40 Hadis - WordPress.com

Report
40 Hadis
Hasan Aycın'ın çizgileriyle
Hadislerin Arapça metinleri ilk zikredilen kaynakta geçtiği şekilde verilmiştir. Diğer kaynaklar hadisin aynı
ifadeyle ya da benzeri bir şekilde yer aldığı farklı kaynakları göstermektedir. Hadisler genellikle serbest
tercüme edilmiş, metne manevi olarak sadık kalınmıştır.
umutrehberi.com
Sözlerin en güzeli
1. ‫ي م َُح َّم ٍد‬
ُ ‫َّللا َوأَحْ َس َن ْال َه ْديِ َه ْد‬
ِ ‫إِنَّ أَحْ َس َن ْال َحدِي‬
ِ َّ ُ‫ث ِك َتاب‬
َّ ‫صلَّى‬
‫َّللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم‬
َ
1. Sözlerin en güzeli Allah’ın kitabı yolların en
güzeli Muhammed’ in yoludur.
1. The best word is Allah's book. The best path
is Muhammad’s path.
Buhari, Edeb, 70; İ’tisam, 2. Müslim, Cuma, 43.
z Nesai, Iydeyn, 22. İbn Mace, Mukaddime, 7.
Darimî, Mukaddime, 23. Ahmet b. Hanbel, c. 3,
s. 319
umutrehberi.com
Kur’an’ı öğrenen
ve öğreten
2. ‫آن َو َعلَّ َم ُه‬
َ ْ‫َخ ْي ُر ُك ْم َمنْ َت َعلَّ َم ْالقُر‬
2. The most dutiful amongst you is the
one who learns and teaches the
Qur'an.
2. En hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve
öğretendir.
Buhari, Fezâilü’l-Kur’an, 21. Tirmizi,
Sevâbü’l-Kur’an, 15. İbn Mace,
Mukaddime, 16. Darimî, Fezâilü’lKur’an, 2.
umutrehberi.com
Her çocuk
Müslüman doğar
3. ِِ ‫َما ِمنْ َم ْولُو ٍد إِ ََّّل يُولَ ُد َعلَى ْالِف ِْْ َر‬
3. Every human being is born as a
Muslim.
3. Her çocuk Müslüman doğar.
umutrehberi.com
Kibir
4. ْ‫ان ِفي َق ْل ِب ِه م ِْث َقا ُل َذرَّ ٍِ ِمن‬
َ ‫ََّل َي ْد ُخ ُل ْال َج َّن َة َمنْ َك‬
‫ِكب ٍْر‬
Those that have a sparkle of
arrogance will never enter paradise.
4. Kalbinde minicik kibir olan kimse
cennete giremez.
Müslim, İman, 149. z Ebu Davud,
Libas, 26. z Tirmizi, Birr, 61.
umutrehberi.com
Ayakları Allah
yolunda tozlanmış
ْ َّ‫اغ َبر‬
ْ ‫َما‬
5. ‫َّللا َف َت َم َّس ُه ال َّنا ُر‬
ِ َّ ‫يل‬
ِ ‫ت َقدَ َما َع ْب ٍد فِي َس ِب‬
5. Those servers whose feet got dusty
on Allah's path won’t touch hellfire.
5. Ayakları Allah yolunda tozlanmış bir
kula cehennem dokunmaz.
umutrehberi.com
Kıyamet
gününde
müminin terazisi
َ ‫َما َشيْ ٌء أَ ْث َق ُل فِي م‬
6. ْ‫ِن َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة ِمن‬
ِ ‫ان ْالم ُْؤم‬
ِ ‫ِيز‬
‫ُخلُ ٍق َح َس ٍن‬
6. Nothing more than the believer's
good manner will weigh on the scale on
Judgement Day.
6. Kıyamet gününde müminin
terazisinde güzel ahlaktan daha ağır
gelecek hiçbir şey yoktur.
umutrehberi.com
Allah’ın en
sevdiği amel
7. ‫َّللا أَ ْد َو ُم َها َوإِنْ َق َّل‬
ِ َّ ‫ال إِلَى‬
ِ ‫َوأَنَّ أَ َحبَّ ْاْلَعْ َم‬
7. Allah loves the small deeds that are
done constantly.
7. Allah’ın en sevdiği amel, az da olsa
sürekli olanıdır.
Buhari, İman, 32; Rikak, 18; Libas, 43.
Müslim, Müsafirin, 216-217;
Münafikin, 78. Ebu Davud,
Tatavvu, 27. Nesai, Kıble, 13;
Kıyamu’l-Leyl, 19. Ahmet b. Hanbel, c.
2, s. 350; c. 5, s. 219; c. 6, s. 40, 61,
125, 165, 176, 180, 241, 268, 273,
322.
umutrehberi.com
Bir iyiliğe
öncülük eden
8. ‫َمنْ دَ َّل َعلَى َخي ٍْر َفلَ ُه م ِْث ُل أَجْ ِر َفاعِ لِ ِه‬
8. The initiator of a good deed will get
the same reward as the one who
adapts this deed.
8. Bir iyiliğe öncülük eden, onu yapan
kişi kadar sevap kazanır.
Müslim, İman, 133. Ebu Davud, Edeb,
115. Tirmizi, İlim, 14. Ahmet b. Hanbel,
c. 4, s. 120; c. 5, s. 274, 357
umutrehberi.com
Ya hayır konuş ya
da sus
. ‫اَّلل َو ْال َي ْو ِم ْاْلخ ِِر َف ْل َيقُ ْل َخيْرا أَ ْو‬
ِ َّ ‫ان ي ُْؤمِنُ ِب‬
َ ‫َمنْ َك‬
ْ ‫لِ َيصْ م‬
‫ُت‬
9. Those that believe in Allah and in
Judgement day shall either talk good
things or remain silent
9. Allah'a ve ahiret gününe iman eden
kimse ya hayır konuşsun ya da sussun.
Buhari, Edeb, 31; Rikak, 23. Müslim,
İman, 74. Ebu Davud, Edeb, 123.
Tirmizi, Kıyamet, 50. Muvatta, Sıfatu'nNebî, 22. Ahmet b. Hanbel, c. 2, s. 174,
267, 433; c. 4, s. 31; c. 5, s. 247; c. 6, s.
69, 384, 385.
umutrehberi.com
Sizin en iyiniz
ahlakı en güzel
olanınızdır
10. ‫ار ُك ْم أَ َحاسِ ُن ُك ْم أَ ْخ ََلقا‬
َ ‫إِنَّ ِخ َي‬
10. The best of you is the one with
best character.
10. Sizin en iyiniz ahlakı en güzel
olanınızdır.
Buhari, Edeb, 39. Müslim, Fezâil, 68.
Tirmizi, Birr, 47. Ahmet b. Hanbel, c.
2, s. 250.
umutrehberi.com
Mümin bir
delikten iki defa
ısırılmaz
11. ‫ْن‬
ِ ‫ََّل ي ُْل َد ُغ ْالم ُْؤمِنُ ِمنْ جُحْ ٍر َوا ِح ٍد َمرَّ َتي‬
11. A believer won't redo the same
mistake.
11. Mümin bir delikten iki defa
ısırılmaz.
Buhari, Edeb, 83. Müslim, Zühd, 63.
Ebu Davud, Edeb, 29.İbn Mace,
Fiten, 13. Darimî, Rikak, 65. Ahmet
b. Hanbel, c. 2, s. 115, 379.
umutrehberi.com
En hayırlınız
12. ‫َخيْرُ ُك ْم َخ ْي ُر ُك ْم ِْلَهْ لِ ِه‬
12. The best among you is the one
who’s useful for his family.
12. En hayırlınız ailesine en çok
faydası olandır.
İbn Mace, Nikah, 50.
umutrehberi.com
İnsan elinin
emeği
13. ‫َما أَ َك َل أَ َح ٌد َْ َعاما َق ُّْ َخ ْيرا ِمنْ أَنْ َيأْ ُك َل‬
‫ِمنْ َع َم ِل َي ِد ِه‬
13. The food you eat for which you
have worked hard for is the best
food.
13. İnsan elinin emeğinden daha
hayırlı bir yemek yememiştir.
Buhari, Büyu, 15.
umutrehberi.com
Temizlik
imandandır
ْ
ُّ
14. ‫ان‬
ِ ‫اْلي َم‬
ِ ْ ‫الْهُو ُر َشْ ُر‬
14. Purity comes from faith.
14. Temizlik imandandır.
Müslim, Taharet, 1.
umutrehberi.com
Allah
kalplerinize ve
amellerinize
değer verir
ُ ‫ظ ُر إِلَى ص َُو ِر ُك ْم َوأَمْ َوالِ ُك ْم َو َل ِكنْ َي ْن‬
ُ ‫َّللا ََّل َي ْن‬
15. ‫ظ ُر‬
َ َّ َّ‫إِن‬
‫وب ُك ْم َوأَعْ َمالِ ُك ْم‬
ِ ُ‫إِلَى قُل‬
15. Allah won’t appreciate your outer
appearance and your wealth, but what’s
in your heart and your deeds.
15. Allah sizin görünüşünüze ve malınıza
mülkünüze değil, kalplerinize ve
amellerinize değer verir.
Müslim, Birr, 33 ve 34.
umutrehberi.com
Her duyduğunu
başkalarına
aktarma
َ ‫َك َِفى ِب ْال َمرْ ِء إِ ْثما أَنْ ي َُحد‬
16. ‫ث ِب ُكل َما َسم َِع‬
16. Only by narrating everything you
hear to others you’ll do many sins.
16. Her duyduğunu başkalarına
aktarması kişye günah olarak yeter.
Ebu Davud, Edeb, 80
umutrehberi.com
Zandan uzak kal
َّ َّ‫الظنَّ َفإِن‬
َّ ‫إِيَّا ُك ْم َو‬
17. ‫ث‬
ِ ‫الظنَّ أَ ْك َذبُ ْال َحدِي‬
17. Beware of speculations. Words which
are based on speculations are the biggest
lies.
17. Zandan uzak kalın. Zanna dayanılarak
söylenen sözler, sözlerin en yalanıdır.
Buhari, Edeb, 57 ve 58; Vesâyâ, 8; Nikah,
45; Feraiz, 2. Müslim, Birr, 28. Tirmizi,
Birr, 56. Muvatta,
Hüsnü’l-Hulk, 15. Ahmet b. Hanbel, c. 2,
s. 245, 287, 312, 342, 465, 470, 492, 504,
517, 539
umutrehberi.com
Müslüman,
elinden ve
dilinden
18. ‫ُون ِمنْ لِ َسا ِن ِه َو َي ِد ِه‬
َ ‫ْالمُسْ لِ ُم َمنْ َسلِ َم ْالمُسْ لِم‬
18. A Muslim is someone from whose
hand and tongue others are safe from.
18. Müslüman, elinden ve dilinden
insanların güvenlikte olduğu kimsedir.
Buhari, İman, 4-5; Rikak, 26. Müslim,
İman, 64, 65. Ebu Davud, Cihad, 2.
Tirmizi, Kıyamet, 52;
İman, 12. Nesai, İman, 8, 9, 11. Darimî,
Rikak, 4, 8. Ahmet b. Hanbel, c. 2, s.
160, 163, 187, 191, 192, 195, 205, 206,
209, 212, 215, 224, 379.
umutrehberi.com
Mümin, cennete
ulaşana kadar
19. ‫ون‬
َ ‫لَنْ َي ْش َب َع ْالم ُْؤمِنُ ِمنْ َخي ٍْر َيسْ َم ُع ُه َح َّتى َي ُك‬
‫ُم ْن َت َهاهُ ْال َج َّن ُة‬
19. A Muslim won’t stop listening to
good advises until he’s entered paradise
(ghanna).
19. Mümin, cennete ulaşana kadar hayra
kulak vermeye doyamaz.
Tirmizi, İlim, 19.
umutrehberi.com
İnsanlara
merhamet
etmeyen
َّ ‫ََّل َيرْ َح ُم‬
20. ‫اس‬
َ ‫َّللاُ َمنْ ََّل َيرْ َح ُم ال َّن‬
20. Allah won’t be merciful to those
who aren’t merciful to others.
20. İnsanlara merhamet etmeyene
Allah da merhamet etmez.
Buhari, Tevhid, 2. Müslim, Fezâil, 66.
Tirmizi, Birr, 16; Zühd, 48. Ahmet
umutrehberi.com
Komşusu açken
tok yatan
21. ‫ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع الى‬
‫جنبه وهو يعلم به‬
21. The one who sleeps with a full
stomach knowing that his neighbour is
hungry doesn’t believe in me.
21. Komşusunun aç olduğunu bildiği
hâlde tok karnına yatan bana iman etmiş
olamaz.
Heysemi, Mecmau’z-Zevâid, Darü’l-Fikr,
Beyrut 1994, c. 8, s. 306.
umutrehberi.com
Küçüklere
merhamet,
büyüklere saygı
22. ‫ير َنا‬
َ ‫ير َنا َوي َُوقرْ َك ِب‬
َ ‫ص ِغ‬
َ ‫ْس ِم َّنا َمنْ َل ْم َيرْ َح ْم‬
َ ‫َلي‬
22. Those who aren’t merciful to the
little ones and don’t respect the old
ones, aren’t from us.
22. Küçüklerimize merhametli
davranmayan, büyüklerimize saygı
göstermeyen bizden değildir.
Tirmizi, Birr, 15.
umutrehberi.com
Kendin için
istemediğini
başkası için de
isteme
23. ‫ََّل ي ُْؤمِنُ أَ َح ُد ُك ْم َح َّتى ُيحِبَّ ِْلَخِي ِه َما ُيحِبُّ لِ َن ِْفسِ ِه‬
23. The things you don’t wish for
yourself, don’t wish them for others,
either.
23. Kendin için istemediğini başkası için
de isteme.
Buhari, İman, 7. Müslim, İman, 71.
umutrehberi.com
Kardeşine güler
yüz göstermek
24. ‫ك‬
َ ‫ََّل َتحْ ق َِرنَّ ِمنْ ْال َمعْ رُ وفِ َش ْيئا َولَ ْو أَنْ َت ْل َقى أَ َخا‬
‫ِب َوجْ ٍه َْ ْل ٍق‬
24. Never underestimate a good deed,
even if it’s a smiling face to a fellow
Muslim.
24. Kardeşine güler yüz göstermek kadar
da olsa hiçbir iyiliği küçümseme.
Müslim, Birr, 144. Tirmizi, Birr, 45; Et’ime,
30. Ahmet b. Hanbel, c. 3, s. 344, 360; c.
5, s. 173.
umutrehberi.com
Gülümsemek
sadakadır
25. ‫ص َد َق ٌة‬
َ ‫ك‬
َ َ‫ك ل‬
َ ‫ك فِي َوجْ ِه أَخِي‬
َ ‫َت َب ُّس ُم‬
25. Smiling is like giving alms (sadaqa).
25. Gülümsemek sadakadır.
Tirmizi, Birr, 36.
umutrehberi.com
Müslüman
kardeşine fazla
küs kalma
َ
َ
َ ِ ‫ََّل َي ِح ُّل ل ِْلم ُْؤم‬
26. ‫َّام‬
ٍ ‫ِن أنْ َي ْهج َُر أ َخاهُ َف ْو َق َث ََل َث ِة أي‬
26. It is unlawful for a Muslim to be
disgruntled to a fellow Muslim for
more than three days.
26. Bir Müslümanın kardeşine üç
günden fazla küs kalması helal değildir.
Buhari, Edeb, 62. Müslim, Birr, 26.
umutrehberi.com
Veren el, alan
elden üstündür
27. ‫ْال َي ُد ْالع ُْل َيا َخ ْي ٌر ِمنْ ْال َي ِد ال ُّس ِْفلَى‬
27. The giving hand is better than the
one that takes.
27. Veren el, alan elden üstündür.
Buhari, Zekat, 18 ve 50; Rikak, 11;
Vesâyâ, 9; Nafakât, 2. Müslim, Zekat, 94,
95, 96, 97, 106.
Ebu Davud, Zekat, 28. Tirmizi, Zühd, 32;
Kıyamet, 29.
Nesai, Zekat, 50, 52, 53, 93.
Muvatta, Sadaka, 8.
Darimî, Zekat, 22.
Ahmet b. Hanbel, c. 2, s. 4, 67, 98, 122,
243, 278, 288, 319, 362, 394, 434, 475,
476, 489, 501; c. 3, s. 330, 346, 403,
434; c. 5, s. 262.
umutrehberi.com
Güzel söz
sadakadır
َّ ‫ْال َكلِ َم ُة‬
28. ‫ص َد َق ٌة‬
َ ‫الْي َب ُة‬
28. A good word is like giving alms
(sadaqa).
28. Güzel söz sadakadır.
Buhari, Edeb, 34; Sulh, 11; Cihad, 72,
128. Müslim, Zekat, 56. Ebu Davud,
Tatavvu, 12; Edeb, 160.
umutrehberi.com
Müminler bir
vücut gibidir
29. ‫ِين فِي َت َواد ِه ْم َو َت َرا ُحم ِِه ْم‬
َ ‫َم َث ُل ْالم ُْؤ ِمن‬
ُ ‫َو َت َع‬
‫اِْف ِِه ْم َم َث ُل ْال َج َس ِد‬
29. All Muslims are a part of one
body.
29. Müminler bir vücut gibidir.
Müslim, Birr, 66. Buhari, Edeb, 27.
umutrehberi.com
Mümin mümine
aynadır
30. ‫ِن‬
ِ ‫ْالم ُْؤمِنُ ِمرْ آُِ ْالم ُْؤم‬
30. A Muslim is a mirror to a Muslim.
30. Mümin mümine aynadır.
Ebu Davud, Edeb, 49. Tirmizi, Birr, 18.
umutrehberi.com
İnsanlar tarak
dişleri gibi
31. ْ‫الناس سواء كاسنان المش‬
31. Mankind is like the points of a
comb. They’re balanced.
31. İnsanlar tarak dişleri gibi birbirlerine
denktirler.
Ali el-Müttaki, Kenzü’l-Ummal,
Müessesetü’r-Risale, Beyrut 1989, c. 9,
s. 38, hadis no. 24822.
umutrehberi.com
Aranızda selamı
yayın
ُ ‫أَ ْف‬
32. ‫شوا الس َََّل َم َب ْي َن ُك ْم‬
32. Spread the Islamic greeting (salam)
among yourselves.
32. Aranızda selamı yayın.
Müslim, İman, 93. Tirmizi, Et’ime, 45;
Kıyamet, 56. İbn Mace, Mukaddime, 9;
Edeb, 11. Ahmet b. Hanbel, c. 1, s.
165, 167; c. 2, s. 391, 442, 447, 495,
512.
umutrehberi.com
Mümin müminin
kardeşidir
33. ‫ِن‬
ِ ‫ْالم ُْؤمِنُ أَ ُخو ْالم ُْؤم‬
33. A Muslim is a Muslim’s fellow.
33. Mümin müminin kardeşidir.
Müslim, Nikah, 56; Birr, 32. Buhari,
Mezalim, 3. Ebu Davud, Edeb, 40 ve
56. Tirmizi, Birr, 18.
umutrehberi.com
Oruç kalkandır
34. ‫الص َيا ُم ُج َّن ٌة‬
34. Fasting (saum) is a Muslim’s shield.
34. Oruç kalkandır.
Buhari, Savm, 2; Tevhid, 35. Müslim,
Sıyam, 162. Ebu Davud, Savm, 25.
Tirmizi, Cuma, 79; Savm, 54; İman, 8.
İbn Mace, Sıyam, 1; Fiten, 12; Zühd, 22.
Muvatta, Sıyam, 57. Darimî, Savm, 27
ve 50.
umutrehberi.com
Namaz nurdur
35. ‫الصَلِ نور‬
35. The ritual prayer (salat) is the
divine light (nur).
35. Namaz nurdur.
Müslim, Taharet, 1.
umutrehberi.com
Namaza gitmek
36. ‫ص َد َق ٌة‬
َّ ‫ُك ُّل ُخ ْْ َو ٍِ َي ْمشِ ي َها إِلَى ال‬
َ ِِ ‫ص ََل‬
36. Every step you take to perform
the ritual prayer (salat) is like giving
alms (sadaqa) for Allah.
36. Namaza gitmek için attığın her
adım sadakadır.
Buhari, Cihad, 72 ve 128. Müslim,
Zekat, 56. Ahmet b. Hanbel, c. 2, s.
312, 316, 350, 374.
umutrehberi.com
Vaktinde kılınan
namaz
َّ ‫صلَّى‬
ُ ‫َسأ َ ْل‬
37. ُّ‫َّللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم أَيُّ ْال َع َم ِل أَ َحب‬
َ َّ‫ت ال َّن ِبي‬
‫َّللا َقا َل الص َََّلُِ َعلَى َو ْق ِت َها‬
ِ َّ ‫إِلَى‬
37. The best deed for Allah is the ritual
prayer (salat) which is done on time.
37. Allah’ın en sevdiği amel, vaktinde
kılınan namazdır.
Buhari, Mevâkîtu’s-Salât, 5. Müslim,
İman, 137, 138, 139.
umutrehberi.com
Namaz müminin
miracıdır
38. ‫الصَلِ معراج المؤمن‬
38. The ritual prayer (salat) is the
Muslim’s ascension.
38. Namaz müminin miracıdır.
El-Âlûsî, c. 8, s. 416. z Er-Râzî, c. 1, s.
243-251. Bursevî, c. 12, s. 267.
umutrehberi.com
Sabır
39. ‫نعم سَلح المؤمن الصبر والدعاء‬
39. Patience (sabir) and invocation
(du’a) are the best two weapons of a
Muslim.
39. Sabır ve dua müminin ne güzel iki
silahıdır.
Ali el-Müttaki, Kenzü'l-Ummal,
Müessesetü'r-Risale, Beyrut 1989, c. 3,
s. 272, hadis no. 6505.
umutrehberi.com
Dua
40. ‫َّللا َت َعا َلى ِمنْ ال ُّد َعا ِء‬
ِ َّ ‫ْس َشيْ ٌء أَ ْك َر َم َع َلى‬
َ ‫لَي‬
40. There’s nothing more precious
for Allah, than invocation (du’a).
40. Allah için duadan daha değerli bir
şey yoktur.
Tirmizi, Daavât, 1.
umutrehberi.com

similar documents