Prezentáció - Prosvjetno

Report
PONAŠANJE POTROŠAĆA U
TURIZMU
Bago Melita
TKO ODLUČUJE O KUPNJI NEKOG
TURISTIČKOG PROIZVODA
 Potrebe
utječu na odlučivanje pojedinaca
i njegov izbor
 Marketinški stručnjak
 Poslovni ljudi
 Djeca
U PROCESU ODLUČIVANJA MOGUĆE JE
RAZLIKOVATI PET ULOGA:
Inicijator
Osoba
koja
utječe na
odluku
Korisnik
Odluka
o kupnji
Kupac
Donositelj
odluke

Destinacije ili poduzeća moraju biti upoznata s :


Osobinama potrošaća
Obilježjima segmentacije
KAKO SE ODLUČUJE

Sakupljnjem informacija

Izvori informacija najčešće su :
Komercijalne poruke proizvođaća
 Preporuke prijatelja i rodbine
Informacije o turizmu ili osobno iskustvo
 Brošure , oglasi ,članci u novinama
 Internet


ŠTO SVE UTJEČE NA PROCES ODLUČIVANJA

Poduzeća ulažu u istraživanja kako bi saznali :
Što potrošaći žele
 Koje usluge preferiraju
 Što im je važno
 Kako i zašto kupuju

ČINITELJI KOJI UTJEČU NA PONAŠANJE
POTROŠAĆA
Kulturni činitelji
Kultura
Društveni sloj/klasa
Socijalni činitelji
Referentne grupe
Obitelj
Društveni status
Osobni činitelji
Dob , Životni ciklus , Zanimanje
Ekonomske prilike , Stil života
Psihološki činitelji
Motivacija , Percepcije ,
Učenje , Stavovi
Kupac
KULTURNI ČINITELJI


Kultura - skup temeljnih vrijednosti ,želja i
ponašannja
- utječe na želje i ponašanje
potrošaća
Društveni sloj - pripadnici iste klase ponašaju
se slično
SOCIJALNI ČINITELJI



Referentne grupe –određuju stil života
–utječu na stavove
Obitelj –snažno utječe na ponašanje
– utjecaj muža , žene i djece
Društveni status – proizvod koji odgovara
društvenom statusu
OSOBNI ČINITELJ
Dob – izbor destinacije , aktivnosti za vrijeme
odmora , način zabave
 Životni ciklus-turistički proizvod prilagođen :
–obiteljima s malom djecom
–obiteljima sa samostalnom
djecom
 Ekonomske situacija-prihod,ušteđevina
 Stil života-obuhvaća:
-aktivnosti,interese, mišljenje ,dob,
obrazovanje ,obiteljske prilike

PSIHOLOŠKI ČINITELJI

Motivacija – Maslowljeva motivacija
 1. Fiziološki motivi
 2. Motivi sigurnosti
 3. Društveni motiv
 4. Osobni motivi
 5.Motivi samodokazivanja
Percepcija – proces kojim pojedinac odabire,
organizira ulazne informacije
–ovisi o što se čuje , vidi , osjeća
 Učenje – uključuje promjene u ponašanju
pojedinaca


Hvala na pozornosti

similar documents