اهداف در برنامه ريزي درسي

Report
‫دكتر فريبا حقاني‬
Dr . Fariba Haghani
‫‪‬هدفها‪ ،‬نتايج نهايي حاصل از آموزش است که مدرس يا‬
‫سازمانهاي آموزش ي به منظور دستيابي به آنها آموزشها‬
‫را ارائه مي کنند ‪.‬‬
‫‪Dr . Fariba Haghani‬‬
‫‪‬منابع انتخاب هدفها‬
‫‪‬‬
‫جامعه‬
‫يادگيرنده‬
‫موضوع درس ي‬
‫‪Dr . Fariba Haghani‬‬
)knowledge(
)Skills(
)Attitudes(
Dr . Fariba Haghani
‫دانش‬
‫مهارت هاي عملي‬
‫نگرش ها‬
)Cognitive Domain(
‫حيطه شناختي‬
)Affective Domain(
‫حيطه عاطفي‬
(Psychomotor Domain)
Dr . Fariba Haghani
‫حيطه رواني – حرکتي‬
‫‪‬زمينههاي ذهني ‪ ،‬عقالني‬
‫‪Dr . Fariba Haghani‬‬
‫‪‬ارزشها‪ ،‬عاليق و نگرشها‬
‫‪Dr . Fariba Haghani‬‬
‫‪‬تواناييها و مهارتهاي بدني‬
‫‪Dr . Fariba Haghani‬‬
‫‪‬آشنايي با طبقه بندي انواع آريتمي هاي قلبي‬
‫‪‬توجه به برداشت نسوج در هنگام تراش كليه حفرات ترميمي‬
‫‪‬توانايي تراش هر سه نوع حفره‬
‫‪‬توانايي اندازه گيري فشار خون‬
‫‪Dr . Fariba Haghani‬‬
‫‪‬حيطه ها را نميتوان مستقل دانست‬
‫‪Dr . Fariba Haghani‬‬
)Knowledge(
)Comprehension(
‫دانش‬
‫فهميدن‬
)Application(
‫کاربرد‬
)Analysis(
‫تحليل‬
)Synthesis(
‫ترکيب‬
)Evaluation(
‫ارزشيابي‬
Dr . Fariba Haghani
‫قضاوت‬
‫ترکيب‬
‫تجزيه و تحليل‬
‫کاربرد‬
‫فهميدن‬
‫دانش‬
‫‪Dr . Fariba Haghani‬‬
Receiving
Responding
Valuing
Organization of Values
Characterization
Dr . Fariba Haghani
‫دريافت کردن‬
‫پاسخ دادن‬
‫ارزش گذاردن‬
‫سازمان دهي ارزشها‬
‫دروني شدن ارزشها‬
Observation and Imitation
‫مشاهده و تقليد‬
Independent Performance
‫ اجراي مستقل‬
Accuracy of Performance ‫دقت در عمل‬
Coordination of Actions
Mastery
Dr . Fariba Haghani
‫هماهنگي حرکات‬
‫عادي شدن عمل‬
‫‪‬تعیين هدف یا هدف های کلی آموزش ی‬
‫‪‬تبدیل اهداف کلی به اهداف جزئی‬
‫‪‬تبدیل اهداف جزئی به اهداف عینی و قابل مشاهده‬
‫‪i‬‬
‫‪n‬‬
‫‪a‬‬
‫‪h‬‬
‫‪g‬‬
‫‪a‬‬
‫‪H‬‬
‫‪a‬‬
‫‪b‬‬
‫‪i‬‬
‫‪r‬‬
‫‪a‬‬
‫‪F‬‬
‫‪.‬‬
‫‪r‬‬
‫‪D‬‬
‫‪‬كليه معلومات و تواناييهايي كه فراگير قبل از آغاز دوره فاقد آن بوده و‬
‫انتظار مي رود در پايان آموزش به آن دست پيدا كند‪.‬‬
‫‪‬خصوصيات‪:‬‬
‫‪‬عبارتي كلي ‪ ،‬غير قابل اندازه گيري ‪ ،‬در مدت زمان محدود‬
‫‪‬مثال ‪ :‬كسب دانش در زمينه بيماري هاي داخلي‬
‫‪‬آشنايي با اصول و فنون برنامه ریزی درس ی‬
‫‪Dr . Fariba Haghani‬‬
‫‪ ‬از تجزيه هدفهاي كلي بدست مي آيد ‪.‬‬
‫‪‬شامل مهارتها و توانايي هايي است كه فراگيران در جريان آموزش به آن‬
‫دست مي يابند ‪.‬‬
‫‪Dr . Fariba Haghani‬‬
‫هدف كلي‬
‫هدفهاي رفتاري‬
‫وراثت را تعريف ميكند‬
‫آشنايي با وراثت‬
‫اهميت وراثت را توضيح ميدهد‬
‫اصول وراثت را بيان ميكند‬
‫‪Dr . Fariba Haghani‬‬
‫‪‬رفتار هاي قابل اندازه گيري و مشاهده كه فراگير در جريان آموزش كسب‬
‫كرده و قادر است در طول دوره آموزش از خود بروز دهد‪.‬‬
‫‪‬هدف های عینی دارای مخاطب ‪ ،‬شرایط ‪ ،‬مالک و معیار و فعل رفتاریست‬
‫‪.‬‬
‫‪‬يادگيرنده فاكتور هاي اتيولوژيك درد را بر اساس كتاب ‪ pain‬در پنج‬
‫دقيقه ليست كند ‪.‬‬
‫‪Dr . Fariba Haghani‬‬
‫‪ .1‬مخاطب‬
‫‪ .2‬فعل رفتاري‬
‫‪ .3‬شرايط فيزيكي و رواني كه براي انجام رفتار (عمل) الزم است‬
‫‪ .4‬درجه و معيار مورد انتظار‬
‫‪Dr . Fariba Haghani‬‬
Dr . Fariba Haghani

similar documents