یادگیری مبتنی بر تیم با استفاده از ابزار نقشه مفهومی رويكردي نو به

Report
‫اهمیت یادگیری مبتنی بر تیم‬
‫يااادگیرت تيما نقااح ايااار دت انتقااا دا ااح داتدكا بااا د دا ااح ياااگیرت اردت با‬
‫دا ح سازما تبديل ما شادد ساا از د ما تداناد ميااد دي ار اي اات ساازماد‬
‫نیز ب اشتراك گذاشت شدد‬
‫اگر تيم ها نتدانند ياد ب یرند‪ ،‬سازماد نخداهد تدا ست ياد ب یرد‬
‫اهمیت یادگیری مبتنی بر تیم‬
‫تدتيا ب ت ش يادگیرت تیمی از شيده هات دا شجد محادت اسات كا باا شاركت عاا‬
‫مشاتکتی راگیراد نتايج يادگیرت تا تحت تأثیر قرات م دهد‪.‬‬
‫غالبا مبتنی بر مسال بدده دا شجدياد دت مدتد مسأل مشخص ی ب تحقيا‬
‫ميپردازند دا ح تجربيات الزم تا كسب نمدده با دي راد تدزیع می کنند‬
‫ن تنها دت یادگیری محتدا بلک دت تقدیت راتدانایی ها نیز تاثیر مهمی داتد‬
‫تفكار‬
‫محد دیت یادگیری مبتنی بر تیم‬
‫قاات گیاار بااددد ایااز شاایده از دالیاال ااا م اساات کا باياال ماای شاادد مدتسااید با يلات‬
‫ن را اای از ام اااد ياادم ادشااح محتاادای دتب‪ ،‬تمایاال زیااادی باارای ب اااتگیری ایااز ش ایده‬
‫نداشت باشند‪.‬‬
‫اهمی ا اات ی ا ااادگیری مبتن ا اای ب ا اار ت ا اایم تنه ا ااا دت انتق ا ااا محت ا اادا ن س ا اات‪ .‬بس ا اایاتی ازمهاتته ا ااای‬
‫اجتماعم‬
‫راتدانایی ها می تداند از ایز طری دت دا شجدیاد تقدیت گردد‬
‫ی ی از بهتریز مدقعیت ها برای استفاده از کات تیمی کات مدزی هاست‬
‫کات مدزی دت يرا‬
‫یادگیری مبتنی بر تیم‬
‫برتس ي هات بسياتت دت خصدص هدايت برنام هات کات مدزت دت تشت هاای مختلاف‬
‫شاااد داده اساات اغلااب دا شااجدياد با خاااطر نكا نما داننااد نا انت اااتت از ايشاااد‬
‫دت كااات مدزت هااا جاادد داتد‪ ،‬از اينكا ن دنا يماال كننااد نااا م ما د هسا ند‬
‫اااه بهاره‬
‫الزم تا از كات مدزت ها نم برند‪.‬‬
‫يدم بهره تت از زماد‪ ،‬مسال دی ر دت كات مدزت ها است‬
‫کات مدزی های دت يراا با يلات نکدی ای باا مسااعل اقعام جامعا محال مناسا ی بارای‬
‫یادگیری مسال محدت کات تیمی می باشند‬
‫کات مدزی دا شجدیاد مدیریت بهداشت دتماد دت ‪EDC‬‬
‫بخش ا ا ي از کا ااات مدزت دا شا ااجدياد از سا ااا ‪1389‬ب ا ا مرکا ااک م العا ااات تدسا ااع ما اادزش‬
‫يلاادم اکشا‬
‫محااد گرديااد‪ ،‬امااا بااا تدجا با بااازخدتد دتیا اات شااده کااات مدزت مبتناي باار‬
‫نرخح د ته ات انفردای دا شاجدیاد دت ااادها‪ ،‬مادثر با ن ار نمای تساید مشاک ری‬
‫تا هم برای دا شجدیاد هم برای کاتکناد دت بر داشت‪.‬‬
‫یا برای دا شجدیاد مدیریت بهداشت دتماد کات مدزی دت ‪ EDC‬ضر تی است؟‬
‫‪ EDC‬ن دن می تداند دت کات مدزی دا شجدیاد مدثر بدده سهمی داشت باشد؟‬
‫تقدیت راتدانایی ها دت کات مدزی ها‬
‫باا تدجا نكا دا شاجدياد ماديريت تنهاا يار باات راات ا ادت دت كاات مدزت ‪ EDC‬تا‬
‫داش ا ند بااا تدج ا ب ا تخصص ا ي بااددد عالياات هااات ماادزش اکش ا‬
‫کم ا سشااتدان‬
‫ن اارت دا شااجدياد دت مباا اال ماادزش اکش ا ‪ ،‬ت ا ش ش ااد برنام ا ب ا گدن ا ات ني ااده‬
‫شدد ک دا شاجدياد بتدانناد با تناساب تشات ماديريت‪ ،‬از مکاياات کاات مدزت دت ‪EDC‬‬
‫به ااره من ااد ش اادند اا ااد م اادزش يل اادم اکش ااا ب ااا ت يك اارد ب ااید تش اات ات ب ااا م ااديريت‬
‫تلفي‬
‫نيدماد جديدت از برنام طراحي اجرا گردد‪.‬‬
‫رعامل‬
‫مشاتکت‬
‫تجرب تهبری گر ه‬
‫مسئدلیت اذیری دت انجام ظایف‬
‫مهاتتهای اجتماعم‬
‫تقسیم ظایف‬
‫یادگیری نقد کردد نقد اذیری‬
‫ال مسال اتاع تاه ات ب ادتت گرهم‬
‫تفکر س ستمی‬
‫تقابت سالم‬
‫مدیریت استراتژیک‬
‫یادگیری تیمی‬
‫‪Here comes your footer‬‬
‫نقش مفهدمی‬
‫هدف ك ي‪:‬‬
‫ا کایح اثر بخش ی د ته کات مدزت دت ‪ EDC‬دت یادگیری دا شجدیاد مدیریت بیماتستا ی‬
‫اهداف اختصاص ي‬
‫انجام تمريز يم ي دا شجدياد دت مبحل مديريت استراتژيک‬
‫تقديت تفکر سيستم دا شجدياد دت تحليل سازماد با استفاده از نقش مفهدم‬
‫تقدیا اات راتدانا ااایی ها ااای دا شا ااجدیاد دت مهاتتها ااای گر ها اام ( مهاتتها ااات کا ااات دت گا اار ه‪ ،‬بحا اال‪ ،‬نق ا اد‬
‫اذيرت‪ ،‬تقسيم ظايف اتتباطات بید ردت گر هم)‬
‫رعداد نحده گر ه بندی‬
‫دت هر ماه ‪ 8‬دا شجد ب مدت ‪ 4‬ت ز دت ‪ EDC‬ا دت داش ند‬
‫مجمديا ‪ 3‬گر ه ‪ 8‬نفره = ‪ 24‬نفر دت کات مدزی شرکت داش ند‬
‫هر گر ه قب اداقل یک کات مدزی بیماتستا ی تا گذتانده بدد‬
‫دت هر د ته دا شجدياد دت ‪ 2‬گر ه کدنک ‪ 4‬نفره دست بندت شدند‬
‫هر گر ه یک نام ب دلخداه دا شجدیاد داشت‬
‫کات مدزت دت ‪ 4‬بخح مدضدعي طراحي شد‬
‫اش ا االت يلم اای گاار ه ه ااا منج اار ب ا کس اار نم ااره نم اای ش ااد بلک ا نمااره مشاااتکت رعام اال دت‬
‫کاتهای تیمی ب ينداد م ک اتزیابی قرات می گر ت‬
‫هدف بخح ا ‪ :‬تقدیت مهاتت نقد‪ ،‬تفکر رعامل گر هي‬
‫ابتدا شناي مختصرت با عاليتهات مرکک م العات تدسع مادزش يلادم اکشا بارات‬
‫دا شااجدياد تدضاايد داده شااد‪ .‬دت اداما بحاال تئدتيااک مااديريت اسااتراتژيک بااا طاار يااک‬
‫سدا محدتت م ر گرديد‬
‫تمريز گر هي ا ‪ :‬برای بیماتستا ی ک قب ا دت داشت اند یک تسالت‪ ،‬نشم انداز‬
‫هدف ک ي بندیسند(د ته انج سال )‬
‫اتاع نتایج کات گر هم ا ‪ :‬اتاع نتاایج تدسای ی ای از ا اراد گار ه‪ ،‬گار ه مقابال با نقاد‬
‫تحلیل تسالت‪ ،‬نشم انداز هدف بیاد شده می ارداختند‬
‫هدف بخح د م‪ :‬تقدیت تحلیل‪ ،‬مسال یابی‪ ،‬نقد‪ ،‬تفکر رعامل گر هي‬
‫دت اداما ا ی ااک ک ااخدرا ی کدت اااه دت م اادتد ‪ SWOT‬ب اارای دا ش ااجدیاد اتاعا ا ش ااد ج اادا‬
‫مربدط دت اختیات نها قرات گر ت‬
‫تمريز گر هي د م‪ :‬نقاط قدت‪ ،‬ضعف‪ ،‬تهدید‬
‫راات تا بارای بیماتساتاد مادتد ن ار دت‬
‫د ل ست جدا ان هرست نمایند‬
‫اتاع نتایج کات گر هم د م‪ :‬اتاع نتایج تدسی ارد د م گار ه اتاعا شاده گار ه مقابال با‬
‫نقد م الب گر ه دی ر می ارداخت اش االت تصحید می شد‬
‫هدف بخح سدم‪ :‬تقدیت تفکر تلفیقی‪ ،‬خ قیت‪ ،‬رعامل گر هي‬
‫ابتدا یک کخدرا ی کدتاه دت مدتد نحده اتاع تاه اتهای تلفیقی تدسای مربای اتاعا شاده از‬
‫دا شجدیاد خداست شد ‪ 3‬استراتژی تلفیقی با تدج ب ضعیت س ستم بیاد داتند‬
‫تمااريز گر هااي ساادم‪ :‬بااا تلفی ا‬
‫رااات هااا تهدیاادها نقاااط قاادت ضااعف شناسااایی‬
‫ضعیت س ستم دا شجدیاد ‪ 3‬استراتژی تلفیقی اتاع می دادند‬
‫اتاع نتایج کات گر هام سادم‪ :‬اتاعا نتاایج تدسای ارد سادم گار ه اتاعا شاده گار ه مقابال‬
‫ب نقد م الب گر ه دی ر می ارداخت اش االت تصحید می شد‬
‫هدف بخح نهاتم‪ :‬تقدیت تفکر تلفیقی‪ ،‬طر سدا ‪ ،‬ترسیم ناتندب ن ری‬
‫ابتدا یک کخدرا ی کدتاه دت مدتد ااد ترسیم نقش مفهدمی بیاد شد‬
‫تمريز گر هي نهااتم‪ :‬هما اي اای گار ه باا رعامال باا یکادی ر بااتش ا اات مجاددا نقااط‬
‫قدت ضعف‪ ،‬رات تهدید س ساتم تا باازبینی مای کردناد‪ .‬باا طار یاک سادا کلیادی‬
‫مشترک برای هر د گر ه ب ترسیم نقش مفهدمی ت ابی ي م معلدلم یا همبستگی بید‬
‫متغیرها می ارداختند‪.‬‬
‫اتاع نتایج کات گر هم نهاتم‪ :‬اتاع نتایج تدسی رد نهااتم گار ه اي اای گار ه مقابال‬
‫ب نقد نقش ترسیم شده با تدج ب ‪ 8‬شاخص می ارداختند‪.‬‬
‫شاخصهات ‪ 8‬ان سنجح‬
‫رعداد يدامل مدتد برتس ي( سعت دید)‬
‫من ق بددد اتتباطات يرض ي‬
‫من ق بددد اتتباطات طدلم‬
‫ندشتد ا عا اتتباطی بر ت ی خ دط‬
‫ّ‬
‫صحيد بددد اتتباطات (ي م یا همبستگی)‬
‫رعداد اتتباطات يرض ي(شبک ای دیدد متغیرها)‬
‫محل مناسب يامل محدتت (باال ب اایید‪ ،‬اایید ب باال میا ی)‬
‫تقاتد هاتمد بید اجکا‬
‫اتزياب شاخص هات هشتگان ترسيم نقش مفهدم دت ‪ 8‬گر ه از دا شجدياد شركت كننده دت س د ته کات مدزت‬
‫اتزياب رعامل دا شجدياد با يکدي ر مشاتکت دت بحل ها نقد‬
‫با تدج ب اينک اغلب بخشاهات د ته دت قالاب کااتگر هي طراحاي شاده بادد‪ ،‬دا شاجدياد‬
‫دت ت نادت ا کايشا ي میاازاد مشااتکت رعامال بيشااترت تا شااد دادنااد اياز امار با ياژه با‬
‫خاطر تقابت بید گر هي دت کاتهات گر هي بيشتر قابل مشاهده بدد‪.‬‬
‫نحده نقد کاردد ااذيرش نقاد دت طاد د ته ‪ 4‬ت زه باا ت نادت متبات ت با بهبادد بادد با‬
‫نحدت ک استدال دا شجدياد دت هنگام نقاد کاردد دت مقايسا باا ت ز ا‬
‫با طادت کاام‬
‫مشهددت اتتقا يا ت‪ .‬همچنید تحمل ا راد دت اذيرش اش االت خدد دت کاتهات گر هي نیز‬
‫ت ند متبتي تا شاد م داد‪.‬‬
‫نتایج متبت دت یادگیری بهتر دا شجدیاد‬
‫میزاد تضایت نها از کات مدزی‬
‫بهره تی بهتر از زماد‬
‫تجرب جالب کاتگر هم‬
‫تجرب بحل زاد بیاد ا ات‬
‫هد مندی مسال محدت بددد‬
‫ا کایح نقد اذیری تحمل ن رات مخالف‬
‫ا کایح تداد استدال دت دا شجدیاد‬
‫تدانایی بیاد ن رات دید اه ها ا کایح تدانایی های ک می‬
‫ا کایح ظر یت نقد اذیری تحمل ن رات مخالف‬
‫تدانایی کات دت گر ه مسئدلیت اذیری ردی جمعم‬
‫تقسیم دا شجدیاد ب د گر ه منجر ب تقابت سازنده تحرک دا شجدیاد‬
‫مع دف شدد ن ر دا شجدیاد ب نند متغیره بددد مساعل ارهیز از تفکار اار ا خ ای‬
‫دت تحلیل يدامل مدثر بر ت یدادها‬
‫استفاده از یادگیری مبتنی بر تیم هم دت بهبدد یادگیری مدثر است‬
‫منجر ب هم ا کایی دا ح تجربیات می شدد‬
‫الزم است تفکر س ستمی تدانایی تحلیل دت دا شجدیاد تقدیت گردد‬
‫کات مدزی ها يرا مناس ی برای ب ات گیری ایز ت ش است‬
‫بسیاتی از مهاتت های اجتماعم دت کات مدزی ها قابل برنام تیکی است‬
‫بهتر است تمریز های دت يرا ب ادتت گر هم ت الیف اایاد ترم ردی طراحم شادد‬
‫تا ي ه بر هم ا کایی دا ح‪ ،‬مسئدلیت اذیری ردی نیز تقدیت گردد‬
‫ برضسييت ايييبهينا سيز ي ااييزشيااب يااضااشييييزيتابييزضرم‌شيامييريري اب يرامازضپرسييزيامييريري ا ا ي ‌يز ا را ي زضير زيييز اهزم ي ا‬.)1384( ‫امين ي راضاهييي‬
‫كزضيززست ااضيررا ا شكرهايربي امرضس‬
‫ اضشيييزيتابرهزم ي رسزيابييزضرم‌شيا ضالزضصران رريييم اضي ي امييريري ايييرمزپا سراي ي ا ا ضمييز تا ا شييهزهاوميي‌ ا‬. ‫ظاييينيامزريي‌ضرايرايتر يي‌ضاامييي‬
191-184: )2( 11 ;1390 .‫ مجم اايرا تارم‌ششا ضاوم‌ ا ايکت‬.‫ايکتاجزريايز ‌ضااس‌اش‬
Biabangardy Z, Soltani Arabshahi K, Amini A, Shekarabi R, Yadavar Nikravesh M. [Role of Basic
Science Courses on Promoting the Medical Graduate’s Competencies in Medical Schools of
Iran]. Iranian Journal of Medical Education. 2005; 5(1): 13-23. [Persian]
Remmen R, Denekens J, Scherpbier A, Hermann I, van der Vleuten C, Royen PV, et al. An
evaluation study of the didactic quality of clerkships. Med Educ. 2000; 34(6): 460-4.
Prince KJ, Boshuizen HP, van der Vleuten CP, Scherpbier AJ. Students' opinions about their
preparation for clinical practice. Med Educ. 2005; 39(7): 704-12.
Javadi M, Raeisi AR, Golkar M. [Moghayeseye nazarate morabian va daneshjooyane reshteye
modiriate khadamate behdashti darmanye daneshgahe oloom pezeshkye Esfahan dar sale
1385]. Strides in Development of Medical Education. 2007; 4(1): 84-91. [Persian]
5. Adhami A, Fasihiharandi T, Jalili Z, Mohammadalizade S, Fattahi Z. [Barrasye didgahe
daneshjooyane pezeshkye maghtae karvarzye daneshgahe oloom pezeshkye Kerman dar
zamineye kefayate amoozeshhaye dade shode jahate dastyabi be ahdafe amoozeshye
mosavab dar bakhshe zanan-zayman] Strides in Development of Medical Education. 2005;
2(2): 95-101. [Persian]
Here comes your footer

similar documents