عملکرد 89-اهداف 90

Report
‫عملکرد ‪ IT‬سال ‪1389‬‬
‫عملکرد ‪ IT‬سال ‪1389‬‬
‫‪ ‬راه اندازی و استقرارنرم افزار فوريت برق‬
‫‪ ‬استقرار نرم افزار آمار(فرابر)‬
‫‪ ‬راه اندازی و استقرار نرم افزار آرشيو اسناد و‬
‫مدارک(پويا پرند)‬
‫‪ ‬استقرار سيستم مشترکين سنگين‬
‫‪ ‬تکميل شبکه ‪ WAN‬بين ستاد و شهرستانهای‬
‫باقيمانده‬
‫عملکرد ‪ IT‬سال ‪1389‬‬
‫‪ ‬راه اندازی و استقرار اتوماسيون اداری تحت وب آيکن‬
‫در ستاد و ساير شهرستانها روی بستر ‪WAN‬‬
‫‪ ‬ارتقاء شبکه وايرلس ستاد و امور برق بيرجند به فيبر‬
‫نوری‬
‫‪ ‬ارتقاء مانيتورهای قديمی ومعيوب ‪ CRT‬به ‪LCD‬‬
‫‪ ‬فراهم نمودن امکان برقراری ارتباط ويدئوکنفرانس با‬
‫شرکت توانير‬
‫اهداف ‪ IT‬سال ‪1390‬‬
‫اهداف ‪ IT‬سال ‪1390‬‬
‫‪ ‬ثبت و بروز آوری اطالعات در سيستم آمار‬
‫‪ ‬ساماندهی فيزيکی و الکترونيکي اسناد‬
‫‪ ‬تغيير فرم های سنتی به فرمهای مکانيزه و گردش‬
‫الکترونیک فرم‬
‫‪ ‬برقراری ارتباط مکانيزه با توانير‬
‫‪ ‬نصب نرم افزار فروش انشعاب‬
‫اهداف ‪ IT‬سال ‪1390‬‬
‫‪ ‬انجام برنامه اصالح و سرویس سخت افزار‬
‫‪ ‬نصب و راه اندازی نرم افزار ‪ 2x‬در شهرستانها‬
‫‪ ‬بروز رسانی انتی ويروس و نصب وصله های امنيتی‬
‫ويندوز‬
‫‪ ‬بررس ی امکان پیاده سازی ‪ VOIP‬روی خطوط‬
‫‪WAN‬‬
‫‪ ‬همکاری با دفاتر خدمات الکترونیک‬
‫اهداف ‪ IT‬سال ‪1390‬‬
‫‪ ‬ارتقاء سطح دانش پرسنل ‪IT‬‬
‫‪ ‬برون سپاري خدمات عمومی ‪IT‬‬
‫‪ ‬برگزاری منظم جلسات کمیته انفورماتیک و امنیت‬
‫اطالعات‬
‫‪ ‬پشتیبانی و بهبود کلیه نرم افزارهای عملیاتی‬

similar documents