03. Znacaj racunara

Report
I godina
Svi smerovi
Značaj računara
 Da li postoji i jedna oblast ljudskog delovanja u kojoj se ne
može koristiti računar?
 Zašto su računari toliko popularni?
Značaj računara
 Oblasti primene računara sa kojima ste se već sretali:
 Igrice
 Muzika
 Komunikacija
 Fotografija
 Film
 Obrazovanje
 ...
 Ne postoji ni jedan vid ljudskog delovanja u kome ne možete
koristiti računare
Značaj računara
 Oblasti u kojima ste morali primetiti korišćenje računara:
 Nauka
 Tehnika
 Medicina
 Statistika
 Izdavaštvo (već pomenuto)
 Vođenje raznih evidencija (u školama, firmama, prodavnicama,
apotekama, ...)
 Informisanje (izrada i emitovanje radio i TV programa)
Značaj računara
 Prednosti korišćenja računara:
 Univerzalnost
 Automatski rad
 Tačnost obrade
 Brzina obrade
 Sposobnost pamćenja velikog broja podataka
 Razvijena programska podrška
 Računari su zbog svih ovih prednosti našli široku primenu u
svim granama ljudskog delovanja: vojnoj industriji, nauci,
tehnici, poslovanju, ...
 Razvoj nauke i tehnike dovodi do toga da računari postaju
univerzalna alatka primenljiva i dostupna savremenom
čovekuu svim oblastima delovanja (hobi, posao ili učenje)
Informaciono društvo
 Zahvaljujući novim tehnologijama i njihovoj širokoj primeni
ulazimo u eru informacionog društva u kojoj će
informacije i znanje zameniti dominantan uticaj energije i
kapitala.
 Sve to zahteva od savremenog čoveka vladanje novim
znanjima i tehnologijama pa se kao osnovni zahtev pred sve
nas stavlja korišćenje računara, odnosno potreba za
osnovnom računarskom pismenošću.
Informaciono društvo
 Za postojanje informacije neophodno je da postoji:
 Podatak – sirovina iz koje obradom dobijamo informaciju
 Pošiljalac – neko ko šalje informaciju
 Primalac – neko ko želi da primi informaciju
 Kanal (veza) – put kojim se stupa u kontakt
 Informacija mora biti blagovremena, brza i jasna.
Informaciono društvo
 Informaciono društvo je društvo u kome stvaranje,
distribucija i manipulacija informacijama postaje značajna
kulturna i ekonomska aktivnost.
 Centralno mesto u ovim društvima zauzimaju informacione
tehnologije koje direktno utiču na proizvodnju i ekonomiju.
 Ako živimo u društvu znanja i informacionih tehnologija
moramo se konstantno usavršavati, obrazovati i posedovati
različite vrste pismenosti pa i osnovnu informacionu
pismenost.
 Informaciona pismenost je usvajanje adekvatnog
ponašanja da se pronađu informacije, koristeći pritom bilo
koji način ili medijum, koji na najbolji mogući način
zadovoljava potrebe za informacijama.
Informacioni sistem
 Informacioni sistem (IS – Information system) je sistem
koji se sastoji od komponenata koje rade zajedno na takav
način da pretvaraju podatke u informaciju.
 Informacioni sistemi predstavljaju sve metode, tehnike i
sredstva za prikupljanje, čuvanje, obradu i dostavljanje
podataka na korišćenje.
 Kod informacionih sistema koriste se informacione
tehnologije (IT – Information Technology). Pod ovim
pojmom se smatraju sve tehnologije koje omogućavaju
konstrukciju i održavanje informacionih sistema
Uticaj računara na zdravlje
 Nauka koja se bavi vezom između predmeta (uređaja,
nameštaja) i čovekovog zdravlja zove se ergonomija.
 Kada se posmatra veza između računara i čoveka potrebno je
obavezno obratiti pažnju na nekoliko stvari da bismo izbegli
fizičke probleme:
 Pravilno sedenje za stolom na kome je smešten kompjuter
 Pravljenje pauza u radu

Obavezno praviti pauzu od 10min na svakih pola sata
 Pravilno korišćenje miša, tastature i monitora


Monitor mora biti na 45-60cm od očiju
Zaštititi monitor od refleksije
 Kućište nikako ne sme biti blizu nogu i nikako se ne sme
opkoračiti zbog zračenja
Uticaj računara na zdravlje
Uticaj računara na zdravlje
 Pored uticaja na fizičko zdravlje, računari imaju značajan
udeo i na mentalno zdravlje.
 Iako se pomoću računara mogu razviti nove tehnike učenja,
može doći i do značajnog poremećaja.
 Moramo shvatiti da mogućnosti koje globalna svetska mreža
Internet pruža, uz sve pozitivne strane, nosi sa sobom i
mnogobrojne negativne posledice.
 Ubrzan razvoj širenja globalne veze povukao je i negativne
reakcije. Ovaj poremećaj je ubrojen u novu klasifikaciju
mentalnih poremećaja, po kojoj postoji posebna grana –
kibernetski poremećaji.
Uticaj računara na zdravlje
 Jedan od najvećih problema je stvaranje zavisnost ljudi koji
„krstare“ mrežom:
 Zavisnost od sajber veza
 Preterana potraga za informacijama
 Online igrice
 Kompulsivna online kupovina
 Zavisnost od kompjuterske i informativne tehnologije
 Najveći problemi koji se javljaju:
 Nesposobnost planiranja završetka rada ili igre na kompjuteru
 Trošenje velike količine novca na kompjutersku opremu
 Zanemarivanje i zaboravljanje drugih obaveza
 Česti razgovori o kompjuterima i Internet sadržajima

similar documents