17 - Gymnázium Tanvald

Report
ŠKOLA:
Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace
ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434
NÁZEV PROJEKTU: Šablony – Gymnázium Tanvald
ČÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
AUTOR:
Jan KOHOUTEK
TEMATICKÁ OBLAST:
Socioekonomická a regionální geografie
NÁZEV DUMu:
Belgie
POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 17
KÓD DUMu:
JK_REG_GEO_17
DATUM TVORBY:
13.10.2012
ANOTACE (ROČNÍK):
3. ročník – DUM – obsahuje základní informace o Belgickém království
METODICKÝ POKYN:
Tematický školní atlas Dnešní svět
Školní atlas světa
Belgie
 oficiálně Belgické
království
 je federativní konstituční
monarchie
 Belgie je členskou zemí
Evropské unie a
Severoatlantické aliance
(NATO)
Belgie
 Kulturně, politicky a sociologicky se Belgie skládá ze




dvou velkých společenství, nizozemsky mluvících
Vlámů a frankofonních Valonů, v zemi žije také
menší německá komunita
Belgická federace se skládá ze 3 společenství,
rozdělených podle jazykového principu
Vlámského společenství (niz. Vlaamse
Gemeenschap)
Valonsko-bruselská federace (fr. Fédération
Wallonie - Bruxelles)
Německojazyčného společenství (něm.
Deutschsprachige Gemeinschaft)
Belgie
 a ze 3 regionů, rozčleněných podle principu
územního:
 Vlámský region (Flandry, niz. Vlaams Gewest, něm.
Vlaanderen)
 Valonský region (fr. Région Wallonne, něm. Wallonie)
 Region Brusel-hlavní město
 Každý region a každé společenství má svůj vlastní
legislativní orgán – parlament, a orgán exekutivní –
vládu (či radu
 Včetně orgánů federálních tak v Belgii působí 6 vlád
a 6 parlamentů zároveň!!!
Brusel
Vlámské společenství
Valonsko-bruselská
federace
Německojazyčné
společenství
Vlámsko
Valonsko
Bruselský region
Belgie – přírodní podmínky
 Belgie se dá rozdělit na 3 oblasti: pobřežní
nížiny, rovinu (plató) v centrální části Belgie, a
na hornaté Ardenny na jihovýchodě země
 Nížiny při pobřeží sestávají převážně z písečných
dun a tzv. polderů (území, na kterém musí být
kontrolována úroveň vodní hladiny)
 Centrální rovina zabírá většinu Belgie
 Je to jemně zvlněná oblast s úrodnou půdou,
protkaná sítí mnoha vodních toků – mezi
nejvýznamnější patří Máza a Šelda
Belgie – přírodní podmínky
 Třetí oblast, Ardenny, je hornatá a zalesněná, s
nepříliš úrodnou půdou a nevhodná pro
zemědělství
 Částečně zasahuje i do severní Francie
 Nachází se zde nejvyšší bod Belgie, Signal de
Botrange, o výšce 694 metrů
 Roku 1923 na něm byl postaven 6 m vysoký umělý
pahorek, pojmenovaný po vojenském důstojníkovi
Hermanu Baltiovi, aby bylo možné vystoupit do výšky 700
m n. m.
Umělý pahorek z roku 1923
Belgie – přírodní podmínky
 Belgické klima je přímořské, spadá do mírného
podnebného pásu
 Srážky jsou časté ve všech ročních obdobích
 Průměrná teplota v lednu je 3 °C, v červenci 18 °C
 Vzhledem k vysoké hustotě zalidnění (jedné z
nejvyšších na světě) a ke svému umístění, musí
Belgie čelit vážným ekologickým problémům
 Například zpráva z roku 2003tvrdí, že kvalita
říční vody v Belgii je nejhorší v Evropě a jednou z
nejhorších v 122 zkoumaných zemí světa
Belgie - obyvatelstvo
 Belgie má vysokou hustotu zalidnění (342 obyv. na
km²), v Evropě má vyšší pouze Nizozemsko a malé
státy (např. Monako)
 Nejvyšší hustotu zalidnění má oblast známá jako
„vlámský diamant“, kterou vymezují aglomerace
Bruselu, Antverp, Gentu a Lovaně
 Další velká města jsou Lutych, Charleroi, Bruggy
 Počet obyvatel 10 511 382 lidí, z toho 6 078 600 ve
Vlámsku, 3 413 978 ve Valonsku a 1 018 804 v
Bruselském regionu
 Belgie má velmi vysokou míru urbanizace – ve
městech žije 97,2 % obyvatel (2005)
 Belgické páry vykazují největší rozvodovost na
světě - neobstojí zhruba 64 ze 100 manželství
Gent
Brugge
Belgie - obyvatelstvo
 Po jazykové stránce je Belgie nejednotná
 Nizozemsky mluví přibližně 60 % obyvatel,
francouzsky 40 % a německy necelé 1 %
 Jak vlámština (belgická varianta nizozemštiny),
tak belgická francouzština vykazují drobné
rozdíly oproti variantám užívaným v
Nizozemsku a ve Francii
 Francouzsky se hovoří převážně na jihu země,
vlámsky zase na severu
 Němčina se užívá na malé části území na
východě Belgie
Belgie - hospodářství
 Vysoce rozvinutý průmyslový stát s velkou koncentrací
výroby a intenzivním zemědělstvím
 Hlavní průmyslová odvětví jsou hutnictví, strojírenství,
chemie a textil
 Hlavními průmyslovými oblastmi jsou Brusel, Antverpy,
Lutych a Gent
 Těžba uhlí se již téměř zastavila
 Zemědělství je vysoce produktivní, živočišná produkce
převažuje nad rostlinnou
 Využití půdy: orná půda 27 %, louky a pastviny 20 %, lesy
21 % a voda 6 %
Belgie - hospodářství
 Důležitý je chov prasat, skotu, drůbeže a ovcí,
význam má i rybolov
 Pěstuje se pšenice, ječmen, brambory, cukrová
řepa, chmel a jablka
 Typické jsou menší farmy s vysokými hektarovými
výnosy
 Dopravně nejvýznamnější jsou přístavy Antverpy a
Oostende se spojením do Velké Británie a ropný
terminál Zeebrügge
Zeebrügge
Belgie - historie
 Federalizace Belgie proběhla v období od roku
1970 do roku 2001
 Prvním signálem byl v roce 1968 rozpad
univerzity v Lovani na vlámskou a francouzskou
univerzitu
 Roku 1970 byl do ústavy zanesen princip tří
„kulturních společenství“ (vlámské, frankofonní
a germanofonní) a tři územní „regiony“
 V roce 1993 se do ústavy dostala formulace, že
„Belgie je federální stát, který se skládá ze
společenství a regionů“, čímž společenství a
regiony získaly další kompetence
Belgie - historie
 Po roce 2000 sílí na vlámské straně snahy o
úplné rozdělení Belgie
 Nacionalistická strana Vlámský zájem,
požaduje „sametový rozvod“, za jehož vzor
považuje rozdělení Československa, rovněž
vlámští křesťanští demokraté podporují další
prohlubování autonomie
 Hlavní překážkou rozdělení je dvojjazyčné
hlavní město Brusel
Použité zdroje a literatura
Literatura:
Kašparovský, K. (2008): Zeměpis II. v kostce. Praha: Fragment.
Tomeš, K. (2000): Zeměpis světa. Praha: Columbus.
Toušek, V. et al. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Plzeň:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Internetové zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Signal_de_Botrange
http://cs.wikipedia.org/wiki/Belgie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Administrativn%C3%AD_d%C4%9Blen%C3%AD_B
elgie
Použité zdroje a literatura
Obrazové materiály:
TONYJEFF. wikipedie [online]. [cit. 13.10.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coats_of_arms_of_Belgium_Government.svg
VÃTEK. wikipedie [online]. [cit. 13.10.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Belgie-mapa.PNG
ZIENOWICZ, Alina. wikipedie [online]. [cit. 13.10.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:2007_07_Belgium_Brussels_06_(cropped).jpg
LENNARTBOLKS. wikipedie [online]. [cit. 13.10.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vlaamse_GemeenschapLocatie.png
LENNARTBOLKS. wikipedie [online]. [cit. 13.10.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Franse_GemeenschapLocatie.png
LENNARTBOLKS. wikipedie [online]. [cit. 13.10.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Duitstalige_GemeenschapLocatie.png
LENNARTBOLKS. wikipedie [online]. [cit. 13.10.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vlaams_GewestLocatie.png
LENNARTBOLKS. wikipedie [online]. [cit. 13.10.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wallonia_(Belgium).png
LENNARTBOLKS. wikipedie [online]. [cit. 13.10.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BelgiumBrussels.png
WIKOLI. wikipedie [online]. [cit. 13.10.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:1031350_Botrange_Baltia.jpg
Použité zdroje a literatura
BENOIST, Jean-Christophe. wikipedie [online]. [cit. 13.10.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brugge-CanalRozenhoedkaai.JPG
MOYOGO. wikipedie [online]. [cit. 13.10.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ghent_-_centre.jpg
AKINOM. wikipedie [online]. [cit. 13.10.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Port_cranes_at_Zeebr%C3%BCgge,_Belgium_2
.JPG

similar documents