PowerPoint-presentatie

Report
Onderwerpen van deze avond
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Voorstellen
Praktische zaken
Werken in de klas
Kennismakingsgesprekken en spreekuur
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Coöperatief leren
LVS en toetsen
Wat gaan de kinderen dit jaar leren?
en wat gaat er nog meer gebeuren…….?
Wie zijn wij?
• Maandag: meester Freek Moorman
• Dinsdag t/m vrijdag: juf Annelies Geessink
• Emailadres: [email protected]
• Tot januari: Pabo-stagiaire op dinsdag en 2
stageweken
Praktische zaken
• maandag en donderdag gym – fietsrooster
• Rooster kennismakingsgesprekken
• Website Mariaschool – informatiepagina groep 6/7b
• Inloop: maandag-woensdag-donderdag en vrijdag
• Email-adressen
Werken in de klas
• Werken in tafelgroepen of in 2-tallen
• Regelmatig wisselen
• Regels voor zelfstandig werken en voor
samenwerken
• Schoolspullen van school, liever niet van thuis
• Werk niet af – na school afmaken (max 15 minuten)
Kennismakingsgesprekken
en spreekuur
•
•
•
•
•
Kennismakingsgesprekken vanaf 8 oktober
20 minuten
Alle gesprekken voor 1 december
Schriftelijke bevestiging
Voorafgaand aan gesprek: informatie over uw
zoon/dochter op papier zetten.
• 5x een spreekuur op dinsdagavond
• Zo nodig: gesprek op afspraak
• Vrijdag 21 februari: 1e rapport + rapportgesprekken
Sociaal-emotionele ontwikkeling
• Kinderen moeten zich prettig voelen in de klas
• Voor de herfstvakantie: sociogram van de
Kanjertraining
• Contact met ouders bij uitval
• Leerlingvragenlijst van de Kanjertraining
• Kom naar de leerkracht als u signalen ziet van
pestgedrag – let ook op: digitaal pesten
Kanjertraining
•
•
•
•
•
•
•
Doel: een goede sfeer in de groep
Positieve relaties tussen leerlingen en leerkracht
2x per week kanjertraining
Vertrouwensoefeningen en rollenspelen
Witte-rode-zwarte-gele pet
Team Mariaschool is gecertificeerd
Met de leerlingen sancties afgesproken bij
overtreden van de regels
Coöperatief leren
• Leren van en met elkaar door allerlei vormen
van samenwerking
• Iedere groep genummerd + iedere leerling een
nummer
• Routines: stopteken –stemvolumes –
oogmaatje-schoudermaatje
• Speciale werkvormen: tweetal coach – “zoek
de valse “ – “zoek iemand die”
LVS en toetsen
• Januari en juni: LVS-toetsen
• Methode onafhankelijk
• Geeft goed inzicht in de cognitieve
ontwikkeling van de leerling
• Hebben wij onze leerlingen voldoende
geleerd?
• Werken met groepsplannen
Entreetoets
• Alleen voor groep 7
• Data: di 27 mei – woe 28 mei – di 3 juni –woe
4 juni
• Taal, rekenen en studievaardigheden
• Voorbereiding op eindtoets
• T.b.v. advies VO
• Rapportage
• gesprek
Groepsplan
• Welke leerling heeft wat nodig om vooruit te
komen?
• Extra instructie – verlengde instructie – geen
instructie?
• Meer uitdaging?
• Wanneer en wat is er voor nodig?
• Individueel handelingsplan
• Als leerkracht meer ondersteuning nodig heeft:
– Gesprek met IB-er volgens HGW-procedure
– Zorgteam
Wat gaan de kinderen
dit jaar leren?
• Rekenen:
• Wereld in getallen
– Elke rekenles: hoofdrekenen + 1 les uit blauwe
deel + rekentaak uit rode deel
– 3 niveaus: *-**-***
– Pluswerkboek en Kien voor de goede rekenaars
Taal
•
•
•
•
•
Nieuwe methode: Taal actief
Woordenschat
Veel eigen taalproductie: spreken en schrijven
Drie niveaus: *-**-***
Plus-leerlijn
• Engels in groep 7: Take it easy.
Lezen
• Technisch lezen
• Veel aandacht voor leespromotie
• Klasselezen:
– Voorlezen door de juf/meester
– Oefenen op tempo door de hele klas
– Stillezen – duo-lezen – oefenen met de juf
• Boekpresentaties – presentatie van een zelf gekozen boek
• Tip: dagelijks thuis lezen om leestempo en leesniveau te
onderhouden
Begrijpend lezen
•
•
•
•
Nieuwsbegrip
Teksten over actuele onderwerpen
A-B-teksten
3 niveaus
– Zelfstandig werken
– Begeleid inoefenen
– instructiegroep
En wat gaat er nog
meer gebeuren?
•
Dagelijks jeugdjournaal kijken
•
Groep 7: kinderpostzegelactie
•
Cultuur: thema film en fotografie
–
–
–
Dinsdag 8 oktober: film kijken in de DRU
Workshop film/fotografie
Finale: filmfestival
•
Groep 6: Kerstmusical als onderdeel van de kerstviering op school
•
Groep 7: Donderdag 10 april theoretisch verkeersexamen (groep 7)
•
Groep 7: 6x naar het technieklokaal
•
Projectweek : week na Pasen
•
Vrijdag 25 april: Koningsspelen

similar documents