presentatie regiovisie

Report
Integrale profielschets voor zorg
in de regio Zuidoost Drenthe
Versie 19 april 2013
Profiel subregio Zuidoost Drenthe
Topografie
•Groningen en Drenthe zijn dun bevolkte provincies
•Helft inwoners woont in stedelijke kernen
•Beperkt wegennetwerk
•Aanmerkelijke reisafstanden/-tijden
Sociaaleconomisch
•Gedeeltelijk zwakkere economische regio
•Relatief hoge werkloosheid in bepaalde delen
•Gemiddeld lagere sociaal-economische status
•Afname beroepsbevolking
Zorgvraag
•Relatief hoge zorgvraag
•Veel chroniciteit, oncologie en ouderenzorg
•Sterke groei verwacht ism vergrijzing
•Trouw aan het eigen ziekenhuis
Demografie
•Stabiele/dalende bevolkingsomvang
•Gering aandeel allochtonen
•Relatief veel ouderen
•Vergrijzend; Meervoudige vergrijzing door
 mensen leven langer
 minder geboorten
 wegtrekkende jongeren
 instroom ouderen
Zorgaanbod
•3 streekziekenhuizen waarbij Emmen
regionale centrumfunctie heeft
•Zorgaanbod ziekenhuizen onder druk door
normen van wetenschappelijke verenigingen
•Alleen op randen verzorgingsgebied
concurrentie van: OZG, UMCG, Martini, WZA,
Diaconessenhuis Meppel, Isala en Röpcke
Zweers
•Weinig ZBC’s in de regio
•Tekort aan huisartsen in deel regio
•Veel solopraktijken met daarnaast grote
patiëntpopulatie en opvolgingsvraagstuk
•Relatief veel verzorgingshuizen
2
Achmea verzekerden
• De meeste verzekerden zijn tussen de 25 en 64 jaar
• Forse groei van 65+ inwoners in 2020
• Het aantal chronisch zieken is hoger dan gemiddeld
• In Drenthe hebben inwoners in bepaalde gebieden een lagere sociaal
economische status
• Er zijn in verhouding weinig zelfverwijzers
3
De zorgvraag
ZVW
•
•
•
•
•
•
Er is meer zorggebruik dan verwacht
In betreffende subregio 7% meer 2e lijnszorg dan verwacht
Huisartsenzorg komt 3% meer voor dan verwacht
Diabetes komt 24% meer voor dan verwacht
COPD komt 35% meer voor dan verwacht
Veel oncologische aandoeningen
AWBZ
• Er is meer vraag naar VV&T dan verwacht in Drenthe: 6,9%
Ouderenzorg
• Nu relatief veel gebruik van verzorgingshuizen (verblijf zonder
behandeling)
• Gevolgen vanwege nieuwe wetgeving:
• Extramuralisering
• Vooral verblijf met behandeling (verpleeghuisplaatsen)
• Ouderen blijven in de toekomst relatief lang zelfstandig wonen
(grote druk op mantelzorgers)
4
Ontwikkeling van de zorgvraag
• Demografische ontwikkelingen leiden in NO NL
tot bijna 10% groei in 2020, met name bij 65+
• Zorgkostengroei ZVW regio rond Hoogeveen: 8%
• Zorgkostengroei ZVW regio rond Emmen: 6%
• Zorgkostengroei ZVW regio rond Stadskanaal: 8%
• Het aantal geboortes daalt met bijna 1% tot 2020
5
Continuiteit zorgaanbod in gevaar door tekort aan huisartsen
• Er is nu al een tekort aan huisartsen in de regio Emmen en Stadskanaal
- Dit tekort wordt opgevangen door een groot aantal praktijken met een bovengemiddeld
aantal patiënten (ipv 2.350 naar 3.000-3.500 patiënten)
• In Emmen en Stadskanaal zijn veel solopraktijken gevestigd
• Over 5 jaar is 17% van de huisartsen in de regio Emmen met pensioen. De
uitstroom is groter dan de instroom; voor nieuwe huisartsen is NO NL geen
aantrekkelijke regio
• Toename 1e lijns zorgvraag door sterke vergrijzing, extramuralisering AWBZ, substitutie
van 2e naar 1e lijn en ongezonde levensstijl bewoners
Huisartsen
Hoogeveen
Emmen
Stadskanaal
% solopraktijken
5% solist
61% solist
82% solist
Opvolgingsproblematiek
Gemiddeld
Hoog
Hoog
% 65+ HA over 5 jr.
11%
17%
5%
Doorverwijzing ziekenhuis tov
verwachting
+ 11,7%
+ 11,1%
Geen gegevens
* Op basis van aantal locaties
6
Maatschappelijke ontwikkelingen in de zorgsector
•
•
•
Vergrijzing
Ontgroening
Individualisering
• Internationalisering
• Technologische innovaties
Ontwikkelingen leiden tot
 Groei van het zorgaanbod omdat er meer mogelijk is
 Groei van de zorgvraag omdat de inwoners ouder worden en meer ziektes
krijgen
Welke verschuivingen van zorg zijn in deze regio te verwachten?
• Verschuivingen van de AWBZ en 2e lijn naar 1e lijn
 Dit geldt met name ten aanzien van chronische zorg en ouderenzorg
• Selectieve inkoop (bv cataract, heup en knie, darmkankerscreening)
• Concentratie én spreiding van oncologische zorg in Noord Nederland samen
met IKNL en UMCG
• Ouderenzorg: huisartsen, ziekenhuis, thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen
ontwikkelen gezamenlijk beleid op inwoners ouder dan 75 jaar
7

similar documents