞEY
YAPAMAMASI MÜSÜLÜMANLARIN KAYBIDIR
VE AYIDIR.
• EY MÜSLÜMAN KARDEŞ UYANMAK
ZAMANIDIR
• ALLAH’A VERDİĞİMİZ SÖZDE DURMA
ZAMANIDIR FİLİSTİNDE ÇOCUKLAR, ANALAR
VE MASUM İNSANLAR AĞLIYORSA SENDE
ONUNLA AĞLAYACAKSIN.
• DOĞU TÜRKİSTANDA MÜSLÜMAN KADINLARI
ZORLA ÇİNLİLER TARAFINDAN ALINIP PEKİN
PAZARLARINDA SATILIRKEN SEN ONUN
IZDIRABINI DUYAMIYORSAN KENDİNİ
SORGULA.
• ALLAHIN MUBAREK KILDIĞI MESCİDİ AKSA
VE ETRAFI TERUMAR EDİLİYORKEN SEN
HELAL HARAM DEMEDEN VER ALLAHIM VER
DEYİP, SONRA BAŞKALARININ HAKLARINI
YİYİP HACCA GİDİP GÜNAH ÇIKARARAK
TEMİZLENDİĞİNİMİ SANIYORSUN EY
MÜSLÜMAN KARDEŞ
• MÜSLÜMAN MÜSLÜMANIN DERDİNİ
DERT EDİNMELİDİR…!
RESULULLAH SAV EFENDİMİZİN UHUTTA
DİŞİ ŞEHİT EDİLİNCE BUNU HİSSEDEN VE
ÖTELERDEN GÖREN VEYSEL KARAN-İ
HAZRETLERİ GİBİ 32 DİŞİNİ SÖKÜP
ÇIKARAN VE EFENDİMİZİN DERDİ İLE
DERTLENEN PEYGAMBER AŞK-I EDASI
İLE MÜSLÜMANLARIN DERTLERİ İLE
DERTLENMELİ.
VEYSEL KARANİ HAZRETLERİ GİBİ 32
DİŞİNİ PEYGAMBER AŞKI İLE SÖKEN BİR
EDEA İLE BİZ MÜSLÜMANLARDA DÜNYA
MÜSLÜMANLARI İÇİN 32 DİŞİNİ SÖKEN
MUHAMMED ÜMMETİ AŞIKLARI
OLMAMAIZ LAZIMDIR.
ْ ‫ ْل‬، ‫ال ُم ْسلِ ُم أَ ُخو ال ُم ْسل ِِم‬
• ‫اج ِة‬
َ ‫ منْ َكانَ فِي َح‬، ‫ وْل ُي ْسلِم ُه‬، ‫يظلِ ُمه‬
‫بة َف هر َج ه‬
‫أَخِي ِه َكانَ ه‬
ً ‫ و َمنْ َف هرج عنْ ُم ْسلِم ُك ْر‬، ‫َّللاُ فِي حاج ِت ِه‬
‫َّللاُ ع ْن ُه‬
ٍ
‫س َترهُ ه‬
ِ ‫ِب َها ُك ْر َب ًة مِنْ ُك َر‬
‫َّللاُ َي ْوم‬
َ ً ‫ و َمنْ ستر ُم ْسلِما‬، ‫ب ْيو َم ا ْلقِيا َم ِة‬
‫ا ْلقِ َيا َم ِة‬
«Müslüman, müslümanın kardeşidir. Ona
zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim
etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren
kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir
müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah Teâlâ o
kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini
giderir. Kim bir müslümanın ayıp ve kusurunu
örterse, Allah Teâlâ da o kimsenin ayıp ve kusurunu
örter.» ( Buhari, Mezalim 3)
َ
َ
‫ه‬
ُ
ِ
• ‫ما‬
َ ‫ِب ألخِيه‬
‫لا ُي ْؤ ِمنُ أح ُدك ْم حتى ُيح ه‬
‫ِب لِ َن ْفسِ ِه‬
ُّ ‫ُيح‬
«Kendisi için
istediğini mümin
kardeşi için
istemeyen iman
etmiş olmaz.» (Buhari İman 7)
• 6) BAYRAM GÜNLERİ HASTALARI
ZİYARET ETME VE BİR NEBZEDE
OLSA ONLARINDA BAYRAM
SEVİNÇLERİNE KATKIDA
BULUNMA GÜNLERİDİR
• ‫« إنه المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في ُخ ْر َف ِة الجنة‬
‫»حتى يرجع‬
«Bir Müslüman, hasta bir Müslüman
kardeşini ziyarete gittiğinde,
dönünceye kadar cennet hurfesi
(meyvesi) içindedir.» (Müslim Birr 40,42)
• 7) BAYRAM GÜNLERİ ÇOCUKLARI SEVİNDİRME
GÜNLERİDİR
Bir bayram günü Peygamberimiz, oynayan çocukların
yanından geçiyordu. Onlardan birinin oyuna iştirak
etmediğini, bir kenarda oturup ağladığını gördü.
Yırtık elbiseli bu çocuğun yanına yaklaşıp:
- “Niçin ağlıyorsun? Sen arkadaşlarınla beraber niçin
oynamıyorsun?” dedi.
Çocuk hıçkırarak cevap verdi:
- “Babam savaşta şehit oldu. Annem başka biriyle
evlendi. Yiyecek, içecek, sığınacak bir yerim, bir
şeyim yok.” Peygamberimiz, çok duygulandı ve ona :
- “Benim baban, Aişe’nin annen, Hasan ve Hüseyin’in
de kardeşlerin olmasını ister misin? deyince çocuk:
- “Nasıl istemem, Ey Allah’ın Resûlü” dedi.
Peygamberimiz çocuğu alıp evine götürdü. Yedirdi,
içirdi, giydirdi. Bir müddet sonra çocuk sevinerek
oynayan arkadaşlarının arasına katıldı.
• 8) BAYRAM GÜNLERİ, YETİMLERİN,
YOKSULLARIN VE FAKİRLERİN
SEVİNDİRİLECEĞİ GÜNLERDİR
َ ‫«أ‬
ْ
َ َ‫ِيم في الج هن ِة َه َك َذا » وأ‬
َ
، ‫الس هبا َب ِة َوا ْل ُو ْس َطى‬
‫ت‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ل‬
‫وكاف‬
‫ا‬
‫ن‬
‫شار ِب ه‬
ُ
ِ
‫و َف هر َج َب ْي َن ُه َما‬
«Ben ve yetimi himâye eden kimse
cennette şöylece beraber bulunacağız»
buyurdu ve işaret parmağıyla orta
parmağını, aralarını biraz aralayarak,
gösterdi.
( Riyazussalihin 264)
ّٰ
ْ
‫ه‬
ً‫ِس ٖكينا‬
ِ
ِ
‫م‬
‫ه‬
‫ب‬
‫ح‬
‫ى‬
‫م‬
‫ع‬
‫ط‬
‫ل‬
‫ع‬
‫م‬
‫ا‬
‫ع‬
‫الط‬
َ‫ون‬
ْ
ِّ ُ
ُ ‫َو ُي‬
َ َ َ
‫يرا‬
ً ‫َو َي ٖتي ًما َواَ ٖس‬
«Onlar, seve seve
yiyeceği yoksula,
yetime ve esire
yedirirler.» (İnsan suresi 8)
ّٰ
ْ
‫ه‬
‫َفذلِ َك ال ٖذى َيد ُُّع ال َي ٖتي َم‬
ّٰ
َ
ْ
َ
ِ
‫ين‬
‫ك‬
‫س‬
‫م‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ام‬
‫ع‬
‫ط‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ض‬
‫ح‬
‫ي‬
‫ْل‬
‫و‬
ٖ
ْ
َ
َ
ُّ
ُ
َ
َ
ِ
ِ
«İşte o, yetimi itip
kakan, yoksula
yedirmeyi
özendirmeyen
kimsedir.» (Maun suresi 2-3)
• 9) BAYRAM GÜNLERİ ANNE VE BABA
İLE İLİŞKİLERİ DAHA DA
SAĞLAMLAŞTIRMA GÜNLERİDİR.
ّٰ ‫َو َق‬
• ‫سا ًنا ِا هما َي ْبلُ َغنه عِ ْندَ َك‬
َ ‫ضى َر ُّب َك اَ هْل َت ْع ُبدُوا ا هِْل ِا هياهُ َو ِبا ْل َوالِدَ ْي ِن ا ِْح‬
‫ف َو َْل َت ْن َه ْر ُه َما َوقُلْ َل ُه َما‬
ٍّ ُ ‫ا ْل ِك َب َر اَ َح ُد ُه َما اَ ْو ك ََِل ُه َما َف ََل َتقُلْ َل ُه َما ا‬
‫َق ْو ًْل َك ٖري ًما‬
«Rabbin, kendisinden başkasına asla
ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi
davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer
onlardan biri, ya da her ikisi senin
yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın
onlara "öf!" bile deme; onları azarlama;
onlara tatlı ve güzel söz söyle.» ( İsra
suresi 23)
• 10) BAYRAM GÜNLERİ BARIŞMA VE
DARGINLARI BARIŞTIRMA
GÜNLERİDİR
َ ‫ْل َت‬
َ‫ َو ُكو ُنوا عِباد‬، ‫ وْل َت َقاط ُعوا‬، ‫ وْلَ َتدا َب ُروا‬،‫ وْل تحاسدُوا‬، ‫ضوا‬
ُ ‫باغ‬
َ ‫ وْل َي ِحل ُّ لِ ُم ْسل ٍِم أنْ ي ْه ُج َر‬، ً ‫َّللا إخوانا‬
َ ‫أخاه َف‬
ٍ ‫وق ثَل‬
‫ث‬
ِ‫ه‬
«Birbirinize kin tutmayınız, haset
etmeyiniz, sırt dönmeyiniz ve ilginizi
kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş
olunuz. Bir Müslüman’ın, din kardeşini
üç günden fazla terk etmesi helâl
değildir.»
( Riyazussalihin 1571)
• 11) BAYRAM GÜNLERİ KABİR
ZİYARETLERİ YAPILIP
ÖLMÜŞLERİMİZİ YAD ETME VE
İBRET ALMA GÜNLERİDİR
PEYGAMBER EFENİMİZ SAV ŞÖYLE
BUYURUYOR:
‫فمن أراد أن يزور القبور فليزر فإنها تذكرنا باآلخرة‬
«Kabirleri ziyaret etmek isteyen
ziyaret etsin. Çünkü kabir ziyareti
bize âhireti hatırlatır.» (Tirmizi Cenaiz 60)
• 12) BAYRAM GÜNLERİ
HEDİYELEŞME GÜNLERİDİR
• Ebu Hureyre (RA)’dan
rivayetle, Resulullah (SAV)
buyurdular ki:
«Hediyeleşin, zira hediye,
kalpteki kuşkuları giderir.
Komşu kadın, komşusu
kadından gelen (hediyeyi) hakir
görmesin, bir koyun paçası
parçası olsa bile.» (Tirmizi, Vela ve'l-Hibe
6)
• 13) BAYRAM GÜNLERİ MUTLULUĞUN ZİRVEYE
ÇIKTIĞI VE NEŞEYLE İNSANIN DOLUP TAŞDIĞI
VE ÇOCUKLARIN EĞLENDİĞİ GÜNLERDİR.
• Hz.Aişe validemizden gelen rivayet şöyledir:
“Yine bir bayram günü, kulağımıza gürültü ve
çocukların bağrışmaları gelmişti. Rasulullah
kalkıp kapıdan dışarı baktı. Meğer bu gelenler
çalıp oynayan Habeşli bir gruptu, kılıç
kalkanlarıyla oynuyorlardı. Çocuklarda
etraflarında halka olmuş, onları seyrediyorlardı.
Rasulullah bana: “Ey Aişe, sen de gel, seyret”
dedi. Rasulullah kapıda durup beni arkasına aldı.
(Basımı ensesine koymuş) halde duruyor ve
oynayanları seyrediyordum. Bıkıncaya kadar
böyle devam ettim. Bir ara ‘yeter mi?’ dedi. ‘evet’
dedim. ‘öyle ise çekil’ dedi.”, Bir başka rivayette
de Hz. Peygamber (SAV)’in Hz. Aişe’ nin kendi
arzusuyla seyre son verinceye kadar bakmasına
müsaade ettiğini belirtir.
(Buharî, Salat, 69)
• 14) BAYRAM GÜNLERİ KENDİNİ
HESABA ÇEKME GÜNLERİDİR
Peygamberimiz SAV: ‫تحاسبوا‬
‫حاسبوا قبل أن‬
َ
«Hesaba çekilmeden önce kendinizi
hesaba çekiniz»
Peygamber efendimiz de buyurdu ki:
«Akıllı kimse, günü dörde ayırır,
birincisinde, yaptıklarını ve
yapacaklarını hesap eder. İkincisinde,
Allahü teâlâya münacat eder, yalvarır.
Üçüncüsünde, bir işte çalışıp, helal para
kazanır. Dördüncüsünde, istirahat eder
ve mubahlarla kendini eğlendirir,
haramlardan kaçar.» [İ. Gazali]
• 15) BAYRAM GÜNLERİ DUA
GÜNLERİDİR
ُ ‫قُلْ َما َي ْع َب ُٶا ِب ُك ْم َر ٖبى َل ْو َْل ُد َع‬
• ‫ف‬
َ ‫س ْو‬
َ ‫اؤ ُك ْم َف َقدْ َك هذ ْب ُت ْم َف‬
‫َي ُكونُ ل َِزا ًما‬
«(Ey Muhammed!) De ki:
"Duanız olmasa, Rabbim size ne
diye değer versin! Siz
yalanladınız. Öyle ise azap
yakanızı bırakmayacak.» (Furkan
suresi 77)
• EFENDİMİZDEN
BAYRAM MÜJDESİ
• SAD BİN EVS EL-ENSARİ (RA)’ DEN
RİVAYETLE RESULULLAH (SAV)
EFENDİMİZ ŞÖYLE BUYURMUŞTUR:
«Ramazan bayramı sabahı Melekler yollara
dökülür ve şöyle seslenirler:
-Ey müslümanlar topluluğu Keremi bol
olan Rabbinizin rahmetine koşunuz. O bol
iyilik ve ihsanda bulunur. Sonra onlara bol
bol mükafatlar verilir. Siz gece ibadetle
emr olundunuz ve yerine getirdiniz. Gündüz
oruç tutmakla emr olundunuz orucu
tuttunuz «Rabbinize itaat ediniz»
mükafatını alınız.» (Tac 2/332 ) (…devamı
arka sayfada…)
• BAYRAM NAMAZI KILINDIKTAN
SONRA BİR MÜNADİ ŞÖYLE
SESLENİR:
• Dikkat ediniz, müjde size Rabbiniz
sizi bağışladı, evlerinize doğru
ermiş olarak dönünüz. Bayram
günü mükafaat günüdür. BU GÜN
SEMA ALEMİNDE MÜKAFAAT
GÜNÜ OLARAK İLAN EDİLDİR.»
(Tac 2/332, Et Tergib ve Terhip)
َ
‫ه‬
ُ
ُ
‫َوه َُو َم َع ُك ْم أ ْي َن َما كنت ْم َوَّللاُ ِب َما‬
ُ
‫صير‬
‫ب‬
‫ون‬
ِ َ َ ‫َت ْع َمل‬
«…Nerede olsanız, O
sizinle beraberdir.
Allah, bütün
yaptıklarınızı
hakkıyla görendir.»
(Hadid, suresi 4)
• ALLAH KULLARINA HER YERDE
VE ZAMANDA ŞAH DAMARINDAN
DAHA YAKINDIR
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ِ‫ع‬
• ‫اع ا َِذا‬
‫ة‬
‫و‬
‫ع‬
‫يب‬
‫ج‬
‫ا‬
‫يب‬
‫ر‬
‫ق‬
‫ى‬
‫ِن‬
‫ا‬
‫ف‬
‫ى‬
‫ن‬
‫ع‬
‫ى‬
‫ب‬
‫ك‬
‫ل‬
‫ا‬
‫س‬
‫ا‬
‫ِذ‬
‫َوا‬
‫الده‬
َ‫د‬
ٖ
ٖ
ٖ‫اد‬
َ
ْ
ُ
ٌ
َ
َ
َ
ٖ
ٖ
ِ
ُ ‫ان َف ْل َي ْس َت ٖجي ُبوا لٖ ى َو ْل ُي ْؤ ِم ُنوا ٖبى َل َع هل ُه ْم َي ْر‬
َ‫شدُون‬
ِ ‫دَ َع‬
«Kullarım, beni senden sorarlarsa,
(bilsinler ki), gerçekten ben
(onlara çok) yakınım. Bana dua
edince, dua edenin duasına cevap
veririm. O hâlde, doğru yolu
bulmaları için benim davetime
uysunlar, bana iman etsinler.»
(Bakara suresi 186)
• BAYRAMLARLA İLGİLİ
ANLATTIKLARIMIZI MADDELER HALİNDE
ÖZETLERSE:
1)BAYRAMLAR BİRLİK VE BERABERLİK
GÜNLERİDİR.
2)BAYRAMLAR ANNE VE BABALARIN
MEMNUN EDİLDİĞİ VE AKRABALARLA
SILAH-İ RAHİMİN GÜÇLENDİRİLDİĞİ
GÜNLERDİR.
3)BAYRAMLAR; ÇOCUKLARIN
NEŞELENDİĞİ VE HEDİYELERLE ÇOŞTUĞU
GÜNLERDİR
4)BAYRAMALAR; FAKİRLERİN,
YOKSULLARIN VE ÖZELLİKLE DE
YETİMLERİN SEVİNDİRİLDİKLERİ
GÜNLERDİR.
5)BAYRAMLAR; HASTALARIN
ZİYERET EDİLİP GARİP VE
ÇARESİZ OLMADIKLARINI
HİSSETTİRME GÜNLERİDİR
6)BAYRAMLAR; KABİR
ZİYARETLERİ YAPILARAK
ÖLMÜŞLERİMİZİ UNUTMAMAK VE
ÖLÜM BİZEDE GELECEĞİNİN
FARKINDA OLARAK KABİR
ZİYARETİNDE BULUNUP İBRET
ALMA GÜNLERİDİR.
• BAYRAM NAMAZI TARİFİ VE
BİR KAÇ HUSUS
• 1) BAYARAM NAMAZLARI KAÇ
REKAATTIR?
• Bayram namazı, biri Ramazan
bayramında, diğeri Kurban
bayramında olmak üzere yılda
iki defa kılınan iki rek’atlik bir
namazdır.
• 2) BAYRAM NAMAZI KILMAK KİMLERE
VACİPTİR?
Bayram namazı Hanefî Mezhebinde, Cuma
namazının vücûb şartlarını taşıyan
kimselere (Kime cuma namazı farz ise; o
kimseye bayram namazı kılmak vaciptir.)
vaciptir. Şafii ve Mâlikiler’e göre müekked
sünnet, Hanbeliler’e göre ise farz-ı
kifayedir. Bayram namazına, mükellef
olmayan küçük çocuklarımızı da getirmeli
ve onlara da bu mânevî havayı teneffüs
ettirmeliyiz. Bayram namazlarından sonra
okunan hutbeler sünnettir, cuma hutbesi
gibi farz değildir, cuma hutbesi namazdan
önce, bayram hutbesi ise namazdan sonra
okunur.
• 3) BAYRAM NAMAZININ
VAKTİ NE ZAMANDIR?
• Bayram namazının vakti,
güneşin doğup, ufukta bir
veya iki mızrak boyu
yükselmesinden itibaren
başlar ve zevâl vakti
denilen güneşin tam tepeye
dikilme zamanına kadar
devam eder.
• 4) BAYRAM NAMAZINA
YETİŞEMEYEN KİMSE NE
YAPMALIDIR?
• Bayram namazına
yetişemeyen kimse, artık
onu kaza edemez ve tek
başına kılamaz. Dilerse
döner gider, dilerse dört
rekat nafile namazı kılar.
• 6) BAYRAM
NAMAZLARINDAN ÖNCE VE
SONRA NAFİLE NAMAZ
KILINIR MI?
• Bayram namazından evvel
gerek evde ve gerek
camide; bayram
namazından sonra da
camide nafile namazı
kılmak mekruhtur. Eve
gelirse kılınabilir.
• 7) BAYRAM NAMAZININ KILINIŞI
Bayram namazları ikişer rekattır.
Cemaat şartı vardır. İmam okuduğu
sureleri dışından =cehren okur. Ezan ve
kamet getirilmeksizin, imam iki rekat
Ramazan veya Kurban Bayramı
namazına diye; cemaat de aynen imam
gibi, hangi bayram namazını kılıyorsa o
bayram namazına niyet eder ve imama
uyduğunu söyler.
• 8) BAYRAM NAMAZI NİYETİ:
Niyet ettim Allah rızası için iki rekat
Ramazan Bayramı namazını kılmaya,
uydum imama der.
• İmam ve arkasından cemaat "Allâhü ekber"
diyerek iftitah tekbiri’ni alır. Arkasından hep
birlikte eller bağlanır ve gizlice "Sübhaneke"
okunur. Sonra imam açıktan, cemaat
sessizce arka arkaya üç tekbir alır. Her
tekbirde eller kulak hizasına kadar kaldırılır
ve arkasından aşağıya indirilir. her iki tekbir
arasında da üç defa "sübhanallah" diyecek
kadar durulur. Üçüncü tekbirin ardından eller
bağlanır ve imam gizlice "eûzü besmele"
çeker. Arkasından açıktan Fatiha ile bir sure
okur veya en az Kur'an'dan üç ayet veya üç
ayet miktarı bir ayet okur. Bunları okuduktan
sonra hep beraber "Allahü ekber" diyerek
rukûa gidilir. Normal namazdaki gibi rukû ve
secdeler yapıldıktan sonra ayağa kalkılır ve
eller bağlanır.
• Yine imam içinden gizlice besmele
çeker. Açıktan Fatiha ve bir zammı sûre
okuduktan sonra, tekrar "Allahü ekber"
diyerek üç defa tekbir alınır. Her
tekbirde, birinci rekatta olduğu gibi eller
kaldırılır ve tekbir aralarında yine üç
defa 'sübhanallah' diyecek kadar
durulur. Tekbir aralarında eller
bağlanmayıp aşağıya salıverilir.
Dördüncü tekbiri de imam açıktan;
cemaat gizli alarak, rukûa giderler.
Normal bir namazdaki gibi, rukû' ve
secdelerden sonra oturulur.
"Ettehıyyatü.." "Allahümme salli ve
Bârik" duaları ile "Rabbenâ âtina.."
duaları okunduktan sonra iki tarafa
selâm verilir.
• 9) BAYRAM NAMAZ KILMA
TAMAMLANDIKTAN SONRA
• Namaz bu şekilde
tamamlandıktan sonra,
hatip hutbeye çıkar ve
oturmadan, hutbesine
başlar. Bayram hutbelerine
tekbir ile başlanır.
Ramazan Bayramı'nda ise
biraz tehir etmek sünnettir.
• DUAMIZ
• Hz. Muhammed (SAV) Efendimizden
dualar:
- Ya Rabbi, sana ve Resulüne itaat
etmemizi ve bildirdiklerinle amel
etmemizi nasip eyle!
- Ya Rabbi, faydasız ilimden, makbul
olmayan ibadetten ve kabul edilmeyen
duadan sana sığınırız.
- Ya Rabbi, bildiğimiz-bilmediğimiz bütün
iyilikleri ver, bildiğimiz-bilmediğimiz
bütün kötülüklerden de koru!
- Ya Rabbi, her işimizin sonunu güzel
eyle, dünya sıkıntılarından ve ahiret
azabından bizi koru!
- Ya Rabbi, bizi sabreden ve
şükredenlerden eyle!
- Ya Rabbi, bizi dostlarına dost,
düşmanlarına düşman olanlardan eyle!
-Ya Rabbi, acizlikten, tembellikten,
korkaklıktan, cimrilikten ve her çeşit
hastalıktan sana sığınırız!
- Ya Rabbi, işinde sebat eden,
nimetine şükreden, ibadetini güzel
yapan ve doğru konuşanlardan eyle!
- Bedenimize, kulağımıza, gözümüze
sıhhat ver! Küfürden, fakirlik ve kabir
azabından sana sığınırız.
- Ya Rabbi, kusurlarımızı ört,
korkulardan emin kıl ve borçlarımızı
ödememizi nasip et!
- Ya Rabbi, sıhhat, afiyet ve güzel ahlak
ver! Kaza ve kaderine rıza
gösterenlerden eyle!
- Ya Rabbi, gece ve gündüz gelecek
kötülüklerden, sıkıntılardan kötü
arkadaştan ve kötü komşudan sana
sığınırız.
- Ya Rabbi, ölünceye kadar ibadet
etmemizi, ömrümüzün hayırlı amellerle
sona ermesini nasip et ve Cennetini
ihsan eyle!
- Ya Rabbi, zulmetmekten, zulme
uğramaktan sana sığınırız.
- Bize dünya ve ahirette iyilik, güzellik
ver ve Cehennem azabından bizi koru!
 - ALLAHIM İSLAMA VE MÜSLÜMANLARA YARDIM
EYLE.
 - ALLAHIM TÜM MÜSLÜMANLARI GAFLETTEN VE
DELALETTEN UYANDIR
 - ALLAHIM SURİYEDE, IRAKTA VE PATANİDEKİ
MÜSLÜMANLAR YARDIM EYLE
 - ALLAHIM ORTA AFRİKADA Kİ, DOĞU
TÜRKİSTANDA Kİ, KARABAĞDA Kİ VE
ARAKANDAKİ TÜM MÜSLÜMANLARA YARDIM
EYLE
 - ALLAHIM ÜLKEMİZDEKİ MÜSLÜMANLARA
YARDIM EYLE VE AYAĞA KALDIR, KIYAMA
KALDIR VE CİHADA KALDIR YA RABBELALEMİN
 - ALLAHIM RAMAZAN AKŞAMI ZALİMLER
FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMZİ ÖLDÜRÜYOR BİR
ŞEYLER MÜSLÜMANLAR OLARAK YAPAMIYORUZ
AFEYLE BİZLERİ VE FİLİSTİNLİ MÜSLÜMANLARA
ZATIN HÜRMETİNE YARDIM EYLE ALLAHIM
 - ALLAHIM TÜM DÜNYADAKİ ZALİMLERİ KAHR-U
PERİŞAN EYLE
• SOHBETİMİZİ SONLANDIRIREN RAMAZAN
BAYRAMI BİZLERE, AİLELERİMİZE VE TÜM
İSLAM ALEMİNE HAYIRLI OLMASINI VE
BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZE VESİLE
OLMASINI YÜCE RABBİMİZDEN NİYAZ
EDİYORUM.
• SEVDİKLERİMİZLE BERABER HUZURLU,
MUTLU VE HER DAİM SEVİNÇLİ BAYRAM VE
BAYRAMLAR GEÇİRMEMİZİ RABBİM
HEPİMİZE NASİP EYLESİN
• GÜNÜMÜZ AYDINLIK OLSUN. GÖNLÜMÜZ
İSLAM NURUYLA DOLSUN
• RAMAZAN BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN.
• ALLAH HER DAİM SİZİNLE BERABER OLSUN
• SİZİ ALLAH’A EMANET EDİYORUM.
• ESSELAMÜALEYKÜM VERAHMETÜLLAHİ
VEBERAKATÜH.

similar documents