Diploma Eki Etiketinin Sürdürülebilirliği

Report
ÇOMÜ BOLOGNA ÇALIŞMALARI
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Prof. Dr. Dinçay Köksal
14 Mayıs 2013
ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı
14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi
2
Konu Başlıkları





Diploma Eki Etiketi/Diploma Supplement Label
AKTS Etiketi/ECTS Label
ECTS Course Catalogue/Eğitim Bilgi Sistemi
Syllabus/Ders Planları
YÖK Ortak Seçmeli/Zorunlu Dersleri AKTS Kredileri
Sabitlenmesi
 Ortak Zorunlu/Seçmeli Dersler- Kodların Birleştirilmesi
ve AKTS Kredileri
ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı
14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi
3
Diploma Eki
 Diploma Eki (DE), yükseköğretim kurumları tarafından verilen diplomaya ek
olarak uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edinilen niteliklerin
akademik ve mesleki tanınırlığını (diploma, derece, sertifika vs.) geliştirmek
amacıyla verilen bir belgedir. Diploma eki, üstünde adı bulunan bireyin aldığı
eğitimin özellikleri, düzeyi, içeriği, özü ve başarı ile tamamlanmış olan bu
eğitimin başarı düzeyi hakkında bilgi sağlaması için tasarlanmıştır.
 Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES çalışma grubu
tarafından test edilip sadeleştirilmiş olan bu diploma eki formatı ulusal
kurumlar tarafından formata uygun olarak verilir.
 Diploma eki sekiz bölümden (Diploma eki sahibi hakkında bilgi; alınan
dereceyi tanımlar bilgi; alınan derecenin düzeyi hakkında bilgi; programın
içeriği hakkında bilgi; alınan derecenin kullanım alanları hakkında bilgi; ek
bilgiler; diploma ekinin onaylanması hakkında; ulusal yükseköğretim sistemi
hakkında bilgi) oluşur.
ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı
14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi
4
Diploma Ekinin öğrencilere katkısı nedir?
 Yurt dışında kolaylıkla karşılaştırılabilir daha anlaşılır
bir diploma. Akademik kariyer ve eğitim süresince
kazanılan yeterlilikler hakkında eksiksiz bir tanımlama.
Başarılar ve yeterlilikler hakkında nesnel bir
tanımlama. Yurt dışı iş olanakları veya ileri seviyede
eğitime daha kolay ulaşım. Öğrencilerin işe
alınabilirliğini destekler.
ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı
14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi
5
Diploma Ekinin yükseköğretim kurumlarına katkısı nedir?
 Akademik ve mesleki tanınırlığı kolaylaştırarak niteliklerin
şeffaflığını artırır. Bütün Avrupa'da kabul gören ortak bir
çerçeve önerirken, ulusal kurumların özerkliğini korur.
Edinilmiş başarının başka bir eğitim içeriğinde anlaşılırlığı
için belli bir bilgi çerçevesinde yeterliklerin
değerlendirilmesini sağlar. Kurumun yurt dışında
tanınırlığını artırır. Mezunlarının ulusal ve uluslararası
düzeyde iş bulma düzeylerinin artırır. Diplomanın
taşınabilirliğini sağlar ve içerikle ilgili olarak tekrar eden
sorulara kurumlarda yer alan yönetici servisler tarafından
yanıtların sağlanmasında zaman kaybını önler.
ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı
14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi
6
3 yıl aradan sonra Üniversitemiz
DS Label/Diploma Eki Etiketini aldı
 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ),
Bologna Süreci çalışmaları kapsamında Avrupa Birliği
(AB) tarafından verilen Diploma Eki Etiketini (Diploma
Supplement Label) gerçekleştirilen ödül töreni ile aldı.
Ödül törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükriye Aras
Hisar ile birlikte katılan Rektör Prof. Dr. Sedat Laçiner
ödülü, YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, AB
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Fatih Hasdemir ile
AB Türkiye Delegasyon Bölüm Başkanı Yardımcısı Bela
Szombatı’nın elinden aldı.
ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı
14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi
7
ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı
14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi
8
Diploma Eki Etiketinin Sürdürülebilirliği
 2012-2015 Yılları için almış olduğumuz Diploma Eki Etiketinin
sürdürülebilirliği için
Eğitim Bilgi Sistemimizdeki sürekli güncel olması gerekir.
Diploma ekine otomatik olarak sistemden çekilecek bilgilerin
doğru ve anlaşılır bir dille yazılması gerekmektedir.
Hareketlilik programları dahilinde giden ve gelen öğrencilerin
transkriptlerinde aldıkları derslerin dersi aldıkları kurumdaki
adı ve kredileri ile yer almasını gerektirir.
ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı
14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi
9
AKTS Etiketi
 AKTS Etiketi için yaptığımız başvuru aşağıdaki temel eksiklikler
nedeniyle Avrupa Komisyonu değerlendirmeleri sonucu kabul
görmedi
.
1. Eğitim Bilgi Sisteminde (İngilizce sayfasında) yer alan
(ebs.comu.edu.tr) Program bilgilerindeki eksiklikler – gereksiz
veya eksik bilgi girişi
2. İngilizce dil hatalarının yapılması - google translation!a
başvurulması
3. Kes yapıştır yoluyla girilen bilgilerin yapılan işin özensiz
olduğu görünümünü vermesi
4. Program Yeterliliklerinin Temel Alan Yeterliliklerini dikkate
alarak yapılmaması ve Bilgi, Beceri ve Yetkinlik alanında ayrı
ayrı yazılması gereken maddelerin topluca aynı alan içine
yazılması ve bunun ders öğrenme kazanımlarının program
yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesini yapmayı engellemesi
ÇOMÜ Bologna
Toplantısı
5.Çalışmaları
DersDeğerlendirme
Programlarında
Stajların
10 gösterilmemesi
14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi
AKTS Etiketi
6. Lisansüstü programlarda tez aşamasının devam eden
dönemlerine ilişkin açıklama yapılmaması
7. Ders Tanıtım Bilgilerinde bilgilerin eksik ve yanlış girilmesi
ya da hiç girilmemesi
8. Ders Tanıtım bilgilerinde AKTS İş Yüklerinin
hesaplanmasında gerçekçi olunmaması(örneğin Final sınavına
hazırlık için 1 saat ayrılması gibi)
9. Erasmus Hareketlilik dahilinde giden ve gelen öğrencilerin
belgelerindeki eksiklerin bulunması
ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı
14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi
11
AKTS Etiketi
Yapılması gereken işlemler
1. Gerek program bilgileri için gerekse ders tanıtım bilgileri için
istenen bilginin dışında bilgi girişi yapılmaması ve bilginin doğru
olması, açık ve anlaşılır bir dille ifade edilmesi
2. Stajların ders programında gösterilmesi ve program gereklilikleri
ve mezuniyet koşulları kısmında açıklamanın verilmesi
3. Program yeterliliklerinin ve ders öğrenme kazanımlarının
yazılmasında dil birlikteliğinin sağlanması örnekler için
http://bologna.comu.edu.tr sayfasına bakılabilir.
4. AKTS İş Yüklerinde öğrenciye verilecek iş yüklerinin (sayı) ve
bunları yerine getirmeleri için gerekli sürenin (saat) makul ve
anlamlı olması.
ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı
14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi
12
AKTS Etiketi
5. Program Yeterliliklerinin Temel Alan Yeterliliklerini dikkate
alarak yazılması
http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=48
6. Ders öğrenme kazanımlarının(course learning outcomes)
Bloom’un taksonomisi çerçevesinde yazılması ve kazanımların
düzeylere uygunluğunun hesaba katılması
7. Bu çalışmaları tamamlamış üniversitelerden yararlanılabilir
ancak kes yapıştır yapıldığında link görülmektedir. Bu nedenle
alıntıların amacınıza uygunluğunun gözden geçirilmesi ve
metin belgesinde temizlenerek obs.comu.edu.tr den ilgili
alana girişin yapılması
ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı
14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi
13
AKTS Etiketi
8. Öğretim Programlarında her dönem için 30 AKTS
kredisinin korunması
9. Erasmus Hareketlilik programı dahilinde giden ve
gelen öğrencilerin belgelerinde eksik olmamasına, ders
seçimlerinde kredilerine ve içerik uyuşmasına dikkat
edilmesi.
ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı
14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi
14
Ders Tanıtım Bilgileri/Syllabus
 Örnek için link:
 http://ebs.comu.edu.tr/Ders_Bilgileri.aspx?dno=12454
3&bno=1034&bot=1550
ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı
14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi
15
Ders Tanıtım Bilgileri
 AKTS Etiketinin temelini ders tanıtım bilgileri
oluşturmaktadır. Öğretim programlarında yer alan
derslerin AKTS Kredilerinin ders tanıtım bilgilerinde
aynı olması ve o dersin AKTS İş Yükünün doğru ve
gerçekçi öğrenci görüşünün alınarak hesaplanması
önem taşımaktadır.
 Dersin amacının, içeriğinin ve öğrenme kazanımlarının
yazılması, dersin haftalık akışının verilmesi, kullanılan
ölçme değerlendirme yöntemlerinin yazılması,
kaynakların belirtilmesi, ders öğrenme kazanımlarının
program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı
14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi
16
Ders Tanıtım Bilgileri
Hedef
 Ders Tanıtım Bilgi girişinde «0» hata, «0» eksik.
ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı
14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi
17
YÖK Ortak Zorunlu ve Seçmeli
Derslerin AKTS Kredileri
 YÖK Ortak ve Seçmeli derslerinin AKTS kredilerindeki
uyumsuzlukları gidermek için ortak kredi uygulaması için
birimlerimize yazı gönderildi. Burada birimlerimizdeki
programların yapacağı bu derslerden artan kredileri diğer
derslere eklemek ve yapacakları diğer güncellemelerle
Öğretim Programlarını 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında
geçerli olmak üzere senatomuzun onayına sunmaktır.
 Ayrıca bu derslere her bir programda o programın kodunun
verilmesi gereksiz iş yükü ve zaman kaybına neden
olmaktadır. Kodların birleştirilmesi çalışmaları yapılacaktır.
ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı
14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi
18
Diğer ortak zorunlu ve seçmeli
derslerin AKTS Kredileri
 Bazı Birimlerimizde okutulan aynı isim ve içerikteki
derslerin AKTS Kredilerinde de uyuşmazlıklar
bulunmaktadır. Ayrıca İngilizce adlarında dahi
farklılıklar göze çarpmaktadır. Bu derslere de yine
okutulduğu programın kendi kodunu vermesi
nedeniyle gereksiz iş yükü ve zaman kaybı
oluşmaktadır. Bu konuda da birimlerce çalışmalar
tamamlanarak 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında
uygulanmak üzere senatomuzun onayına
sunulacaktır.
ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı
14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi
19
SONUÇ
 Diploma Eki Etiketinin sürdürülebilir olması eğitim bilgi sisteminde
yansıyan Öğrenci Bilgi Sistemine bilgilerin doğru eksiksiz girilmesine
bağlıdır. Aynı zamanda Eğitim Bilgi Sistemi AKTS Etiketi almak için
gerekli bilgileri de içermektedir. Daha prestijli kabul edilen AKTS
etiketi almak için 1 Haziran 2013 tarihinden önce ön başvurumuz AB
Bakanlığı Ulusal Ajansa iletilmiş olacaktır. Bu tarihe kadar
birimlerimizin programlarındaki eksiklikleri gidermeleri ve
güncellemeleri yapmaları gerekmektedir.
 26 Haziran 2013 tarihinde Ulusal Ajans Bologna Uzmanları
değerlendirme raporlarını başvuru yapan üniversitelerle paylaşacak
ve çalışmalarımıza son şeklini vererek 1 Eylül 2013 tarihinde Avrupa
Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınmak üzere Ulusal Ajansa
nihai başvurumuzu yapacağız.
ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı
14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi
20
Sonuç
 Yerel Kredi/ÇOMÜ Kredisi kullanılmayacak ve ulusal
kredi olarak AKTS kredileri kullanılacaktır.
diplomalarda da öğrencilerin genel not ortalamaları
AKTS Kredileri üzerinden hesaplanacağı için
birimlerimizin programlarında kredilerin
hesaplanmasında ve öğretim programlarına bunların
yansıtılması konusunda hassasiyet gösterilmesi
gerekmektedir.
ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı
14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi
21
2013 Bologna Çalışma Takvimi
 Çalışma Takvimi için aşağıdaki linke başvurun
 http://bologna.comu.edu.tr/BEK_ADEK_2013_takvim.
htm
ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı
14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi
22

similar documents