PCB * Håndtering, fjernelse og bortskaffelse

Report
PCB – Håndtering, fjernelse og
bortskaffelse
Hvad er PCB
 PCB - PolyChlorerede Biphenyler
 En kemikaliegruppe, med mange gode egenskaber,
som er udviklet i 1920’erne
 Olielignende stof som blandt andet er anvendt i
elektronikindustrien og byggebranchen
 PCB i byggematerialer kan kun afsløres via
laboratorieprøver.
Hvad er PCB
 PCB hører til en af de 12 farligste miljøgifte
 PCB er svært nedbrydeligt, er fedtopløseligt og opkoncentreres
derfor gennem fødekæden
 PCB optages primært via fødevarer, men også gennem huden
og via indånding
 PCB skader organismer og mennesker
 Kræftfremkaldende og skader evnen til forplantning
 Skader lever, immunforsvar, nervesystem og er
hormonforstyrrende
Hvad er PCB
 PCB i materialer kan ikke:
 lugtes eller smages
 visuelt bedømmes
 Kun laboratorieprøver giver sikkerhed
 Tommelfinger regel for PCB påvisning:
fuger fra perioden 1950 – 1977
 kan ligne fiskeskæl
 polysulfidfuger (lugter af rådne æg, når der skæres i fugen)

Hvor finder vi PCB
 Byggematerialer hvor der har været behov for en
bestandig blødgører



Fugemasser omkring vinduer og døre og mellem elementer,
Forseglingslim i termoruder
Udendørs maling og skridsikre gulve.
 Elektronikindustrien hvor der har været behov for
stor isolations evne og varmebestandighed

Transformatorer, kondensatorer og lign.
Anvendelsesperiode for PCB
 1950 – 1977: Plastiske og elastiske fugemasser





Fuger omkring vinduer og døre
Fuger mellem betonelementer
Dilatationsfuger mellem bygningselementer
Fuger i vådrum
Eksempler på PCB i udendørs maling og skridsikre gulve
 1967 – 1973: Forseglingslim i termoruder
 1920’erne – 1986: Elektronikkomponenter
Forbud mod PCB
 PCB blev forbudt i åbne systemer i 1977

Åbne systemer omfatter

Fugemasser m.m.
(PCB kan ”vandre” til andre materialer, fx luft, mur, beton, træ, maling og jord
omkring en forurenet fuge)
 PCB blev forbudt i lukkede systemer i 1986

Lukkede systemer omfatter
Transformatorer
 Kondensatorer m.m.

(Komponenter over 1 kg skulle bortskaffes inden 2000. Mindre komponenter fx i
lysstofrør må anvendes levetiden ud )
Grænseværdier i arbejdsmiljøet
 GV for inhalerbart PCB = 0,01mg/m3
 Ingen GV for PCB indhold i materialer
 i praksis er det derfor detektionsgrænsen der bestemmer
hvornår der skal tages PCB forholdsregler
(forventes ændret)
 GV indeklima (anbefalet af sundhedsstyrelsen)
 Mere end 3000 ng/m3
(nedbringes straks)
 300 – 3000ng/m3
(plan for nedbringelse)
PCB og arbejdsmiljøregler
 Grænseværdi betyder


Grundig instruktion og særlig vurdering (kemi APV)
Gravide og unge under 18 må ikke arbejde med PCB
 Arbejdsmiljølovens regler om stoffer og materialer


Arbejdet skal planlægges så det kan udføres forsvarligt
Almindelige forebyggelsesprincipper:
Støv og dampe skal fjernes ved kilden
 Undgå at forurening spredes (afgrænsning/afspærring)

 AT-intern instruks 19/2007
(forventes revideret efter udgivelsen af BVL)
PCB - affald
 Affaldshåndtering
 50 mg/kg betragtes som farligt affald og skal destrueres hos fx Kommunekemi
(EU – krav)
 Det er den enkelte kommune, der fastsætter niveauet for hvornår affald kan
betragtes som ”rent”
 Kommunen har pligt til at anvise bygherre/entreprenør hvordan affald skal
bortskaffes
 Mængder og affaldstype skal oplyses forud for bygge- eller nedrivningstilladelse
(Ved mere end 1000kg byggeaffald)
 Fortynding af affald
 Man må i princippet ikke fortynde sig ud af et forureningsproblem. Det betyder
at fx forurenede betonelementer ikke kan nedknuses hele. Den forurenede del
skal skæres bort og bortskaffes. Gælder ikke nødvendigvis for vinduesrammer !
PCB - affald
 Eksempel fra Københavns kommune
 Mindre end 0,02 mg PCB pr. kilo byggeaffald betragtes som
”rent” og kan frit genanvendes
 Mere end 0,02 mg PCB pr. kg skal bortskaffes til forbrænding
eller deponeres på kontrolleret lodseplads
 Op til 25 kg farligt affald kan afleveres dagligt på
genbrugspladsen,
 dog max 200 kg farligt affald årligt
Branchevejledningen
Bygherre og projekterendes ansvar
 Fru Jensen som bygherre
 Der bør foretages en prøve
 Alternativt udføres arbejdet som var der PCB i fugen
 Der foreligger et byggeprojekt
 Den projekterende skal oplyse bygherren om nødvendige
forundersøgelser
 Er der konstateret PCB, skal det fremgå af udbuddet
Branchevejledningen
forebyggelsesniveau
Beskyttelsesniveauet afhænger af udsættelsen derfor flere niveauer
 Arbejdsprocesbeskrivelser for udskiftning af
vinduer/døre og fuger


Støvende /mindre støvende arbejde
Udendørs/indendørs arbejde
 Arbejdsprocesbeskrivelse for PCB sanering/nedrivning

Forureningen er velkendt, og alt PCB forurenet materiale skal
fjernes, fx murværk
Arbejdsprocesbeskrivelser
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nedbrydning og PCB-sanering
Udskiftning af vinduer og døre udendørs
Udskiftning af vinduer og døre indendørs, uden brug af
el-værktøj
Udskiftning af vinduer og døre indendørs, med brug af
el-værktøj
Udskiftning af fuger udendørs
Udskiftning af fuger indendørs, uden brug af el-værktøj
Udskiftning af fuger indendørs, med brug af el-værktøj
Arbejdsprocesbeskrivelser
fx. udskiftning af vinduer











Anvendelse
Omfang
Periode
Beskrivelse af egenskaber
Instruktion
Klargøring af arbejdsområde
Arbejdsmetoder
Værnemidler
Rengøring
Affaldshåndtering
Velfærd
Arbejdsprocesbeskrivelser
fx. udskiftning af vinduer
 Klargøring af
arbejdsområde



Rene materialer fjernes
Afdækning omkring
arbejdssted
Afgræns arbejdsstedet
 Arbejdsmetoder
 Fuge fjernes med minimal
brug af elektrisk værktøj
 Fuge på mur, fjernes med
kniv
 Støv fra skære/bore
processer fjernes med afsug
Arbejdsprocesbeskrivelser
fx. udskiftning af vinduer
 Værnemidler
 Handsker (nitril 0,38 mm)
 Engangsdragt
 Åndedrætsværn
 P3 filter der skiftes dagligt
 A2/p3 filter
 Rengøring
 Forurenet materiale
opsamles
 Støv omkring arbejdssted
fjernes med støvsuger(HEPA
filter)
 Støvsugning af værktøj
Links om PCB
 AT
 BAR
 MST
 Kbh. Kommune
 SBI
 Dansk Asbestforening

similar documents