PowerPoint-presentatie

Report
Jacqueline Kerkhoffs
Jaarcongres vmbo, 20 januari 2015 Ede (1)
Rob Abbenhuis
[email protected]
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
De presentatie
• Introductie nieuwe beroepsgerichte programma's vmbo
– Vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo
• Informatie over het traject
• Informatie over de nieuwe structuur
– Vragen/opmerkingen/met elkaar in gesprek over
(mogelijke/gewenste) consequenties
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Opdracht (1)
• Doelen van vernieuwing:
• Aantrekkelijk en toekomstbestendig
– Aantrekkelijk door verbeterde aansluiting en programma's die passen
bij actuele ontwikkelingen.
– Toekomstbestendig door een opzet te kiezen die organiseerbaar is,
ook bij een dalend aantal leerlingen of bij een wijziging in keuzes van
leerlingen.
– Een herkenbaar en overzichtelijk onderwijsaanbod waarbij leerling en
ouders weten waarvoor ze kiezen.
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Opdracht (2)
Uitgangspunten (1):
• Het aantal examenprogramma's moet doelmatig en
organiseerbaar zijn
• De beroepsgerichte programma's zijn het fundament van de
beroepskolom. In het vmbo oriënteren en bereiden leerlingen
zich voor op beroepspraktijk en vervolgopleidingen
• Dit betekent dat LOB stevig in alle beroepsgerichte
programma's verankerd wordt
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Opdracht (3)
Uitgangspunten (2)
• De programma's bieden ruimte voor leerlingen die later
(willen) kiezen en voor de (kleinere groep) leerlingen die juist
vroeg al weten wat ze willen.
• Elke vmbo-sector kent een gemeenschappelijk beroepsgericht
deel. Dit deel zal naar verwachting 50% van het totale
beroepsgerichte programma beslaan
• Elke sector kent keuzevakken (verdiepend/verbredend)
waardoor het mogelijk wordt meer individuele programma's
voor leerlingen te ontwikkelen/aan te bieden. Deze
keuzevakken beslaan naar verwachting de overige 50% van
het beroepsgerichte programma.
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Opdracht (4)
Uitgangspunten (3)
• Het cspe is een goede borging van het onderwijsprogramma
• De nieuwe examenprogramma’s, syllabi en handreikingen
bieden helderheid voor de vertaling in onderwijs en examens
• Aansluiting met het vervolgonderwijs, de beroepspraktijk en
de arbeidsmarkt dienen te worden geborgd.
• De huidige vernieuwing is geen eenmalige exercitie. In de
examenprogramma’s wordt ruimte open gehouden voor
doorontwikkeling via aanpassing van de syllabi, handreikingen
en examens.
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Projectorganisatie
• Regiegroep
• Sectorale VernieuwingsCommissies
• Werkgroepen
• Sector Advies Commissies (VNO/NCW)
(In alle gremia vertegenwoordiging vanuit vmbo én mbo)
• Klankbordscholen
• Pilotscholen
Nieuwe terminologie
WAS:
WORDT:
Keuzevakken
PROFIELVAK
modulen
Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
KEUZE
4 Keuzevakken
Handreiking SLO
Schoolexamen
50%
50%
PROFIELVAK
4 Modulen
Centraal examen
Syllabus CvTE
KERN
algemene vaardigheden
professionele vaardigheden
LOB
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Inhoud kern
• Een KERN bestaat uit:
– a. Algemene kennis en vaardigheden
– b. Professionele kennis en vaardigheden
– c. Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Inhoud profiel
• Een profiel(vak) bestaat uit 4 modulen
• Beschrijving in moduul:
– Taak
– Meerdere deeltaken per moduul die op hun beurt onderverdeeld zijn
volgens: "De kandidaat kan: 1... 2... 3... (onderverdeeld naar
leerwegen)"
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Inhoud profiel: een voorbeeld
1.
Profiel Economie en ondernemen vmbo
BB
KB
GL
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.2. Moduul: Secretarieel
Taak:
Secretariële werkzaamheden uitvoeren
o back- office werkzaamheden
o front- office werkzaamheden
P/EO/1.2.1
Deeltaak:
back- office werkzaamheden uitvoeren.
De kandidaat kan:
1. het agendabeheer voeren
2. bijeenkomsten organiseren
3. communicatie verzorgen
4. de post verzorgen
5. secretariële ondersteuning verrichten
Profielen: wetgeving
Economie en Ondernemen
Horeca, Bakkerij, Recreatie
Zorg & Welzijn
Bouwen, Wonen en Interieur
Produceren, Installeren en Energie
Mobiliteit en Transport
Media, Vormgeving en ICT
Maritiem en Techniek
Groen
Dienstverlening en Producten
Uitgangspunten Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
Kernprogramma = hart van de sector
In elke sector wordt één kernprogramma aangeboden…
ec
zw
te
dp
… altijd in combinatie met profiel- en keuzedelen
gr
Vertaling naar onderwijsprogramma's
De school bepaalt het aanbod in een onderwijsprogramma
4 Keuzevakken
Schoolexamen
ca. 400 uur
ca. 400 uur
1 Profielvak
bestaande uit
vier modulen
Centraal examen
PROFIEL
KEUZE
EXAMEN PROGRAMMA
UW ONDERWIJS!
UW ONDERWIJS!
PROFIEL
KEUZE
EXAMEN PROGRAMMA
=
PROJECTWEEK
SIMULATIE
Profielgebonden vakken
Profiel:
Verplicht vak:
+ keuze uit:
EO, HBR
Economie
Wiskunde of Frans of Duits
ZW
Biologie
Wiskunde of Maatschappijleer 2
of Aardrijkskunde of
Geschiedenis
BWI, PIE, M&T,
MVI
Wiskunde
Nask 1
Groen
Wiskunde
Biologie of Nask1
D&P
2 vakken uit Wiskunde, Nask 1, Biologie en Economie
Syllabus (zie www.examenblad.nl)
Profiel
Examen in 2015 Examen in 2016
Economie en Ondernemen
v2, april 2014
v3, april 2015
Horeca, Bakkerij en Recreatie
v2, april 2014
v3, april 2015
Zorg & Welzijn
v2, april 2014
v3, april 2015
Bouwen, Wonen en Interieur
v2, april 2014
v3, april 2015
Produceren, Installeren en Energie
v2, april 2014
v3, april 2015
Mobiliteit en Transport
v2, april 2014
v3, april 2015
Media, Vormgeving en ICT
-
v2, april 2015
Groen
-
v2, april 2015
Dienstverlening en Producten
-
v2, april 2015
Handreikingen
Keuzevakken
• Vanaf maart online (voor pilotscholen)
• Per profiel
• Wellicht detaillering per keuzevak?
LOB
• Handreiking staat op www.vernieuwingvmbo.nl
• Binnenkort voorbeelden van good practices
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
VALKUIL
“Alles blijft zoals het is…”
• Bij invoering van de nieuwe profielen verdwijnen alle
afdelingsprogramma’s.
• De 35 afdelingen gaan op in 10 profielen
• De programma’s zijn echt nieuw!
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Implementatie
• Nieuwe voorstel WVO  tweede kamer
• Licenties: een school mag een profiel aanbieden als ze de licentie heeft
voor een onderliggende afdeling.
• Scholen die nu (schooljaar 2014-2015) een intersectoraal programma
aanbieden mogen het nieuwe profiel D&P aanbieden of terugvallen op
een onderliggende afdeling waarvoor zij licentie hebben.
• Scholen die niet over een gewenste licentie beschikken moeten hierover in
overleg gaan met hun regionale partners, zoals nu ook het geval is.
• Aanbod beroepsgerichte keuzevakken: Scholen mogen alle
beroepsgerichte keuzevakken aanbieden (licentievrij). Het aantal
profielmodulen dat als keuzevak mag worden aangeboden is beperkt tot
drie.
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Wat mag de school aanbieden
• Kijk op de project website www.vernieuwingvmbo.nl
(Onder "Over het project", klik op publicaties → Routekaart naar profielen vmbo september 2014)
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Advies Onderwijsraad
• Maak flexibilisering mogelijk en trek dit ook door in de
examens
• Beargumenteer gemaakte keuzes voor profielen
• Laat zien hoe vmbo en mbo op elkaar aansluiten
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Tijdlijn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1
Mei 2013: concept examenprogramma
Augustus 2013: start pilot cohort 1 (leerjaar 3)
Augustus 2014: start pilot cohort 2 en cohort 1 Groen, D&P en MVI
Mei 2015: eerste examens (cohort 1)
Augustus 2015:start pilot cohort 3 en cohort 2 Groen, D&P en MVI
Mei 2016: examens cohort 2 en eerste examens Groen, D&P en MVI
Augustus 2016: start nieuwe examenprogramma’s alle scholen
Mei 2018: uitstroom leerlingen volgens nieuw programma
2
Augustus
3
2013
4
5
Augustus
Augustus
2014
6
7
2015
Augustus
2016
8
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Informatie over project
•
•
•
•
Digitale nieuwsbrief
Platforms beroepsgerichte programma’s
Regionale bijeenkomsten SPV
www.vernieuwingvmbo.nl
Nieuwe programma's vmbo en de Lerarenopleiding
Vragen!!
Vragen??

similar documents