Vybrané otázky obecné části trestního zákoníku

Report
Vybrané otázky
obecné části
trestního
zákoníku
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk,
Ph.D., DSc.
1.2.2012
Trestní zákoník
Trestný čin

Skutková podstata
subjektivní znaky:




trestného
činu
=
objektivní
a
objekt (chráněný zájem)
objektivní stránka (jednání, následek, příčinná souvislost)
subjekt (pachatel)
subjektivní stránka (zavinění)

Dřívější koncepce (§ 3)
 Trestným činem je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky
jsou uvedeny v trestním zákoně. Čin, jehož stupeň nebezpečnosti
pro společnost je nepatrný, není trestným činem, i když jinak
vykazuje znaky trestného činu.

Současná koncepce (§ 13)


Trestným činem je protiprávní čin, který zákon označuje za
trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.
Role společenské škodlivosti (subsidiární úloha trestní represe)
???
Subsidiární úloha trestní represe
§
12 odst. 2 TZ
 § 39 odst. 2 TZ ?
 hmotněprávní či procesní korektiv?
 komentář k TZ, důvodová zpráva
 možné způsoby řešení
•
•
•
§ 172 odst. 2 písm. c) TŘ
analogie ve prospěch pachatele
výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství
Zavinění a omyly

Odpovědnost za zavinění v podobě:



Srozumění:


úmysl (přímý x nepřímý)
nedbalost (vědomá x nevědomá)
Rozumí se jím i smíření pachatele s tím, že způsobem uvedeným
v trestním zákoně může porušit nebo ohrozit zájem chráněný
takovým zákonem (řešení tzv. pravé a nepravé lhostejnosti).
Hrubá nedbalost:


Trestný čin je spáchán z hrubé nedbalosti, jestliže přístup
pachatele k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé
bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem.
Hrubá nedbalost se vztahuje jak k vědomé, tak k nevědomé
nedbalosti.
Vliv omylu na trestní odpovědnost


Omyl právní x omyl skutkový
Omyl právní negativní v trestním zákoníku:



§ 19: Kdo neví (nebo si mylně vykládá) to, že čin je protiprávní,
neví, že naplnil skutkovou podstatu a domnívá se, že
neporušuje trestní zákon, přitom o trestný čin jde, za
podmínky, že neměl povinnost se seznámit s příslušnou
právní úpravou podle zákona, právního předpisu, úředního
rozhodnutí nebo smlouvy nebo na základě zaměstnání,
povolání, postavení nebo funkce nebo pokud bylo možno
protiprávnost činu rozpoznat bez zřejmých obtíží (trestní
odpovědnost je vyloučena)
Příklad: cizinec se neseznámil se specifickou právní úpravou, která je
v Evropě ojedinělá a platí pouze na území ČR.
Definice není zcela jednoznačná (znalost trestního
zákona nebo i/jen jiných právních předpisů?)
Okolnosti vylučující protiprávnost

Výslovně definovány:





Krajní nouze (§ 28)
Nutná obrana (§ 29)
Oprávněné použití zbraně (§ 32)
Svolení poškozeného (§ 30)
Přípustné riziko (§ 31)
Svolení poškozeného (§ 30)
1.
2.
3.
Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby,
jejíž zájmy, o nichž tato osoba může bez omezení
oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny.
Svolení podle odst. 1 musí být dáno předem nebo
současně s jednáním osoby páchající čin jinak trestný,
dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně; je-li takové
svolení dáno až po spáchání činu, je pachatel beztrestný,
mohl-li důvodně předpokládat, že osoba uvedená v odst. 1
by tento souhlas jinak udělila vzhledem k okolnostem
případu a svým poměrům.
S výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, které
jsou v době činu v souladu s právním řádem a poznatky
lékařské vědy a praxe, nelze za svolení podle odst. 1
považovat souhlas k ublížení na zdraví nebo usmrcení.
Přípustné riziko (§ 31)
1.
2.
Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem
poznání a informacemi, které měl v době svého
rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci svého
zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky
prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo poruší zájem
chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky
prospěšného výsledku dosáhnout jinak.
Nejde o přípustné riziko, jestliže taková činnost ohrozí
život nebo zdraví člověka, aniž by jím byl dán k ní v
souladu s jiným právním předpisem souhlas, nebo
výsledek, k němuž směřuje, zcela zřejmě neodpovídá míře
rizika, anebo provádění této činnosti zřejmě odporuje
požadavkům jiného právního předpisu, veřejnému zájmu,
zásadám lidskosti nebo se příčí dobrým mravům.
Zvláštní povaha některých pachatelů (§ 114)
Jestliže k spáchání trestného činu trestní zákon vyžaduje zvláštní vlastnost,
způsobilost nebo postavení pachatele, může být pachatelem nebo
spolupachatelem trestného činu pouze osoba, která má požadovanou
vlastnost, způsobilost nebo postavení. Pachatelem nebo spolupachatelem
trestného činu vojenského podle hlavy dvanácté zvláštní části tohoto zákona
může být jen voják.
Jestliže zákon stanoví, že pachatel musí být nositelem zvláštní vlastnosti,
způsobilosti nebo postavení, postačí, že zvláštní vlastnost, způsobilost nebo
postavení jsou dány u právnické osoby, jejímž jménem pachatel jedná.
Tohoto ustanovení se užije i tehdy,
1.
2.
a)
b)
c)
3.
jestliže k jednání pachatele došlo před vznikem právnické osoby,
jestliže právnická osoba vznikla, ale její vznik je neplatný, nebo
je-li právní úkon, který měl založit oprávnění k jednání za právnickou osobu,
neplatný nebo neúčinný.
Organizátorem, návodcem nebo pomocníkem trestného činu uvedeného v
odst. 1 a 2 může být i osoba, která nemá vlastnost, způsobilost nebo postavení
tam vyžadované.
Trestní odpovědnost
právnických osob
TOPOZ
 zákon
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim
 účinnosti od 1. ledna 2012
 hmotněprávní ustanovení
 procesní ustanovení
Působnost zákona (§ 1 - § 6)





upravuje:
• podmínky trestní odpovědnosti právnických osob
• tresty a ochranná opatření
• postup v řízení proti právnickým osobám
subsidiární použití trestního zákoníku a trestního řádu
místní působnost - zásada teritoriality, registrace, personality,
ochrany a univerzality a subsidiární zásada univerzality
subjekt - vyloučení trestní odpovědnosti některých právnických
osob :
• Česká republika
• územní samosprávné celky při výkonu veřejné moci
• + cizí státy a mezinárodní organizace (důvodová zpráva)
neobsahuje pozitivní vymezení právnické osoby
Trestné činy (§ 7)
 taxativní
výčet
 dle požadavků mezinárodních smluv a
právních předpisů ES/EU
 + katalog rozšířen o daňové trestné činy
 pozměňovací návrh ústavně právního výboru
(veřejné zakázky)
Základy trestní odpovědnosti
Trestný čin právnické osoby – formální podmínky:
protiprávní čin spáchaný jejím jménem nebo v jejím zájmu nebo v rámci
její činnosti za podmínky, že jednal:
 statutární orgán nebo člen statutárního orgánu,
 jiná osoba, která je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu
jednat,
 ten, kdo u právnické osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost,
 ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby,
jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku
zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby,
 zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění
pracovních úkolů,
jestliže ho lze této právnické osobě přičítat.

Základy trestní odpovědnosti
Trestný čin právnické osoby – materiální podmínky:


právnické osobě lze přičítat spáchání trestného činu jestliže byl spáchán:
• jednáním výše uvedených orgánů nebo osob (viz předchozí slide),
kromě zaměstnance, nebo
• zaměstnancem na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu výše
uvedených orgánů nebo osob anebo proto, že orgány právnické osoby
nebo osoby výše uvedené neprovedly taková opatření, která měly
provést podle jiného právního předpisu nebo která po nich lze
spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo
potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž
jsou nadřízeny, anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo
odvrácení následků spáchaného trestného činu
není důležité, zda se podaří zjistit, která konkrétní fyzická osoba jednala
způsobem uvedeným shora.
Trestná součinnost
 pachatel,


spolupachatel, účastník
jiná formulace než v TZ
ve skutečnosti pachatel a nepřímý pachatel
 trestní
odpovědností právnické osoby není
dotčena trestní odpovědnost fyzických osob a
trestní odpovědností těchto fyzických osob
není dotčena trestní odpovědnost právnické
osoby
Právní nástupnictví
 trestní
odpovědnost PO přechází ze zákona na
všechny její právní nástupce
 univerzální sukcese (zejm. přeměny obch.
společností)
 singulární sukcese vyloučena - podílnictví?
 více právních nástupců
•
soud při rozhodování o druhu a výměře trestu přihlédne i k
tomu, v jakém rozsahu na každého z nich přešly výnosy,
užitky a jiné výhody ze spáchaného trestného činu
 nadále
odpovědná i původní PO, pokud nezanikne
 procesní úprava v § 32 návrhu zákona
Účinná lítost (§ 11)
 trestní
odpovědnost PO zaniká, jestliže:
1. dobrovolně upustí od dalšího protiprávního jednání
a
2. odstraní nebezpečí nebo zamezí škodlivému
následku nebo napraví škodlivý následek NEBO
učiní oznámení v době, kdy nebezpečí může být
ještě odstraněno nebo může být zabráněno
škodlivému následku
 širší rozsah než u fyzických osob ( srov. § 33 TZ)
 nepoužije se u korupčních trestných činů:
•
přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímého
úplatkářství
Promlčení (§§ 12, 13)
 obdobné
použití trestního zákoníku
 nepromlčuje se trestný čin teroristického
útoku, pokud zakládá válečný zločin nebo
zločin proti lidskosti podle předpisů
mezinárodního práva
Tresty a ochranné opatření

druh a výměra trestu (§ 14)


ochranné opatření ( § 26)
musí být přiměřené povaze, závažnosti spáchaného činu a
majetkovým poměrům právnické osoby
při ukládání všech ( T+OO) sankcí soud musí přihlédnout k zájmům
poškozených a věřitelů, pokud nemají původ nebo nesouvisí s trestným
činem právnické osoby – ochrana třetích osob


při stanovení druhu a výměry trestu soud přihlédne k:
• povaze a závažnosti trestného činu
• poměrům právnické osoby (dosavadní činnost a majetkové
poměry)
• tomu, zda právnická osoba vykonává činnost ve veřejném zájmu,
která má strategický nebo obtížně nahraditelný význam pro
národní hospodářství, obranu nebo bezpečnost
• jejímu působení po činu (náhrada škody)
• účinkům a důsledkům, jaký trest má mít v budoucnu
Druhy trestů
 zrušení
právnické osoby
 propadnutí majetku
 peněžitý trest (20 – 730 denních sazeb po 1000 – 2 mil.
Kč)
 propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty
 zákaz činnosti (1 – 20 let)
 zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním
řízení nebo ve veřejné soutěži (1 – 20 let)
 zákaz přijímání dotací a subvencí (1 – 20 let)
 uveřejnění rozsudku (veřejný sdělovací prostředek)
Ochranné opatření
 zabrání
věci nebo jiné majetkové hodnoty
 včetně zabrání náhradní hodnoty nebo zabrání spisů a
zařízení, nebo namísto zabrání věci nebo jiné
majetkové hodnoty uložit pozměnění věci nebo jiné
majetkové hodnoty, odstranění určitého zařízení,
označení nebo provedení jiné změny nebo omezení
dispozice s věcí nebo jinou majetkovou hodnotou
za podmínek stanovených trestním zákoníkem.
Trest zrušení právnické osoby
 nejpřísnější
 pouze
PO se sídlem v České republice
 nelze uložit těm PO, u kterých to vylučuje jejich
povaha (např. osoby zřízené zákonem)
 v některých případech nutné vyjádření ČNB (např. u
bank, pojišťoven, obchodníků s cennými papíry atd.) či
příslušného orgánu státní správy
 vstup do likvidace
 z majetku PO mohou být uspokojeny pohledávky
věřitelů
Zánik výkonu trestu
 promlčení
výkonu trestu (30, 20, 10 nebo 5 let)
X výkon trestu uloženého pro trestný čin teroristického útoku
se nepromlčuje
 zánik
účinků odsouzení – Rejstřík trestů
Děkuji za pozornost.

similar documents