19.01.2013

Report
Kur’ân Buluşmaları: 1
ÜMİT ŞİMŞEK

Mekke’de, ilk yıllarda indi

İsimleri
 Fatiha, Fatihatü’l-Kitab
 es-Seb’u’l-Mesânî
 Ümmü’l-Kitâb, Ümmü’l-Kur’ân
 Sûretü’l-Hamd

Biz sana “tekrarlanan yedi”yi (seb’u’lmesânî) ve azametli Kur’ân’ı verdik.

HİCR, 15:87

Namazlardaki tekrarı:



Günde 40
Yılda 15 bin
50 yılda 750 bin

Peygamberimiz (s.a.v.) Cebrail (a.s.) ile
otururken, yeryüzüne ilk defa inen bir
melek onun huzuruna geldi ve dedi ki:

“Sadece sana verilen, daha önce hiçbir
peygambere verilmemiş olan iki nur (Fatiha
ve Âmenerresûlü) sebebiyle seni tebrik
ederim.”

Müslim, Müsafirîn: 254; Nesâî, İftitah: 25

Ebu Said ibni Muallâ anlatıyor:
Birgün mescidde iken Resulullah (s.a.v.) beni yanına çağırıp
dedi ki:
“Bu mescidden çıkmadan önce, sana Kur’ân sûrelerinin en
büyüğünü öğreteceğim.”
Sonrda da elimden tuttu. Böylece mescidden çıkmak
üzereyken ona sordum:
“Hani bana Kur’ân sûrelerinin en büyüğünü öğretecektin?”
O zaman Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki:
“İşte o sûre Fatiha sûresidir.”

Buharî, Tefsir: 1







Yâsin Kur’ân’ın kalbidir.
Fatiha Kur’ân sûrelerinin
en faziletlisidir.
Âyetü’l-Kürsî Kur’ân
âyetlerinin efendisidir.
Kul hüvallahü ehad
Kur’ân’ın üçte birine
denktir.

Müsned, 5:26

Fatiha okumayanın namazı olmaz.

Buharî, Ezan: 95; Müslim, Salât: 34

Sahabeden biri, hasta bir adamı yedi Fatiha
okumak suretiyle tedavi etmişti.

Buharî, İcâre: 16, Fedâilü’l-Kur’ân: 9, Tıb: 39; Müslim,
Selâm: 65, 66






Kul el-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn âyetini okur;
Allah da ‘Kulum Bana hamd etti’ buyurur.
Kul er-rahmâni’r-rahîm der; Allah da ‘Kulum Beni
övdü’ buyurur.
Kul mâliki yevmi’d-dîn der; Allah da ‘Kulum beni
ululadı; sûrenin buraya kadar olan kısmı Bana aittir’
buyurur.
İyyâke na’büdü ve iyyâke nesteîn için, Allah ‘Bu âyet
hem Bana, hem kuluma aittir’ buyurur.
Sûrenin bundan sonrası için ise, Allah ‘Bundan
sonrası kulumundur; o ne isterse hakkıdır’ buyurur.”
Tirmizî, Tefsir 1:1
 ‫بسم هللا الرمحن الرحمي‬

“Rahmân ve Rahîm
olan Allah’ın ismiyle.”

Tevbe hariç bütün
sûrelerin ilk âyeti.

Kur’ân’ın ilk âyeti.

İlk olarak inen âyet:

Yaratan Rabbinin ismiyle oku.

Alâk, 96:1



Herşey Allah’ın
ismiyle hareket eder.
Herşey Allah’ın
ismiyle iş görür.
Herşey Ondan gelen
bir mektuptur. Onun
adıyla başlar, Onu
anlatır, Onu hamd ile
tesbih eder.

İnsana verilen tasarruf yetkisinin şartı:

Allah’ın ismini anmak
Eğer Onun âyetlerine inanmış kimseler iseniz,
üzerlerine Allah’ın adı anılan şeylerden yiyin.
 Üzerine Allah’ın adı anılmış olan şeylerden ne diye
yemeyeceksiniz?
 ...
 Üzerine Allah’ın adı anılmayan şeylerden yemeyin;
çünkü bu Allah’a itaatten çıkmak olur. Şeytanlar ise,
dostlarına, sizinle tartışmalarını telkin ederler. Onlara
itaat ederseniz siz de müşrik olursunuz.


En’âm, 6:118-121

Evine giren kimse hem girerken, hem de yemekte
Allah Tealâyı andığı zaman, Şeytan kendi
adamlarına der ki: “Burada ne geceleyebilir, ne de
yemek yiyebilirsiniz.”

Eğer eve girerken Allah Tealâyı anmazsa, Şeytan
“Geceyi geçirecek bir yer buldunuz” der.

O adam yemek yerken Allah Tealâyı anmazsa, bu
defa da Şeytan “Hem geceleyecek bir yer, hem de
yiyecek yemek buldunuz” der.

Müslim, Eşribe: 103

Eşeği tökezleyince “Kahrolası şeytan” diyen
Sahabîye Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle
buyurdu:

“Kahrolası şeytan” deme. Çünkü sen
“Kahrolası şeytan” dediğin zaman, şeytan
böbürlenir ve “Onu ben kendi gücümle yere
serdim” der. Eğer Bismillâh dersen, şeytan
öyle küçülür ki kendisini sinekten aşağı görür.

Müsned, 5:59

Allah’ın ismini anmaya
ve Onu tâzim ve tesbih
etmeye dair âyetler:

Mâide, 4: 5:4; En’âm, 6:138;
Hac, 22:34, 36; Rahmân, 55:78;
Vâkıa, 56:74, 96; Hâkka, 69:52;
Müzzemmil, 73:8; İnsan, 76:25;
A’lâ, 87:2, 15

Herkesin kazandığını görüp gözeten Allah,
başkalarıyla bir tutulur mu? Fakat onlar Allah’a
ortaklar koştular. De ki: Haydi, onlara isim
verin. Siz yeryüzünde bilmediği birşeyi mi
Allah’a haber veriyorsunuz? Yoksa boş sözlerle
kendinizi mi aldatıyorsunuz? Aslında,
kurdukları tuzak o kâfirlerin hoşuna gitti de
böylece doğru yoldan alıkondular. Allah kimi
saptıracak olsa, artık onu yola getirecek kimse
bulunmaz.

Ra’d, 13:33

O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin
Rabbidir. Yalnız Ona ibadet et; Ona ibadette
sebat et. Hiç Ona adaş olabilecek birini biliyor
musun?

Meryem, 19:65

Esmâ-i Hüsnâ:

En güzel isimler [Esmâ-i Hüsnâ] Allah’ındır;
siz Ona bu isimlerle dua edin. Onun isimleri
hakkında doğru yoldan ayrılanları ise
bırakın. Onlar yaptıklarının karşılığını
göreceklerdir.

A’râf, 7:180

Bk. İsrâ, 17:110; Tâhâ, 20:8; Haşir, 59:24

Esmâ-i Hüsnâ tevkifî midir?

Ekseriyetin kanaati + fiilî icmâ’: Hayır.

Kaide: “Dil, üslûp ve muhteva bakımından
yetersizlik ve küçümseme ifade etmeyen,
ulûhiyet makamıyla bağdaşabilen
kavramlarla Allah’ı adlandırıp nitelemekte
bir sakınca bulunmasa gerektir” (Bekir
Topaloğlu).

Allah ki Ondan başka
tanrı yoktur.

Bakara, 2:255; Âl-i İmrân, 3:2;
Nisâ, 4:87; Tevbe, 9:129;
Tâhâ, 20:8; Neml, 27:26;
Kasas, 28:70; Tegabün, 64:13

Lâfza-i Celâl Kur’ân’da
2697 defa geçer.

er-Rahmân

Bütün mahlûkata, başta
rızık olmak üzere hayat
şartlarını rahmetiyle
bağışlayan

Sonsuz rahmet sahibi

Ulûhiyetin kullara karşı
öne çıkan özelliği kahır ve
cebirden ziyade rahmet

er-Rahmân

De ki: İster Allah diye,
ister Rahmân diye dua
edin. Hangisiyle dua
edecek olsanız, en güzel
isimler Onundur.
Namazda sesini fazla
yükseltme, büsbütün de
kısma; ikisi arasında bir
yol tut.

İsrâ, 17:110

İşte seni de kendisinden önce nice
ümmetler gelip geçmiş bir ümmete böylece
gönderdik ki, sana vahyettiğimiz şeyi
onlara okuyasın. Fakat onlar Rahmân’a
nankörlük edip duruyorlar. De ki: O benim
Rabbimdir. Ondan başka tanrı yoktur. Ben
Ona tevekkül ettim; dönüş de yalnız
Onadır.

Ra’d, 13:30

O gün takvâ sahiplerini şerefli bir heyet halinde
Rahmân’ın huzurunda toplarız.
Mücrimleri de susuz halde Cehenneme süreriz.
 Rahmân’dan bir söz almış olanlar dışında hiç
kimsenin o gün şefaat yetkisi olmaz.
 Bir de “Rahmân evlât edindi” dediler.


And olsun, pek çirkin birşey ortaya attınız.
Neredeyse gökler çatlayacaktı bu söz yüzünden;
yer yarılacak, dağlar yıkılıp yerle bir olacaktı:
 . / ..



. / ..
Onlar Rahmân’a evlât yakıştırdı diye.
Oysa Rahmân’a evlât edinmek yaraşmaz.
 Göklerde ve yerde kim varsa, hepsi Rahmân’ın
huzuruna kul olarak gelir.


Allah onların hepsini kuşatmış, herbirini tek tek
saymıştır.

Kıyamet gününde de onlar Onun huzuruna birer birer
gelirler.

İman eden ve güzel işler yapanlar için Rahmân bir sevgi
vücuda getirecektir.

Meryem, 19:85-96

De ki: Geceler ve gündüzler boyunca sizi o
Rahmân’dan kim koruyacak? Onlar yine de
Rablerini anmaktan yüz çeviriyorlar.

Enbiyâ, 21:42

Onlara “Rahmân’a secde edin” dendiğinde bu
onların nefretlerini arttırır ve “Rahmân da
neymiş? Senin emrettiğin şeye mi secde
edecekmişiz?” derler.

Furkan, 25:60





Rahmân,
Kur’ân’ı öğretti.
İnsanı yarattı,
Ona beyanı
öğretti.
Rahmân, 55:1-4

Gökyüzünün boşluğunda
Allah’ın emrine uyarak uçan
kuşları görmediler mi? Onları
havada tutan Allah’tan başkası
değildir. İman eden bir topluluk
için bunda âyetler vardır.

Nahl, 16:79

Üstlerinde kanat çırpan kuşları
görmediler mi? Onları havada
tutan Rahmân’dan başkası
değildir. O herşeyi hakkıyla
görür.

Mülk, 67:19

Allah buyurdu ki:

Ben Rahmân’ım. Ben akrabalığı yarattım ve
ona kendi ismimden ayırdığım rahim ismini
verdim. Onunla alâkasını devam ettiren ile
(sıla-i rahim) Ben de alâkamı devam
ettiririm; ondan alâkasını kesenden Ben de
alâkamı keserim.

Ebu Dâvud, Zekât: 45; Tirmizî, Birr: 9; Müsned, 1:191

er-Rahîm

Mahlûkatına karşı
çok merhametli olan

Kullarıma şunu bildir
ki, Ben çok
bağışlayıcı, çok
merhamet ediciyim
(Gafûr, Rahîm).

Hicr, 15:49

De ki: Ey nefisleri aleyhine haddini aşmış olan
kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin.
Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Hiç kuşkusuz,
O çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir (Gafûr,
Rahîm).

Zümer, 39:53

O Allah ki Ondan
başka tanrı yoktur.
Görüneni de,
görünmeyeni de O
bilir.
O Rahmândır,
Rahîmdir.

Haşir, 59:22

Bakarsınız, Allah,
düşman olduğunuz
kimselerle aranızda
bir sevgi ortaya
çıkarır. Çünkü Allah’ın
gücü herşeye yeter.
Ve Allah Gafûrdur,
Rahîmdir.

Mümtehine, 60:7





Yâ sin.
And olsun hikmetli Kur’ân’a:
Hiç kuşku yok ki, sen peygamberlerdensin.
Dosdoğru bir yol üzerindesin.
Bu Kur’ân ise Aziz ve Rahîm’in katından
indirilmiştir.

Yâsin, 36:1-5

Hiç şüphesiz senin Rabbin Aziz ve Rahîmdir.

Şuarâ (26) Sûresi

Allah buyurdu ki: Ben
azabı dilediğime
veririm. Rahmetim ise
herşeyi kaplamıştır;
onu da sakınanlara,
zekâtı veren ve
âyetlerimize iman
edenlere yazacağım.

A’râf, 7:156

Yüce Allah yüz rahmet yarattı, bunun bir
parçasını yeryüzüne indirdi. Mahlûkat, işte bu
bir parça rahmet sebebiyle birbirine merhamet
eder; hattâ, yavrulu hayvan, yavrumu ezerim
korkusuyla ayağını yavrusunun üzerinden
kaldırır. Geri kalan doksan dokuz rahmeti ise,
Yüce Allah, kendi katında alıkoymuştur;
kıyamet gününde onu yüze tamamlayacaktır.

Buharî, Edeb: 19; Müslim, Tevbe: 17-21

Biz Kur’ân’dan
mü’minlere şifa ve
rahmet olan şeyi
indiriyoruz.

İsrâ, 17:82

Mü’minler için o bir
hidayet ve bir rahmettir.

Neml, 27:77

Size kendi içinizden öyle bir
peygamber geldi ki, sizin
sıkıntıya uğramanız ona ağır
gelir. O size çok düşkün,
mü’minlere çok şefkatli, çok
merhametlidir.

Tevbe, 9:128

Siz seni ancak âlemlere
rahmet olarak gönderdik.

Enbiyâ, 21:107

Âyetlerimize iman edenler sana
geldiklerinde, sen onlara de ki: Size selâm
olsun. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti
yazdı. Sizden kim bir cahillik edip de
kötülük işler, sonra ardından tevbe eder ve
durumunu düzeltirse, Onun çok bağışlayıcı
ve çok merhamet edici olduğunu
görecektir.

En’âm, 6:54

Cennetlikler üç kısımdır:

Âdaletli ve tevfike mazhar sultan,

Bütün akrabasına ve Müslümanlara karşı
merhametli ve rikkat-i kalp sahibi kimse,

Kalabalık ailesi olduğu halde haram
kazançtan sakınan ve kimseden birşey
istemeyen kimse.

Müslim, Cennet: 63

Merhamet etmeyene
merhamet olunmaz.

Buharî, Edeb: 18; Müslim, Fezâil:
65

Küçüğümüze merhamet
etmeyen, büyüğümüze
saygı göstermeyen
bizden değildir.

Tirmizî, Birr:15

İnternet adresleri

[email protected]

utesav.org.tr

facebook.com/yazarumitsimsek

similar documents