PowerPoint-presentatie

Report
Overlegplatform Dementie
Startvergadering
2 december 2014
Programma
 Welkom
 Voorstelling initiatiefnemers SEL GOAL en ECD Memo
 Kaderen OPD in transitieplan dementiekundige
basiszorg
 Voorstelling deelnemers
 Filmfragment ‘Vergeet me niet’
 Brainstorm in groep
 Plenaire uitwisseling
 Afspraken en afronding
 Varia
Voorstelling initiatiefnemers
 SEL GOAL
 Expertisecentrum Dementie Memo
SEL GOAL
 GOAL: GezondheidsOverleg Arrondissement Leuven
 een organisatie van zorg- en hulpverleners actief in de
eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg
SEL GOAL
 Doel
 Kwaliteit van de zorg rond de individuele patiënt
optimaliseren
 Door de samenwerking tussen de lokale en de
regionale partners in de eerste lijn (en met tweede
en derde lijn) te stimuleren, coördineren en af te
stemmen
SEL GOAL
 Leden











Huisartsenkringen
Kinesitherapeuten
Apothekers
Thuisverpleegkundigen
OCMW’s
Regionale dienstencentra
Dienst maatschappelijk werk van
het ziekenfonds
Diensten voor gezinszorg
Lokale dienstencentra
Verenigingen van mantelzorgers
en gebruikers
Vrijwilligersorganisaties
 Wijkgezondheidscentra
 Vertegenwoordiging van
woonzorgcentra
 Centra voor Geestelijke
Gezondheidszorg
 Psychiatrische thuiszorgdiensten
en Mobiele Teams
 Panal
 Logo
 Vlabo
 Memo
 LMN’s
 Sociale dienst van ziekenhuis
SEL GOAL
 Opdrachten
 Multidisciplinaire vorming en ontmoeting
 Sociale kaart
www.selgoal.be
 Multidisciplinair overleg (MDO – MDO PSY)
 Aanreiken en promoten van het e-zorgplan
 Samenwerkingsovereenkomsten
Expertisecentrum Dementie Memo
 Werkingsgebied: Vlaams-Brabant
 2 locaties: Leuven en Heikruis
 Bezetting: 3 VTE waarvan 2 in Leuven (Annemie
Janssens, Stien Claus, Katja Van Goethem, Karen Louwet)
en 1 in Heikruis (Jasmijn Driegelinck, Katja Van Goethem)
 Directie: Griet Robberechts en Mark Hautekiet
Expertisecentrum Dementie Memo
 Strategische doelstellingen:
− Implementatie en uitvoering van het transitieplan
− Informatieverstrekking en adviesverlening
− Deskundigheidsbevordering
− Sensibilisering en innovatie
− Signaalfunctie en samenwerking
Expertisecentrum Dementie Memo
 Wat doen we concreet?
- Vorming (op maat)
- Ondersteuning van mantelzorgers
- Faciliteren van praatcafés
- Documentatiecentrum
- Brochure ‘Dementie, u staat er niet alleen voor’
- Thema jongdementie
- Boek ‘dementie op jonge leeftijd’
- website: www.jongdementie.info
- Samenwerking zorgpartners
Transitieplan
 Transitieplan ‘Dementiekundige basiszorg in het
natuurlijk thuismilieu’ i.o.v. Jo Vandeurzen
 Vier pijlers:
− Versterken van de mantelzorg via psycho-educatie
− Versterking van de dementiekundige basiszorg
− Inzet van referentiepersonen dementie en dementie-
experten
− Afstemming regionale ECD’s met SEL’s via OPD
Transitieplan
 Transitieplan Vlaamse overheid
KERN:
Alle woonzorgactoren worden geacht om
‘dementiekundig’ te worden, dus ook inclusief wie
voor mensen met dementie thuis zorgt.
Getrapt systeem van deskundigheid!
Transitieplan : 2 doelgroepen
Mantelzorgers
Psycho-educatie
Professionelen in de
thuiszorg
Transitieplan : 2 doelgroepen
Mantelzorgers
Psycho-educatie
Professionelen in de
thuiszorg
Transitieplan
 DOEL TRANSITIEPLAN:
Elke persoon met dementie of zijn mantelzorger moet
terecht kunnen bij één persoon, die gedurende het
hele proces de zorgbegeleiding op zich neemt.
Professionelen in de thuiszorg
Dementie-expert
Bachelordiploma
Referentiepersoon
dementie bij
woonzorgactoren
Dementiekundige
basiszorgverlener
Verzorgende,
oppashulp
Vrijwilligers
Indien er geen referentiepersoon
dementie werkzaam is in de dienst
16
Professionelen in de thuiszorg
Dementie-expert
Bachelordiploma
Referentiepersoon
dementie bij
woonzorgactoren
Dementiekundige
basiszorgverlener
Verzorgende,
oppashulp
Vrijwilligers
17
Voorwaarden per doelgroep
permanente, dementiespecifieke
vorming
intervisie en supervisie
voldoen aan competentieprofiel
18
Professionelen in de thuiszorg
Dementie-expert
Bachelordiploma
Referentiepersoon
dementie bij
woonzorgactoren
Dementiekundige
basiszorgverlener
Verzorgende,
oppashulp
Vrijwilligers
19
Basisopleiding: bachelor
Diploma referentiepersoon dementie bij
woonzorgactoren (66 uur)
Intervisie en supervisie
Voldoen aan competentieprofiel
20
Professionelen in de thuiszorg
Dementie-expert
Bachelordiploma
Referentiepersoon
dementie bij
woonzorgactoren
Dementiekundige
basiszorgverlener
Verzorgende,
oppashulp
Vrijwilligers
21
Voorwaarden per doelgroep
Onafhankelijke positie tav zorgactoren
Werkzaam bij de expertisecentra dementie
22
Overlegplatform dementie (OPD)
 Een OPD is een open en pluralistisch overlegorgaan dat
openstaat voor alle zorgaanbieders die werken met en
voor personen met dementie en hun omgeving met als
doel de kwaliteit van zorg en begeleiding in de
zorgregio blijvend aan te scherpen
 Het OPD is een samenwerking tussen SEL GOAL en ECD
Memo
Overlegplatform dementie (OPD)
 Doelstellingen OPD:
- Uitwisselen van ervaring, deskundigheid en expertise
- Bijdrage aan een genuanceerde beeldvorming rond
dementie
- Inventariseren en bespreken van de vastgestelde noden en
behoeften in de regio
- Kennismaking met bestaande en nieuwe initiatieven en het
ondersteunen en faciliteren ervan
Overlegplatform dementie (OPD)
 Doelstellingen OPD (vervolg):
- Regionale afstemming van de zorg voor personen met
dementie en hun omgeving
- Toegankelijk maken van de bestaande expertise
- Inventariseren van deskundigheid in de regio
- Realisatie en actualisatie van de sociale kaart
- Formuleren van adviezen naar alle deelnemende partners
van het platform
- Sensibiliserende en signaalfunctie naar beleid
Overlegplatform dementie (OPD)
 Startvergadering: 2 december 2014
 Vervolg 2015: 1 OPD in 3 regio’s in structuur van
bestaande platformen:
- Aarschot - Diest
- Tienen –
Zuid-Oost Hageland
- Groot-Leuven
Overlegplatform dementie (OPD)
 Terugkoppeling op Algemene Vergadering SEL GOAL
 Frequentie OPD kan aangepast worden naargelang
noden en bereidheid
Overlegplatform dementie (OPD)
Accenten:
 Bij voorkeur vaste deelnemer met actief engagement
 Mandaat vanuit organisatie
 Concreet werkzaam in de zorg voor personen met
dementie
 Samenwerking en netwerking
Overlegplatform dementie (OPD)
Accenten:
 Multidisciplinaire groep
 Thema’s worden bepaald door de deelnemers (bottom-up)
 Bereidheid om kennis door te geven binnen organisatie
 Expertise en kennis onderling delen (= meer dan vorming)
 Hiaten kunnen teruggekoppeld worden naar hoger niveau
(Alg. Verg. SEL GOAL, EDV)
 Verhogen van levenskwaliteit van personen met dementie
 Wisselende locatie
Overlegplatform dementie (OPD)
 Wat is het OPD niet?
- Vrijblijvende vergadering
- Praatbarak
- Vervanging vorming
- Doelloos
Voorstelling deelnemers
 Kennismaking a.d.h.v. visitekaartjes
 Voorkant:
- Wie ben ik?
- Naam voorziening?
- Hoe kan je me bereiken?
- Bolletje indien nieuwsbrief
 Achterkant:
- GROEN: Waar zijn we sterk in? Wat loopt goed?
- ROOD: Wat zijn werkpunten, waar willen we
ondersteuning in?
Voorstelling deelnemers
 Korte uitwisseling van sterke punten
Filmfragment ‘Vergeet me niet’ – David Sieveking
Brainstorm in groep
 Vertrekkend vanuit eigen werkpunten (Wat zijn
werkpunten, waar willen we ondersteuning in?):
wat ervaren we als tekorten in de zorg voor personen
met dementie?
 10 min.
 Maak top 3 van belangrijkste werkpunten op Post-It’s
Brainstorm in groep
 Plenaire uitwisseling
Afspraken en afronding
 In 2015 in 3 regio’s OPD (platformwerking SEL GOAL):
- Aarschot - Diest: (datum)
- Tienen – Zuid-Oost Hageland: (datum)
- Groot-Leuven: (12 maart Oud-Heverlee)
 Locatie: Wie wil gastheer zijn?
 Deelnemers startvergadering sluiten bij voorkeur
aan bij platform in eigen regio
 Leden OPD: wie engageert zich?
Varia
 Verslag OPD: zie www.selgoal.be
 Voorstelling psycho-educatiepakket ‘Dementie en nU’
- train-de-trainer:
23/01/2015 in Edegem (Antwerpen)
12/03/2015 in Gent
- Competentieprofiel coach + mandaat organisatie
 Voorstelling opleiding referentiepersonen dementie
- Start voorjaar 2015 in Leuven (nog enkele plaatsen vrij)
Varia
 Terugkomdagen referentiepersonen dementie
- Najaar 2014 (volzet)
- Najaar 2015
 Train-de-trainer Spelmethodieken
- 6 februari 2015 in Leuven (13 tot 16 uur)
 Train-de-trainer film ‘Feel my love’
- 16 maart 2015 in Leuven (13 tot 16 uur)
Overlegplatform dementie
 Meer informatie:
− SEL GOAL:
Ellen Thielens
tel.: 016 31 04 08
[email protected]
− ECD Memo:
Stien Claus
Katja Van Goethem
Karen Louwet
Annemie Janssens
Jasmijn Driegelinck
tel.: 016 50 29 06
[email protected]

similar documents