แรง

Report
แรง
FORCE , F
การแตกแรง
และ
การรวมแรงมากกว่ า 2 แรง
การแตกแรง
แรงหนึ่งแรงทำให้เป็ นแรงย่อยได้หลำยแรง และหลำยทิศทำง แต่ในที่น้ ีจะศึกษำเฉพำะ
กำรแตกแรงออกเป็ นแรงย่อย 2 แรง (2 มิติ) ที่อยูใ่ นระบบพิกดั ฉำกแกน x และแกน y
เท่ำนั้น
y
Fy
Fx
x
y
Fy
Fx
Fx
cos θ 
F
Fx  F cosθ
Fy
sinθ 
F
Fy  F sinθ
x



y
แยกเปิ ดมุม
Fy =Fsin
O
แยกปิ ดมุม

x
Fx =Fcos
ตัวอย่ าง 1
จงคำนวณหำแรงย่อยในแกน x และ y จำกแรง 100 N ที่ทำมุม 30 กับแกน x
ตัวอย่ าง 2
จงคำนวณหำแรงย่อยในแกน x และ y จำกแรง 200 N ดังรู ป
y
Fx
25
Fx = 200sin25
= 84.52 N
Fy = 200cos25
= 181.26 N
x
Fy
200 N
๑.
๒.
๓.
๔.
ต้องแตกแรงทุกแรงออกเป็ นแรงในแกน x และแรงในแกน y
รวมแรงในแต่ละแกน(หำแรงลัพธ์ในแต่ละแกน)
หำขนำดแรงลัพธ์
หำทิศทำงของแรงลัพธ์
จงหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์
หาขนาดของแรงลัพธ์
ให้ F1 = 6 N , F2 = 4 N , F3 = 2 N
 = 30 ,  = 40 ,  = 45
Fx = F1cos + F3sin +(-F2cos)
Fx = 6cos30+ 2sin40+(- 4cos 45)
Fx = 3.65 N
ให้ F1 = 6 N , F2 = 4 N , F3 = 2 N
 = 30 ,  = 40 ,  = 45
Fy = F2sin+ F1sin +(- F3cos)
Fy = 4sin 45 + 6sin 30 +(- 2cos 40)
Fy = 4.29 N
y
Fy
Fx
x
Ft = (Fx)2 + (Fy)2
= (3.65)2+ (4.29)2
Ft = 5.63
N
หาทิศทางของแรงลัพธ์
หำขนำดของมุม 
y
Fy
Fx
ใช้กฎของ sine
x
sin  sin 90

F
 Fy
sin  

sin 90  Fy
 sin 1 (
F
sin 90  Fy
F
1 4.29
  sin 1 (
)
5.63
  49.64
)
จงหำขนำดและทิศทำงของแรงลัพธ์
10 N
5N
45
30
25
2N
10sin45
10 N
5N
5sin30
45
30
2sin25
5cos30
25
2cos25 2N
10cos45
หำขนำดแรงลัพธ์ในแกน x และ y
10sin45
10 N
5N
5sin30
45
30
+2sin25
-5cos30
25
2cos25 2N
Fx =
= 3.59 N
+10cos45
+10sin45
5N
10 N
+5sin30
45
30
+2sin25 +10cos45
-5cos30
25
-2cos25 2N
Fy =
= 7.76 N
F
Fy = 7.76 N
Fx = 3.59 N
F = 3.592 + 7.762
= 8.55 N
F
Fy = 7.76 N
sin  sin 90

F
 Fy
sin  

Fx = 3.59
sin 90  Fy
  sin 1 (
F
sin 90  Fy
F
N
1 7.76
  sin 1 (
8.55
  65.18
)
)

similar documents