Hvem skal være med til at definere kerneopgaven * og hvordan

Report
Hvem skal være med til at definere
kerneopgaven – og hvordan
Opsamling på arbejdet med
UDFORDRINGEN på ffUKs årsmøde 2014
En interview-model, hvor de
forskellige aktører
interviewer hinanden på
kryds og tværs med
udgangspunkt i "hvorfor?" /
lean-metoden, 5x why.
De perspektiver og input,
som interviewene
tilvejebringer skal
efterfølgende samles og
valideres af alle aktørerne.
Vi starter med at lave en konkurrence
eller lignende med det formål, at få de
unge til at bruge byrummet noget mere.
Det lokale gymnasiums medielinie er
deltagere i konkurrencen om at lave den
bedste film, der kan provokere/motivere
målgruppen til at komme med forslag
inden for temaet (kerneopgaven).
Forslagene kan have karakter af en
ønskeseddel om, hvad de bedst kunne
tænke sig til (jul) af kommunen inden
for temaet byrum (kan bruges både før
og efter lejrbålstemaet).
Lejrbålet bringer alle ud af deres vante
rammer og sidestiller dem i en
uhøjtidelig kontekst for at diskutere
ideer og muligheder.
Der oprettes en facebook, hvor borgere
kan bringe deres ideer frem, så alle har
mulighed for at like dem eller udvikle
videre på dem.
"Fremtidsbussen"/"Sambus"
En bus, der kører rundt i x kommune. Alle borgere,
politikere, medarbejdere, foreninger og repræsentanter
fra erhvervslivet inviteres på skift til at køre med bussen
rundt i kommunen. I bussen faciliteres dialog om
kerneopgaven og hvordan denne løftes. Fx. kunne
passagererne i bussen bedes om at tage billeder af det,
der er vigtigt for dem. De billeder kunne så sendes til et
sted, hvor bussen holder ind, og hvor man så tager dialog
om billederne og deres betydning for kerneopgaven.
Bussen holder ind ved forskellige steder fx ved
erhvervsvirksomheder, spændende sites i kommunen,
relevante kommunale sites m.m.
Dialog om: Hvad er vigtigt for dig i din by/det sted du bor?
Hvad er vigtigt for vores fælles kommune/by - hvilke
prioriteringer. Hvordan løses de opgaver? Hvem løser
dem bedst m.m.
Hvordan får vi fat i deltagerne/passagererne?: Vi lokker
med lækkert - fx. mad og drikke og hygge. Kaffe og
chokolade er et must. Tordenskjolds soldater tager en ven
med. Næste gang tager vennen en ven med og næste
gang vennens vens ven :). Vi prøver at sprede budskabet
via pay it forward princippet.
”Det er OK ikke
at have svaret”
Tanken er, at inddrage
aktører i definitionen af
kerneopgaven ved at lade
dem være en del af os for en
dag. Afhængig af det
område, der ønskes input på,
arrangeres at aktøren for en
given periode kan observere
udvalgte dele af den
kommunale organisation. Fx
en borger i en børnehave, en
virksomhedsagent i
jobcentret eller en sygemeldt
i et genoptræningscenter.
Efterfølgende interviewes
borgeren, idégenering og
gode ideer.
Lederen af afdelingen
forpligter sig på at realisere
en af aktørens idé.
Orienteringsløb i kommunen - find
kerneopgaven.
Løsningslaboratorier til definition af
kerneopgaverne
Stor variation stemmer bydes ind via
pressedækning på tværs af interesse,
fag, lyst krav, behov, erfaring, viden
etc,)
Dialogstyret workshop med prototyper
som resultat
Ud fra de forskellige varianter af
prototyper defineres den konkrete
kerneopgave
Proces:
Hvad er vores fælles opgave?
Drømme for lokalsamfundet eks.
Hvad lykkes vi med nu
Hvordan kan vi lykke med dette i
fremtiden?
Krydret med kompetencer, ønskker,
behov, skepsis,
Tænk forfra og beskriv kommunens rolle
deltagerne er en bred vifte af de interessenter der er omkring emnet som kan være Kommunen som
virksomhed, en skole, hjemmeplejen etc. Det er forudsætning for at få det rigtige udbytte af processen, at
der er borgere eller brugere blandt deltagerne.
Vi indleder med at nulstille den verden vi kender, dvs. vi starter på et blankt lærred eller en bar mark.
- tænke forfra… NU HAR VI IKKE...(Kommunen, skolen etc.)
Derefter inviterer vi deltagerne til at skabe det igen efter deres eget hoved i en form for kreativ proces, som
kan bruge mange metoder. Det er en samskabelse og derfor en gruppeproces.
Ud fra det vi har skabt i processen, definerer deltagerne sammen - hvad er kommunens rolle i dette.
Den rolle der beskrives, er kerneopgaven.
Processen kan medføre at kerneopgaven er en anden og ny, i forhold til den vi selv ville definere i
administrationen.
Tanker bag processen: Ved at bygge op og tale om det undervejs (3D-dialog), får vi indblik i hvad der er det
vigtige for de deltagere der er sat sammen. Det er en god ide at invitere "jokere" med, som kan udfordre
vores fordomme.
Det giver vitaminer til forståelsen af kerneopgaven og borgernes og brugernes opfattelse af kommunens
rolle i deres "liv/hverdag". Det giver også en forståelse blandt borgerne og brugerne for deres egen rolle.
Definition af kerneopgaven som en
proces med fire overordnede faser
1. Fase. Stil det gode indledende
spørgsmål
2. fase: gå på opdagelse der hvor
kommunen møder borgerne ved hjælp
af fotosafari, interview, observation,
nekrolog. Her er brugerne/ borgerne,
medarbejdere og ledere i centrum.
3. Fase: på baggrund af
dataindsamlingen går
administrationen (leder og
medarbejdere) og politikere sammen
og definerer kerneopgaven
4. fase: kerneopgaven præsenteres på
borgercamp og sammen finder man
nye måder at løse kerneopgaven på.

similar documents