Dorthe Carlsens oplæg om tilgængelighed og multimodale

Report
Multimodale muligheder
- med fokus på tilgængelighed
Dorthe Carlsen
([email protected])
Kolding, 26.9.13
Opdrag
Tilgængelighed - hvad er det, når der er tale om
digitale tekster? v. Dorthe Carlsen
Dorthe vil i sit oplæg fokusere på, hvad vi skal
være opmærksomme på, når der designes
digitale produkter. Hvilke didaktiske
potentialer og faldgruber ligger foran os, når vi
fx inddrager iBogen og andre digitale
læremidler i undervisningen?
Tilgængelighed
• Hvad er tilgængelighed?
o Vej, adgang og hindringer
• Videncenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri
– ViHS, Socialstyrelsen [Hjælpemiddelinstituttet]
• Digital tilgængelighed af tekster – på nettet
• Tilgængelighed i et læremiddelperspektiv: Læremiddeltjek
o Udtryksmæssig
o Indholdsmæssig
o Aktivitetsmæssig
Udtryksmæssig tilgængelighed
Udtrykkets tilgængelighed: I hvilken udstrækning
har læremidlet en brugervenlig, læsbar og
motiverende udtryksform – og på hvilke måder:
• Er det nemt at orientere sig i grafik, layout, design,
overskrifter, link, tekstbokse, fremhævede nøgleord
m.m.? Får man lyst til at læse videre? ”Læsbare læremidler”
• Er det læsbart i kraft af ordvalg, sætningsstruktur,
tekstopbygning og fremstilling af begreber?
Multimodalitet
• Er det forståeligt i kraft af samspil mellem tekst,
billeder, diagrammer?
Læsning af elektroniske tekster
(PISA
Elektronisk, Vi2009)
Interaktivitet
–
”scanner” teksten
klikning og scrolling
1997).
• Læsning af elektroniske tekster (Nielsen,
stiller
læseren
16%/79%
over for andre udfordringer end læsning af
papirbaserede kilder. Ikke mindst det begrænsede
Opbygning:
hvad
vindue (skærmen),
teksten
ses igennem, og den
hvor?
komplicerede placeres
struktur,
elektroniske tekster kan
Fx menuhave
gennem
hyperlinks
Reading
as
placering,
ikoner, til andre dele af teksten
Navigation
Centrummen
- periferibeslægtede
ellerinterpretion
til helt– andre,
tekster, samt
Reading as
de tekniske
design (Kress) navigationsværktøjer, læseren skal
have kendskab til, gør, at læsning af elektroniske
tekster kan tænkes at kræve helt andre
kompetencer end almindelig læsning på papir.
(PISA, 2009)
At læse digitale tekster
• At kunne læse digitale tekster kræver
multimodal tekstkompetence:
o At kunne skabe multimodale tekster på grundlag
af kulturelt etablerede mønstre
o At kunne udnytte de semiotiske ressourcer, som
egner sig bedst i forhold til situationen,
intentionen og adgangen til ressourcer
o At kunne opleve, forstå, analysere og vurdere
multimodale tekster
(Løvland, 2007)
For især sprogligt svage elever/kursister viser
undersøgelsen, at multimodalitet kan
understøtte læring.
(http://tdm.au.dk/fileadmin/tdm/Publikationer/Anvendelse_af_digitale_undervisningsmaterialer
_AU-rapport_2013.pdf, side 45)
Multimodalitet
Hansen, Thomas Illum. Viden om læsning, nr. 7, marts 2010
Sammenhæng…
Redundans
Kompleksitet
Læse-sti - ?
Indholdsmæssig tilgængelighed
Indholdets tilgængelighed: I hvilken udstrækning
har læremidlet et relevant, forståeligt og
motiverende indhold – og på hvilke måder:
• Er indholdet aktuelt og meningsfuldt for lærere
og elever?
• Er det motiverende at arbejde med i kraft af
en tematik og struktur, der fænger og udfordrer?
Teori – praksis. Hverdagseksempler, cases…
Aktivitetsmæssig tilgængelighed
Didaktiseringsgrad?
I hvilken udstrækning har læremidlet praktiserbare,
(interaktive
forståelige og motiverendeStilladsering
aktiviteter
– og på
assistenter?)
Samarbejdsværk
hvilke
måder:
tøjer?
• Er aktiviteterne til at udføre kropsligt, intellektuelt og
følelsesmæssigt i kraft af samspillet mellem konkrete,
kropslige aktiviteter og mere abstrakte, symbolske
aktiviteter som fx at skrive,
regne og fremføre
Opgavetyper?
argumenter?
• Er de engagerende og meningsfulde, fx ved at knytte
an til hverdagens roller og handlingsmønstre?
Hvordan kan digitale læremidler bidrage til
elevens tilegnelse af det teoretiske stof gennem
praktisk arbejde med stoffet?
• Fra modtager til producent
• Fra telling til showing
• At få kroppen med (flere repræsentationsformer –
her kroppen - billeder, lyd) – ressourcetænkning: at
give modtageren flere adgange til og mulighed for
bearbejdning af det faglige indhold.
Læringsdesign – i et multimodalt
perspektiv
• Transformation kan ses som en måde hvorpå man bearbejder
og omformer information som et re-design (inden for samme
tegnverden). Men det kan også ske ved at teksten forvandles
til en film, et teaterstykke eller et billede. Man kan tale om
gestaltning gennem en ny tegnverden – transduktion. (Kress
og Selander, 2012:30)
• Læring som en tegnskabende aktivitet.
Design af læringssekvens
potentielle
ressourcer
mål
iscenesættelse
transformering
anvendte ressourcer
metarefleksion
formering
repræsentation
diskussion
(Modelleret efter Kress og Selander, 2012:99)
Eksempler…
Instruktion – forflytning: Fra siddende til stående
Én hjælper
• Stå i gangstående stilling ved siden af borgeren.
– Giv borgeren din fjerneste hånd at støtte sig til, og læg
den nærmeste hånd under hans albue eller lavt på
hans ryg.
– Bed borgeren læne sig godt frem.
– Bed borgeren rokke frem og tilbage.
– Støt borgeren i bevægelsen frem og op ved at flytte
vægten til forreste fod.
Ord og billede
• Billedet viser kun et
bestemt, fastfrosset
øjeblik i en længere
sekvens.
• Hvad gik forud, hvor er
vi henne i
handlingssekvensen
og hvad sker der
bagefter?
Læs videre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bundsgaard, J. og Hansen, T.I.: Evaluering af digitale læremidler, www.laeremiddel.dk
Bundsgaard, J. og Hansen, TI: www.eduvoc.dk
Bundsgaard, J. Læsning på skærm
Carlsen, D. og Krog, A. (2012). QR-koder som didaktisk koncept. Læring og Medier (LOM), nr. 9 – 2012
Carlsen, D., Gissel, S.T. og Kabel, K. (2010). Læsbare læremidler EUD
(http://www.emu.dk/erhverv/laesevejledning/konferencer/landskonferencer/15_04_10.html)
Gissel, S.T. (2012). Mediedidaktik
Graf, S, Hansen, J.J. og Hansen, T.I. (2012): Læremidler i didaktikken. Didaktikken i læremidler, Klim
Gynther, K. (2010): Didaktik 2.0, Alinea
Hansen, T.I. og Skovmand, K (2011): Fælles mål og midler, Klim
Hansen, T.I. (2010). ”Læremiddelanalyse - multimodalitet som analysekategori”, Viden om læsning, nr.7
Hauge, T.E, Lund, A. og Vestøl, J.M. (red.), (2010): Undervisningens nye sammenhænge – it, aktivitet, design, Klim
Interaktive assistenter: http://design.emu.dk/artikler/0906-interaktiveass.html
Løvland, A. (2010). ”Multimodalitet og multimodale tekster”, Viden om læsning, nr.7
Mangen, A. et.al: Reading linear texts on paper versus computer screen: Effects on reading comprehension,
International Journal of Educational Research, Volume 58, 2013, Pages 61–68
Mejding, Jan (2011): PISA 2009. Danske unge i en international sammenligning. Bind 3 – Læsning af elektroniske
tekster. DPU
Selander, Staffan og Gunther Kress (2012). Læringsdesign – i et multimodalt perspektiv. Frydenlund
Würtz, Marianne (2010). ”Børns multimodale tekstverden som potentiale i undervisningen”, Viden om læsning, nr.
7
Aaen, Janus, Helle Mathiasen og Christian Dalsgaard (2013). Anvendelse af digitale undervisningsmaterialer i AVU,
HF og gymnasiet – en forskningsrapport om Projekt e-læring. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier,
Aarhus Universitet

similar documents