Ծրագիր.

Report
Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի
և էներգախնայողության հիմնադրամ
ԾՐԱԳԻՐ. <<ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ>>
ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
1
•
Նորմատիվ փաստաթղթեր
•
Ջերմային հաշվարկ
•
Ֆինանսատնտեսական ցուցանիշներ
ՆՈՐՄԱՏԻՎ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ














ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04
ՀՀՇՆ II -7.02-95
Ջեռուցում, օդափոխություն և օդի լավորակում
Շինարարական ջերմաֆիզիկա շենքերի պատող
կոնստրուկցիաների. նախագծման նորմեր
ՇՆՁ II-7.102-98
Շինարարական ջերմաֆիզիկա շենքերի պատող
կոնստրուկցիաների
СНиП 23-02-2003
Тепловая защита зданий
СП 23-101-2004
Проектирование тепловой защиты зданий
ՀՀՇՆ II -7.01-2011
Շինարարական կլիմայաբանություն
ՀՀՇՆ II -8.03.-96
Արհեստական և բնական լուսավորություն
ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04
Գազաբաշխիչ համակարգեր
ՇՆՁ IV-12.101-04
Գազաբաշխիչ համակարգերի նախագծում և
շինարարություն
ՏԿ 22,12,2005թ. N2399-Ն
Անվտանգության կանոնները գազի
տնտեսությունում
ՀՀՇՆ II-8.04.01-97
Շենքերի և կառուցվածքների հրդեհային
անվտանգություն
Սանիտարական նորմեր
Սարքերի/սարքավորումների տեխնիկական անձնագիրը
2
Օգտագործվող ջերմամեկուսիչ նյութերի, պատրաստվածքների տեխնիկական
բնութագրերը հաստատող փաստաթղթեր
ՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ ՇԵՆՔԻ ՊԱՏՈՂ
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻՑ
3
ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ
Ջեռուցման համար անհրաժեշտ ջերմության պահանջարկը` Qջ, կՎտժ,
Qջ = (Qպկ + Qօդ - (Qմ +Qա )νζ)β
Որտեղ`
Qպկ – ջերմային կորուստներն են շենքի պատող կոնստրուկցիաներից, կՎտժ
Qօդ- ներթափանցող և օդափոխության օդի տաքացման համար անհրաժեշտ
ջերմության քանակն է, կՎտժ
Qմ – ջերմային մուտքերը կենցաղային ջերմանջատումներից, կՎտժ
Qա – ջերմային մուտքերը լուսաթափանց պատող կոնստրուկցիաների միջով
ներթափանցած արևային ճառագայթումից, կՎտժ
ν- պատող կոնստրուկցիայի ջերմային իներցիայի հետևանքով ջերմային
ներհոսքի նվազումը հաշվի առնող գործակից, առաջարկվում է ընդունել
ν=0.8
ζ-ջեռուցման համակարգի ինքնակառավարման արդյունավետությունը
հաշվի առնող գործակից
β-ջեռուցման համակարգի լրացուցիչ ջերմային պահանջարկը հաշվի առնող
գործակից
4
ζ, β արժեքները վերցվում են СНиП 23-02-2003 հավելված Г-ից:
Qպկ = Qպատ + Qպ + Qծ + Qհ
Qպատ - ջերմային կորուստներն են արտաքին
պատերից, կՎտժ
Qպ,դ – ջերմային կորուստներն են արտաքին
պատուհաններից և դռներից, կՎտժ
Qծ - ջերմային կորուստներն են ծածկից, կՎտժ
Qհ - ջերմային կորուստներն են հատակից, կՎտժ
Q =24AD10-3/ Ro
A – համապատասխան պատող կոնստրուկցիայի մակերեսն է, մ2
D – ջեռուցման շրջանի ջերմաստիճան-օրերի քանակն է տվյալ
բնակավայրում, oC*օր
5
D=N(tն-tդ)
N – ջեռուցման ժամանակաշրջանի տևողությունը տվյալ բնակավայրում,
ընդունվում է ըստ ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04, հավելված Է, օր
tն - սենքի ներսի ջերմաստիճանն է, ընդունվում է ըստ СП 23-101-2004
աղ.1, oC
tդ- արտաքին օդի հաշվարկային ջերմաստիճանն է, բնակավայրից
կախված, ընդունվում է ըստ ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04, հավելված Է, oC
Ro – տվյալ պատող կոնստրուկցիայի ջերմափոխանցման դիմադրությունն
է, մ2 oC/Վտ,
Ro – հաշվարկվում է ելնելով պատող կոնստրուկցիայի տիպից, դիրքից,
բաղադրիչ շերտերի տեսակից , հաստությունից:
6
Ro = ( l/αint + Rk + 1/ α ext )/n
α int – պատող կոնստրուկցիայի ներքին մակերևույթի
ջերմատվության գործակիցն է, վերցվում է ըստ ՀՀՇՆ II -
7.02-95 աղ. 2-ի,Վտ/(մ2*oC)
Rk – պատող կոնստրուկցիայի ջերմային դիմադրությունն
է,(մ2*oC)/Վտ
Rk = R1 + R2 + ... + Rn R1, R2, ...
Rn – առանձին շերտերի ջերմադիմադրություններն են
7
Rn =δ / λ
δ - շերտի հաստությունն է, մ
λ – շերտի նյութի ջերմահաղորդականության գործակցի
հաշվարկային արժեքն է, Վտ/(մ*oC), ընտրվում է ՀՀՇՆ II -7.02-95
հավելված 3-ից, ՇՆՁ II-7.102-98 հավելված 3-ից, СП 23-101-2004
հավելված Д-ից կամ այլ հավաստի աղբյուրից` ՀՍՏ, ԳՕՍՏ, ՏՊ և
այլն
α ext – պատող կոնստրուկցիայի արտաքին մակերևույթի
ջերմատվության գործակիցն է, Վտ/(մ2*oC)
n- դրսի օդի նկատմամբ պատող կոնստրուկցիայի արտաքին
մակերևույթի գրաված դիրքից կախված գործակից, վերցվում է
ըստ ՀՀՇՆ II -7.02-95 աղ. 7-ի
8
Անմիջապես հողի վրա գտնվող հատակների համար`
Ro = l/αint + Rk + Rg
Rg- ջերմափոխանցման դիմադրությունն է, մ2 oC/Վտ, վերցնել ՀՀՇՆ
IV-12.02.01-04-ի հավելված Ը-ին համապատասխան:
Լուսամուտների, դռների, երդիկների պատող կոնստրուկցիայի Ro
ջերմափոխանցման բերված դիմադրությունը, մ2 oC/Վտ, պետք է
վերցնել ՀՀՇՆ II -7.02-95 հավելված 5-ից, ՇՆՁ II-7.102-98
հավելված 5-ից, СП 23-101-2004 հավելված Л-ից կամ հավաստի
այլ աղբյուրից` ՀՍՏ, ԳՕՍՏ, ՏՊ և այլն:
9
Ներթափանցող և օդափոխության օդի տաքացման համար
անհրաժեշտ նորմատիվ ջերմության քանակը մոտավոր
կարելի հաշվել այսպես.
Qօդ=2,64 VD10-3
V- շենքի ներքին ծավալն է,մ3
Ջերմային մուտքերը կենցաղային ջերմանջատումներից` Qմ ,
կՎտժ և ջերմային մուտքերը լուսաթափանց պատող
կոնստրուկցիաների միջով ներթափանցած արևային
ճառագայթումից` Qա, կՎտժ հաշվարկվում է համաձայն СНиП
23-02-2003 հավելված Г-ի:
10
ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԸ ԱՂԲՅՈՒՐՈՒՄ
ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐԱՅԻՆ ԾԱԽՍԸ
Ջերմային պահանջարկը աղբյուրում` կՎտժ
Q =Q ջ /(η k)
Qջ –շենքի ջեռուցման համար անհրաժեշտ ջերմության
պահանջարկը, կՎտժ
η – Վառելիքը ջերմային էներգիայի վերափոխող սարքի
(կաթսա, վառարան, ջերմային պոմպ և այլն) օգտակար
գործողության գործակիցն է,
k- ջերմային կորուստները արտաքին ցանցում ,
Վառելիքի G քանակը, որն անհրաժեշտ է այդ ջերմության
արտադրման համար
G=Q/q
q – միավոր վառելիքի ներքին այրման ջերմատվությունն է,
կՎտժ/միավոր վառելիք
Տարեկան գումարային ծախսը ջեռուցման վրա, ՀՀ դրամ`
B=G p
p – համապատասխան վառելիքի սակագինն է
11
ՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ
12
Էներգիայի սպառումը փոքրացնելու նպատակով
օբյեկտներում իջեցնում են հարմարավետության
մակարդակը`
 փոքրացվում է ջեռուցվող տարածքը
 կրճատվում է ջեռուցման տևողությունը
 իջեցվում է ներքին ջերմաստիճանը
Հետևաբար` օբյեկտում սպառված էներգիայի քանակը
տարբեր կլինի նորմատիվայինից:
Հարմարավետության մակարդակը`
K=Qactul*100/Qnorm ,%
13
ՏԱՐԵԿԱՆ ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
Q EEM = Q actual before EEM –Q actual after EEM
Q EEM - էներգախնայողական միջոցառումների
հետևանքով խնայված էներգիայի քանակն է
ջեռուցման սեզոնում, կՎտժ
Q actual before EEM – ջեռուցման սեզոնում օբյեկտում
ծախսվող էներգիայի քանակն է, կՎտժ
Q actual after EEM– էներգիայի այն քանակն է, որը
կծախսվի օբյեկտում ջեռուցման սեզոնի
ընթացքում` հարմարավետության նույն
մակարդակի պահպանման դեպքում, կՎտժ
Տարեկան խնայողությունը տոկոսներով`
KEEM= Q EEM *100/Q actual before EEM, %
14
ԶՈՒՏ ԲԵՐՎԱԾ ԱՐԺԵՔ
Փողի ընթացիկ արժեք.
Փողն այսօր ավելի թանկ է, քան նույն փողը ապագայում:
Ապագա արժեք (ԱԱ). ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա
այսօրվա փողը որոշակի ժամանակ անց
ապագայում(հաշվարկվում է ավելացման միջոցով):
Ընթացիկ արժեք (ԸԱ). Ցույց է տալիս, թե որքան արժե
ապագա փողը տվյալ պահին (հաշվարկվում է
դիսկոնտավորման միջոցով) :
Դիսկոնտավորման գործակիցը (i / rate)
հնարավորություն է տալիս հաշվել ապագա
եկամուտները և ծախսերը այսօրվա արժեքով:
15
Ավելացում.
0
i= 5% 1
-100
105,00
2
3
4
5
110,25
115,76
121,55
127,63
ԱԱ1=100*(1+5%)1
ԱԱ2=100*(1+5%)2
ԱԱ3=100*(1+5%)3
ԱԱ4=100*(1+5%)4
ԱԱ5=100*(1+5%)5
ԱԱ = ԸԱ x (1+i)n
16
Դիսկոնտավորում
i =5%
5
78,35
4
3
2
1
0
82,37
86,38
90,70
95,24
100,00
ԸԱ 5=100/(1+5%)5
ԸԱ 4=100/(1+5%)4
ԸԱ 3=100/(1+5%)3
ԸԱ 2=100/(1+5%)2
ԸԱ 1=100/(1+5%)1
ԸԱ =ԱԱ / (1+i)n
17
NPV – Զուտ / մաքուր
ընթացիկ արժեք
 B – Եկամուտներ
 C – Ծախսեր
 i – Դիսկոնտավորման
տոկոս
 t - Ժամանակահատված

18
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՐԱՆՏ ՏԵՐ-ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ,
ՀՎԷԷՀ ՓՈՐՁԱԳԵՏ
Պռոշյան փողոց, 1-ին նրբ. 32
Հեռ. 541732, 545121
e-mail: [email protected], [email protected]
www.r2e2.am
19

similar documents