Skønlitteratur, indeksering, note

Report
Skønlitteratur, indeksering, note
Oplæg på DBC 30. maj 2012
Fire centrale træk ved skønlitteratur
• At indholdet typisk (men ikke altid) er mere eller mindre
fiktivt
• At den sproglige udformning er æstetisk, dvs. i høj grad
appellerer til følelser og stemninger og ikke (bare) rationel
fornuft
• At den ikke blot er antropocentrisk, men subjektivistisk
• At den (derfor) grundlæggende er relationel, ofte på flere
niveauer, og i vidt omfang intersubjektiv
Liv og litteratur
• Stort set ingen (litteratur)leksika vover at
beskrive, hvad skønlitteratur egentlig handler om.
Somme tider legitimeres det med, at den ”kan
handle om hvad som helst.”
• Heroverfor hævder Jørgen Dines Johansen
(litteraturprofessor ved SDU), at litteraturens
hovedmotiver slet og ret er sammenfaldende
med, hvad der er vigtigt i ethvert menneskes liv!
Skønlitteraturens hovedmotiver
Efter Jørgen Dines Johansen: Litteratur og intersubjektivitet (2007)
1. Subjektets forhold til kroppen
2. Subjektets forhold til psyken
3. Subjektets forhold til den privilegerede anden
- fx forælder, barn, kæreste
4. Subjektets forhold til de andre
5. Subjektets forhold til det ikke menneskelige
a) den ydre natur
b) tingene, det kulturskabte
c) det hinsides
”Objekterne” som videnskab
• Kroppen: fx fysiologi
• Psyken: fx hjerneforskning, psykiatri
• Den privilegerede anden: vanskelig i forbindelse med
videnskab fordi ’den’ ikke kan isoleres, men kun kan
betragtes i en relation: fx psykologi er dog en mulighed
• De andre: fx sociologi
• Den ydre natur: naturvidenskaberne
• Tingene, det kulturskabte: samfundsvidenskaberne,
humaniora, teknik
• Det hinsides: fx teologi
Eksempler på motiverne som litteratur
Forholdet til kroppen: Chick litt!
Forholdet til psyken: Psykologisk roman
Forholdet til den privilegerede anden: Kærlighedsroman
Forholdet til de andre: Generationsroman, samfundsroman
Forholdet til den ydre natur: Science fiction
Forholdet til tingene: Sjældent; savner genrebetegnelse
Forholdet til det hinsides: Salmer, religiøs litteratur
Raymond Carver: De er ikke din mand
Men! Det var kun klicheeksempler. Det almindelige
(især i god litteratur) er, at teksten indeholder mange
motiver. Fx uden videre følgende i ovennævnte
novelle på bare 8 sider:
- Forholdet til kroppen
- Forholdet til psyken
- Forholdet til den privilegerede anden
- Forholdet til de andre
Simpel subjektmodel
Implicit forfatter
(’forfatteren i teksten’)
Fortæller
Person 1
Person 2
Person 3, etc.
Kompleks
relationsmodel
Implicit
forfatter
Fortæller
LÆSEREN
Person 1
Fx ’psyken’
Person 2
Fx ’de andre’
Person 3
Fx ’Gud’
Emneindeksering (1)
Emneindeksering er et gode, fordi den tilbyder ’rationelle’
indgange til et værk, men også problematisk
• Fordi skønlitteratur ikke behandler emner som noget ydre,
men fokuserer på de tidligere nævnte relationer, dvs. både
subjekt-emne-relationer, indre relationer i subjektet og
intersubjektive relationer
• Fordi emneord dårligt kan eksplicitere relationer (bortset fra
prækoordinerede termer som fx ’far-datter forholdet’)
Emneindeksering (2)
• Fordi den facetterer, dvs. i en vis forstand slår noget i stykker
der er skabt som en stærkt sammenvævet helhed
• Fordi alle termer fremstår som lige betydningsfulde (hvad de
ikke nødvendigvis er)
• Fordi termerne har meget lettere ved at reflektere tekstens
’hvem’, ’hvad’, ’hvor’ og ’hvornår’ end dens ’hvordan’ og
’hvorfor’, dvs. at konkrete indholdselementer favoriseres
voldsomt på bekostning af form og mening eller hensigt
Genreindeksering
• Svagheden ved genrebestemmelser er, at der ofte er ringe
konsensus omkring, hvad de dækker over
• Styrken er, at de ofte kan antyde noget mere komplekst end
emneord, herunder – jævnfør de tidligere eksempler – særlige
relationer eller hovedmotiver
• Et særligt problem er, at populærlitterære genrer generelt er
mere nyttige til dette formål end finlitteraturens stilarter, der
ofte netop kun er stilarter og derfor ikke siger noget om
relationer/hovedmotiver
Note
På grund af den frie form kan noten være svær at søge i, men i øvrigt
har den mange forcer:
• Den kan samle det, som indekseringen har facetteret, dvs. genskabe
relationerne
• Den kan prioritere noget som værende vigtigere end andet
• ’Hvordan’ og ’hvorfor’ kan sagtens reflekteres (selv om den ofte
ikke gør det)
• Sikkerheden af udsagnet kan gradueres/nuanceres (fx ’det kunne
være Nyborg’ eller ’kan fortolkes som’)
Afsluttende checkliste
Efter Eriksson: Klassifikation og indeksering af skønlitteratur (2010)
1) Hvem?
2) Hvad?
a. Emne
b. Handling
3) Hvor?
4) Hvornår?
a. Storgenre og andre ’rene’
formbetegnelser
b. Narrativ struktur
c. Fortælleforhold
d. Sproglige kendetegn
6) Intertekstualitet
a. Specifikke titler
b. Navngivne forfatterskaber
c. Undergenre
5) Hvordan?
7) Hvorfor?

similar documents