ระบบสารสนเทศที่เชื่อมต่อภายนอกองค์กร Organization For Information

Report
บทที่ 4
ระบบสารสนเทศที่ร่วมใช้ ระหว่ างองค์ กร
ในปัจจุบนั ระบบสารสนเทศได้ถกู ขยายขอบเขตให้มีการเชื่อมต่อในวงที่
กว้างขึ้น โดยครอบคลุมการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศขององค์กรกับระบบ
สารสนเทศขององค์กรอืน่ เช่น กิจการผูข้ ายวัตถุดิบร่วมใช้ระบบสารสนเทศของ
กิจการผูผ้ ลิตสินค้าสาเร็จรูปที่ตอ้ งใช้วตั ถุดิบนั้นในการผลิต ขอบเขตของระบบ
สารสนเทศไม่ได้จากัดวงแค่การใช้ร่วมกันภายในองค์กรอีกต่อไป ระบบ
สารสนเทศที่เชื่อมสารสนเทศระหว่างองค์กรนี้ เรียกว่า ระบบสารสนเทศแบบร่วม
ใช้ระหว่างองค์กร
2
ระบบสารสนเทศที่ร่วมใช้ ระหว่ างองค์ กร
ระบบสารสนเทศระหว่างองค์กรที่ใช้ระบบสารสนเทศแบบร่วมใช้ระหว่างองค์กรมีได้ 2
ลักษณะ คือ
ความเกี่ยวโยงแนวตัง้ เช่น บริษทั ผูข้ ายวัตถุดิบส่งวัตถุดิบให้บริษทั ผูผ้ ลิตสินค้า
บริษทั ผูผ้ ลิตสินค้าส่งสินค้าสาเร็จรูปให้กจิ การค้าส่ง กิจการค้าส่งส่งสินค้าให้กจิ การขายปลีก
กิจการค้าปลีกส่งสินค้าให้ผูค้ า้ รายย่อยเป็ นต้น เป็ นการเชื่อมโดยองค์กรตามหลักห่วงโซ่
อุปทาน
ความเกี่ยวโยงแนวนอน หมายถึง ทุกบริษทั ที่เกี่ยวข้องที่ขายหรือซื้อสินค้าหรือ
บริการอย่างเดียวกัน ความเกี่ยวโยงแนวนอนมักหมายถึงบริษทั คู่แข่งทางธุรกิจที่ซ้ อื หรือขาย
สินค้าหรือบริการเดียวกัน
3
การพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์
การพาณิ ชย์อเิ ล็กทรอนิ กส์ E-Commerce คือการประกอบธุรกิจทางการค้าโดย
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิ กส์ระหว่างผูร้ ่วมค้าซึ่งอาจแบ่งออกเป็ นหมวดใหญ่ ๆ ได้ 2 หมวด คือ
การค้าระหว่างธุรกิจสูธ่ ุรกิจ B-To-B
การค้าระหว่างธุรกิจกับลูกค้า B-To-C
การพาณิ ชย์อเิ ล็กทรอนิ กส์จะก่อให้เกิดตลาดที่ช่ือว่า ตลาดสมบูรณ์ หมายความ
ว่า ตลาดที่ผูซ้ ้ อื หรือผูข้ ายคนใดมีสทิ ธิหรือความได้เปรียบเหนื อผูอ้ น่ื เช่น บริษทั eBay เป็ น
บริษทั ที่เริ่มมีการประมูลแบบออนไลน์กอ่ นผูอ้ น่ื โดยมีผูเ้ ข้าร่วมประมูลซื้อขายอย่างคับคัง่
และมีผูท้ าเว็บสาหรับการประมูลแบบออนไลน์ ขึ้นตามมา เช่น Amazon.com หรือ
Yahoo!Auction ก็ไม่สามารถสู ้ eBay ได้ และจึงก่อให้เกิดพันธมิตรทางธุรกิจแบบ
ออนไลน์ข้ ึน พันธมิตรทางธุรกิจแบบออนไลน์หมายถึง คู่แข่งขันในการค้าอย่างเดียวกัน
รวมตัวกันตัง้ เว็บไซต์ร่วมกัน เพื่อตัง้ ราคาของสินค้าหรือบริหารที่เป็ นที่ตอ้ งการ
4
การค้ าระหว่ างธุรกิจสู่ลูกค้ า
การค้าระหว่างธุรกิจสูล่ ูกค้า เป็ นการทาธุรกรรมระหว่างผูข้ ายกับผูใ้ ช้สนิ ค้าเอง(ไม่ได้นาไป
ขายต่อ)
• การโฆษณา
• การขายปลีกอิเล็กทรอนิ กส์
• การประมูลและการประมูลแบบผันกลับ
• ผูใ้ ห้บริการเนื้ อหา
• การขายซอฟต์แวร์
• การซื้อขายหุน้
5
รั ฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
หน่ วยงานรัฐบาลสามารถใช้อนิ เทอร์เน็ ตเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
สือ่ สารและการทางานได้ใน 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่
1. รัฐบาลสูป่ ระชาชน G-To-C
2. รัฐบาลสูร่ ฐั บาล G-To-G
3. รัฐบาลสูธ่ ุรกิจ G-To-B
6
การพาณิชย์ แบบเคลื่อนที่และการพาณิชย์ แบบร่ วมมือ
การพาณิ ชย์แบบเคลื่อนที่ M-Commerce (Mobile Commerce) คือธุรกิจที่
จะต้องมีอปุ กรณ์ตดิ ตัง้ อยู่ในบริเวณที่ธุรกิจตัง้ อยู่ และส่งสัญญาณไปยังลูกค้าที่เข้ามาใน
บริเวณจะได้รบั ข้อความผ่านอุปกรณ์สอ่ื สารของตน เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์
แบบพกพา แจ้งให้ทราบว่าธุรกิจนี้ มีรายการสมนาคุณพิเศษอย่างไรบ้างให้แวะเวียนมาใช้
บริการ
การพาณิ ชย์แบบร่วมมือ C-Commerce (Collaboration Commerce) เป็ น
รูปแบบหนึ่ งของธุรกิจที่มีความทันสมัยที่สุด โดยเปิ ดโอกาสให้กจิ การหลายกิจการทางาน
ร่วมกันพร้อมกันแบบออนไลน์เพื่อประหยัดค่าใช้จา่ ย เพื่อก่อให้เกิดรายได้ และเพื่อ
แก้ปญั หาทางธุรกิจต่าง ๆ
7
การประมูลแบบออนไลน์ E-Auction เป็ นการเสนอราคาจากผูซ้ ้ ือ หรือจากผูข้ าย
เพื่อให้ได้สนิ ค้าหรือบริการ ที่ทาให้ทง้ั ผูซ้ ้ อื และผูข้ ายต่างก็ได้ราคาที่ดีท่สี ุดซึ่งก็เป็ นที่พงึ
พอใจกันทัง้ 2 ฝ่ าย กระบวนการทัง้ หมด โปร่งใส รวดเร็ว สะดวก ไม่ตอ้ งใช้ความรูท้ าง
เทคนิ คมากนัก โดยการประมูลแบบออนไลน์มี 2 ประเภท คือการประมูลและการประมูล
แบบผันกลับ ซึ่งประโยชน์ของการประมูลแบบออนไลน์มีดงั ต่อไปนี้
ผู้ซื้อ
1. ไม่ตอ้ งมีการเจรจาต่อรอง
2. มีข้นั ตอนตรวจสอบได้
3. มีผคู้ า้ รายใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น
4. ลดขั้นตอนและเวลาในการต่อรอง
ผู้ขาย
1. เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน
2. สามารถทราบสถานการการแข่งขันแบบ
ทันทีทนั ใด
3. มีช่องทางเขาถึงผู้ซื ้อรายใหม่ ๆ
4. สามารถแข่งขันด้ านราคาได้ แท้ จริ ง
8
กฎเกณฑ์ สาหรั บการทาธุรกิจบนอินเทอร์ เน็ต
กฏเกณฑ์สาหรับการทาธุรกิจบนอินเทอร์เน็ ต
1. เจาะตลาดผูท้ ่สี นใจสินค้าหรือบริการให้ถูกต้อง
2. พยายามรูจ้ กั ลูกค้าให้มากที่สุด ผ่าน CRM
3. ให้บริการลูกค้าเฉพาะตัว
4. พยายามย่นย่อเวลาในการทาธุรกิจ
5. พยายามให้ลูกค้าช่วยเหลือตนเอง
6. พยายาม รุก อย่านัง่ รอให้ลูกค้ามาหาเรา
แบบอย่างของกิจการที่ประสบความสาเร็จ
1. เป็ นการขายปลีกที่เหมาะสม ไม่ขายของหลายอย่างมากเกินไป ให้ขายของน้อยอย่างให้เกิด
กาไรสูงสุด
2. ขายข้อมูลหายาก
3. ใช้ร่วมระหว่างการขายสินค้าแบบดังเดิมกับการขายบนอินเทอร์เน็ ต
9
โครงสร้ างพืน้ ฐานของการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์
โครงสร้างพื้นฐานด้านพาณิ ชย์อเิ ล็กทรอนิ กส์มีดงั นี้
1. โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์ระบบวงจรเช่า
ระบบเส้นใยนาแสง ระบบไร้สาย เป็ นต้น
2. โครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ ต
3. ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เสริมอืน่ ๆ
4. ซอฟต์แวร์อนิ เทอร์เน็ ต และการสร้างเว็บไซต์
เทคโนโลยีท่ใี ช้ในการส่ง-รับเอกสารระหว่างธุรกิจ
เทคโนโลยีในการแลกเปลียน รายการค้าและข้อมูลระหว่างธุรกิจ โดยใช้
เครือข่ายอินเทอร์เน็ ต เราเรียกว่า (Electronic Data Interchange-EDI)
10
แบบฝึ กหัด
•
•
•
•
•
•
ระบบสารสนเทศระหว่างองค์กรมีก่ลี กั ษณะ อะไรบ้าง อธิบาย
จงอธิบายลักษณะการค้าระหว่างธุรกิจสูธ่ ุรกิจ B-To-B พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
จงอธิบายลักษณะการค้าระหว่างธุรกิจกับลูกค้า B-To-C พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
จงอธิบายลักษณะการค้าแบบรัฐบาลสูป่ ระชาชน G-To-C พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
จงอธิบายลักษณะการค้าแบบรัฐบาลสูร่ ฐั บาล G-To-G พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
จงอธิบายลักษณะการค้าแบบรัฐบาลสูธ่ ุรกิจ G-To-B พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

similar documents