Kvalifikasjonssystemer for effektive anskaffelser

Report
Kvalifikasjonsordning
Sellihca
For energibransjen i Norden
Statnett SF
 Statnett SF er et norsk statsforetak med ansvar for å
utvikle, eie og drive det sentrale elektrisitetsnettet –
inklusive kabler og ledninger til andre land. Statnett eier
hele sentralnettet i Norge, og sørger for overføring av
elektrisk kraft til hele landet, og at det til enhver tid er
balanse mellom forbruk og kraftproduksjon.
 Staten, ved Olje- og energidepartementet, eier Statnett.
Eierskapet utøves av olje- og energiministeren, som utgjør
selskapets øverste organ i foretaksmøtet.
 Statnett har hovedkontor i Oslo og ca. 850 ansatte.
Omkring halvparten av de ansatte jobber regionalt med
oppgaver knyttet til utbygging, drift og vedlikehold av
kraftnettet. (fra wikipedia)
Grunnlag for å bruke kvalifikasjonsordning
 Statnett er underlagt Lov om offentlige
anskaffelser og FOR 2006-04-07 nr 403: Forskrift
om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vannog energiforsyning, transport og posttjenester)
 For alle innkjøp over terskelverdi (3,2 mill for
varer og tjenester/40,5 mill for bygg og anlegg),
er det obligatorisk å bruke enten DOFFIN/TED
eller kvalifikasjonsordning.
 Konkurranse med forhandling kan velges fritt og
det er vår standard prosedyre.
§ 7-10. Kvalifikasjonsordning
 (1) Oppdragsgiver kan opprette og forvalte en
kvalifikasjonsordning for leverandører. Oppdragsgiver
som oppretter en slik kvalifikasjonsordning, skal sørge
for at leverandører til enhver tid kan søke om å bli
kvalifisert.
 (2) Ordningen, som kan omfatte ulike
kvalifikasjonstrinn, skal forvaltes på grunnlag av
objektive kriterier og regler som oppdragsgiver
fastsetter. Kriteriene og reglene kan oppdateres etter
behov. Hvor kriteriene omfatter tekniske
spesifikasjoner, følges reglene i § 7-8 (krav til ytelsen
og bruk av tekniske spesifikasjoner).
 (7) Det skal føres et skriftlig register over kvalifiserte
leverandører, og registret kan deles inn i kategorier
etter den type kontrakt kvalifikasjonen gjelder.
 9) Kvalifikasjonsordningen skal kunngjøres i samsvar
med § 8-4 (kunngjøring av kvalifikasjonsordning).
Dersom konkurranse utlyses gjennom kunngjøring av
en kvalifikasjonsordning, skal leverandører som er
ansett kvalifisert i henhold til ordningen utvelges ved
begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med
forhandling.
§ 8-4. Kunngjøring av kvalifikasjonsordning

Når oppdragsgiver etablerer en
kvalifikasjonsordning skal dette kunngjøres.
Kunngjøringen skal angi formålet med
kvalifikasjonsordningen og hvor en kan få tilgang til
reglene for kvalifikasjonsordningen. Dersom
ordningen skal vare lenger enn tre år, skal den
kunngjøres årlig. Ved kortere varighet er det
tilstrekkelig med én kunngjøring.
□ KORTE FAKTA SELLIHCA
□
□
□
□
MEDLEMMER FRA NORGE, SVERIGE, ISLAND, DANMARK OG FINLAND
200 SELSKAPER (+) KUNNGJORT SOM MEDLEMMER
30.000 SØK PR ÅR (2011)
4207 KVALIFISERTE LEVERANDØRER (april 2012)
□ 1880 NORSKE 1400 SVENSKE 450 DANSKE 570 INTERNASJONALE
□
□
□
□
□
40-45 NYE LEVERANDØRER PR MND
3900-7900 ER DEN ÅRLIGE KVALIFIKASJONSAVGIFTEN FOR LEVERANDØRER
90% FORNYER SIN KVALIFIKASJON
1700 REGISTRERTE BRUKERE
20-25 EQUALS (RFI) PR UKE (snitt mars 2012)
 Kunngjøres en gang årlig i Norge, Danmark og
Sverige. Litt forskjøvet slik at markedet får flere
påminnelser.
 Det tar normalt 2 uker å kvalifisere seg.
 Informasjon må vedlikeholdes og kvalitetssikres.
 Avtale med Dun & Bradstreet og informasjon derfra
oppdateres daglig.
 Firmaattester og årsrapporten ligger inne,
skatteattester er på vei inn med oppdatering hver
6.mnd (HMS-egenerklæring vil samles inn 1 gang pr
år)
 Informasjon er søkbar og kan brukes som
utvelgelseskriterier.
 Leverandørene slipper å sende denne
informasjonen hver gang de deltar i en
anskaffelsesprosess.
Bruk av sellihca
 Går inn i Sellihca og velger ut en eller flere
relevante kategorier.
 Kort beskrivelse med nøkkelkrav. Viktig å
konkretisere behovet og kravene for å finne de
relevante leverandørene.
 Prekvalifisering: spørsmål sendes til de utvalgte
kategoriene. Svarfrist er typisk en uke.
 Resultat er at vi har liste over prekvalifiserte,
interesserte leverandører ila en drøy uke.
 Deretter sendes forespørsel ut og videre forløp
er uavhengig av Sellihca.
Oppsummering
 Sellihca inneholder informasjon og
dokumentasjon på de aller fleste generelle
forhold for leverandørene.
 I forespørsel kan vi begrense oss til å be om den
informasjonen og dokumentasjonen vi trenger til
den spesifikke anskaffelsen.
 Prekvalifisering skjer raskt og selve forespørselen
blir også enklere. Dette er effektivt for både
leverandør og oppdragsgiver.

similar documents