Ocasati obojzivelnici I. colci

Report
Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 289 23 Milovice
projekt v rámci Operačního program
VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
Šablona číslo: V/2
Název: Biologie živočichů, Ocasatí obojživelníci. Čolci
Anotace: Cílem prezentace je seznámit žáky se zástupci ocasatých obojživelníků na našem území, jejich charakteristickými znaky i
odlišnostmi. Na příkladu čolka obecného vysvětlit způsob života a rozmnožování ocasatých obojživelníků. Materiál se dá použít při
třífázovém modelu učení E-U-R.
Autor: Mgr. Larisa Horká
Datum: 2. 11. 2011
Jazyk: čeština
Ročník: VII.
Předmět: Přírodopis
Očekávaný výstup: Žáci odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob
života a přizpůsobení danému prostředí.
s novými vysvětlují význam
klíčových
slov a pomocí otázek systematizují získané vědomosti
Klíčová slova: čolek, mlok, larva,
Autorem materiálu a všech jeho částí, není- li uvedeno
jinak,učebního
je Larisa materiálu:
Horká. Dostupné
na www.zsmilovice.cz,
OP
Druh
Prezentace
PowerPoint
Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
Autorem
financovaného
materiálu a všech
z ESF jeho
a
částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz,
státního
OP Vzdělávání
rozpočtu ČR
pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
TO UŽ VÍME
I. Evokace
Jak
se nazývá larva obojživelníků?
 Pulec
Kam
kladou vejce obojživelníci?
 Do
Jak
vody
se nazývá proudový orgán?
 Postranní
čára
Během
jakého stádia vývinu mají
obojživelníci proudový orgán?
 Larvální
stadium /stadium larvy/
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
II. Uvědomění si významu
Podtřída: Ocasatí
Název podtřídy Ocasatí
znamená, že …
Pamatuj si, že ocasatí u nás
patří do řádu,
do čeledi
Obr. 1
Rodové jméno a druhové
jméno ocasatých na
obrazcích je …
Obr. 2
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Obr. 3
ČOLCI
MLOCI
Obr. 4
Zploštělý ocas
Oválný ocas
Zbarvení odlišné než u
mloků
Žluté hrboly za očima
pokryté černými tečkami
Nemají výrazné hrboly
Zbarvení: černé s žlutými
skvrnami
Samečci v době páření
mají lem
Kůže je lesklá
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Obr.18
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Obr. 18
Štíhlé tělo,
krátké končetiny,
delší hlava
Zploštělý ze stran ocas
Za hlavou nemá výrazné hrboly
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Obr. 5
SAMIČKA V DOBĚ ROZMNOŽOVÁNÍ: ŽIVOT VE VODĚ
ČOLEK OBECNÝ: SAMEČEK V DOBĚ PÁŘENÍ
Obr. 6
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Délka těla: 7 - 11 cm
Hřbet hnědavý v různých odstínech
Na bocích jsou oválné skvrny nebo tečky,
mohou být uspořádané do pruhů
Kůže: ve vodě- hladká, na souši- jemnozrnná
Sameček je delší než samička
V době rozmnožování sameček má hřeben na
hřbetě
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Obr. 7

Bříško má nažloutlou barvu, s
tmavými skvrnami
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Rozmnožování probíhá ve vodě
Oplození je vnitřní, k přímému pohlavnímu kontaktu
mezi jedinci nedochází
Sameček vypouští na dno stermatofory- shluky
spermií
Samička sbírá kloakou ve vodě spermatofory /balíčky
se spermií/
Samička klade 200 - 350 vajíček
Po kladení vajíček zůstávají nějakou dobu ve vodě
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
ploutevní lem
keříčkovité žábry
Obr. 8
Pulec má horní část lemu ukončenou nad
předními končetinami
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Obr. 9
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Obr.10

Náš nejrozšířenější ocasatý obojživelník

Žije ve středních a nížinných polohách

V době rozmnožování vyhledává stojaté vody

Po rozmnožování opouští vodu a žije ve
vlhkých místech s bohatou vegetací

Noční aktivita, přes den je v úkrytu

Přezimují na souši, vzácně ve vodě
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Obr. 11
Obr. 12
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Obr. 9
SAMEČEK ČOLKA
OBECNÉHO- ŽIVOT
NA SOUŠI
Obr. 14
SAMIČKA ČOLKA
OBECNÉHO- ŽIVOT
NA SOUŠI
Obr.13
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Obr.15
Jeden z chráněných druhů
obojživelníků Milovicka /nařízení vlády
č.132/2005 Sb./
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
„Nařízení vlády č.132/2005 Sb.
Evropsky významná lokalita Milovice – Mladá
Kód lokality: CZ0214006
Biogeografická oblast: kontinentální
Rozloha lokality: 1244,11 ha
Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území:
přírodní památka
Typy přírodních stanovišť:
(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)
2330 – Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem
(Agrostis)
4030 – Evropská suchá vřesoviště
6210 – Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (FestucoBrometalia)
6510 – Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis)
9170 –Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9190 – Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních
Druhy:
čolek velký (Triturus cristatus)
Kraj: Středočeský kraj
Katastrální území: Jiřice, Kbel, Lipník, Luštěnice, Milovice nad Labem, Staré Benátky“
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
ČOLEK HORSKÝ VE
VODĚ
Obr. 16
ČOLEK HORSKÝ NA
SOUŠI
Obr. 17
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
III. Evokace
Oplozené
vajíčko
larva
….
DOSPĚLEC
Proudový
orgán
postranní
čára
….
PULEC /LARVA/
Obojživelníci
……
souš
VODA
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
Evokace
VYBERTE SPRÁVNÉ TVRZENÍ
ŘEŠENÍ
1.
ČOLCÍ PATŘÍ- NEPATŘÍ DO ŘÁDU MLOCI
PATŘÍ
2.
SAMEČEK ČOLKA MÁ-NEMÁ HŘEBENATÝ LEM V
DOBĚ ROZMNOŽOVÁNÍ
MÁ
3.
LARVY MÁJÍ- NEMAJÍ KEŘÍČKOVITÉ ŽÁBRY
MAJÍ
4.
BŘÍŠKO ČOLKA OBECNÉHO JE – NENÍ NAŽLOUTLÉ
JE
5.
ČOLEK OBECNÝ MÁ- NEMÁ ŽLUTÉ SKVRNY
NEMÁ
6.
ČOLEK OBECNÝ MÁ- NEMÁ NOČNÍ AKTIVITU
MÁ
7.
V PŘÍRODNÍ LOKALITĚ MILOVICE- MLADÁ SE
VYSKYTUJE ČOLEK VELKÝ- ČOLEK HRANATÝ
OPLOZENÍ ČOLKŮ JE – NENÍ VNITŘNÍ, I KDYŽ KE
KOPULACI NEDOCHÁZÍ
ČOLEK
VELKÝ
8.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
JE
Použité zdroje
Uveřejněné odkazy [cit. 2011-11-02]. Dostupné pod licencí Creative Commons na www:
Obr.1: H. Krisp. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Teichmolch-triturus-vulgaris.jpg?uselang=uk
Obr. 2: Huhulenik. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salamandra_in_nature_park_Horni_Berounka_%282%29.JPG
Obr. 3: Kristian Peters. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triturus_vulgaris_maennchen.jpeg?uselang=cs
Obr. 4: Self work. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salamandra_salamandra_Decin.JPG
Obr. 5: Anevrisme. http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Triturus_vulgaris.jpg&filetimestamp=20070613221934
Obr. 6: Piet Spaans. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LissotritonVulgarisMaleWater.JPG?uselang=cs
Obr. 7: Christian Fischer. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:TriturusVulgaris1.jpg
Obr. 9: Piet Spaans. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:TriturusCristatusMiddleSizedLarva.JPG
Obr. 10, 11: mapa Europy
Obr. 8: Piet Spaans. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:TriturusVulgarisLarva.JPG
Obr. 13: Christian Fischer. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:TriturusVulgarisFemale.jpg
Obr. 14: Christian Fischer. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TriturusVulgaris2-.jpg?uselang=cs
Obr. 16: Anevrisme. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triturus_alpestris.jpg
Obr. 17: Christian R. Linder. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mesotriton_aplestris_dorsal_view_chrischan.jpeg?uselang=cs
Obr. 18: Marlon Felippe. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drops_Imapct.JPG?uselang=cs
Uveřejněné odkazy [cit. 2011-11-02 ]. Dostupné jako volné dílo na www:
Obr. 15: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kammmolchmaennchen.jpg
Uveřejněné odkazy [cit. 2011-11-02]. Dostupné na www. biolib.cz:
obr. 12: Šandera, M. (2011): MAPA ROZŠÍŘENÍ LISSOTRITON VULGARIS V ČESKÉ REPUBLICE. In: Zicha O. (ed.) Biological Library –
BioLib. <http://www.biolib.cz/cz/taxonmap/id78/>
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká.
Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

similar documents