Det Digitale billede

Report
Billedkunstfagets 3. ben
Det
Digitale
billede
Kursus
v/Susanne Skou Kristensen
Grafiker, lærer og medlem af
landsstyrelsen i Danmarks
Billedkunstlærere
SE MIG
Dagens program
9.00
Præsentation og forventninger
9.10
Dagens emne i en teoretisk ramme
9.30
Introduktion til sociale medier
- Hvordan forholder vi os til dem i billedkunstundervisningen?
- Hvordan kan faget understøtte andre fag?
- Afprøve muligheder i fx Drawsomething, Pintarest,
evt. lave et track.
12.00 Frokost
12.30 Inspiration til arbejde med digitale billeder i undervisningen.
13.30 Arbejde med handson i billedbehandlingsprogrammet Paint-net
Udgangspunkt for undervisningen
De 5 virksomhedsformer

Oplevelse

Udtryk

Håndværk

Analyse

kommunikation
Retningsgivende for lærerens valg af indhold i undervisningen
Trinmål for faget billedkunst
Hvordan er det digitale billede repræsenteret i undervisningsvejledningen?
Billedfremstilling
Efter 2. klasse:





Anvende enkle teknikker og farveblandinger
Anvende de billedskabende muligheder i male- og billedbehandlingsprogrammer
Anvende digitale fotos som dokumentation og udtryksmiddel.
Hente inspiration i hverdagens billeder (Visuel kultur)
Deltage aktivt i billedarbejde både i grupper og selvstændigt. (C
Efter 5. klasse





Anvende teknikker, metoder og materialer i digitale og materielle billedarbejder
Anvende male- og billedbehandlingsprogrammer, herunder kendskab til sampling, kloning og
fragmentering
Arbejde med multimediale udtryksformer, herunder kombination af lyd tekst og billeder.
Udtrykke sig i forskellige former for digitale billeder, herunder animationer og video
Hente inspiration i den visuelle kultur og billedkunst, lokalt og globalt
Billedkundskab
Efter 2. klasse:
Undersøge og vurdere egne og andres billeder.
• Beskrive billeders indhold og historie i billedsamtaler.
• genkende motivkredse, herunder portrætter og familiebilleder.
• Kende til forskellige billedmedier og deres funktioner, herunder digitale billeder.
Efter 5. klasse.
• Undersøge, analysere, kategorisere og vurdere egne og andres billedsproglige udtryk
• Anvende billederfaringer fra museer, udstillinger og offentlige rum og internet i eget billedarbejde.
• Kendskab til billedbrug inden for andre fagområder.
Visuel kommunikation
Efter 2. klasse:
• Anvende billeder som kommunikationsmiddel.
• Anvende billeder fra forskellige medier, herunder video, computergrafik, tegneserier og plakater
• Anvende visuelle udtryk i fælles projekter.
• Præsentere egne og andres billeder
Efter 5. klasse:
• Kommunikere i forskellige billedformer , herunder multimedie
• Anvende computergrafik i forbindelse med layout, bl.a. i foldere., plakater og opgaver.
• Deltage i kulturelle begivenheder og udstillinger på skolen og i nærmiljøet, herunder medieproduktioner.
Læringsteori - Læring via/med teknologi - Fra studie på MIL
Kunstteoretisk ramme:
Visuel kultur handler om to ting
1. Billeder og visualiseringer
Mangfoldighed af alle
visuelle former fx billeder,
grafik, kort, byrum, film, og
den kontekst de skaber
eller indgår i
2. Blikkonstruktioner:
Hvad ser vi, og hvordan får vi
øje på det, vi ser?
Kilde: Mie Buhl og Ingelise Flensborg: Visuel kultur pædagogik
4 aktører i visuel kulturs digitale læringsrum
1. Multikultur og kulturel mangfoldighed
Bebo en situation, en virtuel krop for en tid
2. Orienteringsstrategier
Afprøvning af positioner, hastigheder, blikafstande og
retninger
3. Globalisering
Overskridelse af geografiske grænser
4. Fagdiscipliner og transdiscipliner
Multimodale tegn- og sansesystemer, videns- og
kompetenceområder
Visuel kultur som reflektionsstrategi
Positioner for at få øje på?
Kategorier
Blikattituder
Nationalitet?
Nysgerrig?
Regionalitet?
Undren?
Localitet?
Undersøgende?
Virtualitet
Show seeing?
Fysikalitet?
Stille spørgsmål?
Køn?
Skabe nye narrativer?
Etnicitet?
Humor?
Etik?
Irony?
Moral?
Sentimentalitet?
Politiske synspunkter?
Forstyrre harmoni?
Religion?
….?
Det digitale billede
Fagfelter for visuel læringspotentialer
Fagfelter for visuelt læringsdesign
Digitale billeders funktioner er:
Indholds illustrerende,-støttende og –udvidende
Udsagns producerende
Indholdstransformerende
Videns genererende
Videns kommenterende
Digitale billeder fremstår som:
Re-præsentationer
Præsentationer
Digitale billeder forholder sig til
Andre betydningsmodaliteter:
Tekst, lyd, tale, musik,
Bevægelse, rytme, tempo, forløb
Digitale billeder betjener sig af
Æstetiske erkendemåder
Fysiologiske og kulturelle synsmåder
Digitale billeder forekommer i:
Undervisningsmateriale og læringsressourcer
Undervisnings- og læringskontekster
Undervisningspraksisser og
læringssituationer
Digitale billeder fremkommer som et
samspil mellem
Fysiske materialiteter
Digitale kodninger
Konceptuelle greb
i kulturelt indlejrede sammenhænge
Det tredobbelte forhold
Internettets muligheder
• Tilbud til sociale udvekslinger
• Overskridelse af geografiske
grænser
• Etablering af interessefællesskaber
• Vindue for selv-præsentationer
Mie Buhl
Digitale artefakters tilbud
• Mobiltelefon
• pda extra small
• tablet small
• desktop
• smartboard
• Iroom
Kropsrelaterede kontekster for it
Kirurgi – bevæge sig i
Viden – mødes med
for
 Formel vs uformel læring
Leg – bevæge sig på
Information –
bevæge sig med
”De digitale ressourcer muliggør i langt
højere grad end tidligere, at læring kan
foregå i forskellige miljøer og multimodal
kommunikation bliver stadig mere vigtig ift
de forskellige slags ressourcer, som er
tilgængelige til at tolke verden med og
skabe mening. Multimodale tilgange til
læring fordrer tegnforståelse og befordrer
social interaktion” (Selander og Kress,
2012)
Digitale billedprocesser
Hvordan transformeres faget?
Draw something - Spild af tid?
Tegnefærdigheder med benspænd
Danne visuelle betydninger
Afkode og identificere visuelle former
Sociale medier
Det handler om at dele
’fjæsbogen’
’din frie tv-kanal’
’mit rum’
’mit fotoalbum’
’min visuelle inspiration’
‘mine fællesskaber’
’kvidren’ om min færden
’det andet liv’
Fællestræk ved sociale medier
 Fra passive modtagere til
aktive medskabere
 Alle har ordet
 Fra én vinkel til mange
nuancer
 Alt er foreløbigt
 Det må gerne være
personligt
Pass, Nadja: Sociale medier (Gyldendal viden).
Gyldendal, 2012.
Facebook i uv.
- Over 90% unge på FB – stigende
-
Huske mennesker man kender og møder
-
Tidslinje, smart måde at huske på
Forhold dig til:
-
Hvad med de minder vi helst vil glemme
-
Det som far/mor ikke må se
-
Din kommende chef
-
Frygten for at tabe ansigt. Vi iscenesætter os selv
-
Et puslespil, som stykkes samme og siger noget om
dit liv.
-
Er det hvad du vil vise andre?
-
Skriv om andre, som du ønsker, de skriver om dig
-
Nærhed og fjernhed – Kommer vi nogensinde til at
opleve fjernhed, når vi altid er i kontakt med dem
derhjemme?
Selviscenesættelse
• Privatvisning el.
• Skoletube
• Film
• Billeder
Tracking
Optimering af designet kunne være større fokus på billedkvalitet, beskæring og komposition.
”Vi vil gerne vise de
grumme steder i
Løgumkloster.
Vi har tænkt os, at
lave en rute over
uhyggelige huse, og
hvor uhyggeligt det
er når det er mørkt
udenfor. Vi har valgt
dette emne, fordi vi
tror det kunne være
sjovt og spændende,
at gå rundt
udenfor, når det er
mørkt”
http://way2a.com/track_details/1567,den-uhyggelige-rute#
Prøv med QR-koder på turen
Inspiration på nettet
Gratis programmer og brugervejledninger
www.skolekonsulenterne.dk
Undervisningsforløb på nettet
Husk:
Skolekom billedkunstkonferencen
Send dine uv-forløb og del med andre
For de mindste
Sådan skal min skole se ud
Undervisningsforløb fra Emu'en
Computertegning i Tuxpaint
Hvis du vil arbejde med portræt så
prøv:http://www.mrpicassohead.com/
create.html
For de større
Elevarbejder
Computercollage
Billederne er fra et undervisningsforløb vist i
Billedpædagogisk Tidskrift nr. 4 2008
Skibet skal sejle i nat
Forløb af Helle Juul Vilslev, lærer på Mølleskolen i Ry
Semiotisk Billedcollage
Mig selv
Undervisningsforløb af Susanne Skou Kristensen
Oplevelsen kunne evt. være at gå på jagt med et
Digital kamera i byen efter tegn.
Tegn på en hund... Tegn på forfald... Tegn på en miljøgris
Osv.
Mål:
At få kendskab til tegn, symboler og deres betydning
At lære billedbehandlingsprogrammet Paint-net at kende
At fremlægge det færdige billede for klassen
Evaluering - Nu kan jeg:
___Kalde et billede frem og gemme det rigtige sted
___Lave en ny side i Gimp i A4-format
___Bearbejde et billede: Ændre på størrelsen, beskære og
fritlægge
___Bruge de mest almindelige genvejstaster
___Arbejde med forskellige lag
___Forklare de tegn jeg har valgt, for andre.
Mig og min familie - af Helene 5a
Undervisningsforløb
Uhmm - Spiselig arkitektur
Oplevelsen: Tur i byen med et digitalkamera.
opgave: undersøg bygningsfragmenter og tag billeder af
dem, de skal bruges billedarbejdet.
Fritlægning
øvelse gør mester
•
Find et naturbillede du kan lide
•
Find et andet af frugt, grønt eller andet
•
Du skal nu fritlægge frugten med enten tryllestaven eller lassoen –
gem den
•
Hav begge billeder åbne
•
Kopiere frugten og sæt den over i landskabet i nyt lag
•
Prøv filtrene
•
Det samme gøres med andre fragmenter, såsom døre, vinduer
osv.
Sider med gratis billeder
På engelsk: Stock pictures
Se:
http://www.bluevertigo.com.ar/
Sider med indbygget billedbehandling
Man uploader et billede og vupti
Tips og ideer
Lær eleverne at bruge programmets genvejstasterne
- Start med de mest anvendte – De findes på programmets hjælpeside F1
Disse er fra Paint.net, men de er næsten ens i alle programmer
Ctrl N = Åbne ny side
Shift
Ctrl V = sætter ind i nyt lag
Ctrl O = Åbne et dokument
Ctrl V = Sætter ind i eget vindue
Ctrl A = Vælge alt
Ctrl D = Stopper selektion
Ctrl Z = Fortryd handling
Ctrl X = Slet
Ctrl Y = Gendan handling
Ctrl I = Invertér
Ctrl C = Kopiere
Ctrl S = Gemmer
•
Giv eleverne information om ophavsret
•
Lær eleverne om billedstørrelser
Benyt evt. folder fra Skolekonsulenterne.dk – uni-c
Man må aldrig trække billederne ud af facon
– hold shift-knappen nede når du trækker. Brug kun billeder med mange pixels
•
Bed eleverne skrive sig på tavlen for hjælp.
Bonus: De hjælper hinanden, fordi ventetiden kan være lang.
•
Skriv arbejdsgangen til eleverne eller vis den på tavle,
OH eller interaktiv tavle.
•
Giv eleverne et lille udvalg af Links, som de må bruge.
•
Lær dem at gemme originalerne og gem ofte
Inspirationsmateriale til at arbejde med visuel kultur:

similar documents